Recurs litigii cu profesioniştii. cerere a debitorului pentru deschiderea procedurii generale a insolvenţei. -art.32 alin.1 Legea nr.85/2006; -art.28 alin.1 lit.a – f şi h din Legea nr.85/2006; -art.28 alin.2 din Legea nr.85/2006; -art.1 şi 2 li…


SECŢIA A II – A CIVILĂ, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL.

Materie : RECURS LITIGII CU PROFESIONIŞTII. CERERE A DEBITORULUI PENTRU DESCHIDEREA PROCEDURII GENERALE A INSOLVENŢEI.

-art.32 alin.1 Legea nr.85/2006;

-art.28 alin.1 lit.a – f şi h din Legea nr.85/2006;

-art.28 alin.2 din Legea nr.85/2006;

-art.1 şi 2 lit.d din Legea nr.85/2006.

În conformitate cu prev.art.32 al.1 din Legea 85/2006 : „Dacă cererea debitorului corespunde condiţiilor prevăzute la art.27, judecătorul sindic va pronunţa o încheiere de deschidere a procedurii generale, iar dacă prin declaraţia făcută conform art.28 al.1 lit.h, debitorul îşi arată intenţia de a intra în procedura simplificată sau nu depune documentele prevăzute la art.28 al.1 lit.a-f şi h la termenul prevăzut la art.28 al.2 ori se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art.1 al.2, judecătorul va pronunţa o încheiere de deschidere a procedurii simplificate  ”.

În conformitate cu prev.art.32 al.1 din Legea 85/2006 : „Dacă cererea debitorului corespunde condiţiilor prevăzute la art.27, judecătorul sindic va pronunţa o încheiere de deschidere a procedurii generale, iar dacă prin declaraţia făcută conform art.28 al.1 lit.h, debitorul îşi arată intenţia de a intra în procedura simplificată sau nu depune documentele prevăzute la art.28 al.1 lit.a-f şi h la termenul prevăzut la art.28 al.2 ori se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art.1 al.2, judecătorul va pronunţa o încheiere de deschidere a procedurii simplificate  ”.

Potrivit prev.art.1 al.2 lit.d din aceeaşi lege : „procedura simplificată prevăzută de prezenta lege, se aplică debitorilor aflaţi în insolvenţă, care se încadrează în una dintre următoarele categorii :

Potrivit prev.art.1 al.2 lit.d din aceeaşi lege : „procedura simplificată prevăzută de prezenta lege, se aplică debitorilor aflaţi în insolvenţă, care se încadrează în una dintre următoarele categorii :

d) debitori care fac parte din categoriile prevăzute la alin.1 care nu au prezentat documentele prevăzute la art.28 alin.1 lit.a-f şi h în termenul prevăzut de lege”.

d) debitori care fac parte din categoriile prevăzute la alin.1 care nu au prezentat documentele prevăzute la art.28 alin.1 lit.a-f şi h în termenul prevăzut de lege”.

Din aceste dispoziţii legale rezultă că una din sancţiunile nedepunerii actelor prevăzute la art.28 al.1 lit.a-f şi h din Legea 85/2006, o constituie intrarea debitorului direct în faliment prin instituirea procedurii simplificate.

Din aceste dispoziţii legale rezultă că una din sancţiunile nedepunerii actelor prevăzute la art.28 al.1 lit.a-f şi h din Legea 85/2006, o constituie intrarea debitorului direct în faliment prin instituirea procedurii simplificate.

În speţa de faţă însă, fără a analiza incidenţa prev.art.32 al.1 şi art.1 al.2 lit.d din Legea insolvenţei, respectiv fără a verifica dacă societatea debitoare se află în insolvenţă precum şi a aplicării sancţiunii prevăzute de art.1 al.2 lit.d din lege, judecătorul sindic a respins ca nefondată cererea formulată de debitoare pentru deschiderea procedurii generale de insolvenţă.

În speţa de faţă însă, fără a analiza incidenţa prev.art.32 al.1 şi art.1 al.2 lit.d din Legea insolvenţei, respectiv fără a verifica dacă societatea debitoare se află în insolvenţă precum şi a aplicării sancţiunii prevăzute de art.1 al.2 lit.d din lege, judecătorul sindic a respins ca nefondată cererea formulată de debitoare pentru deschiderea procedurii generale de insolvenţă.

Decizia nr.449/C/21.06.2012 a Curţii de Apel Oradea – Secţia a II –a civilă,  de contencios administrativ şi fiscal.

Prin sentinţa nr.227 din 31.01.2012 Tribunalul Bihor a respins ca nefondată cererea formulată de debitoarea S.C. A. S. SRL cu sediul  în O. str.I. V., nr.8, ap.9, jud.Bihor, CUI 26931770, pentru deschiderea procedurii generale de insolvenţă.

Pentru a pronunţa astfel, instanţa de fond a avut în vedere următoarele :

Prin cererea înregistrată  la Tribunalul Bihor la data de 10.01.2012 debitoarea S.C. A. S. SRL cu sediul  în O.,  str.I. V., nr.8, ap.9, jud.Bihor, CUI 26931770, a solicitat deschiderea procedurii generale de insolvenţă.

Deşi s-au acordat două termene de judecată, pentru data de 24.01.2012 şi 31.01.2012 debitoarea nu a anexat cererii actele prevăzute de art.28 alin.1 lit.a – l din Legea nr.85/2006, deşi a fost citat cu menţiunea de a le depune.

Pentru aceste considerente, având în vedere prevederile art. 28 din Legea 85/2006, a respins ca neîntemeiată cererea de deschidere a procedurii formulată de debitoare.

Împotriva acestei sentinţei, a declarat recurs recurenta debitoare SC A. S. SRL, solicitând admiterea recursului, modificarea în totalitate a sentinţei atacate în sensul admiterii cererii de deschidere a procedurii generale de insolvenţă.

În dezvoltarea motivelor de recurs, a arătat că nu a putut depune actele pentru faptul că toate actele solicitate de către instanţa au fost reţinute de către inspectorii din cadrul A. F. Bihor, pentru diferite controale care au fost efectuate.

În prezent societatea face tot mai greu faţă datoriilor sale exigibile către furnizorii săi. Totalul datoriilor pe care societatea le înregistrează către furnizori şi bugetul de stat ridicându-se la aproximativ 10.000 lei. Ponderea principală a datoriilor o reprezintă datoriile pe termen scurt fapt care afectează indicele de lichiditate a firmei

Arată că doreşte stingerea datoriilor societăţii, considerând că aceasta se va putea realiza în cadrul unui program de reorganizare .

Faţă de cele de mai sus, a solicitat să se constate că în cauză sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege pentru deschiderea procedurii insolvenţei şi pe cale de consecinţă, a solicitat admiterea recursului , modificarea sentinţei atacate în sensul deschiderea procedurii insolvenţei.

Intimatul reclamant prin întâmpinare a solicitat respingerea recursului cu cheltuieli de judecată.

Examinând sentinţa atacată prin prisma motivelor de recurs invocate, precum şi sub toate aspectele, în baza prev.art.3041 Cod procedură civilă, instanţa a apreciat recursul declarat de recurenta SC A. S. SRL O. ca fiind fondat pentru următoarele considerente :

Pe cale de consecinţă, apreciind că instanţa de fond a soluţionat procesul fără a intra în cercetarea fondului cauzei, Curtea de Apel Oradea, în temeiul prev.art.312 al.5 Cod procedură civilă raportat la art.32 al.1 din Legea 85/2006 şi art.1 al.2 lit.d din aceeaşi lege, a admis ca fondat recursul declarat de recurenta SC A. S. SRL împotriva sentinţei 227/F/31.01.2012 a Tribunalului Bihor, care a fost casată cu trimitere pentru o nouă judecată la aceeaşi instanţă urmând ca judecătorul sindic să verifice incidenţa în speţă a textelor de lege menţionate mai sus.

Cheltuielile de judecată vor fi avute în vedere la rejudecarea cauzei.