Fond funciar. Analizarea valabilităţii titlului de proprietate în funcţie de actele şi faptele existente la momentul emiterii acestuia.


Fond funciar. Analizarea valabilităţii titlului de proprietate în funcţie de actele şi faptele existente la momentul emiterii acestuia.

Dosar nr. ..

R O M Â N I A

TRIBUNALUL GORJ

SECŢIA I CIVILĂ

DECIZIA NR. 515

Şedinţa publică din data de  13 Martie 2012

Completul compus din:

PREŞEDINTE

Judecător

Judecător

Grefier

Pe rol fiind judecarea recursului  civil declarat de recurenta reclamantă SC H SA Bucureşti, Sucursala H Tg.Jiu împotriva sentinţei civile nr….  pronunţată de Judecătoria Tg.Jiu în dosarul nr. …

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns avocat T V pentru recurenta reclamantă SC H Sa Bucureşti-Sucursala H. Tg.Jiu, intimatul-pârât Z D, lipsă fiind intimatele Comisia Locală B J de Fond Funciar reprezentată de consilier juridic M R, Comisia Judeţeană Gorj de Fond Funciar.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul oral al cauzei de către grefierul de şedinţă, după care constatând recursul în stare de judecată s-a acordat cuvântul:

Avocat T V a solicitat admiterea recursului, modificarea sentinţei în sensul admiterii acţiunii aşa cum a fost formulată, fără cheltuieli de judecată.

Consilier juridic M R pentru intimata Comisia Locală de Fond Funciar B J a solicitat respingerea recursului ca nefondat.

TRIBUNALUL

Asupra recursului civil de faţă:

Prin acţiunea civilă înregistrată la Judecătoria Tg-Jiu şi înregistrată sub nr. … reclamanta SC H. SA – Sucursala Tg Jiu a chemat în judecată pârâţii Z D, solicitând instanţei ca, prin  hotărârea ce  se  va  pronunţa,  în contradictoriu cu intimatele  Comisia Locală B J de aplicare a Legii  18/1991 şi Comisia Judeţeană Gorj,  să  se constate nulitatea absolută a titlului de proprietate nr. 1501400/23.10.2006.

În motivarea acţiunii reclamanta a arătat că prin Decretul 40/1989 s-a aprobat ocuparea  şi  scoaterea din producţia agricolă şi  din fondul  forestier a terenurilor necesare începerii  execuţiei lucrărilor de amenajare hidroenergetică  pe  sectorul  V S – V, dispunându-se ca  ocuparea  acestor  terenuri  să  se  facă  eşalonat  pe baza  planurilor  întocmite  de  proiectantul  general.

Că, printre aceste  terenuri  se află  şi terenul situat în zona malului  stâng  al Jiului, la  Nord  de SC  S  SA, preluată  de la Inspectoratul  Silvic Tg-Jiu.

S-a  mai  susţinut că prin Ordinul 245/27.09.1989 terenurile  forestiere  au  fost  scoase  din circuitul  silvic  şi predate cu  titlu definitiv către Întreprinderea Electrocentrale Porţile de

Fier, pentru obiectivul de investiţii – amenajarea hidroenergetică a râului Jiu, pe sectorul V – V S, în schimbul terenului dându-se în compensare alte terenuri, conform proceselor verbale anexate, iar pentru suprafeţele primite cu titlu definitiv s-a achitat o contravaloare către Ocolul Silvic B J şi Ocolul Silvic T J, conform ordinelor de plată nr. 347 şi 348/09.12.1989, această  stare de fapt  fiind confirmată prin adresa nr. 3914/09.06.2010 a D S Gorj, decizia nr.201/02.06.1989, avizul nr. 47/27.04.1989, adresa nr. 5098/1988 a Inspectoratului Silvic Gorj, respectiv adresa nr. 457/1989 cu zonele şi suprafeţele de compensare.

Că, deşi se cunoştea situaţia juridică a terenului, precum şi deţinătorul terenurilor necesare realizării obiectivului mai sus menţionat,  iar lucrările  de  investiţii  erau de  notorietate  şi în plină  desfăşurare, în mod eronat Comisia locală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor din oraşul B J a procedat la punerea în posesie şi la emiterea titlului de proprietate nr.1501400/23.10.2006 în favoarea  pârâtului  Z D, încălcând  dispoziţiile  art.  42  alin.3  şi art. 45  alin.2  din Legea 1/2000, astfel că actele  eliberate sunt  lovite de  nulitate absolută, cauza de  nulitate fiind prevăzută  de art. III  alin.1  lit a) din Legea  169/1997.

În drept, acţiunea a fost întemeiată pe prevederile Codului de pr. Civilă, Codului Civil şi Legii Fondului Funciar.

În dovedire, reclamanta a înţeles să se folosească de proba cu înscrisuri, depunând la  dosar procesul verbal de punere în posesie din data de 07.11.2005, schiţa terenului  reconstituit , Decretul nr. 40/1989, măsuri pentru  realizarea  investiţiei  de amenajare a râului Jiu  pe sectorul  de drum V  S – V, plan de situaţie, Ordinul nr. 245/1989, decizia  201/1989, adresa 2367/2010, avizul nr. 47/27.04.1989, adresa  nr. 5098/1989, adresa nr. 557/1989 în care sunt menţionate suprafeţele  şi amplsamentul  terenurilor necesare  râului Jiu, proces verbal , extras cadastral.

Intimata Comisia Locală B J a formulat întâmpinare,  solicitând  respingerea acţiunii. S-a arătat că susţinerile  reclamantei  cu privire la  motivele  de  nulitate a titlului  de proprietate contestat sunt  neîntemeiate deoarece în cursul anului 2005, la solicitarea reclamantei s-au  efectuat  măsurători cadastrale în zona  în care este  situat  terenul în litigiu,  respectiv  punctul „Lunca  Jiului”, fiind identificate terenurile şi proprietarii din punctul Zăvoi”,  punct care se află  situat  în continuarea punctului ,, Lunca Jiului,, măsurători  care  au fost  realizate  în prezenţa proprietarilor.

Că, după  efectuarea  măsurătorilor  s-a  depus la C L B-J un tabel  cu proprietarii parcelelor  situate  în tarlale 410  şi 414, urmând  să facă obiectul negocierii  cu  reclamanta, tabelul  fiind  însoţit  de un plan  parcelar  pe  care se află  trasat  axul  unui  dig  ce  urma  să  fie  construit  de reclamantă  şi  care  trebuia să  afecteze  toate  titlurile de proprietate eliberate în tarlalele respective, inclusiv titlul  de proprietate contestat, astfel că susţinerile  reclamantei  în ceea ce priveşte faptul că la  data emiterii  titlului  de proprietate  se cunoştea  situaţia juridică  a terenului nu pot fi primite.

În ceea ce priveşte Ordinul  245/1989, prin care s-au transmis  în administrarea Întreprinderii Porţile  de Fier terenuri în suprafaţă  totală  de 191,15  ha,  din care pe  raza  Ocolului Silvic B-J  se află unităţile  amenajistice 92,  93A şi  93 B, s-a  arătat că  în  nici unul  din planurile  depuse la dosar  nu sunt  incluse  sau  evidenţiate  unităţile  respective, unităţi care nu se suprapun  cu  ternul pentru care s-a  eliberat  titlul  de proprietate  contestat.

Că,  reclamanta  nu şi-a  îndeplinit obligaţia prevăzută  de art. 17  din legea 59/1974  în sensul de  a contribui la  transformarea unor  terenuri neagricole sau  neproductive, aspect ce rezultă  din adresa  nr. 457/1989 emisă  de OCOTA  Gorj, prin care se înaintau  Ministerului Energiei Electrice planuri cadastrale cu  terenurile  puse la dispoziţie pentru  împădurire.

S-a  mai arătat că  reclamanta nu a predat  în  compensare  nici o suprafaţă  de teren în schimbul  celei primite  şi nici  nu a achitat contravaloarea  terenurilor  către Ocolul Silvic -Bumbeşti-Jiu, sumele la care face referire reprezentând despăgubiri pentru defrişarea arborilor  tineri.

Că, reclamanta nu  contestă dreptul  de proprietate  al pârâţilor în punctul în litigiu  ci doar  modalitatea de soluţionare a cererii  de  reconstituire.

În drept,  s-au invocat dispoziţiile art. 115-118 Cpr.civ.

Intimata  a depus la  dosar  actul contestat, procesul verbal  de punere în posesie, schiţa  terenului, HCJ nr. 31/1991, anexa de validare, cererea de  reconstituire nr.4/1993, declaraţii extrajudiciare, act de  donaţie,  act de vânzare cumpărare,  act dotal, registrul agricol  al autorului Schiau Ilie,cererea  de  înscriere  în CAP,  tabelul  întocmit  la cererea reclamantei cu proprietarii  parcelelor  situate în tarlalele  nr. 410  şi 414, ce fac obiectul  negocierii cu  reclamanta, plan parcelar.

Reclamanta  a răspuns  susţinerilor  organului local , arătând că  terenurile  situate  în tarlalele  nr. 414  au  fost  transmise prin Ordinul nr. 245/1989 şi  Decretul nr.  40/1989, astfel  că  emiterea  titlurilor  de proprietate pentru aceste terenuri  s-a făcut  cu încălcarea dispoziţiilor  art. 4  alin.1, art. 42  alin.3  şi art. 45 alin2 din Legea 1/2000.

În  şedinţa publică din data de 14.01.2011,  la cererea  reclamantei, a fost  încuviinţată proba cu  expertiza tehnică  de specialitate, urmând  a se stabili  dacă  terenul  reconstituit  pârâtei  este  cuprins  în Decretul nr.  40/1989  şi  Ordinul nr. 245/1989 şi  dacă  este  afectat  de lucrări  de amenajare a râului Jiu.

Lucrarea de specialitate a fost efectuată de expertul G M, care a concluzionat  că  terenul  reconstituit  pârâţilor se află situat  în tarlaua 414, precum şi că unităţile  amenajistice  ce au  făcut  obiectul Ordinului nr. 245/1989  şi Decretului nr.40/1989  nu  se  regăsesc în  zona  de situare a terenului  în litigiu, astfel că nu există  suprapunere  între  cele  trei acte, terenul  în litigiu  fiind  afectat parţial  de construcţia  digului şi a drumului  de acces,construcţii hidroenergetice aparţinând reclamantei, lucrările fiind  demarate  în  urmă cu 2 ani.

După  depunerea raportului  de expertiză,  reclamanta a  depus la  dosar un plan de situaţie, arătând că aceasta  este anexă la Decretul nr. 40/1989 iar  prin  răspunsul expertului  depus la fila 112-113  s-a  arătat că  nu  există  dovezi  cu privire la  faptul că aceste planuri reprezintă  anexe  la Decretul nr.  40/1989.

Reclamanta a formulat  obiecţiuni  la  raportul  de expertiză, solicitând ca expertul  să  aibă în vedere şi  terenurile expropriate de la CAP şi OGA Tg-Jiu , respectiv lista anexelor şi lista planurilor la  Decret.

Instanţa a încuviinţat  obiecţiunile formulate, iar prin  răspunsul  depus  la fila 104  s-a arătat  că  terenul  din titlu de proprietate  nr.1501400/23.10.2006 emis moştenitorului Z D se regăseşte  parţial  în planurile  topografice  de expropriere  prezentate de reclamantă  cu precizarea  că pe nici unul dintre aceste planuri  nu se află menţiunea  că ar fi anexă la decretul nr. 40/1989, precum şi că  reclamanta nu a prezentat nici un document  care să ateste  că  decretul nr. 40/1989 a fost  pus efectiv  în aplicare  şi că foştii  proprietari ai terenurilor  expropriate  ar fi fost despăgubiţi.

Prin sentinţa civilă nr…. pronunţată de Judecătoria Tg-Jiu în dosarul nr… a fost respinsă acţiunea formulată de reclamanta SC H SA – Sucursala  TJ,  împotriva pârâţilor Z D, Comisia Locală B J de aplicare a Legii  18/1991, jud. Gorj şi Comisia Judeţeană Gorj.

Pentru a pronunţa această sentinţă a reţinut instanţa că prin cererea  nr.4/20.03.1993, pârâtul a  solicitat  reconstituirea dreptului de proprietate pentru  terenurile cu care autorul său s-a  înscris în CAP,  situate  pe  raza localităţii B-J,  judeţul Gorj.

Prin HCJ nr. 31/1991 pârâtul a  fost  validat, iar  la data de 12.09.2006 a  fost  pus  în posesie cu  suprafaţa de 0,0285 ha, situată  pe raza satului C, oraş  B-J, în tarlaua 414, parcela 12, fiind eliberat titlul  de proprietate  nr.  1501400/23.10.2006.

Prin Decretul nr. 40/1989 s-a aprobat începerea execuţiei  lucrărilor pentru amenajarea  hidroenergetică  a râului Jiu  pe  sectorul V S-V  şi ocuparea şi scoaterea  din producţia  agricolă  şi din fondul  forestier  a terenurilor  necesare  executării lucrărilor, în limita unei suprafeţe totale de 191,15  ha situate în judeţul Gorj, ocuparea  terenurilor urmând să se facă  eşalonat pe  baza  planurilor întocmite de  titularii investiţiei, terenurile urmând a fi  ocupate  şi cu acordul  deţinătorilor  acestuia.

Prin Ordinul nr. 245/1989 s-a transmis din administrarea Inspectoratului Silvic  Judeţean Gorj în administrarea Întreprinderii Porţile de Fier a suprafeţei  totale  de 191,15 ha

situată în raza  Ocolului Silvic B-J, unitatea de producţie II S, respectiv unităţile  amenajistice  92, 93A şi  93B, celelalte unităţi  transmise fiind situate pe  raza Ocolului Silvic Tg-Jiu.

În baza Decretului nr.  40/1989 şi a Ordinului nr.  245/1989 reclamanta a început în anul  2009  să  execute construcţia digului pe  râul Jiu şi a drumului de acces, după ce anterior,  respectiv  în anul 2005, a solicitat identificarea proprietarilor  de terenuri  situate  în zonă, fiind întocmit tabelul depus la fila 70 din dosar.

Prin acţiunea de faţă, reclamanta susţine că terenul în litigiu , respectiv cel situat în tarlaua 414, parcela 27 a  făcut obiectul Ordinului nr. 245/1989, astfel că  reconstituirea dreptului de proprietate în favoarea pârâţilor este lovită  de  nulitate absolută, cauzele  de  nulitate  fiind  cele  prevăzute de art.III alin1 lit a)  din Legea  169/1997.

Susţinerile  reclamantei nu au fost  dovedite.

Astfel, unităţile amenajistice care au fost date în administrarea reclamantei prin Ordinul nr. 245/1989 aflate pe raza Ocolului B-J sunt cele cu nr. 92, 93A  şi 93B, iar  potrivit  raportului  de expertiză  efectuat în cauză, aceste unităţi amenajistice nu  se  suprapun  cu  terenul  pentru care s-a  eliberat  titlul de proprietate  contestat,  neregăsindu-se  în zona  de  situare a terenului  în litigiu.

Reclamanta a depus la dosar o  listă a planurilor, susţinând  că acestea sunt  anexă la Decretul nr. 40/1989  şi la Ordinul nr.  245/1989,  iar  potrivit  raportului  de expertiză terenul în litigiu s-ar  suprapune parţial cu  terenurile din planurile topografice  prezentate de reclamantă, însă nu  există  dovezi în sensul că aceste planuri sunt  anexă la Decretul nr.  40/1989, aşa  cum s-a  reţinut  şi în cuprinsul raportului  de expertiză.

Chiar şi în situaţia în care aceste planuri ar constitui anexă la Decretul nr. 40/1989 şi la Ordinul nr. 245/1989 terenurile cuprinse în aceste planuri nu ar putea fi decât cele din unităţile amenajistice  92, 93A  şi 93B, menţionate  în cuprinsul  Decretului, iar cu privire la aceste  unităţi s-a  stabilit că ele nu se află  situate în zona de litigiu.

S-a avut în vedere şi faptul că în cursul anului 2005, reclamanta a identificat proprietarii  terenului din zona  de efectuare a investiţiei pentru a negocia în scopul achiziţionării terenului, ceea ce  demonstrează , încă  dată, că aceste  terenuri  nu i-au  fost  transmise în administrare.

Instanţa a constatat  că  nu există  motive  de  nulitate absolută a titlului  de proprietate  contestat, în sensul celor prevăzute  la  art. III alin.1  lit a) din Legea 169/1997, pârâta fiind persoana îndreptăţită la reconstituirea dreptului de proprietate, parcurgând întreaga  procedură prevăzută de Legea 18/1991 ( respectiv a  formulat cerere  de reconstituire a dreptului de  proprietate,  există  hotărâre de validare a dreptului  de proprietate şi înscrisuri  care dovedesc  proprietatea ), iar reclamanta nu  dovedeşte  în nici un  mod dreptul  de proprietate cu privire la  terenul reconstituit pârâtei.

Susţinerea  reclamantei că  terenul în litigiu este  afectat  de  lucrările  de amenajarea a râului Jiu, prin construirea unui dig şi a unui  drum aferent, lucrări  realizate în baza  Decretului nr. 40/1989  şi a Ordinului nr.  245/1989, nu  reprezintă cauză  de  nulitate a titlului  de proprietate  eliberat pârâtei, în condiţiile în care  nu s-a  dovedit că terenul  în litigiu este cel  transmis în administrare  reclamantei prin Ordinul nr.  245/1989.

Mai  mult, la  data punerii în posesie a pârâtului( 12.09.2006), pe terenul în litigiu nu începuseră  să fie  executate  lucrările de amenajare a râului Jiu, astfel că nu sunt aplicabile prevederile art. 4 alin.1 din Legea 1/2000, la data reconstituirii pe terenuri negăsindu-se  instalaţii  hidrotehnice,  hidroelectrice  sau  hidroamelioraţii.

Împotriva sentinţei a declarat recurs recurenta reclamantă SC H Sa Bucureşti, criticând-o pentru  netemeinicie şi nelegalitate.

În dezvoltarea motivelor de recurs s-a susţinut că instanţa nu a ţinut seama că potrivit avizului 643/16.09.1989 s-a dispus exproprierea suprafeţei totale de 365,69 ha teren, în baza Decretului nr. 40/1989 şi că terenul din titlul de proprietate a cărei nulitate se cere a se constata face parte din această suprafaţă.

S-a susţinut că nerespectarea acestor dispoziţii legale atrag nulitatea absolută a titlului de proprietate, pârâtul nefiind persoană îndreptăţită la reconstituire în raport de disp.art. III din Legea nr.169/1997, republicată.

Reexaminând actele şi lucrările dosarului, prin prisma criticilor formulate, tribunalul constată şi reţine următoarele:

Critica recurentei, în sensul că la pronunţarea sentinţei instanţa nu a ţinut seama de dispoziţiile Decretului nr. 40/1989, prin care s-au scos din fondul forestier terenurile necesare lucrărilor de execuţie efectuate de reclamantă, este nefondată deoarece expertiza dispusă în cauză a transpus în teren atât titlul de proprietate cât şi dispoziţiile Ordinului 245/2009 şi ale Decretului nr. 40/1989 şi a concluzionat că suprafaţa în litigiu nu face parte din unităţile amenajistice care au făcut obiectul Ordinului 245/1989. De asemenea, în urma măsurătorilor efectuate în teren s-a concluzionat că terenul din titlu de proprietate al pârâtului nu se identifică  printre terenurile forestiere scoase din circuitul silvic şi predate către Intreprinderea Porţile de Fier pentru obiectivul de investiţii, terenul din titlul de proprietate fiind localizat în afara zonei de lucru al reclamantei şi neafectat de construcţii hidroenergetice.

Critica referitoare la faptul că în mod greşit s-a reconstituit dreptul de proprietate pârâtului pe  terenul ocupat de investiţiile necesare pentru desfăşurarea activităţii reclamantei este de asemenea nefondată. Din concluziile raportului de expertiză, rezultă că aceste amenajări, respectiv digul de protecţie şi drumul de acces  nu fac parte din terenurile forestiere scoase din circuitul civil şi predate către Întreprinderea Porţile de Fier. Terenul care a aparţinut autorului pârâtului a fost doar predat în administrarea unei unităţi în vederea începerii lucrărilor hidrotehnice, nefiind expropriat, nefăcând parte din domeniul public sau privat al statului.

Pentru aceste considerente şi pornind de la principiul potrivit căruia valabilitatea titlului se examinează în funcţie de actele şi faptele existente la momentul emiterii acestuia, rezultă că la data emiterii titlului de proprietate în favoarea autorului pârâţilor nu existau construcţii sau amenajării care să atragă incidenţa în cauză a disp.art. 42-45 din Legea nr. 18/1991.

Totodată, instanţa de fond a reţinut corect că nu s-au dovedit motive de nulitate absolută din cele prevăzute de art. III din Legea nr. 169/1997, republicată, în sensul că titlul de proprietate a fost eliberat cu respectarea procedurii de reconstituire prevăzută de Legea nr. 18/1991 şi în deplină concordanţă cu actele premergătoare eliberate  în cadrul acestei proceduri.

În consecinţă, pentru considerentele arătate, în baza art.312 C.pr.civ., recursul reclamantei va fi respins ca nefondat.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE

Respinge recursul civil declarat de recurenta reclamantă SC H SA Bucureşti, Sucursala H Tg.Jiu împotriva sentinţei  civile nr…… pronunţată de Judecătoria Tg-Jiu în dosarul nr…..

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică din data de  13 martie 2012 la Tribunalul Gorj.