Recurs litigii cu profesioniştii. reorganizare judiciară şi faliment. stabilirea onorariului lichidatorului judiciar.


SECŢIA A II – A CIVILĂ, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL.

Materie : RECURS LITIGII CU PROFESIONIŞTII. REORGANIZARE JUDICIARĂ ŞI FALIMENT. STABILIREA ONORARIULUI LICHIDATORULUI JUDICIAR.

Lichidatorul judiciar a notificat deschiderea procedurii insolvenţei, a emis  notificări către potenţialii creditori şi o adresă către P. M. O. în vederea identificării bunurilor debitoarei, a întocmit raportul privind cauzele şi împrejurările care au dus la apariţia stării de insolvenţă a societăţii debitoare şi tabelul preliminar, tabelul definitiv şi tabelul definitiv rectificat de creanţe, numărul total de creditori înscrişi în cel din urmă tabel fiind acela de doi.

Dispoziţiile art. 89 alin.1 a din Hotărârea nr.3/2007 a UNPIR republicată şi modificată prin Hotărârea nr.4/2011, la care face referire recurenta, prevăd tarifele la care se plătesc onorariile practicienilor în insolvenţă ce sunt achitate din fondul de lichidare, însă stabilirea cuantumului onorariului se face, în concret, de către instanţă, în funcţie de activitatea desfăşurată de către lichidatorul judiciar, ţinându-se cont de criteriile mai sus arătate.

-art.89  alin.1 lit.a din Hotărârea nr.3/2007 a UNPIR ;

-art.37 alin.1 din O.U.G. nr.86/2006.

Decizia nr.508/C/06.09.2012 a Curţii de Apel Oradea – Secţia a II –a civilă,  de contencios administrativ şi fiscal.

Prin sentinţa nr.316 din 9.02.2012 Tribunalul Bihor în temeiul art. 131 din Legea privind procedura insolvenţei, a dispus închiderea procedurii insolvenţei debitorului S.C. O.&R. R. S.R.L., nr. de ordine in registrul comerţului J05/1687/2008, CUI 24116062, şi radierea acestuia din registrul comerţului.

În temeiul art.136 din Legea privind procedura insolvenţei, a descărcat pe lichidatorul  judiciar de orice îndatoriri şi responsabilităţi.

A încuviinţat parţial onorariul şi cheltuielile de procedură solicitate de lichidatorul judiciar, respectiv  suma de 1562,90 lei, care se va plăti lichidatorului Cabinet Individual de Insolvenţă I. S. E. din fondul de lichidare.

În temeiul art.135 din Legea privind procedura insolvenţei, a dispus notificarea prezentei sentinţe debitorului, creditorilor si Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul B. pentru efectuarea menţiunii de radiere, precum şi  publicarea în Buletinul procedurilor de insolvenţă.

Pentru a pronunţa astfel, instanţa de fond a avut în vedere următoarele :

Lichidatorul judiciar Cabinet Individual de Insolvenţă I. S. E.  desemnat să administreze procedura insolvenţei debitorului S.C. O &R.  R. S.R.L. a solicitat să se dispună închiderea procedurii, ca urmare a lipsei bunurilor din averea debitorului si neavansării de către creditori a sumelor necesare pentru acoperirea cheltuielilor de lichidare.

A constatat că procedura concursuală a fost deschisa prin încheierea nr. 1883/F/2011 pronunţată în şedinţa publică din data de 22.08.2011, că s-au întocmit şi comunicat notificările în condiţiile art. 61 din Legea privind procedura insolvenţei, că notificarea a fost publicată şi  conform art. 61 alin.3 din Legea privind procedura insolvenţei, că debitoarea nu deţine bunuri în patrimoniu, că cererea de închidere a procedurii a fost comunicată creditorilor, iar aceştia nu şi-au manifestat intenţia de a avansa sume pentru continuarea procedurii şi nici nu s-au opus la închiderea procedurii, in temeiul art. 131 din Legea privind procedura insolvenţei a dispus închiderea procedurii insolvenţei şi radierea debitorului din registrul comerţului.

Totodată, instanţa a încuviinţat parţial onorariul şi cheltuielile de procedură solicitate de lichidatorul judiciar, respectiv suma de 1562,90 lei, apreciind că această sumă este justificată în raport de durata procedurii şi activitatea depusă de lichidator de la data numirii sale şi pe parcursul procedurii de faliment, şi având în vedere şi dispoziţiile art. 89 alin. 1 din Hotărârea Congresului Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România nr. 3/2007,  urmând ca plata să se facă din contul deschis conform art. 4 din Legea nr.85/2006.

Împotriva acestei sentinţei, a declarat recurs recurentul lichidator Cabinet Individual de Insolvenţă I. S. , solicitând modificarea acesteia în parte privind onorariul lichidatorului judiciar.

A arătat că instanţa a încuviinţat parţial onorariul solicitat de 3000 lei, respectiv suma de 1500 lei, neţinând cont de modificările aduse art.89 al.1 lit.a prin Hotărârea 4 din 28.05.2011 a UNPIR publicată în M.O. 555/4.08.2011 care consolidează cuantumul onorariului pe care îl încasează practicianul în insolvenţă, când acest onorariu este achitat din fondul constituit în baza art.4 din Legea 85/2006, nefiind stabilite criterii de diminuare a acestui cuantum în raport de durata procedurii şi activitatea depusă de lichidator.

Intimaţii legal citaţi nu au formulat întâmpinare.

Examinând încheierea recurată, raportat la motivele de recurs invocate, precum şi sub toate aspectele, potrivit art. 304/1 Cod procedură civilă, instanţa a reţinut că recursul este nefondat pentru următoarele considerente:

Potrivit art. 37 alin. 1 din OUG 86/2006, practicienii în insolvenţă au dreptul la onorarii pentru activitatea desfăşurată, sub forma unor onorarii fixe, onorarii de succes sau o combinaţie a acestora. De asemenea, alin. 2 stabileşte criteriile în funcţie de care se va stabili onorariul lichidatorului. Astfel,  la stabilirea nivelului onorariului se vor avea în vedere următoarele tipuri de factori care reflecta gradul de complexitate a activităţii depuse: a) numărul de salariaţi ai debitorului; b) riscul privind conflictele de munca; c) cifra de afaceri a debitorului pe ultimii 3 ani; d) valoarea totala a datoriilor şi numărul creditorilor; e) valoarea creanţelor, numărul debitorilor; f) numărul şi complexitatea litigiilor aflate pe rol în care debitorul are calitate de reclamant si, respectiv, de pârât; g) valoarea patrimoniului, potrivit evaluării;  h) natura activelor, atractivitatea pe piaţă, riscurile legate de conservarea lor; i) nivelul de lichidităţi aflate la dispoziţia debitorului pentru acoperirea cheltuielilor iniţiale de lichidare.

Examinând dosarul de insolvenţă,  instanţa de recurs a reţinut că lichidatorul judiciar a desfăşurat o serie de activităţi, pentru care se impune a fi remunerat astfel încât să se asigure un just echilibru între activitatea desfăşurată şi onorariul pe care îl va încasa.

 Astfel, lichidatorul judiciar a notificat deschiderea procedurii insolvenţei, a emis  notificări către potenţialii creditori şi o adresă către P. M. O. în vederea identificării bunurilor debitoarei, a întocmit raportul privind cauzele şi împrejurările care au dus la apariţia stării de insolvenţă a societăţii debitoare şi tabelul preliminar, tabelul definitiv şi tabelul definitiv rectificat de creanţe, numărul total de creditori înscrişi în cel din urmă tabel fiind acela de doi.

Raportat la toate aceste aspecte, instanţa a apreciat că onorariul acordat lichidatorului de către judecătorul-sindic, în sumă de 1562, 9 lei este  suficient raportat la activitatea depusă de acesta.

Dispoziţiile art. 89 alin.1 a din Hotărârea nr.3/2007 a UNPIR republicată şi modificată prin Hotărârea nr.4/2011, la care face referire recurenta, prevăd tarifele la care se plătesc onorariile practicienilor în insolvenţă ce sunt achitate din fondul de lichidare, însă stabilirea cuantumului onorariului se face, în concret, de către instanţă, în funcţie de activitatea desfăşurată de către lichidatorul judiciar, ţinându-se cont de criteriile mai sus arătate .

Pentru considerentele mai sus arătate, recursul a fost respins ca nefondat, în temeiul art.312 alin.1 Cod procedură civilă .

S-a constatat că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată în recurs.