Se constată îndeplinite dispoziţiile art. 238 şi următoarele din Legea nr.31/1990 modificată, cu privire la îndeplinirea tuturor formelor şi a publicităţii cerută de lege în vederea realizării divizării parţiale Societăţi comerciale


Se constată îndeplinite dispoziţiile art. 238 şi următoarele din Legea nr.31/1990 modificată, cu privire la îndeplinirea tuturor formelor şi a publicităţii cerută de lege în vederea realizării divizării parţiale.

Trib. Bistriţa-Năsăud, s. com., de cont. adm. şi fisc., sent. nr. 207/22 februarie 2011

Prin cererea înregistrată petentele SC,,VA’’ SRL şi SC ,,VAC” SRL au solicitat instanţei să se constate legalitatea hotărârii asupra divizării şi a modificărilor generate de divizare şi anume:

1. Imobilele cu valoarea rămasă de 4.407.997 lei care se transmit din patrimoniul SC VA SRL în patrimoniul SC VAC SRL, sunt înscrise în CF nr.52109 Bistriţa -Viişoara, provenită din conversia de pe hârtie a CF nr.13607/N Bistriţa-Viişoara, având nr.cadastrl 7654 şi cuprinzând teren în suprafaţă de 3.000 mp, precum şi nr.cadastral 7654-C1, cuprinzând ,,spaţiu expunere autoturisme, service auto (verificări şi reparaţii auto, tinichigerie, spălătorie auto) P+M cu următoarea componenţă: la parter: showroom, birou livrare autoturisme, recepţie, atelier service auto, birou aşteptare clienţi, casa, birou şef atelier, magazie piese schimb, scară acces, spaţiu de lucru, atelier service, grupuri sanitare bărbaţi-femei, CT, grup sanitar, vestiar, birou protecţia muncii, spaţiu pentru scule şi dispozitive, cabina pentru vopsire, corp termic, laborator pentru prepararea vopselelor, staţie multifuncţională pentru pregătire vopsire, două încăperi –post de lucru, secţie caroserie tinichigerie, spălătorie auto, spaţiu inspecţii tehnice periodice, la mezanin: şapte birouri, hol, scară acces şi cabină poartă’’ şi în CF nr.52104 Bistriţa-Viişoara, provenită din conversia de pe hârtie a CF nr.13607 Bistriţa-Viişoara, având nr.cadastral 7655, cuprinzând teren în suprafaţă de 2000 mp.

De asemenea, au solicitat înregistrarea acestora în şi publicarea hotărârii judecătoreşti în Monitorul Oficial al României Partea IV-a.

Examinând în procedură necontencioasă prezenta cerere prin prisma actelor depuse la dosar, instanţa reţine că prin Hotărârea A.G.E.A ale celor două societăţi din data de 31.01.2011 s-a decis divizarea parţială a SC,,VA’’SRL, înregistrarea în evidenţa contabilă a SC,, VAC’’SRL a posturilor de activ şi de pasiv preluate de la SC,,VA’’SRL şi transmiterea unor imobile din patrimoniul SC,,VA’’SRL în patrimoniul SC,, VAC’’ SRL.

De asemenea, SC VAC SRL care preia o parte din activul şi pasivul societăţii divizate şi care dobândeşte bunuri prin efectul divizării, răspunde faţă de creditori pentru obligaţiile asumate de SC,,VA’’SRL proporţional cu valoarea bunurilor dobândite şi a obligaţiilor asumate prin proiectul de repartizare şi preluare a datoriilor societăţii.

În urma divizării parţiale ambele societăţi rămân în funcţiune.

Se mai reţine că proiectul de divizare semnat de reprezentanţii societăţilor participante a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr.5245/30.12.2010 precum şi faptul că, până la data pronunţării prezentei hotărâri nu au fost înregistrate opoziţii formulate de către creditori în condiţiile art.61-62 din Legea nr.31/1990.

Constatând ca fiind îndeplinite dispoziţiile art.238 şi următoarele din Legea nr.31/1990 modificată, cu privire la îndeplinirea tuturor formelor şi a publicităţii cerută de lege în vederea realizării divizării parţiale, instanţa urmează să admită cererea potrivit dispozitivului prezentei sentinţe.