Constatarea nulităţii titlului de proprietate


Dosar nr. 2371/308/2009*

Operator de date cu caracter personal 3192

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA SIGHIŞOARA CIVIL

SENTINTA CIVILA Nr. 357/2012

Şedinţa publică de la 20 Februarie 2012

Completul compus din:

PREŞEDINTE Doina Volanschi

Grefier Mioara Maior Dita

Pe rol judecarea cauzei civile privind pe reclamanta R.G.E. şi pe pârâţii COMISIA LOCALA DE  FOND FUNCIAR SIGHIŞOARA PRIN REPREZENTANT LEGAL, COMISIA JUDETEANA DE FOND FUNCIAR MURES PRIN REPREZENTANT LEGAL, M. T. G., având ca obiect fond funciar.

La apelul nominal făcut în pronunţare, se constată lipsa părtilor.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier, după care:

Dezbaterile au avut loc în şedinţa publică din 27.01.2012, iar susţinerile şi concluziile părţilor au fost consemnate în încheierea din acea dată, care face parte integrantă din prezenta sentinţă, când Judecătoria având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunţarea pentru azi 3.01.2012, 10.02.2012, 17.02.2012, respectiv 20.02.2012.

INSTANŢA

Constată că prin acţiunea  civilă înregistrată  pe rolul acestei  instanţe în data de  30 septembrie 2009 sub nr. de dosar 2371/308/2009 , reclamanta R.G.E. a chemat în judecată pe pârâtele Comisia locală Sighişoara pentru stabilirea dreptului  de proprietate privată asupra terenurilor şi Comisia Judeţeană Mureş pentru stabilirea  dreptului de proprietate privată  asupra terenurilor, solicitând ca instanţa să dispună , prin sentinţa pe care o va pronunţa în cauză, potrivit competenţelor legale ale fiecăreia dintre pârâte, obligarea  acestora să o includă pe reclamantă , în calitate de persoană îndreptăţită , la reconstituirea  dreptului de proprietate, alături de  nepoata sa, M. T. G.,  fără cheltuieli de judecată.

În considerentele acţiunii s-a învederat de către reclamantă  că după M. Iulius,  decedat în data de 10 martie 1963,  cu acceptat moştenirea reclamanta R.G.E., în calitate de  fiică şi M. T. G., în calitate de nepoată de fiu , fiecare având o cotă de 1 parte. În temeiul L 169/1997  Misselbachet T. G.  a formulat  cerere pentru reconstituirea  dreptului  de proprietate după M. Julius, cerere  care a fost validată pentru  suprafaţa de 20,20 hectare.  După promulgarea L 247/2005 şi în termenul  prevăzut de acest act normativ ,  reclamanta susţine că a formulat de asemenea cerere pentru  stabilirea dreptului de proprietate după  M. Julius, iar la data de  30.11.2005 când a formulat această  cerere înregistrată sub nr. 21791/2005 la Primăria Municipiului Sighişoara , numitei M. T. G. nu i se eliberase titlul de proprietate şi nici  nu fusese pusă în posesie cu suprafaţa  de teren validată , iar în aceste condiţii  Comisia locală de fond funciar Sighişoara  a aprobat cererea reclamantei de reconstituire  a dreptului de proprietate  şi , prin Hotărârea nr. 312/27.03.2007 a  propus includerea reclamantei în titlul de proprietate  care urma să fie emis , alături  de M. T. G.. Ulterior dintr-o eroare materială, Comisia locală a întocmit procesul – verbal  nr.13534/8.07.2008, de punere în posesie  doar pe numele nepoatei reclamantei –  M. T. G., omiţând-o pe reclamantă, , contrar dispoziţiilor HG 312/2007, în vigoare la acea dată , şi , în aceleaşi condiţii, deci marcat de aceeaşi eroare  materială , a fost  emis  titlul de proprietate numai pe numele M. T. G.. Constatând această greşeală, Comisia locală de fond funciar  Sighişoara a emis Hotărârea nr.  422/5.09.2008 prin care, fără  a revoca  Hotărârea 312/27.03.2007 a respins cererea  sa de reconstituire a dreptului de proprietate . Împotriva acestei hotărâri reclamanta  susţine că a formulat contestaţie iar  Comisia Judeţeană de fond funciar a restituit dosarul şi a solicitat comisiei locale de fond funciar  Sighişoara să reexamineze cererea reclamantei de reconstituire a dreptului  de proprietate, iar în cadrul procedurii  de reexaminare, constatându-se eroarea  săvârşită , Comisia locală a solicitat  numitei M. T. G. , să prezinte titlul de proprietate pentru a fi înscrisă şi reclamanta  în  cuprinsul  acestui titlu, în  calitate de moştenitoare legală a lui M. Julius, dar aceasta a refuzat. Reclamanta a arătat  că nu are nici un raport juridic cu M. T. G. care să  întemeieze chemarea acesteia  în judecată , singurele care au justificare  şi căi legale  pentru chemarea în judecată a acesteia  fiind cele două comisii de fond funciar  pârâte.

În drept, reclamanta şi-a întemeiat  cererea pe disp. art 22,23 din L 1 / 2000,  art 1075 Cod civil.

Comisia Judeţeană Mureş pentru stabilirea  dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, prin întâmpinarea depusă  ( filele 20-21 din dosar) , a solicitat ca instanţa  să constate prematuritatea plângerii  reclamantei , precum şi lipsa calităţii  procesuale pasive a Comisiei Judeţene de aplicare a legilor fondului funciar Mureş. S-a arătat că prin cererea nr. 399/2.04.1998 formulată în baza Legii nr. 169 / 1997 numita M. T. G. , în calitate de nepoată a  defuncţilor  Julius Baplesh M. şi  Julius M. a solicitat reconstituirea dreptului de proprietate pentru  suprafaţa de 49,1940 ha teren , anexând la această cerere copia paşaportului , precum şi  copiile fidele ale cărţilor  funciare nr.  5874, 1180, 3211, 378, 3368,  1314,514 – Sighişoara , cererea acesteia fiind validată în anexa 38, poziţia 30 , în baza Legii 1 / 2000, cu suprafaţa de 22,20 ha, fiindu-i eliberat şi TP 152435/20.08.2008 .

Pentru motivarea excepţiilor prematurităţii acţiunii  şi lipsei calităţii  procesuale pasive, această parte pârâtă  a invocat prevederile art 27  din Legea nr. 18 / 1991 R ca şi pe cele ale art 36 al. 1 din HG 890/2005 modificată, în conformitate cu care  emiterea  titlurilor de proprietate se face de către  Comisia judeţeană  pe baza documentaţiei  şi propunerilor înaintate de către Comisiile locale de fond funciar . Comisia judeţeană  pârâtă a afirmat în cuprinsul aceleiaşi  întâmpinări că pretenţiile  reclamantei  pot fi  valorificate doar potrivit dreptului comun cu privire la succesiunea  după cei doi defuncţi şi  a exprimat opinia în sensul că ar fi necesar, raportat  la obiectul acţiunii, să  fie introdusă în  cauză şi titulara titlului  de proprietate.

Şi pârâta Comisia locală Sighişoara  pentru stabilirea dreptului de proprietate  privată asupra terenurilor a depus  întâmpinare ( filele 63-66 din dosar ), prin  care s-a menţionat de către această  pârâtă că nu înţelege să se opună  acţiunii reclamantei , lăsând la aprecierea  instanţei justa  şi temeinica soluţionare a  cauzei. S-a arătat în  considerentele întâmpinării , de către această pârâtă, că în baza Legii nr. 169/1997, Legii nr 1 / 2000  numitei M. T. G. i s-a aprobat cererea de reconstituire a  dreptului de proprietate cu privire la  suprafaţa de 20,20 ha teren m fiind înscrisă  în anexa nr. 38, poziţia 30 . După apariţia  Legii nr. 10 / 2001 , au formulat notificări atât reclamanta R.G.E., cât şi numita M. T.  G., acestea fiind soluţionate prin mai multe dispoziţii , cele referitoare la imobilele de natură teren fiind  respinse, cu motivarea  că se stabilise anterior o măsură reparatorie  în baza Legii nr. 1 / 2000. Ulterior apariţiei L 247/2005 reclamanta R.G.E.  a  solicitat reconstituirea dreptului de proprietate pentru terenurile înscrise în CF 5005 Sighişoara şi CF 1180 b  Sighişoara , formulând cererea nr. 21791/30.11.2005 , pentru ca apoi , prin cererea nr. 3055/ 6.02.2007 să facă  cunoscut Comisiei  locale pârâte  să o pună în posesie şi se elibereze un singur titlu de  proprietate cu privire la suprafaţa  de 20,20 ha teren , iar prin  Hot. 312/27.03.2007  Comisia locală a aprobat această cerere  care a fost comunicată reclamantei cu  adresa nr. 7229/XI/2/28.03.2007. Intre timp  însă, în baza  Legii nr. 247/2005 , numita  M. T. G. a formulat  cererile cu nr.20329/8.11.2005 şi nr. 16519/12.10.2006, solicitând să fie pusă în posesie şi să i se elibereze  titlul de proprietate pentru suprafaţa de 20,20 ha teren . Prin Hot. 339/ 27.03.2007 , cererea nr. 20. 329/8.11.2005 a fost  respinsă şi i s-a  comunicat numitei M. T. G.  cu adresa  nr. 7267/XI/2/ 29.03.2007 . Aceasta  din urmă a formulat  o petiţie  la Oficiul  Prefectural Sighişoara,  înregistrată sub nr. 100038/13.04.2007, la care s-a răspuns în sensul că  prin Hotărârea 339 / 27.03.2007 a Comisiei  locale i s-a aprobat punerea în posesie pe vechiul amplasament, solicitându-i-se  acte doveditoare ale vechiului amplasament. Cu toate că numita M. T. G. nu a depus aceste documente care i-au  fost cerute, a promovat o acţiune la  Judecătoria Sighişoara, sub nr. de dosar 903/308/2007 prin care a solicitat obligarea  aceloraşi pârâte cu cele din prezenta  cauză, la punerea sa în posesie şi  la eliberarea titlului de proprietate  , cu cheltuieli de judecată.  Pe durata acestui  proces numita Misselbachet T. G. conform declaraţiei acesteia cu nr. 505/14.01.2008 s-a declarat de acord ca punerea în posesie să se facă în trupul de hotar „Rusu” , iar la 15.04.2008 s-a întocmit şi procesul – verbal de punere în posesie , întocmindu-se  şi procesul – verbal nr. 13534/8.07.2008 înaintat  OCPI Mureş  în vederea eliberării  titlului de proprietate iar de la 18 septembrie 2008 i s-a înmânat şi titlul de proprietate . Prin SC 973/ 19.09.2008 pronunţată în dosar 903/308/2007 s-a admis excepţia lipsei de obiect a acţiunii  şi în parte  acţiunea precizată a reclamantei M. T. G., fiind respins ca nefondat  capătul de cerere principal având ca obiect  obligaţie de a face , precum şi  petitul accesoriu privind cheltuielile de judecată  în contradictoriu cu pârâta Comisia  Judeţeană , fiind  obligată însă Comisia  locală de fond funciar la plata sumei de  1500 lei cu titlu de cheltuieli de judecată  către reclamantă. SC 973/19.09.2008 a  fost menţinută prin DC 104/17.02.2009 a  Tribunalului Mureş . Dorind să soluţioneze  pe cale  amiabilă pretenţiile reclamantei  M. T. G. ca să evite  plata cheltuielilor de judecată , Comisia locală de fond funciar susţine că din eroare a procedat la punerea în posesie şi a întocmit procesul – verbal de punere în posesie  doar pentru M. T. G.  deşi la acea dată exista Hot 312/27.03..2007 a  Comisiei locale de fond funciar  Sighişoara  prin care i se aprobase reclamantei  R.G.E. cererea de reconstituire a dreptului de proprietate,  apoi, constatându-şi greşeala, aceeaşi  comisie locală a emis Hotărârea nr. 422/5.09.2008 prin care , fără a-şi  revoca propria Hotărâre cu nr. 312/27.03.2007 , a respins cererea reclamantei  R.G.E., această hotărâre fiindu-i comunicată reclamantei cu  adresa nr. 17222/XI/2/8.09.2008 . Reclamanta a formulat contestaţia nr. 18160/22.09.2008, iar Comisia Judeţeană, prin Hot. 43/16.02.2009 a amânat soluţionarea contestaţiei reclamantei  urmând  să analizeze cererea reclamantei  comparativ cu cererea nr. 399/2.04.1998  a numitei M. T. G. . Pentru a se reglementa situaţia , urmare a erorii  comise dar şi a pronunţării Hot. 43/16.02.2009  de către Comisia Judeţeană, în vederea  soluţionării juste  şi favorabile a  pretenţiilor ambelor solicitante , moştenitoare după acelaşi  autor, Comisia  locală prin adresa nr. 12178/XI/2/10.06.2009 a  solicitat  numitei M. T. G.  remiterea titlului de proprietate  în original  ca şi a acordului  său scris pentru transmiterea acestuia  Comisiei Judeţene  în vederea includerii alături de aceasta , şi a reclamantei , în acelaşi titlu de proprietate , ca răspuns  aceasta depunând adresa nr.  13363/ 29.06.2009 prin care  informa Comisia locală că nu a avut cunoştinţă  despre depunerea de către reclamantă a  cererii de reconstituire a dreptului de proprietate  în baza Legii nr. 247/2005.

In data de 11 noiembrie 2009  ( filele  110-113 din dosar ) pârâta Comisia locală  Sighişoara pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor a chemat în judecată  pe numita M. T. G. solicitând ca instanţa să dispună obligarea acesteia  să remită, Comisiei locale Sighişoara  pentru stabilirea dreptului  de proprietate  privată asupra terenurilor, în  original , Titlul de proprietate nr. 152435/20.08.2008, pentru a fi completat , în sensul  includerii  în cuprinsul acestuia şi a reclamantei  R.G.E.  sau , eventual , pentru emitere unui nou titlu de proprietate  pentru ambele solicitante ,  cu  cheltuieli de judecată în caz de opunere la acţiune .În cuprinsul acestei  acţiuni s-au reiterat susţinerile din cuprinsul întâmpinării  depuse de către pârâta Comisia locală  Sighişoara  de fond funciar, în aceeaşi  succesiune temporală şi cu aceleaşi motive  în fapt şi  în drept, invocându-se însă  şi prevederile art 57 – 59 Cod procedură  civilă şi concluzionându-se  că cererea este întemeiată , faţă de refuzul nejustificat  al numitei M.  T. G.  de a depune în original titlul de proprietate  ce a fost emis pe numele ei , în condiţiile  în care şi R.G.E.  a  formulat cerere pentru reconstituirea  dreptului de proprietate, ambele fiind  moştenitoare  după acelaşi  autor şi având  dreptul la reconstituirea dreptului de  proprietate în cota de câte 1 parte fiecare.

În temeiul prev art 57 Cod procedură civilă , conform celor consemnate în cuprinsul Încheierii  pronunţate  în şedinţa publică din 14 ianuarie 2010 ( fila 145 din dosar )  M. T. G.  a fost  citată în cauză în calitate de  intervenientă forţat , iar la data de 18.03.2010 a depus  prin avocat, întâmpinare ( filele 158-160 din dosar ) .

Prin întâmpinarea depusă în cauză , intervenienta  forţat s-a opus acţiunii  introductive , ca şi cererii  Comisiei locale  prin care a fost chemată în judecată , solicitând  ca instanţa să se pronunţe în sensul respingerii acestora . S-au invocat  dispoziţiile art 33 din legea nr. 1 / 2000 modificată şi  completată prin Legea nr. 247 / 2005,  arătându-se că aceste prevederi  sunt de strictă interpretare şi aplicare, de beneficiul acestora bucurându-se numai anumite categorii de persoane  cărora li se aplică  instituţia repunerii în termen  în privinţa reconstituirii dreptului de  proprietate, textul de lege citat referindu-se  la foştii proprietari  cărora li s-au respins  cererile de reconstituire a dreptului de  proprietate şi foştii proprietari cărora li s-au modificat ori anulat  adeverinţele de punere în posesie  ori titlurile de  proprietate , cu nerespectarea prevederilor art III din legea nr. 169 / 1997 şi Legea nr. 1 / 2000 , sau , deşi au formulat cereri de reconstituire , nu  au depus actele doveditoare. Legiuitorul  condiţionează repunerea în termen de îndeplinirea anumitor condiţii obiective, fără ca  prin acestea să încalce principiul  constituţional al egalităţii cetăţenilor în faţa legii , deoarece, aşa cum rezultă din  jurisprudenţa ICCJ şi a Curţii Constituţionale, o  diferenţă  de tratament juridic bazată pe  criterii raţionale şi obiective  nu este considerată discriminatorie . În aceste condiţii , nu se poate susţine că persoanele  care au formulat cereri de reconstituire  a dreptului de proprietate în termenul iniţial prevăzut de  Legea nr. 18 / 1991 prelungit prin art IV din Legea nr. 169 / 1997,m se află  în  aceeaşi situaţie cu cele care au rămas  în pasivitate . Dacă reclamanta R.G.E. dorea să fie repusă în  termenul de acceptare a succesiunii  trebuia să formuleze  cererea de reconstituire a dreptului de proprietate  conform legilor  fondului funciar, adică în baza Legii nr. 18 / 1991 şi , eventual, conform art IV din Legea nr. 169/1997 prin care acest termen se prelungea până în decembrie 1998. In aceste condiţii, cererea  reclamantei cu nr. 21791/2005 care a  fost făcută doar la 30.11.2005 dovedeşte  că aceasta nu a acceptat , conform art  12 din Legea nr. 18 / 1991, succesiunea după defunctul  său tată, în consecinţă cererea acesteia  de restituire este tardiv formulată, ceea ce atrage decăderea acesteia din dreptul  de a mai cere în instanţă  modificarea  titlului de proprietate. S-au  invocat prevederile art 11 al. 2 indice 1 din legea nr. 18 / 1991  introdus prin L 247 / 2005 , conform cu care terenurile preluate  abuziv , fără nici un titlu , revin de drept proprietarilor care au solicitat reconstituirea dreptului de  proprietate , ori , în opinia intervenientei  forţat, reclamanta nu poate face dovada formulării unei asemenea cereri în  termenul legal, iar faptul că reclamanta  a depus Certificatul de moştenitor nr, 143/2002 nu poate fi ţinut în seamă ca o apărare a acesteia în sensul acceptării  moştenirii pentru suprafaţa de teren de 20,20 ha cuprinsă  în TP 152435/20 august 2008 , deoarece  acest certificat este obţinut mult peste termenul de decădere din  31.12.1998 prevăzut de art 9 al. 3 din L 18 / 1991  republicată în temeiul art VII din L 169 / 1997 . S-a făcut referire şi la Decizia  373 / 2005  şi Decizia nr. 246/2007 ale Curţii Constituţionale , precum şi la disp.art 58 Cod procedură civilă .

Prin S.C. 770/18 mai 2010 s-a respins excepţia lipsei calităţii sale procesuale pasive, invocată de către pârâta Comisia Judeţeană Mureş pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, s-a admis excepţia prematurităţii acţiunii formulată de către  aceeaşi parte pârâtă, s-a respins acţiunea civilă a reclamantei. Reicharth G.E. în contradictoriu cu pârâtele Comisia Judeţeană Mureş pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor şi Comisia locală  Sighişoara pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, precum şi cererea de chemare în judecată a intervenientei forţat M. T. G. formulată de către pârâta Comisia locală Sighişoara  pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, pentru modificarea titlului de proprietate, s-a respins şi cererea intervenientei forţat M. T. G. pentru obligarea reclamantei la plata cheltuielilor de  judecată.

În considerentele acestei sentinţe instanţa a arătat că excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtei Comisia Judeţeană de fond funciar Mureş este neîntemeiată, având în vedere atribuţiile acestei comisii, aşa cum sunt reglementate prin disp. art. 6 din HG 890/2005 şi faptul că prin prezenta cerere se tinde la modificarea  înscrierilor dintr-un titlu de  proprietate al cărui emitent este această pârâtă.

Instanţa de fond a apreciat apoi că cererea formulată de pârâta Comisia Locală de fond funciar Sighişoara la data de 11 noiembrie 2009 ( de obligare a pârâtei M. T. G. să remită comisiei locale titlul de proprietate nr.152435/2008 în original pentru a fi completat în sensul includerii în cuprinsul acestuia şi a reclamantei Reichard G.E., sau pentru emiterea unui nou titlul de proprietate pentru ambele solicitante) şi cererea de chemare în judecată a intervenientei forţat  M. sunt premature, instanţa de fond reţinând că acestea depăşesc cadrul procesual fixat de reclamanta Reichard prin cererea dedusă judecăţii.

Cu privire la cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta Reichard G.E. (de obligare a comisiilor de fond funciar să o includă pe reclamantă în calitate de persoană îndreptăţită, la reconstituirea dreptului de proprietate alături de nepoata sa M. T. G.), din considerentele sentinţei se desprinde concluzia că s-a apreciat această cerere ca fiind prematură. Instanţa a amintit în considerente că titlul de  proprietate 152435/20.08.2008  a intrat în circuitul civil şi nu s-a  cerut sau dispus, pe calea unei  acţiunii în justiţie  şi cu citarea tuturor  părţilor emitente, interesate sau cărora le este opozabil  acesta, anularea, modificarea sau completarea acestui titlu de  proprietate.

S-a mai reţinut existenţa hotărârii Comisiei judeţene de fond funciar 43/2009, astfel că se impunea doar ca cele două comisii să dea curs acestei hotărâri.

Tribunalul Mureş prin Decizia civilă  976/15 decembrie 2010  a admis recursul declarat de R.G.E. împotriva Sentinţei civile 770/2010 a Judecătoriei Sighişoara, a casat în parte  sentinţa atacată menţinând dispoziţiile primei instanţe privitoare la excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a Comisiei Judeţene Mureş pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor invocată de aceasta, a dispus trimiterea cauzei spre rejudecare la prima instanţă, Judecătoria Sighişoara.

În considerentele deciziei s-a reţinut că în ce priveşte această solicitare a Comisiei locale de fond funciar Sighişoara, se impunea ca în virtutea rolului activ, instanţa de fond să pretindă părţilor lămuririle necesare pentru o stabilire corectă a cadrului procesual şi pentru o calificare corectă a cererilor formulate.

Din motivele cererii Comisiei reiese în esenţă că este vorba de o greşeală a comisiilor de fond funciar în analiza separată a cererilor de reconstituire formulate după autorul M. Julius. Pârâta  Comisia Locală de fond funciar a amintit la finele cererii (fila 113 dosar fond) că numita M. T. G. refuză, rezolvarea acestei situaţii.

Potrivit prevederilor art.84 din Codul de procedură civilă judecătorul nu este ţinut de denumirea dată cererii de către partea procesuală.

Din cuprinsul argumentelor expuse în considerentele sentinţei atacate reiese că de altfel, instanţa de fond nu a analizat inadmisibilitatea acestei cereri prin raportare la condiţiile impuse de art. 57 alin.1 Cod procedură civilă, ci a apreciat această cerere ca inadmisibilă reţinând că depăşeşte limitele cadrului procesual fixat de reclamantă.

Într-o asemenea situaţie s-ar fi impus discutarea acestei chestiuni prealabile la termenul de judecată imediat următor depunerii cererii, pentru a da astfel posibilitatea părţilor de a-şi formula apărarea – aveau posibilitatea înregistrării cererii pe cale separată sau, din moment ce acea cerere a fost primită la dosar şi s-a extins cadrul procesual, de a solicita disjungerea şi soluţionarea ei pe cale separată.

Prin această modalitate de soluţionare a cererii formulate de pârâta Comisia locală de fond funciar după ce acea cerere a fost primită la dosar ca fiind o cerere de chemare în judecată a altor persoane, s-a adus atingere dreptului de apărare al reclamantei recurente, care a adoptat o anumită strategie în apărare – s-a arătat de acord cu primirea cererii formulate de pârât, motivat şi de faptul că numita M. T. G. deţine titlul de proprietate în discuţie (poziţie procesuală consemnată în încheierea de şedinţă din data de 14 ianuarie 2010 – fila 145 dosar fond). În plus, numita M. T. G. a formulat apărări pe fondul cererii şi în considerarea calităţii sale de intervenient principal (fila 158 dosar fond) şi s-au depus ca probe, înscrisuri cu referire la titlul intervenientei.

Din analiza acestei cereri rezultă că este vorba de o veritabilă cerere de chemare în judecată, cu pretenţii proprii şi distincte faţă de cererea introductivă (chiar dacă există o legătură cu prezenta cauză – cu finalitatea urmărită de reclamanta recurentă).

Tribunalul apreciat greşită soluţia dată de prima instanţă, excepţie făcând modul de soluţionare a lipsei calităţii procesule pasive a Comisiei judeţene Mureş de fond funciar.

Având în vedere limitele cererii de chemare în judecată dedusă prezentei judecăţi, tribunalul a apreciat că existenţa unei contestaţii împotriva hotărârii nr.422/2008 a Comisiei locale de fond funciar (fila 11 dosar fond) nu poate atrage respingerea prezentei acţiuni ca prematură, ci, eventual, se va putea lua în discuţie, în raport de stadiul de soluţionare a acelei contestaţii şi de soluţia ce se va da în faza administrativă (dacă între timp se va ajunge în faza judecătorească)  o suspendare a judecăţii.

Cu ocazia rejudecării se va lua lămuri şi fixa cadrul procesual, prin raportare la cererile formulate de părţi.

De asemenea, se va analiza dacă se impune o oprire a cursului judecăţii în raport de cererea comisiei locale de fond funciar de obligare a numitei M. T. G., la remiterea titlului de proprietate nr.152435/2008 spre completare.

După casare dosarul a  fost înregistrat la Judecătoria Sighişoara la 3.03. 2011 sub nr. 2371/308/2009*.

Prin încheierea pronunţată în şedinţa publică din 28 octombrie 2011 instanţa a dispus disjungerea cererii de chemare în judecată a altei persoane formulată de Comisia Locală Sighişoara pentru stabilirea dreptului de proprietate  asupra terenurilor, în contradictoriu cu  M. T. G. şi formarea unui alt dosar.

La 28 octombrie 2011 s-a înregistrat la această instanţă sub nr. 3013/308/2011 acţiunea formulată de reclamanta Reicharth G.E., în contradictoriu cu pârâţii Miselbacher T. G., Comisia Locală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Sighişoara, Comisia Judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Mureş, prin care se solicită ca prin sentinţa ce se va pronunţa să se  constate nulitatea titlului de proprietate  nr. 152435/20 august 2008 eliberat pe numele pârâtei M. T. G., eliberarea unui nou titlu de proprietate pentru întreaga suprafaţă de 20,20 ha, pe numele reclamantei şi a pârâtei M. T. G., în calitate de moştenitoare cu o cotă de 1 parte fiecare după  defunctul M. Julius, cu cheltuieli de judecată.

În motivarea acţiunii s-a susţinut că după M. Julius, decedat la data de 10 martie 1963, a acceptat moştenirea reclamanta in calitate de fiică şi M. T. Gertud in calitate de nepoată de fiu, fiecare având o cota de 1 parte.

În temeiul L. 169/1997 M. T. G. a formulat cerere pentru reconstituirea dreptului de proprietate după M. Iulius, cerere validată pentru suprafaţa de 20,20 ha.

După promulgarea L. 247/2005 în termenul prevăzut de acest act normativ (art. 37, care a modificat art. 33 din L. 1/2000) a formulat şi ea cerere pentru reconstituirea dreptului de proprietate după M. Julius.

La data de 30.11.2005, a formulat cerere înregistrată sun nr.21791/2005 la Primăria Municipiului Sighisoara, nepoatei sale M. T. G., nu i-a fost pusă in posesie suprafaţa de teren validată şi nu a fost emis titlu de proprietate.

Comisia Locală de fond Funciar Sighişoara a aprobat cererea de reconstituire a dreptului de proprietate şi prin Hotărârea nr. 312/27.03.2008a propus includerea sa în titlul de proprietate ce se va emite, alături de M. T. G..

Dintr-o eroare materială, Comisia locală a întocmit Procesul verbal nr. 13534/8.07.2008 de predare a posesiei nepoatei sale, M. T. G., omiţând-o in contra disp. Hotărârii nr. 312/2007, in vigoare la acea dată.

În aceeaşi eroare materială a fost emis titlul de proprietate doar pe numele M. T. G. singură, nu impreună cu aceasta.

Pârâta de ordin 2 a dat Hot. 422/5.09.2008 prin care fără a revoca Hot. nr. 27.03.2007 a respins cererea sa de reconstituire a dreptului de proprietate. La acea hotărâre a formulat contestaţie, iar pârâta de ordin 2 a restituit dosarul şi a solicitat comisiei locale reexaminarea cererii sale de reconstituire a dreptului de proprietate.

Constatându-se eroarea săvârşită, comisia locală a solicitat nepoatei sale M. T. G., să prezinte titlul de proprietate pentru a fi completat, in calitate de beneficiarăa reconstituirii dreptului de proprietate şi cu reclamanta, in calitate de moştenitoare legală a lui M. Julius.

M. T. G. a refuzat.

Prin întâmpinarea formulată (f. 18-20), pârâta M. T. G. a invocat excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantei, susţinând în motivare următoarele:

Dispoziţiile art. 33 din L. 1/2000 modificate şi completate prin L. 247/2005 la care face referire reclamanta, reprezintă un text de excepţie, care este de strictă interpretare şi aplicare. Conform acestui articol, pot beneficia de disp. art. 33 următoarele categorii de persoane: foşti proprietari cărora li s-au respins cererile de reconstituire a dreptului de proprietate, foşti proprietari cărora li s-au  modificat ori anulat adeverinţele de punere în posesie sau titlurile de proprietate, cu nerespectarea prev. art. III din L. 169/1997 şi L. 1/2000 sau care deşi au formulat cereri de reconstituire , nu au depus actele doveditoare.

Art. 33 din L. 1/2000 modificată şi completată prin L. 247/2005 legiuitorul acorda beneficiul repunerii in termen de a solicita reconstituirea dreptului de proprietate asupra unor terenuri agricole sau forestiere, această posibilitate fiind limitată la anumite categorii de persoane şi anume, acelea care au solicitat terenurile in termenul iniţial prev. de L. 18/1991 sau de cel prevăzut de L. 169/1997.

Legiuitorul condiţionează repunerea in termen de îndeplinirea anumitelor condiţii, fără ca prin acestea să încalce principiul constituţional al egalităţii cetăţenilor in faţa legii aşa cum rezultă din jurisprudenţa ICCJ şi a Curtii Constituţionale o diferenţă de tratament juridic bazată pe criterii raţionale şi obiective, nefiind considerată discriminare. Nu se poate susţine că persoane care au formulat cereri de reconstituire a dreptului de proprietate în termenul iniţial prev. de L. 18/1991 prelungit prin art. IV din L. 169/1997 se află în aceeaşi situaţie cu cele care au rămas in pasivitate.

Reclamanta Reichrat G.E. ar fi vrut să fie repusă în termenul de acceptare a succesiunii trebuia să formuleze cerere de reconstituire a dreptului de proprietate conform legii fondului funciar., respectiv L. 18/1991 şi eventual con fart. IV din L. 169/1997 prin care acest termen se prelungea până in decembrie 1998, ori in lipsa unei astfel de cereri, cea formulată 30.11.2005 fiind făcută cu mult peste termenul prevăzut de lege, nu poate produce efectul juridic ca urmare a caracterului personal al actului de acceptare a succesiunii pe care o îndeplineşte cererea de reconstituire.

Din înscrisurile depuse la dosar şi din susţinerile acesteia rezultă că cererea de reconstituire înregistrată  sub nr. 791/2005 a fost făcută la 30.11.2005, ceea ce înseamnă că reclamanta nu a acceptat succesiunea după defunctul său tată şi in consecinţă cererea de reconstituire in baza art. 33 din L. 1/2000 este tardiv introdusă, ceea ce duce la decăderea acesteia din dreptul de a mai cere in instanţă introducerea acestei acţiuni, pentru constatarea nulităţii titlului de proprietate emis in favoarea sa, in calitate de coproprietar in cote egale şi beneficiar al legilor fondului funciar pentru suprafaţa de 20,20 ha.

L.18/1991 a fost republicată în temeiul art. Vii din L. 169/2997 prin care s-a modificat şi completat această lege publicată in M.O nr. 299/4.11.1997. prin republicare s-a modificat alin 3 al art. 9 prin art. unic pct. 1 din OUG 1/1998 .

Art. 11 din L. 18/1991 se introduce prin L. 247/2005, alin. 2 indic. 1 in care se stipulează clar că:” terenurile preluate abuziv de cooperativele agricole de producţie de la persoanele fizice, fără înscriere in cooperativele agricole de producţie sau de către stat, fără nici un titlu revin de drept proprietarilor care au solicitat reconstituirea dreptului de proprietate…” ori reclamanta nu poate face dovada formulării unei astfel de cereri, in termenul legal.

Faptul că reclamanta depune Certificatul de moştenitor nr. 143/2002 nu poate fi primită de instanţă ca o apărare a acesteia în sensul acceptării moştenirii pentru suprafaţa de teren de 20,20 ha cuprinsă in TP nr. 152435/20.08.2009 deoarece este obţinut mult peste termenul de decădere din 31.12.1998.

Conform certificatului nr. 143/12.06.2002 eliberat de BNP Asociaţi Pop, Melinte, Urian după defunctul M. Julius, decedat la 10 martie 1963 sunt moştenitori, reclamanta Reicharth G.E., în calitate de fiică şi pârâta M. T. G. în calitatea de nepoată (f. 10 din dosarul 2371/308/2009).

Prin întâmpinarea depusă la 5.12.2011 Comisia locală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Sighişoara a precizat că lasă la aprecierea instanţei justa  şi temeinica soluţionare a acţiunii reclamantei; arătând că atât reclamanta cât şi pârâta M. T. G. sunt moştenitoarele aceluiaşi autor, ambele au formulat cereri privind  reconstituirea dreptului de proprietate asupra  aceluiaşi suprafeţe de teren de 20,20 ha însă, eliberarea titlului de proprietate pe numele  celor două persoane îndreptăţite fiind tergiversată în mod nejustificat de către M. T. G. prin refuzul de predare a titlului de proprietate eliberat din greşeală, doar pe numele acesteia.

Prin încheierea pronunţată în şedinţa publică din 5 decembrie 2011 s-a dispus conexarea dosarului 3013/308/2011 la dosarul 2371/308/2009*.

Din înscrisurile aflate la dosarul cauzei, instanţa reţine următoarele:

Pârâta M. T. G. a formulat cerere de reconstituirea dreptului de proprietate în temeiul Legii 169/1997 înregistrată sub nr. 399/2.04.1998. Cererea a fost validată pentru suprafaţa de 20,20 ha , iar pârâta a fost înscrisă în anexa 38 poziţia 30.

Prin cererea înregistrată la Primăria  Municipiului Sighişoara sub nr. 21791/30.11.2005 reclamanta Reicharth G.E. a solicitat în baza art. 33 alin. 1 din Lg. 1/2000 reconstituirea dreptului de proprietate asupra suprafeţei  de 94860 mp teren arabil şi 11751 mp teren pădure pe raza municipiului Sighişoara, susţinând că tatăl său M. Julius a fost  deposedat conform extraselor CF 5005 Sighişoara şi  1180b Sighişoara, că pentru aceleaşi cărţi funciare în baza Legii 1/2000 s-a aprobat restituirea  în natură a suprafeţei de 20,20 ha tern, cuprinse în anexa 38, poziţia 30 la solicitarea lui M. T. G. şi nu s-a eliberat încă titlul de proprietate (f. 14, 15 din dosar 2371/308/2009).

La 6 februarie 2007 s-a înregistrat cererea formulată de reclamantă prin care a solicitat în baza disp. art. 33 alin. 1 din Lg. 1/2000 reconstituirea dreptului de proprietate asupra suprafeţei de 94680,5 mp teren arabil şi 11751 mp pădure pe raza municipiului Sighişoara, după tatăl său M. Julius, reclamanta încunoştinţând Comisia locală pentru reconstituirea dreptului de proprietate Sighişoara că pentru aceleaşi terenuri, în baza L. 1/2000 s-a aprobat restituirea  în natură a suprafeţei de 20,20 ha teren cuprinse, în anexa nr. 38, poziţia 30, lui M. T. G., că întrucât nu s-a eliberat încă nici un titlu de proprietate pe numele solicitantei şi nu a fost pusă în posesie, solicită eliberarea unui singur titlu de proprietate, deoarece atât ea cât şi M. T. sunt moştenitoare, în cotă de 1,2 parte fiecare după M. Julius (f. 13 din dosar 2371/308/2009).

Prin Hotărârea 312/27.03.2007 Comisia Locală Sighişoara a aprobat cererea reclamantei in sensul formulării către Comisia Judeteană Mureş a propunerii de includere in tabelul anexă 38 poziţia 30 şi anexa 53pozitia 28 alături de M. T. G. (f.8-Dosar 2371/308/2009).

La 8.08.2008 s-a întocmit procesul verbal nr. 13534 prin care M. T. G. a fost pusă în posesie cu suprafaţa de 20,20 ha. şi la 20.08 2008 Comisia Judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor Mureş a eliberat titlul de proprietate nr. 152435 prin care s-a reconstituit dreptul de proprietate asupra suprafeţei de 20,20 ha. situate in extravilanul municipiului Sighişoara în favoarea pârâtei (f.22-Dosar 2371/308/2009. Titlul i-a fost înmânat la data de 18 septembrie 2008, conform celor consemnate in considerentele SC 973/19.09.2008 pronunţată de Judecătoria Sighişoara în dosarul 903/308/2007/799,100-Dosar 2371/308/2009.

Ulterior prin Hot. nr. 422/5.09.2008 Comisia Locală Sighişoara analizând cererea reclamantului înregistrată sub nr. 21791/30.11.2005, o respinge constatând că in baza L. 1/2000 s-a validat pe numele antecesoarei M. T. G. suprafaţa de 20,20 ha. teren agricol (anexa 38 poz. 30) şi 1,95 ha. teren cu vegetaţie forestieră (anexa 53 poz. 28) reclamanta nedepunând cerere de reconstituire in baza acestei legi, ca suprafaţă de teren agricol a fost pusă în posesie pe numele lui Misslbacher T. G., întocmindu-se proces verbal de punere in posesie care a fost transmis  Oficiului Judeţean de Cadastru şi Publicitate Mureş prin procesul verbal de înaintare 13534/8.07.2000 şi prin cererea nr. 3055/6.02.2007 reclamanta a solicitat validarea în anexe alături de Misslbacher T. G., in calitate de moştenitoare a aceluiaşi defunct (f.6-dosar 2371/308/2009).

Reclamanta a formulat  contestaţie împotriva acestei hotărâri.

Soluţionarea acestei contestaţii înregistrată sub nr. 18160/22.09.2008 (f.11-dosar 2371/308/2009) a fost amânată de Comisia Judeţeană Mureş prin Hotărârea 43/16.02.2009 documentaţia fiind restituită Comisiei Locale Sighisoara, căreia i s-a cerut să analizeze cererea nr. 21791/30.11.2005 depusă de R.G.E. după defunctul M. Julius comparativ cu cererea nr. 399/2.04.2008 depusă de M. T. G. (nepoata petentei) după defunctul Misslbacher Julius  urmând să se înainteze un referat sinteză din care să rezulte suprafaţa totală fosta proprietate a defunctului M. Julius, să se înainteze propunerile ce se impun pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra tuturor suprafeţelor de teren, fără însă să se dubleze.

Prin urmare Comisia Locală Sighisoara a pronunţat două hotărâri cu privire la cererea reclamantei prima înregistrată sub nr. 2179/30.11.2005 de admitere şi a doua Hotărâre nr. 442/15.09.2008 de respingere.

Potrivit art. 33 alin. 1 din L. 1/2000 astfel cum a fost modificat prin pct. 37 Titlul VI din L. 247/2005. „Pot cere reconstituirea dreptului de proprietate şi, foştii, proprietari cărora li s-au respins cererile sau li s-au modificat ori anulat adeverinţele de proprietate, procesele verbale de punere in posesie sau titlurile de proprietate, prin nesocotirea prevederilor art. III din L. 169/1997. comisiile de reconstituire a dreptului de proprietate se consideră a fi depuse in termen chiar dacă acestea au fost depuse la alte comisii decât cele competente potrivit legii; aceste comisii vor trimite cererile din oficiu, comisiilor competente, înştiinţând despre acest lucru şi persoanele îndreptăţite. Persoanele fizice şi personale juridice care nu au depus in termenele prevăzute de L. 169/1997 şi de prezenta lege cereri pentru reconstituirea dreptului de proprietate sau după caz, acte doveditoare pot formula aceste cereri până la data de 30.11.2005 inclusiv. In cazul formelor asociative prev. la art. 26 alin. 1 din lege, aflate in curs de constituire cererea poate fi formulată de comitetul ad-hoc de iniţiativă”.

Reclamanta a formulat cerere pentru reconstituirea dreptului de proprietate după M. Julius in termenul prevăzut de dispozitiile legale mai susmenţionate, cererea fiind depusă şi înregistrată sub nr. 21791/30.11.2005.

Prin urmare , excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantei invocată de pârâta M. T. G. este neîntemeiată, urmând a fi respinsă.

De asemenea instanţa va respinge şi excepţia prematurităţii acţiunii invocată de pârâta Comisia Judeţeană pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor Mureş având in vedere pasivitatea comisiilor de fond funciar în îndeplinirea atribuţiunilor ce le revin conform art. 5 şi 6 din HG 890/2005, soluţionarea contestaţiei formulată de reclamantă împotriva Hotărârii 422/2008 fiind amânată şi dispunându-se analizarea comparativă atât a cererii reclamantei cât şi a cererii pârâtei M. T. G., fără însă să se indice un termen de soluţionare.

Titlul de proprietate nr. 152435/20.08.2008 a fost emis in mod greşit doar in favoarea pârâtei M. T. G. întrucât şi reclamanta este îndreptăţită la reconstituirea dreptului de proprietate în condiţiile in care ea este moştenitoare legală după defunctul M. Julius, a formulat cerere in termenul legal prev. de art. 33  din L. 1/2000 şi la data înregistrării cererii sale 30.11.2005 pârâta M. T. G. nu era pusă în posesie cu suprafaţa de teren validată şi titlul de proprietate nu era eliberat.

Pentru considerentele arătate mai sus, instanţa va admite acţiunea formulată de reclamanta R.G.E.  in contradictoriu cu pârâţii Miselbacher T. G. , Comisia Locală pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor Sighişoara şi Comisia Judeţeană pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor Mureş, astfel cum a fost precizată şi, in consecinţă va constata nulitatea titlului de proprietate nr. 15243/20 august 2008 eliberat de Comisia Judeţeană pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor Mureş pe numele pârâtei M. T. G. şi va dispune eliberarea unui nou titlu de proprietate pentru intreaga suprafaţă de 20,20 ha extravilan pe numele reclamantei R.G.E. şi a pârâtei M. T. G. in calitate de moştenitoare a defunctului M. Julius.

Conform disp. art. 274 C.p.c. pârâta Misellbacher T. G. va fi obligată la 4000 lei cheltuieli de judecată  (reprezentând C/val onorariu avocat ales dovedit cu chitanţa nr. 359/8.12.2011 depusă în copie la dosarul cauzei f.50) către reclamantă.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge excepţia calităţii procesuale active a reclamantei R.G.E. invocată de pârâta M. T. G..

Respinge excepţia prematurităţii acţiunii invocată de pârâta Comisia Judeţeană pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată Asupra Terenurilor Mureş.

Admite acţiunea formulată de reclamanta R.G. E. domiciliată in Bucureşti, str. Temisana, nr. 42, apt. 1 in contradictoriu cu pârâţii Miselbacher T. G. domiciliată in Sighişoara, str. M. eminescu, nr. 18, jud. Mureş, Comisia Locală pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor Sighişoara cu sediul in Sighişoara, str. Muzeului nr. 7, jud. Mureş şi Comisia Judeţeană pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor Mureş cu sediul in Tg. Mureş, P-ţa Victoriei, nr. 1 jud. Mureş, astfel cum a fost precizată şi, in consecinţă:

Constată nulitatea titlului de proprietate nr. 15243/20 august 2008 eliberat de Comisia Judeţeană pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor Mureş pe numele pârâtei M. T. G..

Dispune eliberarea unui nou titlu de proprietate pentru intreaga suprafaţă de 20,20 ha extravilan pe numele reclamantei R.G.E. şi a pârâtei M. T. G. in calitate de moştenitoare a defunctului M. Julius.

Obligă pârâta M. T. G. la 4000 lei cheltuieli de judecată (reprezentând c/val onorariu avocat ales) către reclamantă.

Cu drept de aple in termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, 20.02.2012.