Citeste şi


Opoziţie formulată de creditor la sentinţa de deschidere a procedurii insolvenţei


Cod Operator 2443

Dosar nr. ……..

R O M Â N I A

TRIBUNALUL GORJ

SECŢIA A II-A CIVILĂ

Sentinţa Nr.1570 …….

Şedinţa publică de la 16 Octombrie 2012

Completul compus din:

Judecător Sindic ………

Grefier …………

Pe rol fiind derularea procedurii insolvenţei debitorului SC X SRL, soluţionarea opoziţiei creditorului SC Y SA la încheierea de deschidere a procedurii insolvenţei, a cererii de prelungire a perioadei de observaţie formulată de administratorul judiciar …… prin raportul nr. 2998/1 din 31.08.2012 şi examinarea cererii de repunere în termenul de depunere a cererii de creanţă formulată de creditorul SC ………, în contradictoriu cu creditorii ………..

La apelul nominal făcut în şedinţa publică  au răspuns practician în insolvenţă pentru administratorul judiciar, administrator pentru debitor, consilier juridic …… pentru creditorul ………., consilier juridic pentru creditorul ………., lipsă fiind creditorii  …………………………..

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul oral al cauzei de către grefier care învederează că prin serviciul arhivă, la data de 1.08.2012, a fost depusă la dosar opoziţie la încheierea de deschidere a procedurii insolvenţei din partea creditorului SC Y SA, la data de 4.09.2012 a fost depus raportul nr. 2998/1 din 31.08.2012 privind propunerea de continuare a procedurii de observaţie a debitorului  formulată de administratorul judiciar, la data de 21.09.2012 s-a depus de către administratorul judiciar tabelul preliminar al creanţelor ce a fost afişat la tribunal conform art. 72 al. 3 din Legea 85/2006, iar la data de 25.09.2012 s-a depus de către creditorul SC …….. cererea de repunere în termenul de depunere a cererii de creanţă potrivit art. 103 C.pr.civilă.

Reprezentantul administratorului judiciar depune la dosar punctul de vedere cu privire la opoziţia creditorului SC Y SA la încheierea de deschidere a procedurii insolvenţei debitorului, dovada publicării în BPI a raportului privind continuarea procedurii de observaţie şi dovada publicării în BPI a tabelului preliminar al creanţelor.

Constatând că nu mai sunt alte cereri de formulat, s-a acordat cuvântul părţilor prezente cu privire la opoziţia creditorului SC Y SA şi cu privire la cererea de prelungire a perioadei de observaţie a debitorului formulată de administratorul judiciar.

Practician în insolvenţă a solicitat respingerea opoziţiei formulată de creditorul SC Y SA ca nefondată, admiterea cererii de prelungire a perioadei de observaţie a debitorului până la depunerea raportului amănunţit şi acordarea unui nou termen pentru soluţionarea cererii de repunere în termenul de depunere a cererii de creanţă formulată de creditorul SC ……. şi soluţionarea contestaţiei la tabelul preliminar al creanţelor formulată de creditorul SC …… SA înregistrată în dosarul asociat ………..

Consilier juridic ……. şi consilier juridic …….., sunt de acord cu cererea administratorului judiciar.

JUDECĂTORUL SINDIC

Asupra cererilor de faţă :

La data de  11.07.2012 , debitorul SC X SRL , a solicitat a fi supus procedurii generale de insolvenţă, manifestându-şi intenţia de a-şi reorganiza activitatea, arătând că societatea înregistrează datorii totale de peste 2.000.000 lei , din care : 545.000 lei reprezentând credite bancare; 276.821 lei obligaţii către furnizori ; 38.186 lei  obligaţii creditori diverşi; 79.948 lei obligaţii către bugetul statului, 28.844 lei reprezentând drepturi salariale şi 2.245 lei datorii către asociaţi.

Prin încheierea nr. 160 din 12.07.2012, judecătorul sindic a admis cererea formulată de debitorul SC X SRL, în temeiul art.32 alin 1 din Legea privind procedura de insolvenţă , a dispus deschiderea procedurii generale de insolvenţă şi a numit administrator judiciar pe ……………… , care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art.20  din lege.

La data de 1.08.2012, SC Y SA a înaintat la dosar opoziţie la încheierea de deschidere a procedurii insolvenţei debitorului solicitând, revocarea încheierii apreciind că motivele pentru care debitoarea a solicitat deschiderea procedurii insolvenţei sunt neîntemeiate.

În motivarea a arătat că, deţine o creanţă faţă de debitoare în cuantum de 205.037,93 lei conform titlului executoriu bilet la ordin seria RNCB3AK nr. 0266598, rezultată din contractul de vânzare-cumpărare de produse petroliere nr. 457/1.03.2011 şi a facturilor fiscale:

-TINM nr. 404619/9.05.2011 achitată parţial, rest plată 32.528,33 lei;

-TINM nr. 404741/13.05.2011 neachitată, în sumă de 147.421,95 lei;

-TINM nr. 026374/31.08.2011 neachitată, în sumă de 8.476 lei;

-TINM nr. 026375/31.08.2011 neachitată, în sumă de 34.092,39 lei

-TINM nr. 029334/18.10.2011 neachitată, în sumă de 22.140,09 lei.

Că, în vederea recuperării creanţei a solicitat BEJ ………. executarea imobilului situat în …….., proprietatea debitoarei SC X SRL.

Creditorul SC Y SA susţine că, debitoarea ar avea datorii totale de 426.044 lei şi nicidecum 2.000.000 lei, dar ar avea creanţe de recuperat în sumă de 947.022 lei, situaţie în care debitoarea ar fi fost de rea credinţă atunci când a solicitat deschiderea procedurii de insolvenţă.

În susţinerea opoziţiei acesta a depus la dosar în copii: contract de vânzare cumpărare produse petroliere ………….., fişă clienţi la …………., bilet la ordin din ….., încheierea nr. ………. pronunţată de Judecătoria Tg-Jiu în dosarul nr. ………, sentinţa civilă nr. ………. pronunţată de Judecătoria Tg-Jiu în dosarul nr. ………, încheierea nr. ……..stată în dosarul nr. ………. al ………., extras carte funciară şi taxa judiciară de timbru de 120 lei.

La data de 4.09.2012 administratorul judiciar a depus la dosar raportul nr. 2998/31.08.2012 cu propunerea de continuare a procedurii de observaţie a debitoarei SC X SRL în care arată că, aceasta are datorii de 971.044 lei, iar valoarea activelor ar fi 2.064.515 lei din care: active imobilizate 868.106 lei, disponibilităţi băneşti 1125 lei şi restul reprezintă creanţe de încasat.

Că, s-a luat măsura recuperării creanţelor de la diverşi clienţi, debitoarea având un indicator de solvabilitate de 2,12,  iar gradul de îndatorare este de 47%.

La data de 21.09.2012 administratorul judiciar a depus tabelul preliminar în care figurează opt creditori cu un total creanţe de 955.727,05 lei, la poziţia 6 figurând şi creditorul care a formulat opoziţie la deschiderea procedurii, SC Y SA cu o creanţă de 207.657,93 lei, creditorul majoritar fiind …………. SA cu o creanţă de 541.697,24 lei garantată. Şi ………..  figurează în tabel cu o creanţă garantată de 77.472 lei.

La data de 25.09.2012 a depus la dosar cerere de creanţă SC …………. invocând o creanţă certă, lichidă şi exigibilă în sumă de 85.162,38 lei, formulând şi cererea de repunere în termenul de înregistrare a creanţei ce urmează a fi soluţionată la data de 30.10.2012.

În şedinţa publică din 16.10.2012, administratorul judiciar ……………. a depus un punct de vedere referitor la opoziţia creditorului SC Y SA solicitând respingerea opoziţiei întrucât, această creditoare ş-a motivat declaraţia de creanţă în sensul că nu a reuşit să încaseze creanţa în perioada de funcţionare normală a debitoarei, solicitând încasarea unui bilet la ordin dar încasat parţial din lipsă de disponibil.

Administratorul judiciar arată că, este evident faptul că debitoarea nu are lichidităţile necesare pentru acoperirea creanţelor scadente deja înscrise la masa credală, aceasta având mijloace fixe imobilizate, respectiv staţie PECO şi sume de încasat de la diverşi clienţi, în mare parte aflaţi şi ei în insolvenţă.

Judecătorul sindic analizând actele şi lucrările dosarului reţine că, SC X SRL a depus la data de 11.07.2012, la Tribunalul Gorj, o cerere pentru deschiderea procedurii generale a insolvenţei arătând că, are de plătit în jur de 971.044 lei, datorii scadente către diverşi creditori, dar nu are fonduri băneşti, respectiv lichidităţi pentru achitarea acestora, aceasta menţionând în cererea de deschidere faptul că la 30.06.2012 deţinea în patrimoniul active de 1.816.252 lei din care: imobilizări corporale în valoare de 868.105 lei, creanţe de încasat de 947.022 lei şi disponibilităţi băneşti doar de 1125 lei, balanţa de verificare la 30.06.2012 fiind depusă la dosarul cauzei.

La dosar există şi un document intitulat situaţia datoriilor la 30.06.2012 în care sunt menţionate facturi de achitat în sumă de 776.027 lei şi un sold de 315.007,51 lei, există de asemenea documentul reflectând situaţiile financiare anuale la 31.12.2011, document oficial depus la organul financiar,  cuprinzând bilanţul prescurtat, contul de profit şi pierdere, date informative şi situaţia activelor imobilizate, document în care se menţionează o pierdere de 505.216 lei, document înregistrat la 8.05.2012.

Având în vedere faptul că din aceste documente rezulta în mod clar la data de 12.07.2012 că, debitoarea SC X SRL nu avea disponibilităţi băneşti pentru achitarea unor datorii cu mult mai mari decât pragul de 45.000 lei, judecătorul sindic a dispus deschiderea procedurii generale a insolvenţei la cererea debitoarei, fiind îndeplinite condiţiile prevăzute de Legea 85/2006 pentru deschiderea acesteia, ba mai mult debitorul fiind obligat în această situaţie să depună cerere de deschidere a procedurii chiar şi în stare de insolvenţă iminentă, datoriile fiind neachitate de peste 90 zile de la scadenţă.

Faptul că, şi SC Y SA are de recuperat de la debitoare o creanţă de peste 200.000 lei, nu este de natură a conduce la revocarea sentinţei de deschidere a procedurii insolvenţei atâta timp cât debitoarea are datorii de peste 45.000 lei şi au trecut mai mult de 90 zile de la scadenţa acestora, conform tabelului preliminar la data întocmirii acestuia, datoriile erau de 955.727,05 lei.

Faptul că aceasta a încercat să execute un imobil aparţinând debitoarei, de asemenea nu reprezintă un motiv pentru revocarea hotărârii de deschidere a procedurii generale a insolvenţei atâta timp cât sunt şi alţi creditori care au sume de recuperat mai mari decât creditorul care a formulat opoziţia, cum ar fi de exemplu …………… cu o creanţă garantată de 541.697,24 lei.

Numai la ……….., debitoarea are o datorie de 77.472 lei, creanţă garantată, urmând şi alţi creditori chirografari, cum ar fi SC ……….. cu o creanţă de 81.290,46 lei.

Faţă de aceste considerente şi văzând şi disp. art. 32 alin. 2, art. 27 , art. 3 alin. 1 pct. 1 din Legea 85/2006, judecătorul sindic va respinge opoziţia formulată de creditorul SC Y SA.

Prin raportul nr. …….. din 31.08.2012 depus la dosar la data de 4.09.2012, administratorul judiciar a solicitat şi prelungirea perioadei de observaţie în procedura generală, cerere ca re va admisă având în vedere datele furnizate de administratorul judiciar în acest raport privind activitatea economico-financiară a debitoarei, necesitatea recuperării creanţelor, inventarierea tuturor activelor debitoarei, evaluarea acestora.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge opoziţia formulată de creditorul SC Y SA cu sediul în …….., la sentinţa de deschidere a procedurii insolvenţei debitorului SC X SRL, cu sediul social în  , ……..

Admite cererea administratorului judiciar ………….. , cu sediul social în Tg-Jiu , pentru prelungirea perioadei de observaţie a debitorului SC X SRL până la depunerea raportului amănunţit.

Ia act de depunerea cererii de repunere în termenul de formulare a cererii de creanţă de către SC ………..

Termen la 30.10.2012 pentru soluţionarea contestaţiilor la tabelul de creanţe şi a cererii de repunere în termenul de depunere a cererii de creanţă formulată de SC …………….

Cu recurs.

Pronunţată în şedinţa publică din 16 Octombrie 2012 la Tribunalul Gorj.

Judecător sindic,Grefier,

……………..……………………….