Cerere debitor prin administrator judiciar de ridicare a sumei , aferentă contului de garanţie reală mobiliară , asupra soldului contului de depozit cu afectaţiune specială denunţat de către administratorul judiciar, în temeiul art.86 din Legea nr.85…


Cerere debitor prin administrator judiciar de ridicare a sumei , aferentă contului de garanţie reală mobiliară , asupra soldului contului de depozit cu afectaţiune specială denunţat de către administratorul judiciar, în temeiul art.86 din Legea nr.85/2006

 Principiul efectului suspensiv consacrat de art.36 din Legea nr.85/2006,  opreşte demersurile individuale ale creditorilor împotriva debitorului sau bunurilor sale, interzicând acestora să înceapă sau să continue o urmărire silită pe cont propriu asupra debitorului,fiind suspendate sau oprite şi măsurile de indisponibilizare ,procedura insolvenţei fiind un impediment la executarea silită individuală.

Acest efect suspensiv de urmărire individuală urmăreşte prezervarea  caracterul concursual,colectiv şi egalitar al procedurii insolvenţei în cadrul căreia creditorii sunt chemaţi să-şi realizeze creanţa în mod colectiv şi organizat pentru evitarea incertitudinii la nivelul masei pasive care nu ar putea fi stabilită cu exactitate în cazul în care unele creanţe se realizează în afara procedurii,prin continuarea acţiunilor individuale ale creditorilor şi evitarea diminuării patrimoniului debitorului în detrimentul colectivităţii creditorilor  şi totodată menţinerea averii debitorului  în starea existentă la data deschiderii procedurii în scopul sporii şansele unei reorganizări .

Sentinţa nr. 1248/F/28.06.2012 pronunţată în dosarul nr. 1318/1259/2011 a1*/ a1  al Tribunalului Comercial Argeş

La data de 28.07.2011, debitorul SC … SRL a formulat cerere de deschidere a procedurii de insolvenţă.

Prin încheierea din data de 10.08.2011, judecătorul sindic investit a admis cererea, a deschis procedura insolvenţei împotriva debitorului, a desemnat provizoriu, a dispus asupra celorlalte măsuri.

1.Prin cererea  înregistrată la data de 06.09.2011 , debitorul SC …SRL, prin administrator judiciar,  a solicitat, în contradictoriu cu U T Bank , să se dispună ridicarea garanţiei în cuantum de 500.000 lei, aferentă contului de afectaţiune specială nr.RO … deschis la UTB  – Sucursala Argeş Piteşti, conform contractului de garanţie reală mobiliară înregistrat în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare.

Judecătorul sindic , analizând actele depuse, a reţinut în fapt următoarele:

Anterior deschiderii procedurii insolvenţei asupra debitorului SC … SRL, acesta a încheiat contractul de credit nr. … ce a fost garantat cu garanţia reală mobiliară având ca obiect soldul de 500.000 lei  aferent contului de afectaţiune nr. RO … deschis la UTB – Sucursala Argeş, conform contractului de garanţie reală mobiliară înregistrat în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare.

Prin adresa nr.280 din 05.09.2011, toate contractele încheiate cu această societate bancară au fost denunţate de către administratorul judiciar, în temeiul art.86 din Legea nr.85/2006, inclusiv contractul de garanţie reală mobiliară , asupra soldului contului de depozit cu afectaţiune specială încheiat la 01.02.2008.

S-a solicitat ridicarea garanţiei în cuantum de 500.000 lei, aferentă contului de afectaţiune specială nr.RO … motivat de faptul că procedura concursuală nu permite urmăriri individuale, deoarece ele ar leza interesele colective ale creditorilor.

În drept s-a reţinut  că, în conformitate cu prevederile art.36 din Legea nr.85/2006,” de la data deschiderii procedurii,se suspendă de drept toate acţiunile judiciare şi extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale”, fiind evidentă extinderea  aplicabilităţii acestor dispoziţii legale şi asupra oricărei forme de urmărire  silită individuală pornită împotriva debitorului .

 Principiul efectului suspensiv consacrat de aceste prevederi legale opreşte demersurile individuale ale creditorilor împotriva debitorului sau bunurilor sale, interzicând acestora să înceapă sau să continue o urmărire silită pe cont propriu asupra debitorului,fiind suspendate sau oprite şi măsurile de indisponibilizare ,procedura insolvenţei fiind un impediment la executarea silită individuală.

Acest efect suspensiv de urmărire individuală urmăreşte prezervarea  caracterul concursual,colectiv şi egalitar al procedurii insolvenţei în cadrul căreia creditorii sunt chemaţi să-şi realizeze creanţa în mod colectiv şi organizat pentru evitarea incertitudinii la nivelul masei pasive care nu ar putea fi stabilită cu exactitate în cazul în care unele creanţe se realizează în afara procedurii,prin continuarea acţiunilor individuale ale creditorilor şi evitarea diminuării patrimoniului debitorului în detrimentul colectivităţii creditorilor  şi totodată menţinerea averii debitorului  în starea existentă la data deschiderii procedurii în scopul sporii şansele unei reorganizări care de altfel a şi fost cerută în cauză de către debitor.

Întrucât suspendarea nu este lăsată la latitudinea judecătorului-sindic sau executorului (fiscal,bancar,judecătoresc) ci operează de drept,în efectul legii,este evident că după deschiderea procedurii  faţă de debitor, produsă în cauză la data de 10.08.2011, creditorul garantat  nu mai pot proceda la indisponibilizarea sumei ce face obiectul contractului de garanţie, aferent contractului de credit nr…, denunţat de administratorul judiciar în condiţiile art. 86/2006.

S-a reţinut ceastă regulă imperativă, a suspendării ,acţionează oriunde şi faţă de orice creditor al debitorului , iar ridicarea suspendării poate fi  acordată prin excepţie,doar în condiţiile strict şi limitativ prevăzute de art.39 din Legea nr.85/2006 conform căruia, creditorul titular al unei creanţe garantate cu ipotecă ,gaj sau altă garanţie reală mobiliară ori drept de retenţie de orice fel poate solicita judecătorului-sindic ridicarea suspendării prevăzută de art.36 cu privire la creanţa sa şi „valorificarea imediată,în cadrul procedurii,,cu aplicarea corespunzătoare a dispoziţiilor art.116-118 şi cu condiţia achitării din preţ a cheltuielilor prevăzute de art.121 alin.1 pct.1,a bunului asupra căruia poartă garanţia sau dreptul de retenţie…”.

În speţă, creditorul garantat nu a formulat cerere de ridicare a suspendării prevăzută de art. 36 din Legea insolvenţei , iar din adresa nr. .. a UTB , adresată administratorului judiciar, rezultă intenţia de indisponibilizare a sumei constituită drept garanţie, de transfer a acesteia în contul creanţei deţinută de creditor asupra debitorului.

Judecătorul sindic a reţinut că ,nefiind vorba de o garanţie imobiliară, ci de o sumă de bani, indisponibilizarea acesteia, este de natură a afecta posibilitatea redresării pe baza unui plan de reorganizare a societăţii aflată în procedura insolvenţei iar  în calitate de creditor garantat, UTB , în cazul în care un astfel de plan nu va fi propus, este îndreptăţit la satisfacerea cu prioritate în situaţia distribuirii sumelor realizate în urma lichidării, conform reglementării din art. 121 din Legea insolvenţei .

Pentru considerentele de mai sus şi în baza textelor de lege menţionate instanţa a admis cererea formulată de debitor prin administratorul judiciar şi a dispus obligarea  SC „UTB ” SA la restituirea,  în mod necondiţionat a garanţiei în cuantum de 500.000 lei,  în contul de lichidare.