Pretenţii, procedura concilierii, admitere


pretenţii

Analizând actele dosarului, instanţa constată şi reţine următoarele:

Prin acţiunea adresata Judecătoriei Dr.Tr.Severin la data de 21.03.2007 reclamanta SC Farmec SRL Agenţia de Paza Top Guard a chemat in judecata pe pârâta SC TPSUT Mehedinţi solicitând obligarea acestei la plata contravalorii serviciilor prestate si a penalităţilor aferente.

Prin sentinţa nr. 392/C/26 iunie 2007 Judecătoria Dr.Tr.Severin a respins acţiunea ca prematur formulată deoarece nu parcursese procedura prealabilă a concilierii directe.

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs reclamanta care a fost soluţionat de Tribunalul Mehedinţi prin decizia nr.100/R/COM/20.11.2007  prin care a admis recursul, a casat sentinţa si a trimis cauza spre rejudecare Judecătorii Dr.Tr.Severin, reţinând ca reclamanta parcursese procedura concilierii directe.

Instanţa reţine ca intre părţi s-a încheiat contractul nr. 17/01.02.2001 prin care reclamanta se obliga sa presteze pârâtei servicii de asigurarea a pazei patrimoniului beneficiarei, conform planului de paza întocmit de prestator împreuna cu beneficiarul si avizat de Inspectoratul de Politie a judeţului Mehedinţi. In schimbul acestor servicii prestate pârâta s-a obligat sa plătească un tarif de 0,53 USD/oră/post, achitaţi in termen de 10 zile de la data prezentării facturii de către prestator.

Reclamanta a emis factura nr. 6602351 din 31.01.2004  pentru serviciile prestate in luna ianuarie 2004, iar pentru serviciile prestate in perioada 01.02.2004-19.02.2004 a emis factura fiscala nr. 6602400/20.02.2004, ambele facturi fiind acceptate la plata.

Conform art. 969 C.civ. „Convenţiile legal făcute au putere de lege între părţile contractante.”, iar art. 1073 C.civ. prevede ca „Creditorul are dreptul de a dobândi îndeplinirea exactă a obligaţiei, şi în caz contrar are dreptul la dezdăunare.”

Instanţa apreciază ca acţiunea formulata de reclamant este întemeiata deoarece a prestat servicii de paza pârâtei, îndeplinindu-si obligaţiile contractuale, fără insa ca pârâta să-şi îndeplinească obligaţia corelativa de a plăti contravaloarea acestor servicii. In ceea ce priveşte excepţia neexecutării obligaţiilor contractuale invocata de pârâta, instanţa nu o poate retine deoarece nu sunt îndeplinite condiţiile stabilite de practica, si anume condiţia ca sa existe o neexecutare a obligaţiilor, chiar parţiala dar suficient de importanta din partea reclamantei. Din actele aflate la dosar reiese ca furtul a fost săvârşit intr-o noapte de către un fost angajat al reclamantei in timpul sau liber, ulterior nemaifiind astfel de incidente pentru a considera ca este îndeplinita condiţia menţionata mai sus. De altfel, prin semnarea facturilor fiscale emise de către reclamanta după ce fapta a fost săvârşita, pârâta a acceptat implicit ca aceasta si-a îndeplinit obligaţiile contractuale.

In ceea ce priveşte excepţia prematurităţii, instanţa retine ca prin decizia nr. 100/R/COM/20.11.2007 s-a stabilit ca prin introducerea somaţii de plata de către reclamanta s-a îndeplinit procedura concilierii directe, motiv pentru care urmează ca aceasta excepţie sa fie respinsa.

In ceea ce priveşte excepţia prescripţiei, instanţa retine ca cursul prescripţiei a fost întrerupt prin introducerea somaţiei de plata de către reclamanta, motiv pentru care urmează a respinge aceasta excepţie.

Având in vedere aceste considerente, instanţa apreciază întemeiata acţiunea formulata de către reclamanta, urmând a o admite si a dispune obligarea pârâtei la plata sumei de 13192,88 lei reprezentând c/valoare servicii prestate si 22310,62 lei reprezentând penalităţi de întârziere.

Văzând si dispoziţiile art. 274 C.pr.civ, pârâta fiind in culpa procesuala urmează a fi obligata la plata cheltuielilor de judecata suportate de reclamanta – taxa timbru, timbru judiciar, onorariu avocat.