Cerere de înlocuire a administratorului judiciar. Lipsă calitate procesuală activă.


Cerere de înlocuire a administratorului judiciar. Lipsă calitate procesuală activă.

În cauză nu a fost desemnat/ales un comitet al creditorilor din cauza numărului mic de creditori, atribuţiile acestuia vor fi exercitate de adunarea creditorilor, conf.prev.art.l6 alin.l din lege.

În aceste condiţii, o cerere de înlocuire a administratorului judiciar putea fi făcută de adunarea creditorilor.

Trib. Bistriţa-Năsăud, secţ. II civ., de cont. adm. şi fisc., sent. nr. 397/9 martie 2012

Prin cererea înregistrată în dosarul de insolvenţă nr. 9046/ll2/20l0 privind pe debitoarea SC F SRL şi transpusă în prezentul dosar asociat pentru soluţionare, creditorul DCL a solicitat înlocuirea administratorului judiciar SCPI I SPRL, cu administratorul judiciar Cabinet individual de insolvenţă SLI.

Examinând cererea creditorului DCL prin prisma disp.art.22 alin.2 din L.85/2006 privind procedura insolvenţei tribunalului constată că petentul nu are legitimarea procesuală activă de a formula o cerere de înlocuire a administratorului judiciar, astfel că cererea urmează să fie respinsă ca inadmisibilă.

Potrivit disp.art.22 alin.2 din L.nr.85/2006 „în orice stadiu al procedurii, judecătorul sindic, din oficiu sau la cererea comitetului creditorilor, îl poate înlocui pe administratorul-judiciar, prin încheierea motivată, pentru motive temeinice”.

Având în vedere că în cauză nu a fost desemnat/ales un comitet al creditorilor din cauza numărului mic de creditori, atribuţiile acestuia vor fi exercitate de adunarea creditorilor, conf.prev.art.l6 alin.l din lege.

In aceste condiţii, o cerere de înlocuire a administratorului judiciar putea fi făcută de adunarea creditorilor.

Faţă de caracterul lipsit de echivoc al dispoziţiilor legale mai sus menţionate, de aspectul că, în fapt, calitatea procesuală activă presupune existenţa identităţii între persoana reclamantului şi cel ce se pretinde titular al dreptului dedus judecăţii, se va respinge ca inadmisibilă cererea creditorului care nu se legitimează procesual activ să formuleze în nume propriu o cerere de înlocuire a administratorului judiciar.