Dobândirea calităţii de audit financiar


SECTIA COMERCIALA SI DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV

Materie : DOBÂNDIREA CALITATII DE AUDIT FINANCIAR.

Înscrierea în tabelul expertilor de audit financiar poate avea loc în conditiile reglementate de legea speciala privitoare la activitatea de audit financiar în vigoare la momentul solicitarii înscrierii, neputându-se solicita înscrierea în tablou în conditiile reglementate  de actul normativ anterior celui în vigoare.

Prin cererea înregistrata la 20 octombrie 2004 la Curtea de Apel Oradea, P.D., V.F., O.D.A., I.M. si D.M. au declarat recurs împotriva sentintei nr.456/2004 pronuntata de Curtea de Apel Oradea, în contradictoriu cu Camera Auditorilor Financiari din România, solicitând modificarea hotarârii.

În motivarea recursului, recurentii au sustinut ca în mod gresit instanta de fond a considerat ca prin hotarârea nr.99 din 3 martie 1999 au fost publicate persoanele care doar au promovat examenul pentru dobândirea calitatii de auditor financiar. Recurentii au considerat ca prin hotarâre s-a publicat “Lista nationala a auditorilor”, ei fiind mentionati în partea a II-a.

S-a mai considerat prin recursul declarat ca în ceea ce-i priveste se aplica art.1 din OUG nr.75/1 iunie 1999, asa cum era în vigoare la 1 iunie 1999, respectiv ca la data intrarii în vigoare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.75/1999 ei detineau calitatea de auditori financiari.

Recurentii au mai considerat ca instanta nu s-a pronuntat asupra adreselor 8194, 8195, 8196, 8197 si 8198/2004 emise de Corpul Expertilor Autorizati din România la 2 iulie 2004 din care rezulta ca recurentilor li s-ar fi acordat titlul de auditori financiari în temeiul art.6 lit.c din O.G.nr.65/1994 aprobate prin Legea nr.42/1955.

S-a mai mentionat prin recursul declarat ca desi recurentii detineau o calificare, un titlu, nu-l puteau fructifica datorita împrejurarii ca nu au fost publicati ca membrii activi ai Camerei de Audit Financiar.

Înalta Curte de Casatie si Justitie a constatat ca prin sentinta recurata Curtea de Apel Oradea  a respins actiunea formulata de reclamantii recurenti, actiunea având ca obiect înscrierea în Registrul Auditorilor Financiari – membrii activi.

Instanta de fond a retinut ca reclamantii au promovat examenul pentru atribuirea calitatii de auditor financiar în sesiunea 1998, fiind publicati în anexa hotarârii nr.99 din 3 martie 1999 emisa de Consiliul Superior al Corpului Expertilor Contabili.

S-a mai retinut ca la data desfasurarii examenului promovat de catre reclamanti, activitatea de audit financiar era reglementata de O.G.nr.65/1994 privind activitatea de expertiza contabila si a contabililor autorizati, respectiv art.6 lit.c referitoare la dreptul expertilor contabili de a efectua lucrari de audit financiar.

Instanta de fond a mai retinut ca, prin O.G.nr.75/1999, activitatea de audit financiar a fost reglementata printr-un act normativ special ce constituia cadrul juridic pentru organizarea activitatii de audit financiar si reglementarea exercitarii independente a profesiei de auditor financiar de catre persoanele care au dobândit aceasta calitate în conditiile prevazute de ordonanta, act normativ care prin art.39 a abrogat prevederile art.6 lit.c din O.G.nr.65/1994 referitoare  la auditul financiar. Prin noul act normativ s-a dispus înfiintarea Camerei Auditorilor Financiari din România, care în numele statului, organizeaza ,coordoneaza si autorizeaza desfasurarea activitatii de audit financiar, în cuprinsul dispozitiilor tranzitorii ale legii, stabilindu-se un comitet provizoriu care urma sa functioneze pâna la primele alegeri ale conducerii camerei.

În art.35 din ordonanta se prevede din ce persoane va fi alcatuita Camera de constituire si care vor dobândi calitatea de membru provizoriu.

Instanta de fond a mai retinut ca, reclamantii nu au solicitat înscrierea în Camera Auditorilor Financiari si acordarea calitatii de membru provizoriu daca au constatat ca nu au fost înscrisi din oficiu.

Abia prin cererile depuse în data de 17 decembrie 2003, ei au solicitat pârâtei intimate în cauza, înscrierea lor în Registrul auditorilor financiari ca membrii activi, în baza examenului promovat în anul 1999. Instanta de fond a precizat prin hotarârea atacata ca ” la data solicitarii lor, reclamantii sunt supusi reglementarilor cuprinse în actul normativ în vigoare la data solicitarii, având obligativitatea respectarii conditiilor si etapelor prevazute de legea în vigoare în vederea dobândirii calitatii de auditor financiar, neputând invoca în favoarea lor aplicativitatea unor prevederi legale abrogate, la momentul la care acestia intentioneaza sa desfasoare activitatea de audit. La data promovarii examenului în 1999, reclamantii îndeplineau toate conditiile prevazute de actul normativ în vigoare la acel moment, însa nu au înteles sa materializeze calitatea obtinuta prin examen la data respectiva, ramânând în pasivitate. Ei au  solicitat dupa aproximativ 3 ani înscrierea în tabloul expertilor de audit financiar, fara a face dovada ca îndeplinesc la data solicitarii lor conditiile prevazute de actul normativ special ce reglementeaza activitatea de audit financiar în vederea înscrierii acestora în tablou”.

Deci în mod corect instanta de fond a retinut în privinta recurentilor ca încearca obtinerea unui drept invocând de fapt propria culpa – respectiv lipsa lor de diligenta în materializarea calitatii obtinuta prin examen, prin formularea unei cereri.

Aceasta concluzie se impunea cu atât mai mult cu cât dispozitiile legale prevazute în vechiul act normativ nu pot ultra activa dupa abrogarea lui, la o situatie juridica ivita ulterior abrogarii lui.

Dupa promovarea examenului de auditor financiar, persoanele promovate trebuiau potrivit O.G.nr.75 din 1 iunie 1999 ce reglementeaza activitatea de audit financiar si care a abrogat dispozitiile art.6 lit.c din O.G.nr.65/1994 sa se înscrie în Registrul provizoriu al camerei înfiintat conform O.G.nr.75/1999. Ori recurentii au facut cerere de înscriere dupa 3 ani de la promovarea examenului, invocând examenul din 1999 desi prin aparitia OUG nr.75/1999, petentii nu mai puteau efectua lucrari de audit financiar, nefiind înscrisi în Camera Auditorilor Financiari din România.

Aceasta înscriere presupunea potrivit dispozitiilor legale noi (O.G.nr.75/1999) promovarea examenului de aptitudini profesionale de catre membrii provizorii.

Cum calitatea de auditor financiar nu se putea obtine decât în conditiile O.G.nr.75/1999 iar petentii nu au urmat procedura legala, în mod corect s-a respins actiunea formulata, neconstatându-se vreun abuz administrativ al pârâtei.

De altfel petentii s-au prezentat în decembrie 2002 la testul organizat de Camera Auditorilor Financiari din România si au fost admisi drept stagiari în activitatea de audit financiar în conditiile legii.

Cât priveste adresele invocate ca probe de petentii în cauza, eliberate de Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România la 2 iulie 2004, au fost avute în vedere de instanta de fond dar sunt nerelevante cauzei analizând calitatea de auditori sub imperiul vechii legi, respectiv nr.65/1994. În cauza calitatea de auditori financiari este reglementata prin O.G.nr.75/1999, iar la data cererii de a fi înscrisi ca auditori, reglementarea legala era O.G.nr.75/1999.

Recursurile fiind neîntemeiate au fost respinse conform art.312 din Codul de procedura civila, hotarârea atacata fiind legala.

Sursa primara

Sentinta nr.456/29.09.2004 a Curtii de Apel Oradea – Sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal;

Dosar nr.2559/C/2004 – Curtea de Apel Oradea – Sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal;

Decizia nr.3293/25.05.2005 a Înaltei Curti de Casatie si Justitie;

Dosar nr.8259/2004 al Înaltei Curti de Casatie si Justitie.

Temei de drept

– O.G.nr.65/1994 privind activitatea de expertiza contabila;

– O.G.nr.75/1999, privind activitatea de audit financiar.