Drept de proprietate privată asupra terenurilor Restituiri


R O M Â N I A

JUDECĂTORIA PODU TURCULUI

SENTINŢA CIVILĂ NR.665/08-09-2010

Şedinţa publică de la 08.09.2010

Completul compus din:

PREŞEDINTE – judecător PASCARU VALENTINA-ŞTEFANA

Cu participare :

GREFIER – SAULEA LILIANA

Pe rol judecarea cauzei civile privind pe reclamanta S. L. şi pe pârâtele Comisia Judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, Comisia Locală Onceşti pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, având ca obiect fond funciar plângere împotriva Hotărârii Comisiei Judeţene Bacău.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică au lipsit reclamanta S. L., şi pârâtele Comisia Judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Bacău, Comisia Locală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Onceşti .

?????Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează instanţei următoarele :

– părţile au fost legal citate pentru acest termen de judecată, după care :

Instanţa având în vedere că la dosar prin serviciul registratură s-a depus de către reclamanta S. L. concluzii scrise cu privire la acţiunea formulată, constată cauza în stare de judecată.

S-au declarat dezbaterile închise, trecându-se la deliberare.

I N S T A N Ţ A

– deliberând –

Asupra cauzei civile de faţă constată următoarele :

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Bacau sub nr. 17426/180/2008, reclamanta S. L. a chemat în judecată Comisia Judeteana Bacau pentru stabilirea dreptului de proprietate formuland plangere impotriva Hotararii nr.12461/7.10.2008 emise de parata prin care se invalideaza propunerea comisiei Locale Oncesti privind reconstituira suprafetei de teren forestier de 1 ha in punctele Zare si Prisaca.În motivarea în fapt a cererii, reclamanta în calitate de moştenitoare a defunctilor Mitrea Ion si Adela a arătat, în esenţă, că, în mod greşit Comisia Judeteana Bacau pentru stabilirea dreptului de proprietate privata a respins propunerea Comisiei locale Oncesti de stabilire a dreptului de proprietate privata , motivand ca nu sunt indeplinite conditiile art. 6 alin3.1 din legea 1/2000 cu modificarile si completarile ulterioare.

Acţiunea nu a fost motivată în drept., dar s-a solicitat judecata in lipsa con form art.242 al.2 Cod procedură civila.

Cererea a fost însoţită de înscrisuri depuse in fotocopie şi anume :Hotararea comisiei Judetene de invalidare a propunerilor comisiei locale Oncesty nr.12461/7.10.2008, Titlul de proprietate emis pe numele Mitrea II Gheorghe nr.270106/14.12.2002, cartea de identitate seria DB nr.222138/29 sept.1996, acte de stare civila. Instanta a solicitat si a primit la dosar documentatia care a stat la baza emiterii hotararii (filele 21-63 dosar Judecatorie Bacau) si a audiat martorii propusi de reclamanta (filele 66-67 dosar Bacau). La termenul din 06.03.2009, instanta, din oficiu, in baza prevederilor art. 53 al2 Legea 18/1991, a invocat si admis exceptia necompetentei teritoriale a Judecatoriei Bacau, motiv pentru care cauza a fost trimisa Judecatoriei Podu Turcului , cu nr. de inregistrare 269/829/2009, terenurile pentru care reclamanat a solicitat reconstituirea dreptului de proprietate aflindu-se in raza de competenta a Judecatoriei Podu Turcului. Instanta ,la solicitarea reclamantei formulata in termen legal, dispune introducerea in cauza a pratei Comisia Locala Oncesti pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor si incuviinteaza proba cu inscrisuri In baza art 129 Cod proced civ, instanta dispune emiterea unei adrese catre Directia Arhivele Nationale Istorice Centrale Bucuresti cu solicitarea de a identifica acte de proprietate prin care sa se dovedeasca ca Galateanu Gheorghe sau Galateanu Adela, bunicii reclamantei, au avut in proprietate 1 ha padure. Raspunsul la aceasta adresa fiind negativ, la solicitarea reclamantei , in baza art 242 al1 pct1, instanta dispune suspendarea cauzei, pana pe data de 8.06.2009 cand este repusa pe rol din diligenta reclamantei care anexeaza cererii sale un set de inscrisuri provenind de la Arhicvele Nationale (filele 17,18, 19 dosar) reprezentant un extras din Borderoul populatiei, proprietatilor si exploatatiilor agricole 1948/comuna Oncesti, plasa Stanisesti unde figureaza parintii reclamantei, Mitrea Ion si Adela, ea, Mitrea Lucica si fratele Mitrea Gheorghe cu o suprafata totala de paduri de 2506 m.p. Conf. art 129 Cod proced civ, la dosar se solicita si se depune intreaga documentatie care a stat la baza emiterii Hotararii nr.12461/07.10.2008 de catre Comisia Judeteana Bacau pentru stabilirea dreptului de proprietate. Dupa ce reclamanta depune precizari, in concluziile finale solicita admiterea plangerii si obligarea Comisiei Judetene Bacau la validarea propunerii Comisiei Locale Oncesti pentru suprafata de 1 ha 22 acri.de padure.

Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa reţine următoarele:

Prin Hotararea nr.12461/7.10.2008, Comisia Judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate Bacau a invalidat propunerea Comisiei Locale pentru aplicarea legilor fondului funciar Oncesti – referatul Comisiei locale nr.287/2006 privind pe Stejar Lucia inregistrat la Institutia Prefectului Judetul Bacau cu nr.114051/11.02.2008 si documentatia aferenta- „ motivat de faptul ca solicitantii nu fac dovada dreptului de proprietate pentru suprafetele de teren forestier solicitate. Martorii care dau declaratii nu fac dovada ca sunt proprietarii vecini cu terenul solicitat; nu exista procese verbale de punere in posesie sau titluri de proprietate care s afaca dovada ca declarantii detin in proprietate amplasamentele vecine terenurilor solicitate. Nu sunt indeplinite conditiile art 6 alin.1.3 din Legea 1/2000 cu modificarile si completarile ulterioare.”(fila 38 fata verso).

Verificand actele si probatoriul administrat in cauza, inclusiv audierea martorilor Hutu Gheorghe si Anghel Gabriela (filele 66,67 dosar Judecatoria Bacau) de ale caror declaratii se va tine seama in cauza de fata conf. art 160 Cod proced. civila, instanta constata, contrar sustinerilor Comisiei Judetene, ca sunt indeplinite prevederile art6 alin. 1.3 Legea 1/2000 modificata:

În situaţia în care nu mai există înscrisuri doveditoare, proba cu martori este suficientă în reconstituirea dreptului de proprietate când aceasta se face pe vechile amplasamente şi când martorii ce le recunosc sunt proprietarii vecini sau moştenitorii lor, pe toate laturile terenului pentru care s-a cerut reconstituirea.

Astfel, din extrasul din Borderoul populatiei, proprietatilor si exploatatiilor agricole 1948 comuna Oncesti, plasa Stanisesti rezulta ca parintii reclamantei, Mitrea Ion si Adela, ea, Mitrea Lucica si fratele .Mitrea Gheorghe figurau cu o suprafata totala de paduri de 2506 m.p.

Din adresa nr.208/30.01.2008 Comisiei Locale Oncesti catre Comisia Judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor pct 14 rezulta ca mostenitoarea defunctei Mitrea Adela „solicita reconstituirea dreptului de proprietate forestiera pentru suprafata de 1 ha. Nu a facut obiectul reconstituirii la nici o lege funciara, declaratile de martor anexate la dosar apartin vecinilor amplasamentului solicitat, exceptie face vecinul de la sud (decedat fara urmasi), petenta a anexat la dosar declaratia urmatorului vecin, pe laturile din est si vest se invecineaza cu hotarul comunelor invecinate si terenul arabil proprietate personala (sola 39 parcela 1392). Amplasamentul este liber de sarcini, comisia locala propune inscrierea in anexa nr.15 cu suprafata de 1 ha.”

Indeplinirea conditiilor legale prevazute de art 6 alin 1.3 Legea 1/2000 modificata au fost confirmate prin: referatul nr287/18.07.2006(fila 51), referatul individual de cercetare(fila 52), procesul verbal de cercetare/12.09.2007(fila 54) , declaratiile martorilor Boghiu Z. Costachi(fila 61), Grosu Corneliu (fila 62). si declaratiile martorilor Hutu Gheorghe (fila 66 dosar Judecatoria Bacau) si Anghel Gabriela.(fila 67 dosar Bacau)

Având în vedere aceste considerente, art.a alin1.3 Legea nr. 1/2000 modificata , art 24 din aceeasi lege, , instanţa va admite cererea astfel cum a fost formulată şi va dispune după cum urmează.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Admite cererea formulată de reclamanta S. L. domiciliată în localitatea __ str. Negoiului, nr.81, bloc B3, sc.B, etaj 3, ap.31, judeţul ___ în contradictoriu cu pârâtele Comisia Judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, Comisia Locală Onceşti pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, având ca obiect fond funciar plângere împotriva Hotărârii de invalidare a Comisiei Judeţene Bacău nr. 12461/07-10-2008.

Obligă Comisia Judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor să valideze propunerea Comisiei Locale Oncesti de fond funciar.

Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 08-09-2010.

Preşedinte, Grefier,

Pascaru Valentina – Ştefana Saulea Liliana

Red./tehnored.PVS/SL

17/17-09-2010

Ex.5

Sentinţa civilă a rămas definitivă la data de 08.09.2010 şi a devenit irevocabilă la data de 20.10.2010.