Revizuirea întemeiată pe art. 322 pct.5 Cod procedură civilă Revizuire


– art.322 Cod procedură civilă

Potrivit art. 322 pct.5 Cod procedură civilă, revizuirea unei hotărâri (…) se poate cere dacă, după darea hotărârii, s-au descoperit înscrisuri doveditoare, reţinute de partea potrivnică sau care nu au putut fi înfăţişate dintr-o împrejurare mai presus de voinţa părţilor, ori dacă s-a desfiinţat sau s-a modificat hotărârea unei instanţe pe care s-a întemeiat hotărârea a cărei revizuire se cere.

Din cele două ipoteze ale textului de lege, revizuentul susţine existenţa unui înscris nou de natură a atrage revizuirea hotărârii, respectiv Ordinul MIRA 353/2007 cu referire la art. 21 pct(d)

Decizia nr.810 din data de 7 aprilie 2011 pronunţată de Curtea de Apel Ploieşti – Secţia Comercială şi de Administrativ şi Fiscal

Contestatoarea SC A SRL a solicitat revizuirea deciziei nr.1629 din 18.12.2010 pronunţată de Curtea de Apel Ploieşti, în contradictoriu cu intimaţii ARRB, A R R – A B şi C J B.

A întemeiat revizuirea pe prevederile art. 322 pct.5 indice 1 Cod procedură civilă, în sensul că s-au identificat înscrisuri doveditoare, care nu au putut fi înfăţişate cu ocazia judecării cauzei, respectiv Ordinul MIRA 353/2007 cu referire la art. 21 pct(d) şi Legea 554/2004 cu referire la art. 8 şi 15.

A solicitat prin intermediul aceleiaşi cereri, în temeiul art. 325 Cod procedură civilă, suspendarea executării hotărârii a cărei revizuire o solicită.

Pe fondul cererii a solicitat ca în conformitate cu art. 327 Cod procedură civilă schimbarea hotărârii atacate în sensul admiterii cererii privind şi suspendarea executării actului administrativ nr. 2032/05.05.2010 emis de ARR- Agenţia Buzău. La data de 6.12.2010, intimata ARR Bucureşti a depus la dosar concluzii scrise, prin care a solicitat respingerea cererii de revizuire ca tardiv formulată, iar în subsidiar respingerea ei ca inadmisibilă şi menţinerea ca temeinică şi legală a deciziei pronunţată de Curtea de Apel Ploieşti.

Examinând excepţiile invocate de intimata în revizuire, cererea de suspendare şi cererea de revizuire, Curtea a reţinut următoarele:

Prin decizia nr.1629 din 18.10.2010, Curtea de Apel Ploieşti a admis recursul formulat de – ARR, în nume propriu şi pentru ARR AB, împotriva sentinţei nr.1152 din data de 27 august 2010, pronunţată de Tribunalul Buzău, în contradictoriu cu reclamanta SC A SRL şi pârâtul C J B, a modificat în tot sentinţa recurată, iar pe fond, a respins ca neîntemeiată, obligând, totodată, intimata la 108 lei cheltuieli de judecată către recurentă în fond şi în recurs.

Curtea reţine că fiind o cale extraordinară de atac, revizuirea poate fi exercitată numai pentru motivele limitativ prevăzute în art. 322 C.pr. civ.

Pe de altă parte, se constată că potrivit art. 322 pct.5 C.pr.civ. , revizuirea unei hotărâri (…) se poate cere dacă, după darea hotărârii, s-au descoperit înscrisuri doveditoare, reţinute de partea potrivnică sau care nu au putut fi înfăţişate dintr-o împrejurare mai presus de voinţa părţilor, ori dacă s-a desfiinţat sau s-a modificat hotărârea unei instanţe pe care s-a întemeiat hotărârea a cărei revizuire se cere.

Din cele două ipoteze ale textului de lege, revizuentul susţine existenţa unui înscris nou de natură a atrage revizuirea hotărârii, respectiv Ordinul MIRA 353/2007 cu referire la art. 21 pct(d).

Potrivit dispoziţiilor legale, în această situaţie trebuie îndeplinite cumulativ mai multe condiţii: revizuentul invocă un înscris; înscrisul este doveditor; înscrisul este descoperit după darea hotărârii, deci este nou; înscrisul să fi existat la data pronunţării hotărârii, ceea ce înseamnă că înscrisurile constituite ulterior nu pot servi drept temei al revizuirii; înscrisul nu a putut fi înfăţişat în procesul în care a fost pronunţată hotărârea a cărei revizuire se cere, fie pentru că a fost reţinut de partea potrivnică, fie dintr-o împrejurare mai presus de voinţa părţii; înscrisul este determinant şi trebuie prezentat de revizuent, iar nu procurat la solicitarea instanţei.

Din dispoziţiile enunţate anterior şi din motivele invocate de revizuent reiese faptul că înscrisurile la care revizuenta face referire, respectiv Ordinul MIRA 353/2007 cu referire la art. 21 pct (d) nu pot fi considerate ca fiind înscrisuri noi, care nu au putut fi înfăţişate, ci sunt acte normative, care au existat la data soluţionării deciziei a cărei revizuire se solicită şi care au fost avute în vedere la soluţionarea acesteia.

Aşa fiind, instanţa de recurs a analizat şi aceste acte la pronunţarea hotărârii a cărei revizuire se solicită.

În aceste condiţii se constată că nu sunt îndeplinite condiţiile cumulative menţionate mai sus. Nu se poate susţine că înscrisul a fost descoperit după darea hotărârii, că nu a putut fi înfăţişat în procesul în care a fost pronunţată hotărârea a cărei revizuire se cere întrucât a fost reţinut de partea potrivnică sau dintr-o împrejurare mai presus de voinţa părţii.