Cauta in aceasta categorie:

Recurs civil. Stabilirea cadrului procesual. Principiul rolului activ si principiul disponibilităţiif

3.Recurs civil. Stabilirea cadrului procesual. Principiul rolului activ si principiul disponibilităţii. Dosar 3325/223/2011 Asupra cauzei de faţă constată următoarele: Prin cererea formulată la data de 28.07.2011 şi înregistrată pe rolul Judecătoriei Drăgăşani sub nr. /223/2011, reclamanta K. E., în contradictoriu cu pârâta Comisia Locală de Fond Funciar ...., a solicitat instanţei ca...

Citeste mai mult...

Principiul neagravării situaţiei inculpatului în propria cale de atac, consacrat de art. 372 Cod proc. penală, se aplică şi în cazul rejudecării cauzei în fond, după ce prima hotărâre a fost desfiinţată în apelul exclusiv al inculpatului şi al părţil…

Prin rechizitoriul nr. 1064/P/2003 din 11.11.2003 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Vrancea, inculpatul a fost trimis în judecată pentru săvârşirea a două infracţiuni de vătămare din culpă prev. de art 184 alin. 1 şi 3 Cod penal. La prima judecată în fond, prin sentinţa penală nr. 964/31.03.2004 a Judecătoriei Focşani, pe latură...

Citeste mai mult...

Acţiune în anulare act. Excepţie de la principiul resoluto jure dantis resolvitur jus accipiensis. Aplicare

Regula de drept potrivit careia nevalabilitatea titlului de proprietate al  transmitatorului atrage si nulitatea titlului subdobânditorului nu functioneaza în cazul în care actul a fost încheiat cu titlu oneros, adica atunci când tertul dobânditor a dat  un bun material, eventual o suma de bani, pentru dobândirea dreptului de proprietate. Regula de...

Citeste mai mult...

Excepţia prescripţiei dreptului la acţiune. Principiul accesorium sequitur principale.Art.1 alin.2 din Decretul nr.167/1958.Penalităţile reprezintă un drept de creanţă accesoriu dreptului de creanţă principal constituit din valoarea unei rate din con…

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Făurei, creditoarea C.N.A.D.N.R. S.A. – D.R.D.P. C. a chemat în judecată pe debitorul D. G., solicitând instanţei emiterea unei ordonanţe care să conţină somaţia de plată împotriva acestuia, pentru suma de 383,40 euro (1.386,30 lei), compusă din 153 euro (559,18 lei) reprezentând ratele 2,3,4 şi 230,40 euro (827,12...

Citeste mai mult...

Revizuire. Principiul legalităţii căilor de atac şi al unicităţii dreptului de a exercita o cale de atac. Inadmisibilitatea cererii de a revizui prin aceeaşi hotărâre două hotărâri judecătoreşti diferite. Disjungerea cererii de revizuire.

Materia căilor de atac este guvernată de principiul legalităţii căilor de atac şi cel al unicităţii dreptului de a exercita o cale de atac,  însemnând că părţile au dreptul de a exercita o singură  dată o  anumită cale de atac împotriva unei hotărâri judecătoreşti. Aceasta presupune ca fiecare  hotărâre judecătorească să fie atacată separat,...

Citeste mai mult...

Anulare act. Constatarea nulitaţii absolute. Principiul puterii lucrului judecată rezultând din art.1201 Cod civil.

Anulare act. Constatarea nulitaţii absolute. Principiul puterii lucrului judecată rezultând din art.1201 Cod civil. Prin Decizia civilă nr.171 din 21 iunie 2010 a Tribunalului Mureş s-a respins apelul declarat de reclamanţi împotriva Sentinţei civile nr.3146 din 23 aprilie 2009 a Judecătoriei Tg-Mureş. În considerentele hotărârii atacate, tribunalul a reţinut următoarele considerente: ...

Citeste mai mult...

Hotărâri ale consiliului local care încalcă principiul consensualismului, materializat în clauzele contractelor de concesiune, dar şi principiul neretroactivităţii actelor normative

Hotărâri ale consiliului local care încalcă principiul consensualismului, materializat în clauzele contractelor de concesiune, dar şi principiul neretroactivităţii actelor normative   - art. 54(1) din OUG nr. 54/2006 - art. 1 şi 969 Cod civil, - art.18 LG.554/2004 Conform art. 54(1) din OUG nr. 54/2006, raporturile contractuale dintre...

Citeste mai mult...

Teoria impreviziunii, principiul echităţii şi justiţia comutativă. Aplicarea lor în procesele de partaj ca urmare a devalorizării bunurilor imobile

Teoria impreviziunii, principiul echităţii şi justiţia comutativă. Aplicarea lor în procesele de partaj ca urmare a devalorizării bunurilor imobile C. proc. civ., art. 673/5, art. 673/6 În aplicarea principiului egalităţii copartajanţilor, la efectuarea partajului trebuie luată în considerare valoarea bunului de la data judecăţii, iar nu valoarea existentă în momentul naşterii stării...

Citeste mai mult...

Rolul activ al instanţei de judecată. Principiul disponibilităţii.

Rolul activ al instanţei de judecată. Principiul disponibilităţii. Art.49 şi următoarele din Codul de procedură civilă Art.129 alin.5 Cod procedură civilă   Recurenţii au criticat hotărârea instanţei de fond pentru omisiunea acesteia de a introduce în cauză o parte în calitate de pârâtă, însă potrivit principiului disponibilităţii în procesul...

Citeste mai mult...

Principiul puterii de lucru judecat. Interdicţia judecării din nou a unui proces terminat, precum şi a contrazicerii între două hotărâri judecătoreşti, adică a infirmării constatărilor făcute într-o hotărâre judecătorească irevocabilă printr-o altă h…

Principiul puterii de lucru judecat. Interdicţia judecării din nou a unui proces terminat, precum şi a contrazicerii între două hotărâri judecătoreşti, adică a infirmării constatărilor făcute într-o hotărâre judecătorească irevocabilă printr-o altă hotărâre judecătorească posterioară, dată în alt proces.  Art.166 Cod procedură civilă Art. 1201 Cod civil Potrivit art.1201 Cod civil...

Citeste mai mult...

Infracţiunea de nerespectare a contractului de consignaţie. Principiul neagravării situaţiei în propria cale de atac.

Prin sentinţa penală nr. 181 din 29 ianuarie 2001 a Judecătoriei Brăila a fost condamnată inculpata S.A. la o pedeapsă de 10 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de nerespectare a contractului de consignaţie prev. de art. 23 pct. 2 din Legea nr. 178/1934 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, cu suspendarea condiţionată a...

Citeste mai mult...

Principiul chemării la moştenire a rudelor în ordinea claselor de moştenitori legali. Lipsa calităţii procesuale pasive a ascendenţilor privilegiaţi ca urmare a înlăturării de la moştenire de către descendenţi.art. 669 şi următoarele Cod civil Succesi

În sedinta de judecata din 06.02.2009 instanta, din oficiu a invocat exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a pârâtei, având în vedere ca aceasta este mama defunctului Prichindel Florin. Pentru ca o persoana sa poata veni la mostenire trebuie sa aiba capacitate succesorala, vocatie succesorala legala, sa nu fie nedemna si sa nu fie înlaturata de...

Citeste mai mult...

Obligaţia de a face. Principiul punerii in posesie pe vechiul amplasament. Fondul funciar

În motivare, reclamanta arată că prin succesiuni succesive o moşteneşte pe defuncta [ ]. Aceasta a adus în CAP o suprafaţă de 3,45 ha teren intravilan şi extravilan iar conform adeverinţei de proprietate eliberată de Comisia Locală Paşcani s-a reconstituit dreptul de proprietate pe numele moştenitorilor acesteia pentru întreaga suprafaţă de teren. Din totalul suprafeţei reconstituite,...

Citeste mai mult...

Realizarea acordului de voinţă. Principiul consensualismului în materie comercială

C. civ., art. 969 C. com., art. 35 Contractul comercial se consideră încheiat în momentul realizării acordului de voinţă al părţilor, indiferent de forma pe care o îmbracă acesta. în materia operaţiunilor comerciale, din considerente de celeritate şi oportunitate, unde se aplică principiul libertăţii contractuale şi al consensualismului, practica a impus regula unor forme contractuale cât...

Citeste mai mult...

Principiul legalitatii consacrat de art. 1 din OG 2/2001. Contravenţii. Închisoare contravenţională

Nr. 82 din 21.01.2009 Domeniu asociat: Contraventii. Titlu: principiul legalitatii consacrat de art. 1 din OG 2/2001. Deliberand asupra cauzei civile de fata, constata urmatoarele: Prin plangerea depusa la intimatul IPJ Olt – Post Politie B. a 08.12.2008 si inregistrata pe rolul Judecatoriei Corabia la data de 10.12.2008, sub nr. 2218/213/2008, petenta I.A. a...

Citeste mai mult...

Principiul disponibilităţii. Nelegalitatea introducerii în cauză, din oficiu, a altor persoane

În dreptul român, ne fiind cunoscută instituţia introducerii în cauză, din oficiu, a unor persoane, instanţa nu poate să dispună din oficiu citarea altei persoane decât cea indicată prin cererea de chemare în judecată, care să dobândească astfel calitate procesuală pasivă şi să fie obligată faţă de reclamant. (Secţia civilă, decizia nr. 494 din...

Citeste mai mult...

Acţiune în anulare act. Excepţie de la principiul resoluto jure dantis resolvitur jus accipiensis. Aplicare Acţiuni (în): anulare, posesorie, regres, pauliană etc.

Regula de drept potrivit careia nevalabilitatea titlului de proprietate al transmitatorului atrage si nulitatea titlului subdobânditorului nu functioneaza în cazul în care actul a fost încheiat cu titlu oneros, adica atunci când tertul dobânditor a dat un bun material, eventual o suma de bani, pentru dobândirea dreptului de proprietate. Regula de drept potrivit careia...

Citeste mai mult...

Principiul contradictorialităţii

Este încălcat principiul contradictorialităţii, iar hotărârea astfel pronunţată este lovită de nulitate, atunci când instanţa, primind după închiderea dezbaterilor un set de acte, pe care nu le-a pus în discuţia părţilor, pronunţă hotărârea pe baza lor. - Extras - Prin sentinţa civilă nr. 27/25.02.2001, pronunţată de Tribunalul Galaţi, Secţia civilă, s-a respins ca nefondată...

Citeste mai mult...

Principiul “non reformatio in peius”. Efecte

Deşi apelantul a criticat în cererea de apel greşita stabilire a cotei sale de contribuţie la dobândirea unui bun imobil, ce face parte din masa de partaj, instanţa de apel, analizând apelul, a constatat nu numai că această critică este nefondată, ci şi faptul că respectivul imobil este bun propriu al intimatei. Scoţând bunul...

Citeste mai mult...

Principiul “non reformatio in peius”. Domeniu de aplicare. Incidenţă în raport cu excepţiile având caracter absolut

1. Principiul "non reformatio in peius" trebuie respectat atât la judecarea căii de atac, cât şi la rejudecarea pricinii, în urma anulării sau casării hotărârii, deoarece rejudecarea cauzei este consecinţa exercitării căii de atac, iar partea trebuie să aibă certitudinea că nu îşi va înrăutăţi situaţia, nu numai în calea de atac pe care...

Citeste mai mult...