Recurs litigii cu profesioniştii. contestaţie formulată de creditoare împotriva hotărârii adunării generale a creditorilor debitoarei aflate în insolvenţă. -art.14 alin.7 Legea nr.85/2006;


SECŢIA A II – A CIVILĂ, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL.

Materie : RECURS LITIGII CU PROFESIONIŞTII. CONTESTAŢIE FORMULATĂ DE CREDITOARE ÎMPOTRIVA HOTĂRÂRII ADUNĂRII GENERALE A CREDITORILOR DEBITOAREI AFLATE ÎN INSOLVENŢĂ.

-art.14 alin.7 Legea nr.85/2006;

În conformitate cu prev.art.14 al.7 din Legea 85/2006 : „Hotărârea adunării creditorilor poate fi desfiinţată de judecătorul sindic pentru nelegalitate, la cererea creditorilor care au votat împotriva luării hotărârii respective şi au făcut să se consemneze aceasta în procesul verbal al şedinţei, precum şi la cererea creditorilor îndreptăţiţi să participe la procedura insolvenţei, care au lipsit motivat de la şedinţa adunării creditorilor ”.

În conformitate cu prev.art.14 al.7 din Legea 85/2006 : „Hotărârea adunării creditorilor poate fi desfiinţată de judecătorul sindic pentru nelegalitate, la cererea creditorilor care au votat împotriva luării hotărârii respective şi au făcut să se consemneze aceasta în procesul verbal al şedinţei, precum şi la cererea creditorilor îndreptăţiţi să participe la procedura insolvenţei, care au lipsit motivat de la şedinţa adunării creditorilor ”.

În speţă, judecătorul sindic a reţinut corect că administratorul judiciar a notificat banca recurentă la data de 13.01.2012 cu privire la adunarea creditorilor debitoarei SC A. RO SRL din 17.01.2012, confirmarea de primire a notificării având data de înregistrare la registratura băncii pe data de 13.01.2012. De asemenea, convocarea adunării creditorilor a fost publicată şi în BPI pe data de 12.01.2012, fiind respectate întocmai prevederile Legii insolvenţei.

În speţă, judecătorul sindic a reţinut corect că administratorul judiciar a notificat banca recurentă la data de 13.01.2012 cu privire la adunarea creditorilor debitoarei SC A. RO SRL din 17.01.2012, confirmarea de primire a notificării având data de înregistrare la registratura băncii pe data de 13.01.2012. De asemenea, convocarea adunării creditorilor a fost publicată şi în BPI pe data de 12.01.2012, fiind respectate întocmai prevederile Legii insolvenţei.

Având în vedere împrejurarea că, contestatoarea recurentă a fost legal citată, şi că aceasta în contestaţia formulată, nu a motivat în nici un fel absenţa de la adunarea creditorilor din 17.01.2012, soluţia judecătorului sindic de admitere a excepţiei lipsei calităţii procesuale active a contestatoarei invocate de administratorul judiciar P. L. SPRL, în temeiul art.14 al.7 din Legea 85/2006, este temeinică şi legală.

Decizia nr.446/C/21.06.2012 a Curţii de Apel Oradea – Secţia a II –a civilă,  de contencios administrativ şi fiscal.

Prin sentinţa nr.841 din 28.03.2012 Tribunalul Bihor a admis excepţia lipsei calităţii procesuale active invocate de administratorul judiciar P. L. G.  S.P.R.L. cu sediul social în localitatea G. bl.3, ap. 2, jud. Timiş şi adresa de corespondenţă în O. str. A. I. nr. 2, ap. 12, jud. Bihor.

A respins ca fiind introdusă de o persoană fără calitate procesuală activă contestaţia formulată de creditorul A. B. R. S.A. cu sediul în B., Calea D.  nr. 237 B, sector 1 împotriva hotărârii adunării.

Pentru a pronunţa astfel, instanţa de fond a avut în vedere următoarele :

La data de 17.01.2012 a avut loc adunarea creditorilor debitorului S.C. A. Ro S.R.L. în cadru căreia au fost discutate punctele de pe ordinea de zi indicate în convocatorul întocmit de către administratorul judiciar. La această şedinţă creditorul contestator nu a participat.

Potrivit art. 14 alin.7 din Legea nr. 85/2006 hotărârea adunării creditorilor poate fi desfiinţată de judecătorul-sindic pentru nelegalitate la cererea creditorilor care au votat împotriva luării măsurii respective şi au făcut să se consemneze aceasta în procesul-verbal al adunării, precum şi la cererea creditorilor îndreptăţiţi să participe la procedura insolvenţei care au lipsit de la şedinţa adunării creditorilor. Admiterea unei asemenea cereri presupune, aşadar, întrunirea a două condiţii : calitatea de creditor care a votat împotriva măsurii şi a solicitat să se facă această menţiune sau a lipsit de la adunarea creditorilor şi încălcarea dispoziţiilor legale.

Condiţiile restrictive impuse de către legiuitor conduc la concluzia că în absenţa unei manifestări de voinţă negative în cadrul adunării creditorilor sau a lipsei acestuia de la adunare, creditorul nemulţumit de deciziile luate nu are calitate procesuală activă de a solicita desfiinţarea hotărârii. Atribuirea posibilităţii unei alte persoane ce nu întruneşte aceste calităţi de a atac respectiva hotărâre ar duce la înlăturarea dispoziţiilor clare amintite.

Aşa fiind, judecătorul sindic a reţinut că în data de 12 ianuarie 2012 a fost publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă convocarea pentru adunarea creditorilor, administratorul judiciar notificând creditorul contestator în mod individual şi la data de 13 ianuarie 2012. Raportat la momentul la care a fost ţinută adunarea, judecătorul sindic consideră că nu există vreun motiv întemeiat care să-l fi împiedicat pe acesta să participe la dezbaterile ce au avut loc în cadrul ei.

Trimiterea pe care acesta a făcut-o la nefuncţionarea Buletinului Procedurilor de Insolvenţă nu putea fi reţinută atâta timp cât o atare dovadă nu a fost produsă. Mai mult, în condiţiile în care a fost notificat individual, acestuia i s-a dat posibilitatea reală de a participa la şedinţă. Tocmai de aceea, consideră că nu are calitate procesuală creditorul A. B. R. S.A. de a contesta hotărârea adunării creditorilor, astfel încât a admis excepţia şi a respins contestaţia ca fiind formulată de o persoană fără calitate procesuală activă.

Împotriva acestei sentinţei, a declarat recurs recurenta creditoare A. B. R.  SA, solicitând admiterea recursului, modificarea în întregime a sentinţei atacate în sensul respingerii excepţiei lipsei calităţii procesuale active a Băncii şi pe fond, admiterea contestaţiei la adunarea creditorilor din data de 17.01.2012;

În dezvoltarea motivelor de recurs, a arătat că prima Adunare a creditorilor are caracter special şi se impune convocarea acesteia cu respectarea dispoziţiilor Codului de procedură civilă, respectiv prin notificare, comunicată cu cel puţin 5 zile înainte de ţinerea adunării, transmisă creditorilor şi nu numai prin publicarea convocării adunării creditorilor în Buletinul procedurilor de insolvenţă. De altfel, între data publicării anunţului de convocare a adunării creditorilor, în Buletinul procedurilor de insolvenţă din 12.01.2012, şi data ţinerii acesteia, respectiv 17.01,2012 sunt mai puţin de 5 zile. Administratorul judiciar provizoriu nu a respectat termenul minim de 5 zile prevăzut de Codul de procedură civilă. Conform alin. 2 al art. 13 creditorii cunoscuţi vor fi convocaţi de administratorul judiciar sau lichidator în cazurile prevăzute expres de lege şi ori de câte ori este necesar. Această dispoziţie nu a fost respectată de administratorul judiciar.

Deşi Legea nr.85/2006 nu prevede un termen expres pentru stabilirea datei adunării creditorilor faţă de data publicării anunţului de convocare în Buletinul procedurilor, apreciază că intervalul scurt de timp de la data publicării anunţului în 13.01.2012  şi data ţinerii adunării creditorilor pentru 17.01.2012 , a fost foarte scurt. Datorita unor probleme tehnice de nefuncţionare a Buletinului procedurilor în data de 13, 01 2012 nu s-a putut lua la cunoştinţă despre această adunare a creditorilor.

Banca nu a lipsit nemotivat la adunarea creditorilor din data de 17.01.2012, ci nu a putut să ia cunoştinţa de data adunării creditorilor şi să se prezinte la adunare,

În ce priveşte fondul cauzei, desemnarea administratorului judiciar de către judecătorul sindic prin sentinţa de deschidere a procedurii are caracter provizoriu, deoarece conform art.19 alin.3 din Legea nr.85/2006 în prima şedinţa a adunării creditorilor, sau ulterior, creditorii care deţin 50% din valoarea totală a creanţelor pot alege un alt administrator. În procentul de 50% intră toate creanţele înscrise la masa credală, fără să aibă vreo importanţă natura juridică sau raporturile din care izvorăsc. Conform alin.3 al art.19 creditorii pot contesta la judecătorul sindic alegerea administratorului judiciar pentru nelegalitate în termen de 3 zile.

Aşa cum rezultă din tabelul preliminar publicat în Buletinul procedurilor, până la soluţionarea contestaţiilor, totalul creanţelor deţinute de cele doua creditoare care şi-au exprimat acordul de confirmare a administratorului judiciar, respectiv SC A. SRL şi SC R.&M. srl este de 48%, iar legea cere ca administratorul judiciar să fie desemnat sau confirmat creditorii care deţin cel puţin 507o din totalul creanţelor înscrise la masa credală.

Mai mult, Banca a formulat contestaţie împotriva tabelului preliminar întrucât, pe de o parte, creanţa acesteia nu a fost înscrisă corespunzător iar, pe de alta parte, datorită faptului ca atât SC A.  SRL cât şi R. & M. SRL nu au depus documente care sa le justifice creanţele.

 Contestaţia Băncii împotriva tabelului preliminar a fost admisă în parte în sensul ca s-a dispus înscrierea creditorului A. B. R. SA cu întreaga creanţă şi înlăturarea din tabelul creanţelor a creditorilor SC P.  I. SRL şi SC R.  & M. SRL.

Prin confirmarea administratorului judiciar de către o adunarea a creditorilor care reprezintă numai 29% din totalul creanţelor înscrise în tabel, apreciază că se încalcă dispoziţiile art. 19 alin.3 din Legea nr.85/2006, cu atât mai mult cu cat, urmare admiterii contestaţiei la tabelul preliminar formulata de Bancă, creanţa SC R. &M.  SRL a fost eliminată din tabelul preliminar.

Având în vedere confirmarea administratorului judiciar de către un singur creditor, respectiv SC A. SRL creditoare care nu deţine 50% din tabelul creditorilor, întrucât creanţa societăţii R. &M. SRL a fost eliminată din tabelul creditorilor, solicită admiterea contestaţiei la adunarea creditorilor.

 În drept a invocat dispoziţiile art.8 din Legea nr.85/2006 şi 304 indice 1 Cod procedură civilă.

Intimatul reclamant prin întâmpinare a solicitat respingerea recursului cu cheltuieli de judecată.

Examinând sentinţa atacată prin prisma motivelor de recurs invocate, precum şi sub toate aspectele, în baza prev.art.3041 Cod procedură civilă, instanţa a apreciat recursul declarat de recurentul A.  B.  R. SA ca fiind nefondat, pentru următoarele considerente :

Având în vedere împrejurarea că, contestatoarea recurentă a fost legal citată, şi că aceasta în contestaţia formulată, nu a motivat în nici un fel absenţa de la adunarea creditorilor din 17.01.2012, soluţia judecătorului sindic de admitere a excepţiei lipsei calităţii procesuale active a contestatoarei invocate de administratorul judiciar P.  L. SPRL, în temeiul art.14 al.7 din Legea 85/2006, este temeinică şi legală.

În consecinţă, în baza considerentelor expuse, în temeiul prevederilor art.312 Cod procedură civilă, raportat la prevederile art.14 al.7 din Legea 85/2006, instanţa a respins ca nefondat recursul declarat de recurenta A. B. R. SA.

Fără cheltuieli de judecată în recurs.