Citeste şi


Recurs litigii cu profesioniştii. deschiderea procedurii simplificate a insolvenţei.


SECŢIA A II – A CIVILĂ, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL.

Materie : RECURS LITIGII CU PROFESIONIŞTII. DESCHIDEREA PROCEDURII SIMPLIFICATE A INSOLVENŢEI.

Hotărârea judecătorului sindic prin care a fost respinsă ca neîntemeiată cererea de deschidere a procedurii simplificate formulată de lichidatorul judiciar, ca urmare a cererii formulate de creditoarea D.  G. F. P.  S.  M.  este nefondată.

Hotărârea judecătorului sindic prin care a fost respinsă ca neîntemeiată cererea de deschidere a procedurii simplificate formulată de lichidatorul judiciar, ca urmare a cererii formulate de creditoarea D.  G. F. P.  S.  M.  este nefondată.

Din probele de la dosar rezultă starea de insolvenţă în care se află societatea debitoare intimată SC M.  SRL, cu privire la care Tribunalul Satu Mare a dispus dizolvarea, la data de 3.03.2011.

Din probele de la dosar rezultă starea de insolvenţă în care se află societatea debitoare intimată SC M.  SRL, cu privire la care Tribunalul Satu Mare a dispus dizolvarea, la data de 3.03.2011.

Aspectele reţinute de judecătorul sindic în motivarea soluţiei privitoare la valoarea foarte mică a creanţei, în cuantum de  121 lei, nu prezintă relevanţă, atâta vreme cât cererea de deschidere a procedurii este formulată de lichidatorul judiciar în reprezentarea debitoarei intimate, situaţie în care nu este necesară îndeplinirea condiţiei privitoare la valoarea-prag a creanţei prevăzută de art.3 punctul 12 din Legea 85/2006. 

Aspectele reţinute de judecătorul sindic în motivarea soluţiei privitoare la valoarea foarte mică a creanţei, în cuantum de  121 lei, nu prezintă relevanţă, atâta vreme cât cererea de deschidere a procedurii este formulată de lichidatorul judiciar în reprezentarea debitoarei intimate, situaţie în care nu este necesară îndeplinirea condiţiei privitoare la valoarea-prag a creanţei prevăzută de art.3 punctul 12 din Legea 85/2006. 

Decizia nr.539/C/13.09.2012 a Curţii de Apel Oradea – Secţia a II –a civilă,  de contencios administrativ şi fiscal.

Prin Încheierea nr.169 din 31.01.2012, Tribunalul Satu Mare a respins ca neîntemeiată cererea de deschidere a procedurii simplificate a falimentului formulată de lichidator judiciar  R. C. SPRL, cu sediul în Satu Mare, str. I. S.  nr.13, jud. Satu Mare, împotriva debitoarei SC M. SRL, cu sediul în Satu Mare,str. M. V. nr. 7, jud. Satu Mare, J30/1042/2008, CUI 24292581.

Fără cheltuieli de judecată.

Fără cheltuieli de judecată.

Pentru a pronunţa astfel, instanţa de fond a avut în vedere următoarele :

Potrivit dispoziţiilor art.27 alin.1 şi art.1 alin.2, procedura simplificată a insolvenţei prevăzută de Legea nr.85/2006, se aplică debitorilor aflaţi în stare de insolvenţă, iar art.3 pct.1 din lege defineşte insolvenţă ca fiind ,,acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizează prin insuficienţa fondurilor băneşti disponibile pentru plata datoriilor certe, lichide şi exigibile”.

Potrivit art. 1 alin.2 din Legea nr. 85/2006, „procedura simplificată de insolvenţă se aplică debitorilor aflaţi în stare de insolvenţă , care se încadrează în una din următoarele categorii:….

e) societăţi comerciale dizolvate anterior formulării cererii introductive.

În înţelesul Legii nr.85/2006, insolvenţa este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizează prin insuficienţa  fondurilor băneşti disponibile pentru plata datoriilor certe, lichide şi exigibile

 Potrivit art. 3 pct.1 din Legea nr. 85/2006, în înţelesul prezentei legi „ insolvenţa este prezumată ca fiind vădită atunci când debitorul, după 90 de zile de la scadenţă, nu a plătit datoria sa faţă de creditor; prezumţia este relativă”

Insolvabilitatea  reprezintă  starea de dezechilibru financiar (neexistentă în speţa de faţă) a patrimoniului unui debitor care se caracterizează prin aceea că valoarea elementelor de pasiv este mai mare decât aceea a elementelor de  activ.

Insolvenţa sau incapacitatea de plată  reprezintă, în sensul Legii nr.85/2006, acea stare a patrimoniului debitorului care se  caracterizează  prin insuficienţa fondurilor băneşti disponibile pentru plata datoriilor exigibile. Altfel  spus, ea constituie o insuficienţă a lichidităţilor, o absenţă a numerarului disponibil, a fondurilor băneşti necesare achitării obligaţiilor scadente.

Verificând motivele invocate de lichidator  în susţinerea cererii, judecătorul sindic a constatat că starea de insolvenţă a fost justificată prin lipsa disponibilităţilor băneşti pentru plata datoriei în cuantum de 121 lei, reprezentând obligaţii fiscale către bugetul de stat.

Având în vedere cuantumul redus al acestei presupuse datorii ale debitoarei, judecătorul sindic a apreciat că nu este justificată cererea lichidatorului R. C.  SPRL  de deschidere a procedurii simplificate de insolvenţă, întrucât nu îndeplineşte condiţiile de admisibilitate prevăzute de Legea nr.85/2006, motiv pentru care, în temeiul art.27 din Legea nr. 85/2006 şi a textelor de lege invocate şi în consecinţă în temeiul art.1 alin.2 lit.e, raportat la art.3 pct.1 din Legea nr.85/2006, cererea  a fost respinsă, conform dispozitivului hotărârii.

Împotriva acestei încheieri, a declarat recurs lichidatorul R. C.  SPRL solicitând admiterea recursului, modificarea încheierii şi deschiderea procedurii simplificate a falimentului împotriva debitoarei.

În dezvoltarea motivelor de recurs, arată că  lichidatorului îi este imposibil să efectueze radierea din registrul comerţului a debitoarei pentru că nu dispune de nici o situaţie financiară, cu atât mai mult cu cât nu există resurse financiare din care să fie suportate cheltuielile de radiere. În această situaţie a solicitat deschiderea procedurii simplificate a falimentului, neexistând o altă modalitate legală care să permită radierea societăţii, chiar dacă singura creanţă înscrisă la masa credală este în cuantum de 121 lei.

Consideră că instanţa nu a avut în vedere nici unul din aspectele de mai sus raportat la care se poate aplica procedura prevăzută de art.3 pct.25 din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenţei, fiind întrunite pe lângă situaţia prevăzută de art.1 al.2 pct.4 lit.e şi elementele prevăzute la pct.1 şi 3 ale aceluiaşi articol din Legea nr.85/2006.

În drept a invocat art.3042 pct.9 Cod procedură civilă.

Intimaţii legal citaţi nu au depus întâmpinare.

Instanţa de recurs, analizând recursul declarat în cauză prin prisma motivelor invocate, cât şi din oficiu, prin prisma motivelor de ordine publică, a reţinut că acesta este fondat, pentru următoarele considerente:

Pentru aceste considerente, văzând că sunt îndeplinite dispoziţiile art. 27 alin.1, ale art.3 punctul 1 şi art. 1 alin. 2 din Legea insolvenţei, precum şi prevederile art. 312 cod procedură civilă, Curtea a admis ca fondat recursul declarat de recurentul lichidator  R. C.  SPRL S. M. , în contradictoriu cu intimata debitoare SC  M. SRL, şi intimatul O.  R.  C.  de pe lângă Tribunalul S. M. împotriva Încheierii nr. 169/F/CC din 31.01 2012 pronunţată de Tribunalul Satu Mare pe care o a casat-o în totalitate, în sensul că a trimis cauza judecătorului sindic în vederea deschiderii procedurii simplificate de insolvenţă.

A constatat că nu s-au solicitată cheltuieli de judecată în recurs.