Aplicarea principiul dreptului comunitar ce vizează protecţia particularilor în raport cu băncile sau instituţiile de stat Pensii


Secţia civilă. Sentinţa civilă nr.176 C/08.02.2011

Prin cererea înregistrată sub nr. 292/103/1.02.2011, reclamantul

Z.M. a solicitat suspendarea Deciziei de pensionare nr. 22220/31.12.2010 emisă de Ministerul Apărării Naţionale –Direcţia financiar-contabilă, în procedura ordonanţei preşedinţiale, fără citarea părţilor întrucât i s-a redus pensia cu 931 de lei, de la 2333 lei brut la 1402 lei, fără a fi fost înştiinţat anterior punerii în plată a pensiei pentru luna ianuarie 2011.

A motivat că a formulat contestaţie pe fond pe care a expediat-o Comisiei de contestaţii pensii din cadrul Ministerului Apărării Naţionale, la data de 24.01.2011.

A mai precizat reclamantul că în speţă sunt îndeplinite condiţiile de admisibilitate în ce priveşte pronunţarea unei ordonanţe preşedinţiale referitoare la urgenţa, vremelnicie, neabordarea fondului cauzei, astfel cum sunt acestea reglementate de art. 581 Cod procedură civilă.

In ceea ce priveşte urgenţa, reclamantul a mai precizat că aceasta se datorează în special reducerii drastice a cuantumului pensiei de care a beneficiat iniţial, de la 2333 lei la 1402 lei lunar, încât se afla în imposibilitatea achitării obligaţiilor financiare iar reducerea pensiei până la data soluţionării contestaţiei poate provoca prejudicii ireparabile.

A mai arătat că are un copil student în întreţinere iar soţia sa este grav bolnavă cu diagnosticul de ciroză hepatică B+D –formă colestatică iar pensia acesteia de 465 lei nu este suficientă pentru a asigura un tratament medical corespunzător.

În ceea ce priveşte vremelnicia, a arătat că, oricum suspendarea deciziei de recalculare nu ar fi definitivă, ci până la soluţionarea contestaţiei promovate împotriva acesteia de către Comisia specială din cadrul Ministerului Apărării Naţionale.

Referindu-se la cea de-a treia condiţie, respectiv nejudecata fondului cauzei, reclamantul a precizat că în speţă aparenţa de drept îi este favorabilă şi în mod cert justifică un interes legitim pentru a se menţine o anumită stare de fapt sau de drept.

In drept s-a invocat art. 581 c. pr. civ.

In dovedirea susţinerii reclamanta a depus la dosar copia contestaţiei împotriva deciziei de recalculare a pensiei, deciziile de pensionare nr. 22220/31.12.2010 şi 077355/6.04.2010, cupon de decembrie 2010, cupon ianuarie 2011, factură telefon, factură gaz metan, factură energie electrică, certificat medical.

A solicitat pronunţarea ordonanţei, fără citarea pârâtei date fiind circumstanţele de fapt.

Primul termen de soluţionare a fost stabilit aleatoriu, în şedinţa din data de 22.02.2011.

Prin cererea depusă în dosarul cauzei la data de 3.02.2011(f.21), reclamantul a cerut preschimbarea termenului la un termen anterior datei în care se face plata pensiei, respectiv 12.02.2011, a precizat acţiunea în sensul ca plata să se facă la nivelul lunii decembrie 2010.

A mai arătat că pensia redusă a fost încasată la data de 12.01.2011 iar Decizia pe baza căreia s-a diminuat, a fost trimisă prin poştă, la data de 17.01.2011.

A mai anexat copia plicului prin care a fost expediată decizia, plicul de expediere a cuponului de pensie şi confirmarea de primire a contestaţiei.

Prin încheierea din Camera de consiliu din 4.02.2011(f.27) s-a încuviinţat preschimbarea termenului, la 8.02.2011 şi s-a constatat că s-a solicitat judecata fără citarea părţilor conform art. 581(3) Cod de procedură civilă.

Examinând cererea formulată de reclamant în raport cu prevederile art.581 şi următoarele Cod procedură civilă,tribunalul constată că aceasta este întemeiată şi va fi admisă pentru considerentele ce vor fi arătate mai jos.

Potrivit art.581 alin.1 Cod procedură civilă instanţa va putea să ordone măsuri vremelnice în cazuri grabnice pentru păstrarea unui drept care s-ar păgubi prin întârziere, pentru prevenirea unei pagube iminente şi care nu s-ar putea repara, precum şi pentru înlăturarea piedicilor ce s-ar putea ivi cu prilejul unei executări.

Iar alin.3 prevede că :”Ordonanţa va putea fi dată şi fără citarea părţilor şi chiar atunci când nu există judecată asupra fondului. ”

Rezultă din text că sunt necesare trei condiţii de admisibilitate ale ordonanţei preşedinţiale şi anume: urgenţa, caracterul vremelnic şi neprejudicierea fondului, fiind admisibilă şi fără ca părţile să fie citate.

În fapt, reclamantul este maior în rezervă.

La data de 14.01.2011 o pensie de 1402 lei diminuată cu 931 de lei faţă de cuantumul de 2333 lei pe care îi primise anterior.

Nu i s-a comunicat anterior actul decizional prin care s-a dispus această măsură şi nici reclamantul nu a depus vreo cerere de recalculare a drepturilor de pensie.

Abia la data de 18.01.2011 i s-a comunicat prin poştă Decizia nr. 22220/31.12.2010 de diminuare a pensiei.

Reclamantul a contestat această decizie fiind primită de Comisia de contestaţii din cadrul Ministerului Apărării Naţionale, la data de 27.01.2011

( f.25) şi a solicitat, prin acţiunea dedusă prezentei judecăţi, suspendarea de urgenţă a executării Deciziei contestate.

Din punct de vedere procedural, a cerut ca pronunţarea să se facă fără citarea părţilor, iar instanţa constată că dispoziţiile art.583 (3) Cod de procedură civilă sunt aplicabile tocmai pentru ca măsura să fie eficientă în raport cu data achitării pensiei, respectiv 12.02.2011.

Pe fondul ordonanţei preşedinţiale, Tribunalul specializat reţine următoarele: Este evident că diminuarea drepturilor de pensie astfel cum a avut loc prin decizia contestată este de natură să afecteze onorarea obligaţiilor financiare pe care reclamantul le are.

Costurile utilităţilor pentru un trai decent coroborate cu situaţia familiară, respectiv un copil student în întreţinere şi soţia grav bolnavă şi cu o pensie modică, insuficientă pentru asigurarea unei medicaţii corespunzătoare- sunt elemente de natură să justifice ideea că prin această măsură i se aduc prejudicii majore care nu ar pot fi altfel înlăturate.

Prin urmare, se constată că este îndeplinită condiţia urgenţei, iar faţă de momentul până la care s-a dispus măsura suspendării, respectiv până la soluţionarea contestaţiei la Comisia din cadrul Ministerului Apărării Naţionale împotriva acestei decizii, este îndeplinită şi condiţia vremelniciei.

Totodată, se constată că măsura cerută de reclamantă nu prejudiciază fondul dreptului, iar în ceea ce priveşte aparenţa dreptului, în raport cu prevederile CEDO care sunt obligatorii şi în cazul prevederilor speciale, se constată că aceasta operează în favoarea reclamantului.

La pronunţarea prezentei ordonanţe, instanţa va avea în vedere şi modalitatea discreţionară, abuzivă în care a procedat pârâtul procedând la sistare fără comunicarea anterioară a actului care a stat la baza reducerii pensiei precum şi la modul persiflant în care a înscris pe cuponul pensiei reduse „La mulţi ani cu sănătate”.

Prin similitudine cu această situaţie, în acord şi cu principiul dreptului comunitar ce vizează protecţia particularilor în raport cu băncile sau instituţiile de stat ( a se vedea C. 98/91 Sherson Lehmann Hutton Inc. Curtea de la Luxembourg), Tribunalul apreciază că se impune cu atât mai mult pronunţarea ordonanţei fără citarea părţilor.

Faţă de cele arătate, tribunalul a constatat că prezenta cerere îndeplineşte prevederile art. 581(3) Cod procedură civilă şi va fi admisă urmând a se dispune suspendarea deciziei contestate până la soluţionarea contestaţiei pe care reclamanta a formulat-o în cadrul Comisiei speciale constituită la nivelul pârâtului.

S-a dispus în consecinţă plata pensiei la nivelul celei plătită în luna decembrie 2010, urmând ca în cadrul contestaţiei pe fond să se verifice temeiurile recalculării.