Fond funciar.Art.905 C.pr.civ .


Fond funciar.Art.905 C.pr.civ .

Întrucât aplicarea de penalităţi în temeiul art.905 C.pr.civ nu se dispune doar prin îndeplinirea termenului de 10 zile de la comunicarea încheierii de încuviinţare a executării, ci doar dacă debitorul refuză executarea obligaţiei şi se impune constrângerea prin aplicarea de penalităţi.

În raport de înscrisurile existente la dosar, în mod just instanţa de fond a reţinut că pârâta a demarat procedura de întocmire a documentaţiei, însă finalizarea acesteia este întârziată tocmai de atitudinea reclamantului, care a indicat pentru punerea în posesie amplasamente ale terenurilor pentru care titlul de proprietate a fost anulat prin hotărâre judecătorească întrucât acele amplasamente s-ar fi cuvenit numitului Chiriac Vasile sau amplasamente ocupate de alte persoane ori pentru care proprietarii vecini  nu au dat declaraţii de recunoaştere a vecinătăţilor, nefiind deci respectate dispoziţiile art.27 alin.1 şi 2 din Legea nr.18/1991 şi cele ale art.34 alin 2 şi art. 39 alin.1 şi 2 din HG nr.890/2005.

TRIBUNALUL GORJ

SECŢIA I CIVILĂ

DECIZIE Nr. 224/2016

Şedinţa publică de la 15 Februarie 2016

Completul compus din:

PREŞEDINTE

Judecător

Grefier

Pe rol fiind judecarea apelului civil declarat de apelantul reclamant V D  împotriva sentinţei civile nr.866 din 15.10.2015  pronunţată de Judecătoria Novaci în dosar nr. .. în contradictoriu cu intimata pârâtă Comisia Locală de Fond Funciar Bengeşti-Ciocadia.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică au lipsit  apelantul reclamant V D  şi intimata pârâtă Comisia Locală de Fond Funciar Bengeşti-Ciocadia.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă care a învederat instanţei că apelantul reclamant V D  a solicitat judecarea cauzei în lipsă, după care s-a procedat la soluţionare.

TRIBUNALUL

Asupra apelului de faţă:

Prin cererea înregistrată la Judecătoria Novaci, sub nr. …, la data de 21.04.2015, numitul V D., în calitate de creditor în dosarul execuţional nr. 150/E/2014 al B.E.J. D G, a solicitat instanţei aplicarea de penalităţi debitoarei Comisiei Locale F.F. Bengeşti-Ciocadia, pentru refuzul îndeplinirii obligaţiei de a face, instituită prin titlul executoriu conform Sentinţei civile nr. 1288/25.11.2013 pronunţată de Judecătoria Novaci în dosarul nr. … şi a Deciziei civile nr. 356/09.04.2014 pronunţată de Tribunalul Gorj în acelaşi dosar.

Petentul V D solicită admiterea cererii în sensul aplicării de penalităţi, pentru fiecare zi de întârziere, conform art. 905 N.C.P.C., precum şi cheltuieli de judecată aferente cauzei.

În fapt, prin Sentinţa civilă nr. 1288/25.11.2013 pronunţată de Judecătoria Novaci în dosarul nr., C.L.F.F. Bengeşti-Ciocadia a fost obligată să înainteze, către C.J. F.F. Gorj, documentaţia necesară eliberării unui nou titlu de proprietate pentru diferenţa de teren în suprafaţă de 0,0965 ha, conform H.C.J. nr. 29/15.10.1991, precum şi la plata sumei de 300 lei cheltuieli de judecată.

Prin Decizia civilă nr. 356/09.04.2014 pronunţată de Tribunalul Gorj, în dosarul nr. s-a schimbat sentinţa dată de Judecătoria Novaci, în sensul că s-a admis acţiunea şi intimata C.L.F.F. Bengeşti-Ciocadia a fost obligată să întocmească şi să înainteze, către C. J. F. F. Gorj, documentaţia necesară eliberării titlului de proprietate pentru suprafaţa de 4335 m .p., pe raza comunei Bengeşti-Ciocadia, menţinându-de dispoziţiile cu privire la cheltuielile de judecată, însă, nici până în prezent, nu a fost întocmită şi înaintată această documentaţie.

În consecinţă, s-a trecut la executarea silită, formându-se dosarul execuţional nr. 150/E/2014, de către B.E.J. …, astfel că, la data de 12.11.2014 s-a emis somaţia aferentă dosarului execuţional mai sus amintit, prin care intimata a fost înştiinţată că este obligată să se conformeze dispozitivului hotărârilor judecătoreşti menţionate anterior, respectiv să întocmească şi să înainteze, către C.J.F.F. Gorj, documentaţia necesară în vederea eliberării titlului de proprietate, precum şi achitarea sumei de 2849,40 lei.

Prin încheierea din data de 07.11.2014 s-a înregistrat cererea de executare şi a fost încuviinţată executarea silită, însă debitoarea refuză îndeplinirea obligaţiei, fapt pentru care petentul V D solicită aplicarea prevederilor art. 905 N.C.P.C. .

În drept, cererea se întemeiază pe art. 905 N.C.P.C. .

La data de 19.05.2015, pârâta C.L.F.F. Bengeşti-Ciocadia, în calitate de debitoare, a depus întâmpinare la cererea formulată împotriva sa de către petentul V D, în calitate de creditor, solicitând respingerea acţiunii ca neîntemeiată, obligând pe creditor la plata cheltuielilor de judecată şi arătând că împotriva executării silite a titlurilor executorii dispuse de Sentinţa civilă nr. 1288/2013 pronunţată de Judecătoria Novaci în dosarul nr. şi de Decizia nr. 356/09.04.2014 pronunţată de Tribunalul Gorj în acelaşi dosar, pârâta a formulat contestaţie la executare, formându-se astfel dosarul nr. … aflat pe rolul Judecătoriei Novaci, iar prin încheierea de şedinţă din data de 17.02.2015, s-a admis în parte contestaţia la executare, s-a micşorat onorariul avocatului şi al executorului judecătoresc în baza art. 669 alin. 4 şi art. 451 alin. 2 şi alin. 3 Cod Proc. Civ., obligând pe intimatul V D  la plata cheltuielilor de judecată proporţional cu culpa procesuală a acestuia.

Împotriva încheierii mai sus menţionate, intimatul V D a făcut apel care a fost anulat prin Decizia nr. 613/13.05.2015, ca netimbrat.

Conform art. 622 alin. 1 şi alin. 2 din N.C.P.C., regula este executarea de bunăvoie a unei hotărâri judecătoreşti şi numai în cazul refuzului debitorului se trece la executarea silită, însă pârâta C.L.F.F. Bengeşti-Ciocadia nu a refuzat executarea hotărârilor judecătoreşti, fiind de acord cu îndeplinirea de bunăvoie a obligaţiei stabilite prin cele două hotărâri judecătoreşti mai sus amintite, drept urmare, nu se impune executarea silită în prezenta cauză.

Pârâta, respectând dispozitivele celor două hotărâri judecătoreşti, prin adresa nr. 7717/26.11.2014, a invitat la sediul Primăriei Bengeşti-Ciocadia pe creditor, respectiv petentul V D, în vederea întocmirii documentaţiei cu privire la suprafaţa de 4335 m.p.

Conform art. 27 alin. 1-2 din Legea nr. 18/1991 şi a art. 34 alin. 2 şi art. 39 alin. 1-2 din H.G. nr. 890/2005, creditorul reclamant are obligaţia de a se prezenta la comisia locală în vederea indicării şi identificării amplasamentului terenului şi a vecinătăţilor acestuia.

Prin urmare, cele două părţi s-au deplasat la faţa locului, unde se află terenul cu pricina, iar reclamantul a solicitat includerea, în titlul de proprietate a terenului în suprafaţă de 4335 m. p. situat în punctul „Codrişoare”, tarlaua 35 parcela 1230, tarlaua 28 parcela 121 tarlaua 57 parcela 132 şi tarlaua 57 parcela 1.

Terenul în suprafaţă de 4335 m. p. a făcut obiectul Sentinţei civile nr. 642/29.04.2013, definitivă şi irevocabilă, pronunţată de Judecătoria Novaci în dosarul nr. …. sentinţă prin care s-a dispus anularea titlului de proprietate nr. 153798/24.10.2011 eliberat reclamantului V D pentru acest teren.

Privitor la cel de-al doilea teren indicat de reclamant, s-a constatat, potrivit măsurătorilor, că este deţinut de o altă persoană, iar la cel de-al treilea teren nu s-a asigurat prezenţa vecinilor de teren, astfel că reclamantul a dat în acest sens o declaraţie înregistrată  cu nr. 2183/01.04.2015, prin care solicită respectarea suprafeţelor de 282 m. p., 1974 m. p., 1231 m. p. şi 848 m. p., terenuri care nu aparţin acestuia, ci numitului C .

Faţă de cele prezentate mai sus, pârâta a susţinut că nu este în culpă privitor la respectarea Sentinţei civile nr. 1288/2013, însă creditorul indică terenuri în suprafaţa de 4335 m. p. pentru care i s-a anulat anterior titlul de proprietate sau alte terenuri.

Solicitarea reclamantului la plata de penalităţi este neîntemeiată, culpa aparţinând lui.

În drept, întâmpinarea se întemeiază pe art. 205-208 şi art. 905 N.C.P.C., art. 27 alin. 1 şi alin. 2 din Legea nr. 18/1991, art. 34 alin. 2, art. 39 alin. 1 şi alin. 2 din H.G. nr.890/2005.

Prin sentinţa civilă nr.866 din 15.10.2015  pronunţată de Judecătoria Novaci în dosar nr. … a fost respinsă cererea formulată de reclamantul V D, domiciliat în comuna Bengeşti-Ciocadia, sat Ciocadia, judeţul Gorj, în contradictoriu cu pârâta C.L.F.F. Bengeşti-Ciocadia, cu sediul în comuna Bengeşti-Ciocadia, judeţul Gorj.

Pentru a pronunţa această sentinţă, prima instanţă a reţinut că prin cererea înregistrată la Judecătoria Novaci, sub nr., la data de 21.04.2015, numitul V D, în calitate de creditor în dosarul execuţional nr. 150/E/2014 al B.E.J., a solicitat instanţei aplicarea de penalităţi debitoarei Comisiei Locale F.F. Bengeşti-Ciocadia, pentru refuzul îndeplinirii obligaţiei de a face, instituită prin titlul executoriu conform Sentinţei civile nr. 1288/25.11.2013 pronunţată de Judecătoria Novaci în dosarul nr. şi a Deciziei civile nr. 356/09.04.2014 pronunţată de Tribunalul Gorj în acelaşi dosar.

Că, potrivit art. 905 alin 1  C proc. civ, privind aplicarea de penalităţi, dacă în termen de 10 zile de la comunicarea încheierii de încuviinţare a executării debitorul nu execută obligaţia de a face sau de a nu face, care nu poate fi îndeplinită prin altă persoană, acesta poate fi constrâns la îndeplinirea ei, prin aplicarea unor penalităţi, de către instanţa de executare.

S-a constatat că prin somaţia din 12/11/2014, dosar de executare cu nr. 150/E/2014 al BEJ …, intimata a fost somată să întocmească documentaţia primară şi să o înainteze  Comisiei judeţene  a LFF Gorj, pentru  eliberarea  titlului de proprietate reclamantului V D, conform titlului executoriu reprezentat de sentinţa  civilă  nr. 1289/2013 pronunţată de Judecătoria Novaci  şi Decizia  356  din 09/04/2014 pronunţată  de Tribunalul Gorj  în acelaşi  dosar  .

Intimata, în  intenţia de a pune în aplicare titlul executoriu  invocat a invitat petentul  prin  adresele cu nr.  1522 din 04/03/2015  să se prezinte  pentru identificarea  terenurilor, dar  conform  procesului  verbal  încheiat  la  faţa locului V D  nu a asigurat  prezenţa vecinilor pentru  unul  dintre  terenuri, astfel că,  nu a putut  fi  pus  în posesie.

Mai mult, terenurile indicate  de acesta au  fost apreciate  de  Comisia  ce  s-a  deplasat  la  faţa locului  pentru identificarea  terenurilor ca fiind  ocupate de alte  persoane, iar  la dosar  petentul, asistat de apărător  nu a depus  titlurile executorii invocate, pentru a verifica  dispozitivul acestora.

Faţă de aspectul  că pârâta Comisia LFF a demarat procedurile  pentru identificarea  terenurilor,  dar  nu s-a  putut  ajunge  până  în prezent  la  o înţelegere cu proprietarul , ce  nu a asigurat prezenţa vecinilor conf. art. 27  alin 1 şi 2  din Legea nr. 18/1991, instanţa a respins cererea de  aplicarea penalităţilor.

Împotriva sentinţei civile nr.866 din 15.10.2015 a formulat apel reclamantul V D, solicitând anularea acesteia şi rejudecându-se cauza să fie admisă acţiunea astfel cum a fost formulată.

În motivarea apelului, reclamantul a susţinut că nu a fost cercetat fondul cauzei şi nu s-a ţinut seama de probele existente la dosar, din care rezultă că intimata refuză în continuare să îndeplinească obligaţia prevăzută în titlu executoriu, că este greşită reţinerea instanţei de fond că nu se impune executarea silită, întrucât în cadrul contestaţiei la executare nu au fost anulate formele de executare privind obligaţia comisiei de fond funciar.

Că soluţia nu a respectat disp.art.905 C.pr.civ.,motivaţia că intimata a avut intenţia de a pune în aplicare titlu executoriu invocat este nesusţinută, reclamantul prezentându-se pentru punerea în posesie, dar intimata îşi îndeplineşte defectuos atribuţiile şi nu poate realiza punerea în posesie, adresele fiind emise după declanşarea executării silite iar suprafeţele ce însumează 4335 mp nu au fost atribuite altor persoane, aşa cum greşit a reţinut instanţa de fond.

La apelul formulat de reclamant s-a depus întâmpinare de către Comisia Locală de Fond Funciar Bengeşti Ciocadia, solicitându-se respingerea apelului ca nefondat, arătând că instanţa a cercetat fondul cauzei, instanţa nu a reţinut că nu se impune executarea silită, intimata nu a refuzat executarea sentinţei ce constituie titlu executoriu, ci doreşte să execute de bună voie obligaţiile stabilite, invitându-l pe reclamant la sediu prin adresa 7717/26.11.2015 în vederea întocmirii documentaţiei, cât şi prin adresa nr.1522/04.03.2015, în prezenţa reclamantului comisia s-a deplasat în teren şi reclamantul a solicitat includerea terenurilor din punctul „Codrişoare” în titlu de proprietate, respectiv cele situate în tarlaua 35, parcela 1230, tarlaua 28, parcela 121, tarlaua 57, parcela 132, tarlaua 57, parcela 1, în suprafaţă totală de 4335 mp, ori prin sentinţa 642/29.04.2013 s-a dispus anularea titlului de proprietate 153798/24.10.2011 eliberat numitului V D pentru aceste terenuri , reţinându-se că suprafeţele de 282 mp, 1974 mp, 1231 mp şi 848 mp s-a făcut în favoarea unei persoane care nu era îndreptăţită la reconstituire, un teren era deţinut de o altă persoană, iar pentru al treilea teren nu s-a asigurat prezenţa vecinilor.

Că însuşi reclamantul V D a dat declaraţia înregistrată sub nr.2183/01.04.2015 în sensul că doreşte să se respecte suprafeţele de 282 mp, 1974 mp, 1231 mp şi 848 mp, terenuri care nu îi aparţin, ci aparţin numitului C.

Că acelaşi aspect l-a susţinut reclamantul şi la 4.12.2015,  aspect consemnat în procesul verbal încheiat la acea dată.

Conchide intimata că nu există culpa sa pentru nerespectarea dispozitivului sentinţei nr.1288/2013 întrucât apelantul indică pentru reconstituire suprafaţa de 4335 mp pentru care i s-a anulat anterior titlu de proprietate.

Tribunalul, verificând actele şi lucrările dosarului, constată că apelul este nefondat, urmând a fi respins pentru următoarele considerente.

Este greşită susţinerea apelantului că instanţa de fond ar fi reţinut că nu se impunea executarea silită. Tribunalul constată că argumentele pentru care instanţa a respins cererea nu sunt acelea că nu s-ar fi impus executarea silită, ci că nu sunt îndeplinite cerinţele art. 905 alin.1 C.pr.civ. întrucât pârâta a invitat reclamantul să se prezinte pentru identificarea terenurilor, reclamantul nu a asigurat prezenţa vecinilor pentru unul din terenuri pentru a putea fi pus în posesie, terenurile indicate de reclamant sunt ocupate de alte persoane, precum şi că, deşi comisia locală de fond funciar a demarat procedura pentru identificarea terenurilor, nu s-a putut ajunge până în prezent la o înţelegere cu reclamantul.

Aceste reţineri ale instanţei de fond justifică soluţia de respingere a acţiunii, întrucât aplicarea de penalităţi în temeiul art.905 C.pr.civ nu se dispune doar prin îndeplinirea termenului de 10 zile de la comunicarea încheierii de încuviinţare a executării, ci doar dacă debitorul refuză executarea obligaţiei şi se impune constrângerea prin aplicarea de penalităţi.

În raport de înscrisurile existente la dosar, în mod just instanţa de fond a reţinut că pârâta a demarat procedura de întocmire a documentaţiei, însă finalizarea acesteia este întârziată tocmai de atitudinea reclamantului, care a indicat pentru punerea în posesie amplasamente ale terenurilor pentru care titlul de proprietate a fost anulat prin hotărâre judecătorească întrucât acele amplasamente s-ar fi cuvenit numitului C. V. sau amplasamente ocupate de alte persoane ori pentru care proprietarii vecini  nu au dat declaraţii de recunoaştere a vecinătăţilor, nefiind deci respectate dispoziţiile art.27 alin.1 şi 2 din Legea nr.18/1991 şi cele ale art.34 alin 2 şi art. 39 alin.1 şi 2 din HG nr.890/2005.

Faţă de cele arătate, în temeiul art.480 alin.1 C.pr.civ., apelul va fi respins ca nefondat.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE

Respinge ca nefondat apelul civil declarat de apelantul reclamant V D împotriva sentinţei civile nr.866 din 15.10.2015 pronunţată de Judecătoria Novaci în dosar nr. în contradictoriu cu intimata pârâtă Comisia Locală de Fond Funciar Bengeşti-Ciocadia.

Definitivă.

Pronunţată în şedinţa publică din 15.02.2016 la Tribunalul Gorj.