Cauta in aceasta categorie:

Dispoziţiile art. 7 alin. 1 din og nr. 15/2002 stipulează în mod clar şi neechivoc că responsabilitatea achitării tarifului de utilizare şi deţinerea rovinietei valabile revine în exclusivitate, în cazul utilizatorilor români, deţinătorilor menţiona…

Contencios administrativ. Decizie civil? Contraven?ii Dispozi?iile art. 7 alin. 1 din OG nr. 15/2002 stipuleaz? în mod clar ?i neechivoc c? responsabilitatea achit?rii tarifului de utilizare ?i de?inerea rovinietei  valabile revine în exclusivitate, în cazul utilizatorilor români, de?in?torilor men?iona?i în certificatul de înmatriculare. (Trib. Bistri?a-N?s?ud, sec?. com., de cont. adm....

Citeste mai mult...

Inadmisibilitatea plângerii întemeiate pe dispoziţiile art. 278 indice 1 C.p.p. în cazul infracţiunilor care nu au vătămat petentul într-un drept sau interes legitim Sentinţa penală nr. 1588/2009 a Judecătoriei Vaslui

Plangere ordonanta procuror 23.12.2009 Inadmisibilitatea plângerii întemeiate pe dispoziţiile art. 278 indice 1 C.p.p. în cazul infracţiunilor care nu au vătămat petentul într-un drept sau interes legitim Sentinţa penală nr. 1588/2009 a Judecătoriei Vaslui Analizând rezoluţia de neîncepere a urmăririi penale data de Parchetul de pe lângă Judecătoria Vaslui in dosarul...

Citeste mai mult...

Revizuire întemeiată pe dispoziţiile art. 394 lit. e Cod procedură penală. Inadmisibilitatea revizuirii în situaţia în care hotărârile definitive care nu se pot concilia sunt pronunţate de aceeaşi instanţă, în acelaşi dosar.

Revizuirea poate fi cerută, potrivit dispoziţiilor art. 394 al. 1 lit. e Cod procedură penală, când două sau mai multe hotărâri judecătoreşti definitive nu se pot concilia, însă cu condiţia ca aceste hotărâri să fie pronunţate de instanţe diferite.  Prin cererea de revizuire adresată Curţii de Apel Suceava, revizuientul C.I. a solicitat revizuirea...

Citeste mai mult...

Opoziţia reglementată de dispoziţiile art. 31-32 din Legea societăţilor comerciale. Legitimarea procesual activă.

Au legitimare procesuala activa, în formularea opozitiei, reglementata de art. 61-62 din Legea societatilor comerciale, creditorii sociali si orice alte persoane interesate. Astfel, asociatii sau actionarii nu au legitimare procesuala activa într-o opozitie contra hotarârii adunarii generale de modificare a actelor constitutive ale societatii, întrucât, daca au votat aceasta hotarâre, opozitia va fi...

Citeste mai mult...

Acţiune în revendicare întemeiată pe dispoziţiile art. 480 Cod civil, coroborat cu Legea nr. 18/1991 şi Legea nr. 247/2005; Invocarea prescripţiei achizitive pe cale de excepţie, în condiţiile neexercitării unei posesii utile

Actiune în revendicare întemeiata pe dispozitiile art. 480 Cod civil, coroborat cu Legea nr. 18/1991 si Legea nr. 247/2005; Invocarea prescriptiei achizitive pe cale de exceptie, în conditiile neexercitarii unei posesii utile Prin cererea înregistrata la aceasta instanta sub nr. -, reclamanta T.C. a solicitat instantei, în contradictoriu...

Citeste mai mult...

Cerere de revizuire întemeiată pe dispoziţiile art. 322 pct. 5 C.pr.civ. Înscris nou care relevă o situaţie de fapt ce a fost avută în vedere la soluţionarea cauzei de către instanţa care a pronunţat hotărârea supusă revizuirii

Cerere de revizuire întemeiată pe dispoziţiile art. 322 pct. 5 C.pr.civ. Înscris nou care relevă o situaţie de fapt ce a fost avută în vedere la soluţionarea cauzei de către instanţa care a pronunţat hotărârea supusă revizuirii Prin cererea înregistrată la Tribunalul Gorj revizuienţii V.V. şi V.V. au solicitat anularea sentinţei civile nr....

Citeste mai mult...

Legea privind insolvenţa.dispoziţiile art.121.pct.1 raportate la cele ale art.123 pct.4 din lege.

LEGEA PRIVIND INSOLVENŢA.DISPOZIŢIILE ART.121.PCT.1 RAPORTATE LA CELE ALE ART.123 PCT.4 DIN LEGE. Instanţa a constatat că aceste sume nu se încadrează în categoria acestor cheltuieli, nefiind  nici  taxe şi cheltuieli aferente vânzării, nici cheltuielile necesare pentru conservarea şi administrarea bunuri vândute. Instanţa a constatat că aceste sume nu se încadrează în categoria...

Citeste mai mult...

Acţiune în retrocedare întemeiată pe dispoziţiile art. 35 din legea nr.33/1994 formulată anterior pronunţării deciziei nr. 53/2007 a îccj. Admisibilitate.

Prin cererea  înregistrată  la  nr.  3501/95/2007 pe  rolul Tribunalului  Gorj, reclamanţii P. V.  şi P. D.V.  au  chemat în  judecată pe pârâţii Statul român  prin  Ministerul  Finanţelor, Direcţia  Generală  a  Finanţelor  Publice  Gorj, Prefectura  Gorj, Parchetul  Judeţean Gorj , Primăria  Municipiului Tg-Jiu, solicitând obligarea  pârâtelor  în  solidar la plata  contravalorii terenului  în ...

Citeste mai mult...

Plângere contravenţională. Instanţă competentă. În conformitate cu dispoziţiile art.32 din o.g. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, plângerea împotriva procesului verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor este de competen…

JUDECĂTORIA MANGALIA SENTINŢA CIVILĂ NR.147/C DIN DATA DE 20.01.2009 Plângere contravenţională. Instanţă competentă. În conformitate cu dispoziţiile art.32 din O.G. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, plângerea împotriva procesului verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor este de competenţa de soluţionare a judecătoriei în raza căreia a fost săvârşită contravenţia. ...

Citeste mai mult...

Recalcularea pensiei de serviciu raportat la dispoziţiile Lg. 119/2010

Asupra acţiunii de asigurări sociale de faţă, constată următoarele: Prin contestaţia înregistrată pe rolul Tribunalului Iaşi sub nr. … la data de 04.10.2010, contestatorul …, în contradictoriu cu intimata Casa Judeţeană de Pensii Iaşi, a formulat contestaţie împotriva deciziei de pensionare nr. … privind recalcularea pensiei de serviciu, solicitând anularea deciziei de pensionare...

Citeste mai mult...

Chiar daca reclamanţii şi-au întemeiat acţiunea pe dispoziţiile Legii nr. 554/2004, cat timp în cauză e vorba de cereri privind un drept civil, competenţa aparţine Judecătoriei.

Prin acţiunea înregistrată pe rolul Tribunalului Galaţi reclamanţii B M şi B V au chemat în judecată pe pârâtul Municipiul Galaţi – prin Primar, solicitând obligarea acestuia la soluţionarea cererii înregistrată sub nr x din ….privind suspendarea aplicării Protocolului nr. 52940/04.10.2001 referitor la aplicarea Legii nr. 112/1995, la emiterea dispoziţiei de suspendare a aplicării...

Citeste mai mult...

Pretenţii întemeiate pe dispoziţiile art. 1341, 1344, 1635 şi urm. Cod civil. Soluţionare conflict negativ de competenţă intervenit între secţia de contencios administrativ şi fiscal şi secţia i civilă ale Tribunalului Constanţa.

Instanţa a reţinut că obiectul acţiunii îl reprezintă pretenţii întemeiate pe dispoziţiile art.1341, 1344, 1635 şi urm. Cod civil (plata nedatorată, restituirea prestaţiilor), obiect pur patrimonial, nefiind precedată de o acţiune în contencios administrativ pentru anularea vreunui act administrativ sau constatarea nesoluţionării în termenul legal ori a refuzului nejustificat de a rezolva o cerere...

Citeste mai mult...

Dispoziţiile art. 283 din Legea nr.1/2011 nu stabilesc un regim derogatoriu de la dreptul comun consacrat prin dispoziţiile art.169 alin.2 din Codul Muncii, referitor la reţinerile cu titlu de daune cauzate angajatorului.

Prin cererea adresată Tribunalului Botoşani, la data de 10 august 2015 şi înregistrată sub nr. 1898 /40/2015,  A., în numele şi pentru membra de sindicat B.,  în contradictoriu cu  C.,  a solicitat  anularea ca nelegală a Deciziei de imputare nr. …29/ …...2015. În motivare, a arătat că între reclamantă, în calitate de salariat,...

Citeste mai mult...

Cerere întemeiata pe dispoziţiile legii 550-2002. Consecinţe.

34. Cerere întemeiata pe dispoziţiile legii 550/2002.obligarea comisiei de a trece pe lista cu imobilele supuse vânzării  a imobilului deţinut de reclamanta. Consecinţe. In situaţia in care Comisia constituita in baza Legii 550/2002 refuza sa treacă un imobil ce îndeplineşte condiţiile legii pe lista imobilelor supuse vânzării,persoana vătămata poate sa solicite acest...

Citeste mai mult...

Pe calea contestaţiei la executare reglementată de dispoziţiile art. 598 Cod procedură penală nu se poate dispune deducerea unei alte perioade executate de contestator, în afara ţării, dacă respectiva perioadă nu a fost dedusă pe calea procedurii

                 Pe calea contestaţiei la executare reglementată de dispoziţiile art. 598 Cod procedură penală nu se poate dispune deducerea unei alte perioade executate de contestator, în afara ţării, dacă respectiva perioadă nu a fost dedusă pe calea procedurii de recunoaştere a unei hotărâri străine pronunţate într-un stat membru al Uniunii Europene, perioada invocată, fiind executată...

Citeste mai mult...

Deschiderea procedurii insolvenţei în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei. Condiţii de admitere a cererii creditorului

Potrivit art. 3 din privind procedura insolvenţei, pct. 6, creditorul îndreptăţit să solicite deschiderea procedurii insolvenţei este creditorul a cărui creanţă împotriva patrimoniului debitorului este certă, lichidă şi exigibilă de mai mult de 90 de zile. Cât timp creditorul a acceptat eşalonarea debitului pentru care s-a solicitat deschiderea procedurii insolvenţei, cu scadenţa ratelor...

Citeste mai mult...

Recurs. Acţiune în anularea hotărârii arbitrale, întemeiată pe dispoziţiile art. 364 lit. i) C. proc. civ.

C. proc. civ., art. 364 lit. i) Motivul de recurs întemeiat pe dispoziţiile art. 364 lit. i) C. proc. civ. este neîntemeiat. în mod corect curtea de apel a respins acţiunea în anulare formulată de petcnta-reclamantă-pârâtă. întrucât, din examinarea motivelor prezentate de aceasta în susţinerea acţiunii în anulare, nu rezultă în ce fel au fost încălcate...

Citeste mai mult...

Recurs. Acţiune în anulare întemeiată pe dispoziţiile art. 364 lit. ) C. proc. civ. Invocarea caracterului imperativ al dispoziţiilor art. 281 C. proc. civ.

C. proc. civ.. art. 281, art. 364 lit. i) R.P.A. ale C.A.C.I. de pe lângă C.C.I.R., art. 47, art. 64 alin. (2). art. 79 în fundamentarea recursului său, recurenta critică prima instanţă pentru ignorarea incidenţei în cauză a dispoziţiilor art. 364 lit. i) C. proc. civ. cu raportare la art. 2811 C. proc. civ., încheierea din...

Citeste mai mult...