Civil. Fond funciar


Pe rol fiind  soluţionarea plângerii formulată de reclamanta B. M., în contradictoriu cu pârâţii C. J. P. A. L. F. F. B., C. L. B. P. A. L. F. F., P. C. . – N. Ş., având ca obiect fond funciar, respectiv,  obligarea pârâtelor  la punerea în posesie şi emiterea titlului de proprietate pentru suprafaţa de 1,50 ha, şi obligarea Primarului comunei Brădeanu în calitate de preşedinte al Comisiei Locale de aplicarea a Legii 1/2000 la plata sumei de 100 lei pe zi de întârziere cu titlu de penalităţi până la punerea în posesie şi emiterea titlului de proprietate.

Dezbaterile în cauza de faţă, au avut loc la data de 12.10.2015, când reclamanta a pus concluzii pe fond , consemnate în încheierea de şedinţă din acea data, care face parte integrantă din prezenta sentinţă, iar instanţa pentru revederea materialului probator  , a amânat pronunţarea la data de 23.10.2015, când, în urma deliberării, a pronunţat această hotărâre.

 

JUDECATA

La data de 14.05.2015 reclamanta  B. M. a chemat în judecată pe pârâţii Comisia Judeţeană Buzău şi Comisia Locală Brădeanu pentru aplicarea legilor fondului funciar şi primarul comunei Brădeanu, N. Ş., solicitând  obligarea acestora la punerea în posesie cu suprafaţa de 1,50 ha teren şi emiterea titlului de proprietate şi obligarea pârâtului primarul comunei Brădeanu la plata  de penalităţi de 100 de lei pe zi de întârziere până la punerea efectivă în posesie şi emiterea titlului de proprietate.

În motivarea plângerii s-a învederat,în esenţă,că prin sentinţa civilă nr.814/26.04.2013 pronunţată în dosarul nr.502/282/2013 Comisia locală a fost obligată să înainteze Comisiei judeţene documentaţia necesară validării reconstituirii dreptului de proprietate pentru suprafaţa de 1,50 ha teren,că până în prezent nu a fost pusă în posesie şi drept urmare,conform prevederilor art.23 şi 58 din Legea nr.18/1991,republicată se impune admiterea acţiunii,cu obligarea primarului comunei,conform prevederilor art.64 alin.2 din lege şi art.905 cod proc.civilă,la plata de penalităţi de 100 de lei pentru fiecare zi de întârzie.

Au fosta ataşate înscrisuri-filele 13-18.

Câte un exemplar al plângerii şi înscrisurilor s-au comunicat pârâţilor cărora li s-a solicitat ca în termen de 25 de zile să depună întâmpinare-aceştia nu s-au conformat.

Din oficiu instanţa a solicitat relaţii pârâtei Comisia judeţeană în sensul de a comunica dacă pârâta Comisia locală a înaintat documentaţia  la care face referire sentinţa civilă nr.814/2013,răspunsul fiind comunicat după închiderea dezbaterilor,conform adresei nr.17920/6.10.2015-fila 43.

 Analizând plângerea dedusă judecăţii instanţa reţine în fapt următoarele:

 Prin sentinţa civilă irevocabilă nr.814/26.04.2013 pronunţată în dosarul nr.5002/282/2013 instanţa a admis în parte acţiunea reclamantei şi a obligat pârâta Comisia Locală Brădeanu să înainteze pârâtei Comisia Judeţeană Buzău situaţiile definitive şi documentaţia necesară în vederea validării propunerii de introducere în anexe conform HG nr.890/2005 a poziţiei defunctei P. F.,cu moştenitoarele B. M. şi  N. M. ,pentru suprafaţa de 1,5o0 ha teren,iar în situaţia validării să înainteze documentaţia necesară emiterii titlului de proprietate-filele 15-17.

Întrucât pârâta nu s-a conformat,la data de 19.01.2014 reclamanta B. M. s-a adresat cu o cerere primarului comunei Brădeanu dar şi aceasta a rămas fără răspuns-fila 18.

Din relaţiile comunicate de pârâta Comisia Judeţeană Buzău reiese că pârâta Comisia Locală Brădeanu nu a înaintat documentaţia necesară reconstituirii dreptului de proprietate al reclamantei-fila 43.

Potrivit prevederilor art.64 alin.1 din Legea nr.18/1991,republicată,cu modificările şi completările ulterioare,în cazul în care comisia locală refuză înmânarea titlului de proprietate emis de comisia judeţeană sau punerea efectivă în posesie,persoana nemulţumită poate face plângere la instanţa în a cărei rază teritorială este situat terenul,iar potrivit alin.2, dacă instanţa admite plângerea,primarul va fi obligat să execute de îndată înmânarea titlului sau punerea în posesie,sub sancţiunea plăţii de penalităţi în condiţiile prevăzute de art.984 cod proc.civilă-în prezent art.906 alin.2.

Aşa fiind,cum de peste 2 ani şi jumătate hotărârea judecătorească irevocabilă nu a fost pusă în executare,capătul de cerere întemeiat pe textele de lege mai sus arătate se priveşte ca întemeiat,va fi admis şi pârâtul primarul comunei Brădeanu,N. Ş., va fi obligat, la plata către reclamantă a unei penalităţi de 100 de lei pe zi de întârziere cu începere de la data rămânerii definitive a prezentei sentinţe  şi până la executarea dispozitivului sentinţei civile irevocabile nr.814/28.04.2013 pronunţată în dosarul nr.592/282/2013.

Va fi respins ca neîntemeiat capătul de cerere privind obligarea pârâtelor Comisia Judeţeană Buzău şi Comisia Locală Brădeanu la punerea în posesie şi eliberarea titlului de proprietate pentru suprafaţa de 1,50 ha.teren,câtă vreme  reconstituirea dreptului de proprietate de proprietate nu este încă validată de Comisia Judeţeană,aşa cum s-a decis prin sentinţa civilă mai sus invocată.

În temeiul prevederilor art.453 alin.1 rap.la art.451 alin.1 cod proc.civilă,pârâtul Nistor Ştefan va fi obligat la plata către reclamantă a sumei de 1.000 de lei cu titlu de cheltuieli de judecată reprezentând onorariu avocat.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Admite ca întemeiată în parte plângerea formulată de reclamanta B. M., în contradictoriu cu pârâţii C. J. P. A. L. F. F. B., C. L.. B. P. A. L. F. F., P. C. B. – N. Ş. şi în consecinţă:

În temeiul prevederilor art.64 alin.2 din Legea nr.18/1991, cu aplicarea prevederilor art.906 alin.2 cod proc. civilă, obligă pârâtul N. Ş., în calitate de primar al Comunei Brădeanu, la plata către reclamantă a unei penalităţi de 100 de lei pe zi de întârziere cu începere de la data rămânerii definitive a prezentei sentinţe  şi până la executarea dispozitivului sentinţei civile irevocabile nr.814/28.04.2013 pronunţată în dosarul nr.592/282/2013.

Respinge ca neîntemeiat capătul de cerere privind obligarea pârâtelor C. J. B., C. L. B. P. S. D. D. P. A. T. la punerea în posesie şi eliberarea titlului de proprietate pentru suprafaţa de 1,50 ha.teren.

Obligă pârâtul NISTOR ŞTEFAN la plata către reclamantă a sumei de 1.000 de lei cu titlu de cheltuieli de judecată reprezentând onorariu avocat.

Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la data comunicării sentinţei.

Apelul se depune la Judecătoria Pogoanele.