Recurs comercial. punerea în executare a hotărârii pronunţată în baza art.138 din legea nr.85/2006. obligaţia lichidatorului


SECTIA COMERCIALA, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL.

Materie : RECURS COMERCIAL. PUNEREA ÎN EXECUTARE A HOTARÂRII PRONUNTATA ÎN BAZA ART.138 DIN LEGEA NR.85/2006. OBLIGATIA LICHIDATORULUI.

Lichidatorul nu are atributia de a numi un executor judecatoresc pentru executarea silita a sumelor la care a fost obligat organul de conducere în conditiile art.138 din Legea 85/2006. Executarea silita se face de lichidator în cadrul reorganizarii si a falimentului, iar dupa închiderea procedurii  de executorul judecatoresc, care este ales de creditorul interesat în executare.

Prin sentinta nr.598/F din 24 octombrie 2006 Tribunalul Bihor a dispus închiderea procedurii insolventei debitoarei, radierea acesteia din registrul comertului, luând masurile prevazute de art.135 si 136 din legea privind procedura insolventei.

Pentru a pronunta astfel judecatorul sindic a retinut urmatoarele:

Prin încheierea data în sedinta adunarii creditorilor din 7.02.2002 s-a dispus intrarea în faliment a societatii, fiind desemnat lichidator.

Prin raportul întocmit pentru termenul de judecata din 4.04.2002 lichidatorul a solicitat închiderea procedurii falimentului împotriva debitoarei deoarece nu exista bunuri în patrimoniul acesteia care sa poata fi valorificate.

Prin sentinta nr.93/F din 22.02.2005 au fost admise cererile creditorilor împotriva administratorului societatii debitoare, care a fost obligat sa aduca la masa credala a debitoarei suma de 50.000.000 lei în vederea acoperirii creantelor.

Prin adresa nr.3010/29.05.2006 Primaria Municipiului Salonta a comunicat faptul ca nici societatea debitoare si nici administratorul acesteia nu figureaza cu bunuri impozabile în evidentele sale.

Împotriva acestei sentinte a declarat recurs unul dintre creditori care solicita a se constata ca netemeinica si nelegala Sentinta nr.598/F/2006, fiind data cu aplicarea gresita a legii, dispunându-se închiderea procedurii asupra societatii, în conditiile care creantele nu au fost achitate integral si judecatorul sindic nu a procedat la numirea  unui executor judecatoresc asa cum în mod expres prevad dispozitiile Legii 85/2006, constatându-se totodata ca prematur închisa procedura falimentului.

Arata ca, potrivit art. 142 (2) din Legea 85/2006, înainte de închiderea procedurii, judecatorul sindic trebuia sa desemneze un executor judecatoresc, caruia lichidatorul judiciar sa-i puna la dispozitie tabelul creditorilor si, în baza acestuia sa procedeze la distribuirea catre toti creditorii a sumelor rezultate din executarea silita a bunurilor fostului administrator al debitoarei, închizând procedura cu nerespectarea celor aratate, judecatorul sindic a încalcat prevederile art.136 descarcând de gestiune judecatorul sindic, administratorul/lichidatorul si toate persoanele care l-au asistat fiind descarcati de gestiune, creditorii aflându-se “în imposibilitatea de a proceda la executarea silita a bunurilor fostului administrator si de a-si îndestula creantele ramase neacoperite în cadrul procedurii falimentului.

Prin întâmpinarea depusa în cauza de catre lichidatorul judiciar, acesta solicita respingerea recursului ca neîntemeiat, creditorul facând o interpretare gresita a prevederilor art. 142(2) din legea 85/2006, judecatorul sindic nefiind obligat sa desemneze un executor judecatoresc, pe de alta parte, lichidatorul facând investigatiile necesare,a constatat ca administratorul nu detine bunuri proprii pentru a fi executate.

Examinând sentinta atacata prin prisma motivelor de recurs, se retine urmatoarele:

Potrivit art.142(1) din legea 85/2006, executarea silita împotriva persoanelor prevazute la art.138 alin.1- membrii organelor de supraveghere din cadrul societatii sau de conducere, precum si de orice alta persoana care a cauzat starea de insolventa a debitorului – se efectueaza de catre executorul judecatoresc, conform Codului de procedura civila.

Potrivit dispozitiilor Codului de procedura civila, Cartea V Despre executarea silita, cap.I Dispozitii generale, sectiunea I, partile participante la executarea silita sunt creditorul si debitorul – art.371 (1) Cod procedura civila, precum si organul de executare, deci în cazul în care obligatia stabilita printr-o hotarâre a unei instante sau printr-un alt titlu nu se aduce la îndeplinire de buna voie, procedura de executare se declanseaza la cererea creditorului mentionat în titlul executoriu, precum si altei persoane interesate sau lichidatorului judiciar. Art.136 din Legea 85/2006 prevede descarcarea de orice îndatoriri sau responsabilitati cu privire la procedura pentru judecatorul sindic, administrator/ lichidator si alte persoane, pentru care hotarârea putea si trebuia sa fie pusa în executare de catre partea  interesata chiar si înainte de închiderea procedurii.

Judecatorului sindic nu-i revine nici o obligatie  cu privire la executarea unui titlu executor, dat în procedura insolventei, fapt pentru care curtea a apreciat solutia atacata, data de judecatorul sindic, ca fiind temeinica si legala, în baza prevederilor art.312 Cod procedura civila a mentinut-o în totalitate, cu respingerea recursului.

Sursa primara

Sentinta nr.598/24.10.2006 – a Tribunalului Bihor;

Dosar nr.7897/F/2000;

Decizia nr.127/C/14.03.2007 a Curtii de Apel Oradea – Sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal;

Dosar nr.196/35/C/2007;

Temei de drept

– art.130, 131 si 138 din Legea nr.85/2006.