Acţiune în revendicare. Compararea titlurilor de proprietate. Proprietate privată


Prin cererea înregistrata pe rolul acestei instante la data de 22.03.2010, sub nr. de dosar 775/184/2010, reclamantul T I a chemat-o în judecata pe pârâta V I, formulând o actiune în revendicare cu privire la suprafata de 4800 mp. situata în extravilanul comunei B, judetul Olt, în T 68, P 102/1.

În motivarea cererii, reclamantul a aratat ca prin sentinta civila nr. 1137/12.04.2007 a dobândit dreptul de proprietate asupra terenului în suprafata de 4800 mp. având ca vecini N – De1130/1, E – T M, S – DN 65, V – L A.

În continuare, reclamantul a mentionat ca terenul a fost anterior trecut în titlul de proprietate nr. 0817/33 din 23.07.2002 emis pe numele autorului T G iar mostenitorii autorului respectiv L A, T M si T V au încheiat o tranzactie consfintita prin sentinta civila nr. 657/06.03.2007 a Judecatoriei Bals, lui T V revenindu-i suprafata de teren mai sus amintita suprafata ce i-a transmis-o ulterior reclamantului.

Reclamantul a specificat faptul ca pârâta V I stapâneste suprafata de teren din anul 2008, autorului acesteia fiindu-i reconstituit dreptul de proprietate si pentru suprafata de teren de 5000 mp. situata în T 68 P 102/1 iar aceasta detine fara drept terenul sau.

Reclamantul a solicitat de asemenea compararea titlurilor autorilor celor doua parti, instanta urmând a da câstig de cauza reclamantului al carui titlu este mai bine caracterizat si al carui drept este preferabil.

În drept, cererea a fost întemeiata pe dispozitiile art. 480 din Codul civil.

În conformitate cu dispozitiile art. 112 din Codul de procedura civila, la cererea de chemare în judecata s-au atasat urmatoarele înscrisuri: titlul de proprietate nr. 0817/96 emis pe numele autorului F D. I (fila nr. 9), titlul de proprietate nr. 0817/33 emis pe numele autorului T Z. G (fila nr. 10), sentinta civila nr. 1137 din data de 13.04.2007 (fila nr. 11), sentinta civila nr. 1962 din data de 21.09.2006 (filele nr. 12-13), sentinta civila nr. 2870 din data de 1 noiembrie 2007 (filele nr. 14-15). .

Cererea a fost legal timbrata în conformitate cu dispozitiile art. 2 alin. 1 din Legea 146/1997 si art. 3 din O.G. 32/1995 cu suma de 92 lei reprezentând taxa judiciara de timbru si 5 lei timbru judiciar, avându-se în vedere valoarea orientativa stabilita prin expertiza întocmita de camerele notarilor publici.

Pârâta V I, desi nu s-a prezentat în fata instantei, a depus la dosarul cauzei întâmpinare, la data de 15.04.2010 prin care a solicitat respingerea actiunii ca neîntemeiata si obligarea reclamantului la plata cheltuielilor de judecata.

În motivare, pârâta a specificat faptul ca este proprietara suprafetei de teren de 5000 mp. situata în T 68 P 102/1 prin de la autorul sau Florecu D. I, conform sentintei civile nr. 2870/1.11.2007 ramasa definitiva si irevocabila, suprafata de teren fiind trecuta pe numele autorului sau în titlul de proprietate nr. 0817/96 din 26.07.2002, aceasta suprafata de teren având ca vecinatati la N – De 1130/1, E- T Ghe., S – DN 65, V – T Ghe.

Pârâta a mentionat ca reclamantul nu indica nici un titlu de proprietate pe care sa îsi întemeieze actiunea, în titlul numitului T G fiind trecuta suprafata de teren de 5000 mp situata în T 68 P 102 cu vecini N – De 1130/1, E- F I S – DN 65, V – De 1130, prin urmare a considerat ca reclamantul este în confuzie deoarece terenul pretins de acesta se afla în P 102 iar terenul sau în P 102/1.

Pârâta a mai aratat ca reclamantul a introdus anterior introducerii acestei actiuni si o actiune în constatarea nulitatii absolute a titlului sau ce a format obiectul dosarului nr. 585/184/2009 si care a fost respinsa irevocabil prin decizia civila nr. 1128 din 21.10.2009 a Tribunalului Olt, împotriva acestei actiuni fiind introdusa si o contestatie în anulare care de asemenea a fost respinsa, instantele stabilind legalitatea titlului sau de proprietate care este mai bine caracterizat si este înscris în cartea funciara potrivit încheierii nr. 444/11.01.2008 a OCPI Olt cu numarul cadastral 394.

În continuare, pârâta a specificat faptul ca sentintele despre care vorbeste reclamantul nu-i sunt opozabile deoarece nu a fost parte în dosarele în care s-au pronuntat, aceste decizii neputând conduce la anularea titlului sau de proprietate.

În ceea ce priveste compararea titlurilor de proprietate pârâta a specificat faptul ca este vorba de titluri care provin de la autori diferiti si nu de la acelasi urmând a se da câstig de cauza titlului valabil, respectiv titlului sau.

În drept, întâmpinarea a fost întemeiata pe dispozitiile art. 115-118 din Codul de procedura civila.

La întâmpinare au fost anexate urmatoarele acte: decizia civila nr. 168 din 22 februarie 2010 pronuntata de Tribunalul Olt (fila nr. 29), decizia civila nr. 1128 din 21 octombrie 2009 pronuntata de Tribunalul Olt (filele nr. 21-32), titlul de proprietate nr. 0817/96 din 26.07.2002 (fila nr. 33), titlul de proprietate nr. 0817/33 din 23.07.2002 (fila nr. 34), sentinta civila nr. 1962/21.09.2006 pronuntata de Judecatoria Bals (filele nr. 35-36), sentinta civila nr. 2870/1.11.2007 pronuntata de Judecatoria Bals (fila nr. 39), civila nr. 1137/13.04.2007 pronuntata de Judecatoria Bals (filele nr. 35-36).

Din oficiu instanta a dispus atasarea la dosarul cauzei a urmatoarelor dosare: nr. 2139/C/1006, nr. 67/184/2007, nr. 2238/184(2007, nr. 1300/184/2007, nr. 1733/C/2006 si nr. 3197/184/2007 si a dispus emiterea unor adrese catre Comisia Locala B de Aplicare a Legii 18/1991 si catre Comisia Judeteana Olt de Aplicare a Legii 18/1991 pentru a se comunica daca titlul de proprietate nr. 0817/33 din 23.07.2002 a fost modificat conform sentintei civile nr. 1962/21.09.2006 pronuntata de Judecatoria Bals în dosarul nr. 2139/C/2006 si daca titlul de proprietate nr. 0817/96 din 26.07.2002 a suferit vreo modificare sau s-a solicitat anularea acestuia.

La dosarul cauzei au fost depuse raspunsurile la solicitarile instantei (filele nr. 44-46).

Reclamantul prin avocat a depus la dosarul cauzei concluzii scrise.

Alizând actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarea situatie de fapt:

Pe numele autorului pârâtei F D. I a fost emis titlul de proprietate nr. 0817/96 din data de 26.07.2002 în care a fost înscrisa si suprafata de 5000 mp. situata în extravilanul comunei B, judetul Olt, în T 68 P 102/1 având ca vecinatati: N – De 1130/1, E – T Ghe., S – DN 65 si la V – T Ghe.

Prin sentinta civila nr. 2870 din data de 1.11.2007 pronuntata de Judecatoria Bals în dosarul nr. 3197/184/2007 a fost dezbatuta succesiunea autorului F D. I, pârâta V I dobândind în proprietate suprafata de teren de 5000 mp. situata în extravilanul comunei B, judetul Olt, în T 68 P 102/1, cu vecinatatile indicate în titlu.

Prin încheierea nr. 444/11.01.2008 a OCPI Olt s-a înscris în cartea funciara suprafata de 4975 mp teren extravilan cu numar cadastral 394 proprietatea lui V I, având la baza TP nr. 0817/96/26.07.2002 si sentinta civila nr. 2870/01.11.2007 a Judecatoriei Bals, astfel cum rezulta din continutul deciziei civile 1128 din 21.10.2009 pronuntata de Tribunalul Olt în dosarul nr. 586/184/2009.

Pe numele autorului reclamantului, numitul T Z. G, a fost emis titlul de proprietate nr. 0817/33 din data de 23.07.2002 în care a fost înscrisa si suprafata de 5000 mp. situata în extravilanul comunei B, judetul Olt, în T 68 P 102 având ca vecinatati: N – De 1130/1, E – F I, S – DN 65 si la V – De 1130, precum si suprafata de 4800 mp. situata în T 55/9, P 23 având ca vecinatati: N – De 1017, E – N A, S – TF 1013 si la V – D Ion.

Prin sentinta nr. 1962 din data de 21.09.2006 pronuntata de Judecatoria Bals în dosarul nr. 2139/C/2006, astfel cum a fost îndreptata pe calea procedurii referitoare la îndreptarea erorii materiale s-a admis cererea reclamantilor T V si L A în contradictoriu cu pârâtele Comisia Locala de Aplicare a Fondului Funciar si Comisia Judeteana de Aplicare a Fondului funciar si s-a dispus anularea partiala a titlul de proprietate nr. 0817/33 din data de 23.07.2002, pârâtele fiind obligate sa emita un nou titlu de proprietate în care în loc de mentiunea „ T 55/9 P 23” sa fie trecuta mentiunea „T 68 P 102/1” pentru suprafata de teren de 4800 mp. Instanta arata însa ca în aceasta hotarâre instanta nu a mentionat însa amplasamentul exact al acestei suprafete cu privire la vecinatati.

Succesiunea autorului T Z. G a fost dezbatuta prin sentinta civila nr. 2759 din data de 5.12.2006 pronuntata de Judecatoria Bals în dosarul nr. 1733/C/2006 prin care în numitului T V i-a fost atribuita suprafata de teren de 0,48 ha situata în T 55, P 23 având ca vecinatati: N – De 1017, E – N A, S – TF 1013 si la V – D Ion. Instanta arata ca în mod gresit s-a mentionat în hotarâre T 55, P 23 , având în vedere ca din titlul de proprietate nr. 0817/33 din data de 23.07.2002 rezulta ca suprafata respectiva se afla în T 55/9, P 23.

În urma pronuntarii sentinta nr. 1962 din data de 21.09.2006 pronuntata de Judecatoria Bals în dosarul nr. 2139/C/2006, mostenitorii defunctului T Z. G au introdus o noua actiune de partaj prin care au solicitat cu referire la suprafata de 4800 mp. si au încheiat o tranzactie consfintita de instanta prin sentinta civila nr. 657/06.03.2007 pronuntata de Judecatoria Bals în dosarul nr. 67/184/2007, numitului T V revenindu-i suprafata de teren de 4800 mp. situata în T 68 P 102 (desi în tranzactie apare 102/1) având ca vecinatati: N – De 1130/1, E – T M, S – Dn 65 si la V – De 1130, prin admiterea unei cereri de îndreptare eroare materiala modificându-se vecinul pe latura de vest ca fiind L A.

Ulterior prin sentinta civila nr. 1137 din data de 13.04.2007 a Judecatoriei Bals s-a constatat valabila conventia prin care reclamantul T I a dobândit de la numitul T V suprafata de 4800 mp din T68 P102/1, cu vecini la N – De1130/1, la E – T M, la S – DN65, la V – L A conform sentintei civile nr. 657/06.03.2007 a Judecatoriei Bals.

Din adresele întocmite de Comisia Locala si Judeteana de aplicare a Legilor Fondului Funciar depuse la dosarul cauzei în urma solicitarilor instantei rezulta faptul ca titlurile de proprietate invocate în cauza nu au fost modificate în nici un fel pâna la aceasta data.

Trebuie retinut si faptul ca prin sentinta civila nr. 827/10.04.2009 pronuntata de Judecatoria Bals în dosarul nr. 586/184/2009 a fost respinsa ca neîntemeiata cererea reclamantului T I formulata în contradictoriu cu pârâtii V I, F C, F S si Comisia Locala si Judeteana de aplicare a Legilor Fondului Funciar prin care s-a solicitat anularea titlului de proprietate nr. 0817/96/26.07.2002 eliberat pe numele autorului F D. I.

Aceasta sentinta a ramas este definitiva si irevocabila prin respingerea recursului declarat prin decizia nr. 1128 din 21 octombrie 2009 a Tribunalului Olt, prin decizia nr. 168 din data de 22 februarie 2010 fiind respinsa si contestatia în anulare promovata împotriva deciziei de respingere a recursului.

În conditiile spetei, instanta apreciaza ca devin incidente dispozitiile art. 480 din Codul civil în conformitate cu care „ proprietatea este dreptul ce are cineva de a se bucura si dispune de un lucru exclusiv si absolut însa în limitele determinate de lege”.

În cazul în care în cadrul actiunii în revendicare întemeiata pe dispozitiile art. 480 din Codul civil ambele parti invoca titluri de proprietate, instanta urmeaza a face o comparatie a titlurilor, dându-se efecte titlului mai bine caracterizat.

Instanta retine si dispozitiile art. 30 din Legea 7/1996 în conformitate cu care „daca în cartea funciara s-a înscris un drept real, în conditiile prezentei legi, în folosul unei persoane, se prezuma ca dreptul exista în folosul ei, daca a fost dobândit sau constituit cu buna-credinta, cât timp nu se dovedeste contrariul” acest text de lege instituind principiul fortei probante a înscrierilor de drepturi reale.

Alizând situatia de fapt expusa prin prisma dispozitiilor legale incidente în speta, instanta constata cererea reclamantului neîntemeiata pentru urmatoarele argumente:

În cadrul acestei actiuni în revendicare atât reclamantul cât si pârâta au depus la dosarul cauzei titluri de proprietate eliberate în conditiile legii 18/1991 în favoarea autorilor acestora si hotarâri judecatoresti prin care s-a stabilit un drept de proprietate în favoarea acestora, fapt ce conduce la compararea titlurilor de proprietate pentru a se stabili care este cel mai bine caracterizat si a se face aplicarea dispozitiilor art. 480 din Codul civil.

Instanta apreciaza ca titlurile de proprietate prezentate de catre pârâta sunt valabile si sunt opozabile reclamantului pentru suprafata de teren situata în T 68 P 102/1.

În titlul de proprietate emis în conditiile Legii 18/1991 pe numele autorului pârâtei F D. I nr. 0817/96 din data de 26.07.2002, titlu care îi este opozabil reclamantulu, a fost înscrisa suprafata de teren situata în T 68 P 102/1 de 5000 mp. cu vecinatati: N – De 1130/1, E – T Ghe., S – DN 65 si la V – T Ghe., suprafata dobândita ulterior de pârâta prin dezbaterea succesiunii autorului sau prin sentinta civila nr. 2870 din data de 1.11.2007 pronuntata de Judecatoria Bals în dosarul nr. 3197/184/2007. Asa cum s-a aratat mai sus pârâta si-a înscris dreptul de proprietate în cartea funciara (chiar daca înscrierea s-a realizat pentru o suprafata mai mica de 4975 mp astfel cum a rezultat din masuratori) dreptul sau beneficiind de opozabilitate fata de terti si forta probanta, în baza Legii 7/1996 privind imobiliara.

Instanta arata de asemenea faptul ca demersurile reclamantului pentru anularea titlului de proprietate al autorului pârâtei au esuat asa cum rezulta din sentinta civila nr. 827/10.04.2009 pronuntata de Judecatoria Bals în dosarul nr. 586/184/2009 ramasa definitiva si irevocabila prin respingerea recursului declarat prin decizia nr. 1128 din 21 octombrie 2009 a Tribunalului Olt.

În ceea ce priveste titlul de proprietate indicat de catre reclamant instanta arata ca primul titlu de proprietate în ordine cronologica pe care se întemeiaza reclamantul este titlul de proprietate nr. 0817/33 din data de 23.07.2002 în care a fost înscrisa si suprafata de 4800 mp. situata în T 55/9, P 23 având ca vecinatati: N – De 1017, E – N A, S – TF 1013 si la V – D Ion.

Instanta arata faptul ca acest titlu de proprietate a fost anulat prin sentinta nr. 1962 din data de 21.09.2006 pronuntata de Judecatoria Bals în dosarul nr. 2139/C/2006, definitiva prin nerecurare, dispunându-se emiterea unui nou titlu de proprietate în care în loc de mentiunea „ T 55/9 P 23” sa fie trecuta mentiunea „T 68 P 102/1” pentru suprafata de teren de 4800 mp, fara a se specifica vecinatatile, aceasta hotarâre nefiind pronuntata în contradictoriu cu pârâta sau autorul sau, desi în cuprinsul sau s-a retinut existenta unui schimb între mostenitorii celor doi autori invocati în cauza.

În adresa existenta la fila 36 din acest dosar se specifica faptul ca Primaria nu detine nici un act de schimb între autorii partilor F I si T G referitor la suprafata de 0,50 ha din T 68 P 102/1.

În cauza însa, pâna la aceasta data nu s-a emis un nou titlu de proprietate. Pe de alta parte având în vedere ca prin sentinta nr. 1962 din data de 21.09.2006 pronuntata de Judecatoria Bals în dosarul nr. 2139/C/2006 s-a dispus modificarea titlului de proprietate nr. 0817/33 din data de 23.07.2002 doar sub aspectul modificarii tarlalei si parcelei respective instanta arata ca în conceptia sa vecinatatile au ramas cele mentionate în titlu pentru „ T 55/9 P 23” care a fost înlocuita cu „T 68 P 102/1”, respectiv N – De 1017, E – N A, S – TF 1013 si la V – D Ion, aceste vecinatati nefiind modificate de catre instanta prin aceasta sentinta.

Instanta arata însa ca prin tranzactia încheiata de mostenitorii numitului T G în dosarul nr. 67/184/2007, mostenitorul T V asa cum s-a aratat la prezentarea situatiei de fapt a dobândit suprafata de teren de 4800 mp. situata în T 68 P 102 (desi în tranzactie apare 102/1si în minuta la fel) având ca vecinatati: N – De 1130/1, E – T M, S – Dn 65 si la V – De 1130, prin admiterea unei cereri de îndreptare eroare materiala modificându-se vecinul pe latura de vest ca fiind L A.

Instanta arata ca aceste vecinatati nu apar înscrise în titlul de proprietate iar acest titlu nu a fost înca modificat, vecinatatile fiind indicate în tranzactie prin vointa unilaterala a mostenitorilor care si-au permis sa indice cu proprie putere aceste vecinatati.

Sentinta prin care s-a luat act de aceasta tranzactie nu este însa opozabila pârâtei, cum de altfel nu îi este opozabila sentinta civila nr. 1137/13.04.2010 care este titlul de proprietate pe care se întemeiaza reclamantul, aceasta sentinta bazându-se efectiv pe tranzactia încheiata de mostenitorii numitului T G în care acestia au trecut pentru suprafata de teren din T 68 P 102/1 vecinatatile în conformitate cu propria vointa fara a avea la baza un titlu de proprietate care sa le confirme. Pe de alta parte instanta arata ca mostenitorul Tuica V ce a dorit sa transmita dreptul de proprietate reclamantului nu si-a înscris în prealabil titlul sau de proprietate în cartea funciara, cum de altfel nu a procedat nici reclamantul, cu privire la suprafata indicata de acesta nefiind efectuate lucrari cadastrale.

Instanta arata ca împrejurarile invocate de reclamant în concluziile pe fondul cauzei referitoare la adresa emisa de Primaria B în dosarul nr. 586/184/2009 nu influenteaza preferabilitatea titlului pârâtei având în vedere ca în dosarul în care a fost emisa aceasta adresa s-a stabilit cu titlu irevocabil valabilitatea titlului de proprietate al pârâtei respingându-se actiunea pentru anularea acestui titlu.

În aceste conditii, în urma Alizarii titlurilor de proprietate invocate de cele doua parti, instanta arata ca pârâta detine suprafata de teren de 5000 mp. (în realitate 4975 mp asa cum a reiesit din masuratorile cadastrale) situat în T 68 P 102/1 în baza unui titlu valabil, proprietatea fiind în mod valabil transmisa din autor în autor.

Titlul invocat de pârâta este preferabil titlului invocat de reclamant având în vedere ca titlurile invocate de acesta nu sunt suficient de clare si creeaza suspiciuni cu privire la dreptul de proprietate, implicând o nesiguranta a circuitului civil.

Sentinta civila nr. 1962 din data de 21.09.2006 pronuntata de Judecatoria Bals în dosarul nr. 2139/C/2006 prin care s-a dispus modificarea titlului de proprietate nr. 0817/33 din data de 23.07.2002 chiar daca a intrat în puterea lucrului judecat nu este suficient de clara pentru a se da preferinta titlului reclamantului, iar ulterior vecinatatile suprafetei de teren au fost inversate si folosite de autorii reclamantului conform propriei vointe, aceste vecinatati nefiind stabilite printr-un act opozabil pârâtei.

Fata de aceste împrejurari, instanta urmeaza sa respinga cererea de chemare în judecata formulata de reclamant ca fiind neîntemeiata.

În ceea ce priveste cererea pârâtei de obligare a reclamantului la plata cheltuielilor de judecata, instanta o apreciaza neîntemeiata deoarece pârâta nu a facut dovada acestor cheltuieli iar în baza art. 1169 din Codul civil, „cel ce face o propunere în fata judecatii trebuie sa o dovedeasca”, însa în cazul în care s-au realizat cheltuieli exista posibilitatea introducerii unei actiuni separate la instanta.

Data publicarii pe site: 22 martie 2011