Inaplicabilitatea procedurii somaţiei de plată în situaţia în care nu sunt îndeplinite în mod cumulativ condiţiile de admisibilitate prevăzute de art.1 din O.G.nr.5/2001


Invocarea exceptiei de neexecutare a contractului confera procedurii caracter contencios,

incompatibil cu procedura necontencioasa a somatiei de plata

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Făurei, creditoarea U.A.T.  J. a chemat în judecată pe debitoarea S.C. P. S.A., solicitând instanţei emiterea unei ordonanţe care să conţină somaţia de plată împotriva acesteia, pentru suma de 13.000 lei reprezentând debit în urma derulării raporturilor comerciale între părţi.

În motivarea cererii, creditoarea a arătat că între părţi s-a încheiat contractul de proiectare nr. 4xxx/05.11.1999 şi actele adiţionale nr.1, nr.2 / 05.04.2005 şi nr.3/ 09.06.2006 prin care debitoarea S.C. P. S.A. se obliga să elaboreze documentaţia următoare : Plan Urbanistic General şi Regulamentul de Urbanism pentru comuna J., judeţul Brăila, în schimbul sumei de 13.000 lei pe care creditoarea a şi achitat-o, însă debitoarea nu a respectat clauzele contractuale aşa cum se obligase.

Creditoarea a mai arătat că a efectuat demersuri pentru recuperarea sumei achitate prin notificări repetate adresate debitoarei, fără însă a ajunge la un rezultat, motiv pentru care a formulat prezenta cerere întrucât consideră că deţine o creanţă care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 1 din O.G. nr.5/2001, respectiv este certă, lichidă şi exigibilă, asumată de debitoare prin semnarea contractului şi primirea prin ordine de plată a sumei de 13.000 lei.

În drept, creditoarea şi-a întemeiat cererea pe dispoziţiile O.G. nr. 5/2001 cu modificările şi completările ulterioare, art. 969 C.civ. , art. 43 şi 59 C.com., solicitând şi judecarea cauzei în lipsă.

În susţinerea acţiunii au fost depuse la dosar, în copie, următoarele înscrisuri: contractul de proiectare nr. 4xxx/05.10.1999 şi actele adiţionale la contract (f. 8-17), ordinele de plată cu care a fost achitată suma de 13.000 lei (f.18-22), dovezile de convocare la conciliere (f. 6-7).

Acţiunea a fost legal timbrată cu 39 lei taxă judiciară de timbru şi 0,3 lei timbru judiciar.

Deşi legal citată, debitoarea nu a depus la dosarul cauzei întâmpinare şi nici nu s-a prezentat în faţa instanţei pentru a formula apărări.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa a reţinut următoarele:

Prin contractul de proiectare nr. 4xxx/05.11.1999, modificat prin actele adiţionale nr.1, nr.2 / 05.04.2005 şi nr.3/ 09.06.2006, debitoarea S.C. P. S.A. s-a obligat să elaboreze documentaţia Plan Urbanistic General şi Regulamentul de Urbanism pentru localitatea J., judeţul Brăila, în schimbul sumei de 13.000 lei, termenul de finalizare a lucrării fiind stabilit pentru 25.11.2006.

Deşi creditoarea a achitat eşalonat preţul stabilit, prin ordinele de plată nr. 1044/28.12.2006, 600/18.08.2005, 659/12.09.2005, 733/31.10.2005, 328/24.04.2008, debitoarea nu a predat documentaţiile tehnice ce fac obiectul contractului.

Faţă de această împrejurare, creditoarea a încercat fără succes, o rezolvare a litigiului pe cale amiabilă, convocările 4956/19.08.2008 şi 4957/19.08.2008 rămânând fără răspuns, situaţie în care creditoarea a promovat acţiunea de faţă pentru emiterea unei somaţii de plată.

Instanţa a reţinut, în drept, că pentru emiterea somaţiei de plată trebuie îndeplinite condiţiile prevăzute de art.1 din O.G. nr. 5/2001, conform cărora procedura somaţiei de plată se desfăşoară, la cererea creditorului, în scopul realizării de bunăvoie sau prin executare silită a creanţelor certe, lichide şi exigibile ce reprezintă obligaţii de plată a unor sume de bani, asumate prin contract constatat printr-un înscris ori determinate potrivit unui statut, regulament sau altui înscris, însuşit de părţi prin semnătură ori în alt mod admis de lege şi care atestă drepturi şi obligaţii privind executarea anumitor servicii, lucrări sau orice alte prestaţii.

Examinând cererea formulată de creditoare în raport de dispoziţiile O.G. nr. 5/2001, instanţa a constatat că procedura somaţiei de plată nu este aplicabilă în cauza de faţă, deoarece nu sunt îndeplinite în mod cumulativ condiţiile prevăzute de art. 1 din actul normativ menţionat.

Astfel, neexecutarea obligaţiilor asumate prin contract nu poate fi analizată în procedura sumară reglementată de O.G. nr. 5/2001, debitoarea fiind ţinută să îndeplinească o obligaţie de a face. Procedura somaţiei de plată nu este aplicabilă unei cereri de restituire a prestaţiilor efectuate pe temeiul nerespectării de către debitor a obligaţiilor contractuale, întrucât se tinde la soluţionarea într-o procedură necontencioasă a unei acţiuni contencioase ce presupune dezbateri în contradictoriu asupra modalităţii executării prestaţiilor asumate prin contract, verificare ce nu se poate face decât pe calea unei acţiuni de drept comun.

Având în vedere considerentele expuse mai sus, instanţa a respins cererea ca neîntemeiată.