Fond funciar. Amendă civilă pentru neexecutarea obligaţiei de a face. Calitate procesuală pasivă. Capacitate procesuală a Comisiilor de fond funciar.


Prin cererea de chemare în judecată petentul I.V. a solicitat obligarea debitorilor Comisia Locală de Fond Funciar V., Preşedintele Comisiei Locale de Fond Funciar V. – Primarul Comunei V., Comisia Judeţeană de Fond Funciar I. şi Preşedintele Comisiei Judeţene de Fond Funciar I. – Prefectul Judeţului I. la plata unei amenzi civile motivat de faptul că nu şi-au îndeplinit obligaţiile stabilite de Judecătoria Paşcani prin sentinţa civilă nr. …pronunţată în dosarul nr. …, obligaţiile neputând fi îndeplinite decât de debitori.

În motivarea cererii petentul a arătat că prin sentinţa civilă nr. …a Judecătoriei Paşcani, rămasă irevocabilă, instanţa de judecată a obligat-o pe pârâta Comisia Locală de Fond Funciar V. să întocmească documentaţia necesară emiterii titlului de proprietate cu privire la suprafaţa de 0,29 ha teren situat în intravilan, T 120 parcela 1072 şi să înainteze documentaţia către Comisia Judeţeană de Fond Funciar I..

Petentul a mai arătat că prin aceeaşi hotărâre judecătorească instanţa a obligat Comisia Judeţeană de Fond Funciar I. la emiterea titlului de proprietate cu privire la suprafaţa de teren menţionată.

S-a mai precizat că debitorii nu s-au conformat dispoziţiilor instanţei, fiind necesară deschiderea unui dosar de executare silită la BEJ B.G..

În drept au fost invocate prevederile art. 5803 şi art. 274 C.proc.civ.

La data de 05.12.2011 intimata Comisia Judeţeană de Fond Funciar I. a depus întâmpinare prin care a arătat că nu a fost înaintată documentaţia prealabilă eliberării titlului de proprietate, astfel încât se află în imposibilitatea emiterii titlului de proprietate, iar solicitarea petentului este prematură.

În drept a invocat prevederile Legii nr. 18/1991 şi ale HG nr. 890/2005.

În cursul judecăţii a fost administrată proba cu înscrisuri constând în dosarul de executare nr. …al BEJ B.G. şi L.N.G.C., raport de expertiză tehnică judiciară din dosarul nr. …, adeverinţa nr. … din 23.08.1991 pe numele Istrate C. Ion, registrul agricol pentru numitul I.I., proces verbal din 08.10.2001, fişa cu suprafeţele primite în proprietate, sentinţa civilă nr. … din 16.12.2003 a Judecătoriei Paşcani, sentinţa civilă nr. … din 17.03.2009 a Judecătoriei Paşcani, sentinţa nr. … din 10.04.2008 a Judecătoriei Paşcani, sentinţa nr. … din 12.05.2009 a Judecătoriei Paşcani, raport de expertiză tehnică judiciară din dosarul nr. …, proces verbal nr. … din 18.01.2011 al Comisiei de Fond Funciar V., adresa nr. … din 21.12.2011 a Primăriei Comunei V., proces verbal nr. … din 16.12.2011 al Comisiei de Fond Funciar V., proces verbal nr. … din 07.12.2011 al Comisiei de Fond Funciar V., adresa nr. … din 29.11.2011 a Primăriei Comunei V., dovada confirmării de primire, proces verbal de punere în posesie nr. …din 18.01.2012.

Prin încheierea din data de 19.01.2012 au fost admise excepţiile lipsei calităţii procesuale pasive a intimaţilor  Preşedintele Comisiei Locale de Fond Funciar V. – Primarul Comunei V. şi Preşedintele Comisiei Judeţene de Fond Funciar I. – Prefectul Judeţului I. şi au fost respinse excepţiile lipsei capacităţii procesuale a intimatelor  Comisia Locală de Fond Funciar V. şi Comisia Judeţeană de Fond Funciar I..

La termenul de astăzi instanţa a pus în discuţie excepţia prematurităţii invocată de către intimata Comisia Judeţeană de Fond Funciar I. şi a dat cuvântul şi asupra fondului cauzei.

Analizând actele dosarului instanţa reţine următoarele:

În fapt, prin sentinţa civilă nr. …a Judecătoriei Paşcani, definitivă şi irevocabilă, în baza căreia s-a început executarea silită în dosarul nr. …al BEJ B.G. şi L.N.G.C., instanţa a obligat Comisia Locală de Fond Funciar V. să întocmească documentaţia necesară emiterii titlului de proprietate cu privire la suprafaţa de 0,29 ha teren situat în intravilan, T 120 parcela 1072 şi să înainteze documentaţia către Comisia Judeţeană de Fond Funciar I., iar pe aceasta din urmă să emită titlul de proprietate cu privire la suprafaţa menţionată, în condiţiile în care i s-a înaintat documentaţia.

Prin încheierea din data de 22.09.2011 a Judecătoriei I. s-a dispus încuviinţarea executării silite a  titlului executoriu reprezentat prin sentinţa civilă nr. …a Judecătoriei Paşcani, împotriva debitorilor Comisia Locală de Fond Funciar V. şi Comisia Judeţeană de Fond Funciar I..

Debitoarele Comisia Locală de Fond Funciar V. şi Comisia Judeţeană de Fond Funciar I. au fost somate prin somaţia din 26.09.2011 să întocmească documentaţia necesară emiterii titlului de proprietate cu privire la suprafaţa de 0,29 ha teren situat în intravilan, T 120 parcela 1072 şi să înainteze documentaţia către Comisia Judeţeană de Fond Funciar I., respectiv aceasta din urmă să emită titlul de proprietate cu privire la suprafaţa menţionată, în condiţiile în care i s-a înaintat documentaţia.

În ceea ce priveşte excepţiile lipsei calităţii procesuale pasive a intimaţilor  Preşedintele Comisiei Locale de Fond Funciar V. – Primarul Comunei V. şi Preşedintele Comisiei Judeţene de Fond Funciar I. – Prefectul Judeţului I., instanţa, prin încheierea din data de 19.01.2012 a admis excepţiile reţinând că intimaţii ar avea calitate procesuală pasivă în prezenta cauză având ca obiect „aplicarea unei amenzi civile” – alta decât cea de reprezentant legal al Comisiei Locale de Fond Funciar V. şi, respectiv, al Comisiei Judeţene de Fond Funciar I. -, dispoziţiile legale aplicabile acestei proceduri atribuind calitate procesuală pasivă doar persoanelor care au calitate de debitor obligat personal.

Pentru aceste considerente, instanţa apreciază că se impune respingerea cererii de chemare în judecată formulată de petent în contradictoriu cu intimaţii Preşedintele Comisiei Locale de Fond Funciar V. – Primarul Comunei V. şi Preşedintele Comisiei Judeţene de Fond Funciar I. – Prefectul Judeţului I., ca fiind formulată împotriva unor persoane fără calitate procesuală pasivă.

În ceea ce priveşte excepţiile lipsei capacităţii procesuale a intimatelor Comisia Locală de Fond Funciar V. şi Comisia Judeţeană de Fond Funciar I., instanţa prin aceeaşi încheiere din 19.01.2012 respins ca nefondate excepţiile arătând că art. 52 alin. 2 din Legea nr. 18/1991 conferă comisiei locale şi comisiei judeţene calitate procesuală pasivă, recunoscând implicit şi existenţa unei capacităţi procesuale limitată la competenţele lor, or obligarea acestora la plata unei amenzi civile, ca modalitate de constrângere la executarea unei obligaţii stabilite printr-o hotărâre judecătorească, obligaţii ce se încadrează în limitele competenţei lor stabilite de art. 5 lit. C, h, i, respectiv art. 6 lit. E, f din HG nr. 890/2005.

Referitor la excepţia prematurităţii invocată de către intimata Comisia Judeţeană de Fond Funciar I., instanţa apreciază că aceasta este întemeiată pentru următoarele considerente:

Prin sentinţa civilă nr. 735 din 17.03.2009 a Judecătoriei Paşcani intimata Comisia Judeţeană de Fond Funciar I. a fost obligată la emiterea titlului de proprietate cu privire la suprafaţa de 0,29 ha teren intravilan pe numele reclamantului, în condiţiile în care i s-a înaintat documentaţia.

Astfel, instanţa constată că, deşi prin hotărâre judecătorească intimata Comisia Judeţeană de Fond Funciar I. a fost obligată să aducă la îndeplinire o obligaţie de a face, obligaţia impusă prin hotărâre este una condiţionată de înaintarea de către Comisia Locală de Fond Funciar V. a documentaţiei necesare emiterii titlului.

De asemenea, prin somaţia din data de 26.09.2011 a BEJ B.G. adresată intimatei Comisia Judeţeană de Fond Funciar I., i se pune în vedere acesteia ca în termen de 10 zile de la primirea sau lăsarea somaţiei la sediu, să se conformeze dispoziţiilor titlului executoriu, în senul de a emite titlul executoriu cu privire la suprafaţa de 0,29 ha teren intravilan pe numele creditorului, în condiţiile în care s-a înaintat documentaţia.

În consecinţă, obligarea intimatei Comisia Judeţeană de Fond Funciar I. la plata unei amenzi civile în condiţiile art. 5803 C.proc.civ. este prematură, câtă vreme nici intimata Comisia Locală de Fond Funciar V. şi nici petentul nu au făcut dovada înaintării documentaţiei necesare pentru emiterea titlului de proprietate. Mai mult, chiar petentul susţine că această documentaţie nu a fost finalizată de către intimata Comisia Locală de Fond Funciar V..

Faţă de cele expuse, instanţa va admite excepţia prematurităţii în ceea ce priveşte cererea petentului de obligare a Comisiei Judeţene de Fond Funciar I. la plata unei amenzi civile şi va respinge cererea petentului în contradictoriu cu această intimată ca fiind prematură.

Cu privire la fondul cauzei, respectiv cererea petentului de obligare a intimatei Comisia Locală de Fond Funciar V. la plata unei amenzi civile, se constată că  potrivit art. 5803 C.proc.civ. „dacă obligaţia de a face nu poate fi îndeplinită prin altă persoană decât debitorul, acesta poate fi constrâns la îndeplinirea ei, prin aplicarea unei amenzi  civile.”

Dispoziţiile art. 5803 alin. (1) C.proc.civ. se interpretează şi se aplica in legătura directa cu prevederile art. 5802 C.proc.civ., care le preced în secţiunea intitulată „Executarea silită a altor obligaţii de a face sau de a nu face”, or potrivit acestui text, condiţia necesară şi obligatorie, pentru ca debitorul să fie obligat la plata unei amenzi civile este aceea de a fi pus în întârziere, prin emiterea somaţiei, iar de la data primirii acesteia să fi trecut 10 zile. Aşadar, refuzul debitorului de a îndeplini o astfel de obligaţie se poate constata numai după trecerea unui termen de 10 zile de la primirea somaţie.

Această interpretare a fost dată şi de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie prin decizia nr. 3 din 17.01.2011 prin care a fost soluţionat recursul în interesul legii promovat de către Procurorul General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

În cauză, se constată că intimata Comisia Locală de Fond Funciar V. a fost somată de către BEJ B.G. ca în termen de 10 zile de la primirea sau lăsarea la sediul acesteia a somaţiei că se conformeze în totul dispoziţiilor din titlul executoriu, în sensul întocmirii documentaţiei necesare emiterii titlului de proprietate cu privire la suprafaţa de 0,29 ha teren situat în intravilan, T 120 parcela 1072 şi înaintarea documentaţiei către Comisia Judeţeană de Fond Funciar I..

Somaţia a fost comunicată intimatei Comisia Locală de Fond Funciar V. la data de 29.09.2011, iar în raport de data sesizării instanţei, 22.11.2011, cererea petentului a fost făcută cu respectarea termenelor prevăzute art. 5802 şi art. 5803 C.proc.civ.

De asemenea, se constată din actele depuse la dosar că deşi intimata Comisia Locală de Fond Funciar V. nu a finalizat şi nu a înaintat documentaţia necesară pentru emiterea titlului de proprietate către Comisia Judeţeană de Fond Funciar I., a efectuat demersuri în vederea întocmirii şi finalizării procedurilor.

Astfel, prin adresa nr. … din 29.11.2011 comunicată petentului prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire la data de 05.12.2011, acesta a fost invitat în data de 07.12.2011 la sediul Primăriei Comunei V. pentru a se soluţiona punerea în posesie cu suprafaţa de 0,29 ha, conform dispoziţiilor sentinţei civile nr. … din 17.03.2009. La data convocării s-a întocmit procesul verbal nr. … din 07.12.2011 prin care Comisia Locală de Fond Funciar V. a lua act de lipsa petentului căruia urma să i se ofere suprafaţa de 0,26 ha amplasată în T 120 parcela 1072/5/2.

Petentul a fost, din nou convocat pentru data de 16.12.2011, dată la care s-a întocmit procesul verbal nr. … din 16.12.2011, în care se consemnează faptul că petentului i-a fost oferită suprafaţa de teren de 0,26 ha situată în T 120 parcela 1072/5/2 pentru a duce la îndeplinire dispoziţiile sentinţa civilă nr. 735 din 17.03.2009, însă acesta „a refuzat acest amplasament, motivând că nu este amplasamentul dorit”.

De asemenea, petentul a fost convocat din nou pentru data de 18.01.2012 pentru a se soluţiona punerea sa în posesie, acesta prezentându-se la sediul Primăriei Comunei V., unde s-a întocmit fişa de punere în posesie pentru suprafaţa de 0,29 ha situată în tarlaua 120 parcela 1072/5/2, însă acesta a refuzat semnarea fişei şi a procesului verbal nr. … din 18.01.2012.

În aceste condiţii, instanţa constată că, deşi demersurile pentru finalizare documentaţiei necesare pentru eliberarea titlului de proprietate au fost întreprinse după introducerea cererii de chemare în judecată de către petent, intimata a făcut dovada că a încercat punerea în executare a sentinţei  civile nr. … din 17.03.2009 a Judecătoriei Paşcani, însă încheierea documentaţiei şi înaintarea acesteia către Comisia Judeţeană de Fond Funciar I. nu a fost posibilă şi din cauza opoziţiei manifestate de către petent.

În dispozitivul sentinţei civile nr. … din 17.03.2009 a Judecătoriei Paşcani terenul pentru care intimata Comisia Locală de Fond Funciar V. a fost obligată să întocmească documentaţia este în suprafaţă de 0,29 ha situat în tarlaua 120 parcela 1072 în intravilan. Terenul propus de către intimata Comisia Locală de Fond Funciar V. pentru a fi pus în posesia petentului este în suprafaţă de 0,29 ha situat în extravilanul Comunei V. tarlaua 120 parcela 1072/5/2, cu vecinătăţile la Nord – Ionescu V. Gheorghe, la Est – proprietari particulari, la Sud – Constantin Mihai şi la Vest – DE 1047.

Astfel, este de netăgăduit dreptul petentului de a solicita punerea în executare a titlului său executoriu, cu respectarea întocmai a dispozitivului acestei hotărâri judecătoreşti, drept recunoscut şi de către art. 6 par. 1 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului aşa cum a fost interpretat prin jurisprudenţa sa de către Curtea de la Strassbourg, privind dreptul la un proces echitabil.

Cu toate acestea, instanţa constată că terenul oferit petentului de către intimata Comisia Locală de Fond Funciar V. corespunde ca suprafaţă tarla şi parcelă cu  cel individualizat în dispozitivul sentinţei nr. … din 17.03.2009 a Judecătoriei Paşcani, respectiv suprafaţa de 0,29 ha, tarlaua 120 şi parcela 1072.

De asemenea, faptul că parcela indicată în fişa de punere în posesie reprezintă doar o parte din parcela 1072, nu vine în contradicţie cu dispozitivul sentinţei civile nr. … din 17.03.2009 a Judecătoriei Paşcani, câtă vreme nu este indicat un amplasament precis al terenului pentru care intimata a fost obligată la întocmirea documentaţiei. Refuzul petentului de a primi în posesie terenul oferit nu poate fi motivat de nerespectarea dispoziţiilor din sentinţa civilă nr. … din 17.03.2009, câtă vreme prin hotărâre nu s-a dispus întocmirea documentaţiei şi emiterea titlului pentru o suprafaţă de teren situată pe vechiul amplasament şi nici nu s-a oferit petentului posibilitatea de alege amplasamentul în cadrul aceleiaşi parcele.

Cu privire la faptul că terenul pentru care s-a dispus obligare intimatei la întocmirea documentaţiei ar trebui să fie intravilan, instanţa reţine că, într-adevăr prin sentinţa a cărei punere în executare s-a solicitat de către petent se precizează că terenul de 0,29 ha este situat intravilan, însă analizând actele depuse la dosar de către părţi, inclusiv rapoartele de expertiză întocmite în dosare nr.  … şi nr. …, instanţa constată că terenul de 0,29 ha pentru care petentul a solicitat reconstituirea dreptului de proprietate, trecut în adeverinţa nr. 39/1991 este situat în extravilan, iar nu în intravilan.

În ceea ce priveşte întârzierea nejustificată în punerea în executare de către intimată a sentinţei civile nr. … din 17.03.2009 a Judecătoriei Paşcani, pe o perioadă de mai bine de 3 ani de la rămânerea definitivă şi irevocabilă a hotărârii judecătoreşti,  instanţa arată că, având în vedere că limitele prezentei cauze sunt date de procedura executării silite demarată de către petent în dosarul de executare nr. …al BEJ B.G., nu poate fi reţinută ca motiv pentru obligarea intimatei la plata unei amenzi civile, în cadrul procedurii prevăzute de art. 5803 C.proc.civ. verificarea caracterul nejustificat al neexecutării obligaţiei de a face de către intimată făcându-se prin raportare comportamentul adoptat de către debitoare de la primirea somaţiei emise de executorul judecătoresc.

Or, având în vedere obiectul obligaţiei de a face, respectiv întocmirea unei documentaţii necesare pentru emiterea unui titlu de proprietate, precum şi faptul că intimata Comisia Locală de Fond Funciar V. a demarat procedura de punere în posesie a petentului, însă aceasta nu s-a finalizat din cauza refuzului de acestuia de a primit suprafaţa de teren oferită, instanţa apreciază că intimata a încercat să-şi aducă la îndeplinire obligaţiile prevăzute în sentinţa civilă nr. … din 17.03.2009 a Judecătoriei Paşcani, însă nefinalizarea procedurii nu îi este imputabilă în exclusivitate.

Având în vedere cele expuse, instanţa arată că cererea de chemare în judecată urmează a fi respinsă, neputându-se dispune obligarea intimatei la plata unei amenzi civile, câtă vreme neîndeplinirea obligaţiei de a face impusă în sarcina acesteia prin sentinţa civilă nr. … din 17.03.2009 a Judecătoriei Paşcani, nu îi este întrutotul imputabilă.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

DISPUNE:

Respinge cererea de chemare în judecată formulată de către petentul I.V., cu domiciliu procedural ales la Cabinet de Avocat Iulian Caţarschi din I., …. I., în contradictoriu cu intimaţii Preşedintele Comisiei Locale de Fond Funciar V. – Primarul Comunei V.,  cu sediul în sat V., comuna V., jud. I. şi Preşedintele Comisiei Judeţene de Fond Funciar I. – Prefectul Judeţului I., cu sediul la Prefectura Judeţului I., Municipiul I., str. Anastasie Panu nr. 60, jud. I., ca fiind formulată împotriva unei persoane fără calitate procesuală pasivă.

Admite excepţia prematurităţii invocată de către intimata Comisia Judeţeană de Fond Funciar I., cu sediul la Prefectura I., Municipiul I., str. Anastasie Panu nr. 60, jud. I., invocată de către aceasta prin întâmpinare.

Respinge cererea formulată de către petentul I.V. în contradictoriu cu intimata Comisia Judeţeană de Fond Funciar I., ca fiind prematură.

Respinge cererea de aplicare a unei amenzii civile formulată de către petentul I.V. în contradictoriu cu Comisia Locală de Fond Funciar V., cu sediul în sat V., comuna V., jud. I..

Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 01.03.2012.