Contestaţie la executare, contestaţi la titlu Contestaţie la executare


Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin contestaţia la înregistrată pe rolul Judecătoriei Bacău la data de ….. sub nr. ….. contestatoarea S.C. MC S.R.L. a solicitat în contradictoriu cu intimata Unitatea Administrativ Teritorială Comuna S. anularea formelor de executare din dosarul nr……, respectiv a somaţiei fără dată şi a titlului executoriu nr….., cu obligarea intimatei la plata cheltuielilor de judecată.

În motivarea cererii contestatoarea a arătat că la data de ….. i s-a comunicat somaţia nr…… fără dată şi titlul executoriu nr….. înregistrat sub nr. ….., pentru suma de ….. lei reprezentând impozit pe clădiri persoane juridice, din care …. lei reprezintă debit şi ….. lei reprezintă majorări. Susţine contestatoarea că atât titlul executoriu cât şi somaţia sunt lovite de nulitate absolută potrivit dispoziţiilor art.48 C. pr. fiscală întrucât le lipsesc elementele obligatorii prevăzute de art.43 alin.2 C. pr. fisc.. astfel, titlul executoriu nu conţine în cuprinsul său data de la care îşi produce efectele, actul administrativ prin care s-a stabilit impozitul pe clădiri şi perioada pentru care a fost acesta calculat şi mai ales, nu conţine datele de identificare ale contribuabilului deoarece denumirea societăţii este inexactă, titlul executoriu şi somaţia fiind emise pentru S.C. M. S.R.L. în timp ce denumirea exactă a societăţii este S.C. MC S.R.L. Drept urmare, arată contestatoarea că au fost încălcate dispoziţiile art. 43 şi art.141 alin.4 C. pr. fisc. privind elementele obligatorii ale titlului executoriu, sancţiunea fiind nulitatea acestuia potrivit dispoziţiilor art. 46 C. pr. fisc. Mai apreciază contestatoarea că un alt motiv de nulitate constă în aceea că în cuprinsul titlului executoriu nu a fost menţionată instanţa competentă să soluţioneze contestaţia. În plus, arată contestatoarea că nu i-a fost comunicat actul administrativ fiscal prin care s-au stabilit obligaţiile fiscale stabilite prin titlul executoriu, respectiv decizia de impunere prevăzută de art.85 raportat la art.87 C. pr. fisc., simpla indicare a Deciziei nr…… emisă de Curtea de Conturi a jud. Bacău neputând suplini actul administrativ fiscal care să cuprindă baza de impunere, cota aplicată, modalitatea de calcul şi perioada impozitată.

Contestaţia la executare nu a fost întemeiată în drept.

Cererea a fost legal timbrată cu taxă de timbru de 180 lei şi timbru judiciar de 0,3 lei.

Legal citată, intimata nu a formulat întâmpinare însă la solicitarea instanţei de judecată a depus la dosar actele ce au stat la baza emiterii titlului executoriu nr……. şi a somaţiei din dosarul de executare nr. ……

Instanţa a admis pentru părţile prezentei cauze proba cu înscrisurile deja existente la dosar.

Analizând actele şi lucrările dosarului prin prisma motivelor invocate şi a dispoziţiilor legale incidente, instanţa reţine următoarele:

Potrivit dispoziţiilor articolului 172 Cod procedură fiscală contribuabilul suspus executării silite are posibilitatea de a sesiza instanţa de executare urmărind anularea actelor de executare silită contrare legii, ori de câte ori sunt încălcate prescripţii legale referitoare la procedura executării silite.

În speţa de faţă contestatoarea a formulat contestaţie împotriva actelor de executare, respectiv a titlului executoriu nr…… şi a somaţiei din dosarul de executare nr. …..

În ce priveşte apărările ale contestatoarei cu privire la nulitatea titlului executoriu ca urmare a lipsei menţiunilor privitoare la instanţa competentă să soluţioneze contestaţia şi termenul de a contesta instanţa apreciază că sunt motive de nulitate absolută ce impun în persoana celui ce o invocă sarcina de a invoca şi de a dovedi vreo vătămare. Or, instanţa constată că reclamanta contestatoare nu a invocat şi nu a dovedit existenţa vreunei vătămări motiv pentru care nu apreciază că se impune anularea actului contestat pentru acest motiv.

În ce priveşte incompleta menţionare a denumirii contestatoarei, instanţa apreciază că aceasta este o eroare materială ce ar putea fi îndreptată de organul fiscal, potrivit dispoziţiilor art. 48 din OG 92/2003, nefiind vorba în cauză de lipsa denumirii contribuabilului ce loveşte actul astfel întocmit de nulitate absolută, astfel cum prevăd dispoziţiile art.46 din actul normativ menţionat.

Din analiza înscrisurilor depuse la dosar instanţa reţine că la baza emiterii actelor de executare contestate nu a stat un titlu de creanţă, o decizie care să conţină modul detaliat de calcul al sumelor reţinute în sarcina contestatoarei şi care să fie comunicată contribuabilului pentru a-i da posibilitatea acestuia să conteste . Astfel cum reiese din titlul executoriu, la baza emiterii acestuia a stat Decizia nr.2 a Camerei de Conturi a Judeţului Bacău, or potrivit dispoziţiilor art. 85 alin.1 din OG 92/2003, impozitele, taxele, contribuţiile şi alte sume datorate bugetului general consolidat se stabilesc astfel:

a) prin declaraţie fiscală, în condiţiile art. 82 alin. (2) şi art. 86 alin. (4);

b) prin decizie emisă de organul fiscal, în celelalte cazuri.

Instanţa constată că emiterea unor acte de executare fără a avea la bază declaraţia contribuabilului sau o decizie a organului fiscal ( decizia Camerei de conturi neputând să înlocuiască aceste acte), sunt contrare prescripţiilor legale referitoare la procedura executării silite motiv pentru care urmează să admită contestaţia la executare şi să dispună anularea titlului executoriu nr…… şi a somaţiei din dosarul de executare nr. ……

Potrivit dispoziţiilor art. 274 C. pr. civ., partea care pică în pretenţii va fi obligată, la cerere, să plătească cheltuieli de judecată, motiv pentru care, constatând că intimata este partea căzută în pretenţii la cererea contestatoarei, instanţa va dispune obligarea acesteia la plata cheltuielilor de judecată în cuantum de ….. lei constând în taxă de timbru (…..lei), timbru judiciar ( ….), onorariu de avocat ( …..)