Cerere creditor privind opoziţia la descliderea procedurii insolvenţei. Condiţii de admisibilitate impuse, potrivit art. 32 alin2 din Legea nr.85/2006


Cerere creditor privind opoziţia la descliderea procedurii insolvenţei. Condiţii de admisibilitate impuse,  potrivit art. 32 alin2 din Legea nr.85/2006.

Invocarea de către creditorul oponent a relei-credinţe din partea debitorului care a solicitat deschiderea procedurii insolvenţei, nu constituie un temei suficient pentru împiedicarea declanşării acestei proceduri în condiţiile în care starea de insolvenţă este vădită, aşa cum rezultă din înscrisurile de la dosar, inclusiv tabelul preliminar al creanţelor întocmit de lichidator.

Sentinţa nr. 1319/02.07.2012  pronunţată în dosarul nr. 1318/1259/2011 a1* al Tribunalului Comercial Argeş

La data de 28.07.2011, debitorul (…) a formulat cerere de deschidere a procedurii de insolvenţă.

Prin încheierea din data de 10.08.2011, judecătorul sindic investit a admis cererea, a deschis procedura insolvenţei împotriva debitorului, a desemnat provizoriu administrator judiciar, a dispus asupra celorlalte măsuri.

 La data de 19.09.2011, creditorul SC M IFN SA a formulat opoziţie împotriva încheierii de şedinţă din data de 10.08.2011 pronunţată de către Tribunalul Comercial Argeş ,prin care s-a dispus deschiderea procedurii insolvenţei la cererea debitorului; creditorul a susţinut că nu sunt îndeplinite condiţiile insolvenţei propriu-zise,  întrucât cifra de afaceri înregistrată la nivelul lunii iunie 2011 este mai mare decât cea înregistrată la nivelul lunii iunie 2010, astfel că nu se justifică reorganizarea  societăţii, în condiţiile în care datoriile exigibile sunt acoperite şi chiar depăşite de activele curente.

Se susţine  că pierderile contabile din exploatare, în valoare de 4.064.660 lei sunt cheltuieli nemonetare , fără influenţă asupra fluxurilor de numerar şi asupra lichidităţilor debitorului.

La termenul stabilit pentru soluţionarea cererii, lichidatorul judiciar a depus la dosar punct de vedere în sensul respingerii opoziţiei, ca neîntemeiată.

Examinând cererea, judecătorul sindic investit a reţinut că , potrivit disp.art.32 alin2 din Legea nr.85/2006, pentru ipoteza deschiderii procedurii insolvenţei la cererea debitorului, este reglementată o cale de atac specială, ce constă în opoziţia pusă la îndemână creditorilor, urmare a acesteia existând posibilitatea ca, în caz de admitere, să fie revocată încheierea de deschidere a procedurii.

Referitor la persoanele care pot face opoziţie la deschiderea procedurii insolvenţei făcută la cererea debitorului, legea dă această posibilitate doar creditorilor, aşa cum se stipulează la art.32 alin.2) din Legea nr.85/2006, respectiv că „În cazul în care, în termen de 15 zile de la notificare, creditorii se opun deschiderii procedurii, judecătorul sindic va ţine, în termen de 10 zile, o şedinţă la care vor fi citaţi administratorul judiciar, debitorul şi creditorii care se opun deschiderii procedurii…”, sau că „Reaua-credinţă a debitorului trebuie dovedită de creditorul care se opune la deschiderea procedurii insolvenţei”.

În cauză, până la soluţionarea cererii de opoziţie, lichidatorul judiciar desemnat în cauză a întocmit şi depus în  dosarul cauzei tabelul preliminar al creanţelor în care a fost înscrisă şi creanţa creditorului oponent, suma totală a creanţelor fiind de  20.434.394,07  lei.

Examinând cererea de opoziţie în raport de actele şi lucrările dosarului, judecătorul sindic a constatat  următoarele:

Prin încheierea din 10.08.2011 judecătorul sindic a admis cererea debitoarei şi a dispus deschiderea procedurii simplificate de insolvenţă.

 Pentru a hotărî astfel, s-a reţinut că în raport cu cuantumul disponibilităţilor băneşti ale debitoarei şi valoarea datoriilor sale, astfel cum rezultă din balanţa de verificare, precum şi cu situaţia datoriilor scadente, starea de insolvenţă a debitoarei este vădită şi incontestabilă, astfel încât, potrivit art.27 din Legea nr.85/2006 era obligată să solicite tribunalului deschiderea procedurii.

Starea de fapt a fost corect apreciată de instanţă la data pronunţării încheierii iar invocarea de către creditorul oponent a relei-credinţe din partea debitorului care a solicitat deschiderea procedurii insolvenţei, nu constituie un temei suficient pentru împiedicarea declanşării acestei proceduri în condiţiile în care starea de insolvenţă este vădită, aşa cum rezultă din înscrisurile de la dosar, inclusiv tabelul preliminar al creanţelor întocmit de lichidator.

Faţă de aceste considerente, cererea de opoziţie a fost respinsă ca neîntemeiată.