Citeste şi


Fond funciar. Cerere de anulare titlu de proprietate în vederea menţionării unei suprafeţe mai mari , invocându-se erori de măsurătoare. Titlu de proprietate în concordanţă cu actele premergătoare.


Fond funciar. Cerere de anulare titlu de proprietate în vederea menţionării unei suprafeţe mai mari , invocându-se erori de măsurătoare. Titlu de proprietate în concordanţă cu actele premergătoare.

Dosar nr. …..

R O M Â N I A

TRIBUNALUL GORJ

SECŢIA I CIVILĂ

Decizia Nr. 639/2012

Şedinţa publică de la 26 Martie 2012

Completul compus din:

PREŞEDINTE

Judecător

Judecător

Grefier

Pe rol judecarea recursului civil declarat de recurentul reclamant P E  împotriva sentinţei civile nr. … pronunţată de Judecătoria Tg.Cărbuneşti  în dosar nr…..

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns  recurentul reclamant P E, lipsă fiind intimatele pârâte Comisia Locală de Fond Funciar Scoarţa, Comisia Judeţeană de Fond Funciar Gorj şi intimata pârâtă B A I.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul oral al cauzei de către grefierul de şedinţă, după care constatând recursul în stare de judecată s-a acordat cuvântul:

Recurentul reclamant P E a solicitat admiterea recursului, casarea sentinţei şi trimiterea cauzei pentru rejudecare pentru a se lămuri situaţia terenului ce face obiectul litigiului.

Precizează că se impunea anularea titlului de proprietate având în vedere motivele de nulitate prevăzute de art III din Legea nr. 169/1997.

TRIBUNALUL

Asupra recursului civil de faţă:

Prin actiunea înregistrata pe rolul Judecătoriei Tg.Cărbuneşti sub nr… precizată ulterior,reclamantul P P. E a chemat în judecata pe paraţii Comisia Locala de Fond Funciar Scoarţa, Comisia Judeteana Gorj, B A în calitate de secretar al CLFF Scoarta şi a solicitat să se anuleze partial titlul de proprietate cu nr.1513345/18.11.2008 cat si actele premergatoare emiterii acestuia, in sensul ca în loc de suprafata de 4104 m.p. situată în intravilan să fie trecută  suprafaţa  de 4921 m.p. întrucât  i se cuvine a i se reconstitui in plus 817 m.p. teren pe care îl detine, eroarea fiind a pârâtei la măsuratorile realizate.

Prin sentinţa civilă nr… pronunţată de Judecătoria Tg.Cărbuneşti  în dosar nr. … a fost respinsă excepţia autorităţii de lucru judecat invocată de pârâtă în întâmpinare.

A fost respinsă acţiunea formulată de reclamantul P P. E.

Pentru a pronunţa această sentinţă, prima instanţă s-a reţinut că în temeiul legii 18/1991 autorul reclamantului P P a formulat cerere de reconstituire a dreptului de proprietate pentru suprafata totala de 2,78 ha cererea fiind inregistrata la Primaria comunei Scoarta sub nr. 3565/1991 fila 58.

Că, potrivit RA 1959-1962 fila 4 autorul reclamantului detinea in proprietate suprafata totala de 1,23 ha in urmatoarele puncte Parvulesti 0,40 arabil, Stramba 0,30 arabil, Salistea Casei 0,30 ha, Parvulesti 0,47 ha fanete si Salistea Casei 0,06 ha vie şi prin HCJ cu nr. 11/20.09.1991 a fost reconstituit dreptul de proprietate in favoarea autorului sau pentru suprafata de 1,13 ha potrivit tabelului anexa pozitia cu nr. 292 fila 40.

Că, potrivit inscrisurilor depuse la dosarul cauzei pana in prezent reclamantului in calitate mostenitor al autorului P P potrivit certificatului de mostenitor cu nr. 347/2004 i-au fost emise doua titluri de proprietate unul pentru suprafata de 9604 m.p. cu nr. 1513345/18.11.2008 iar celălalt pentru suprafata de 1696 m.p. teren agricol titlul de proprietate cu nr. 1515719/3.02.2009 fila 54 şi făcând un calcul matematic al suprafetelor pentru care au fost emise titluri de prorpietate se observa ca pana in prezent reclamantul are in proprietate toata suprafata validata autorului sau aceea de 1,13 ha.

Că, în urma observarii inscrisurilor depuse de catre parata CLFF Scoarta instanta a retinut ca intre reclamant pe de o parte si parate cele doua comisii pe de alta parte au existat o serie de litigii avand ca obiect obligatia de a face, că prin sentinta civila cu nr. … fila 44 a fost admisa in parte actiunea civila in obligatie de a face formulata de reclamant si obligata parata sa inaniteze CJ Gorj documentatia in vederea emiterii titlului de proprietate pentru suprafata de 9604 m.p şi prin sentinta civila cu nr. … fila 54 a fost admisa exceptia tardivitatii formulata de reclamant si respinsa actiunea in nulitate HCJ cu nr. …, reţinând instanta ca desi se invoca in speta nulitatea absoluta, in temeiul art 53 din legea 18/1991 procedura speciala este obligatorie si nu a fost urmata de reclamant sau de autorul sau care nu au inteles sa conteste hotararea in termen de 30 zile.

Că, prin sentinta civila cu nr. … a fost respinsa actiunea in obligatie de a face formulata de acelasi reclamant prin care solicita obligarea acelorasi parate de a înainta documentatia in vederea emiterii titlului de proprietate pentru suprafata de 1000 m.p.teren intravilan aflat in continuarea casei si anexelor gospodaresti.

S-a mai reţinut că prin sentinta civila cu nr. … a fost respinsa actiunea in obligatie de a face pentru suprafata de 955 m.p. teren situat in silitea casei pentru exceptia autoritatii de lucru judecat.

De asemenea, se reţine că  reclamantul solicită prin prezenta actiune anularea titlului de proprietate cu nr 1513345/18.11.2008 in sensul ca suprafta ade 4104 m.p. situata în intravilan este in realitate de 4921 m.p. deci i se cuvine a i se reconstitui in plus diferenta de 817 m.p. mentionand ca detine in fapt suprafata solicitata fiind o eroare de calcul a paratei faptul ca in titlul de proprietate a fost mentionata suprafata de 4104 m.p. şi temeiul in drept invocat de reclamant este art III din legea 169/1997.

In ceea ce priveste exceptia autoritatii de lucru judecat invocata de parata raportat la sentintele civile reţinute, instanta a apreciat  ca fiind neintemeiata cu motivarea că  obiectul dedus judecatii nu este acelasi cu cel analizat de instante atunci cand s-au pronuntat in cauzele anterioare, cel de fata fiind unul in nulitate absoluta a titlului de proprietate cu nr. 1513345/18.11.2008 raportat la temeiul in drept invocat de reclamant, cel in cauzele anterioare fiind pentru obligatia de face,  adevarat tot pentru un teren sitruat in silistea casei.

S-a reţintut că reclamantul incearca sa induca ideea că motivatia pentru care a fost mentionata in titlul de proprietate suprafata de 4104 m.p. se datoreaza unei simple erori materiale a paratei facuta la masuratorile in teren ce nu  au fost efectuate  cu aparatura de specialitate, dar raportat la temeiul in drept invocat de reclamant instanta a analizatlegalitatea titlului de proprietate emis reclamantului in concret daca acesta corespunde actelor premergatoare.

A retinut instanta in considerentele de mai sus reclamantul este proprietar al terenului pentru care i s-a reconstituit dreptul de proprietate prin HCJ 11/1991 respectiv pentru suprafata de 1,13 ha i  titlul de proprietate a carui nulitate se solicita a fost emis de catre parata in acord cu sentinta civila prin care a fost obligata la a înainta documentatia in vederea emiterii acestuia pentru suprafara de 9604 m.p şi observand considerentele acelei sentinte s-a retinut ca reclamantul nu a invocat ca ar detine o suprafata mai mare sau ca ar fi indreptatit pentru o suprafata mai mare.

S-a apreciat că în conditiile in care nu este reconstituit dreptul de proprietate pentru terenul solicitat in prezenta actiune acela in suprafata de 817 m.p., in conditiile in care reclamantul sau autorul acestuia in viata la data validarii nu au urmat procedura obligatorie prev de legea 18/1991,  ca titlul de proprietate a carui nulitate se solicita este emis in acord cu legea si nu există nici un temei pentru a fi anulat sau constatat nul.

A reconstitui reclamantului dreptul de proprietate la acest moment pentru o diferenta de teren, pentru care nu exista hotarare de validare, ar insemna ca instanta sa eludeze dispozitiile legii 18/1991.

Cum in speta nu sunt indeplinite disp. art III din legea 169/1997, instanta apreciaza ca operatiunea de eliberare a titlului de proprietate in favoarea reclamantului a fost indeplinita cu respectarea  prevederilor legii fondulu funciar astfel incat actiunea  va fi respinsa.

Împotriva sentinţei a declarat recurs recurentul reclamant P E, criticând-o pentru netemeinicie şi nelegalitate. 

Recurentul a invocat că instanţa a fost lipsită de rol activ şi nu a lămurit regimul juridic al suprafeţei de teren de 817 m deţinuţi de recurent, dar care nu se regăsesc în titlu de proprietate.

De asemenea, invocă faptul că în mod greşit s-a validat şi s-a înscris în titlu de proprietate terenul reprezentând curţi construcţii, deoarece acesta nu putea face obiectul reconstituirii, fiind dobândit prin efectul legii.

Precizează că prin includerea în titlu de proprietate a suprafeţei de teren reprezentând curtea casei i s-a diminuat în mod nejustificat suprafaţa ce trebuia inclusă în titlu de proprietate şi care trebuia să fie mai mare şi aşa se explică diferenţa de teren ocupată şi deţinută în continuarea terenului către vest şi care ar fi trebuit să fie inclusă în titlu de proprietate.

Tribunalul, analizând recursul declarat constată că nu este fondat şi urmează a fi respins în temeiul art. 312 alin.1 C.pr.civ., pentru următoarele considerente.

Susţinerea recurentului, în sensul că terenul reprezentând curtea casei nu era supus validării şi includerii în titlu de proprietate, acesta fiind dobândit prin efectul legii nu este corectă şi contravine dispoziţiilor art.8 şi următoarele din Legea nr.18/1991.

Reconstituirea dreptului de proprietate se realizează la cerere pentru terenurile care au figurat la rolul agricol al autorului persoanei îndreptăţite sau a persoanei îndreptăţite şi de care acestea au fost deposedate.

La rolul agricol al autorului P Pa figurat suprafaţa de 1,23 ha din care 0,10 ha a avut categoria de folosinţă curţi şi clădiri, iar suprafaţa deţinută în posesie apare la rolul acestui autor ca fiind de 1,13 ha şi  prin HCJ nr.11/1991 s-a validat suprafaţa înscrisă la rolul agricol a acestui autor de 1,13 ha, fiind emise şi titluri de proprietate ca urmare a validării şi a sentinţelor ce au avut ca obiect obligaţia de a face.

Din adresa nr. 2292/05.04.2011 emisă de comuna Scoarţa rezultă că autorul recurentului reclamant a deţinut suprafeţele de 0,40 ha teren arabil în punctul Pârvuleşti, 0,30 ha arabil în punctul Strâmba, 0,30 ha în punctul Siliştea Casei şi 0,06 ha vie în acelaşi punct cât şi suprafaţa de 0,07 ha în punctul Pârvuleşti, în total suprafaţa de 1,13 ha.

Din cele expuse rezultă că prin HCJ nr.11/1991 s-a validat suprafaţa de teren deţinută de autorul recurentului la rolul agricol, inclusiv şi terenul reprezentând siliştea casei şi în mod  corect titlurile de proprietate s-au emis pe această suprafaţă, incluzându-se şi suprafaţa reprezentând siliştea casei şi aşa cum apare la rolul agricol al autorului.

Recurentul, nu a contestat hotărârea de validare în sensul că autorul său ar fi deţinut o suprafaţă mai mare decât cea validată şi în mod corect titlul de proprietate s-a emis în concordanţă cu actele primare de reconstituire.

Regimul juridic al terenului de 817 mp rezultă că a fost lămurit de instanţa de fond prin considerentele sentinţei tocmai în sensul celor reţinute şi prin prezenta decizie, în sensul că pentru aeastă suprafaţă de teren nu s-a urmat procedura obligatorie prevăzută de Legea nr. 18/1991 şi în această situaţie titlul de proprietate nu este lovit de motivele de nulitate invocate de recurent .

Greşit susţine recurentul că suprafaţa reprezentând siliştea casei ar fi dobândită în temeiul legii, întrucât disp.art. 23 şi 24 din Legea nr. 18/1991 reglementează o altă stare de fapt decât cea a recurentului, deoarece această categorie de teren figurează cu această desinaţie la rolul agricol al autorului acestuia.

Terenurile cu această destinaţie sunt supuse dispoziţiilor legilor fondului funicar, însă în situaţia în care nu s-au obţinut acte doveditoare, respectiv titluri de proprietate, se pot invoca în apărare pentru protejarea drepturilor disp.art. 23 şi 24 din Legea nr.18/1991, ad probationem.

Faţă de cele reţinute motivele invocate sunt nefondate şi recursul va fi respins ca nefondat.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE

Respinge recursul civil declarat de recurentul reclamant P E  împotriva sentinţei civile nr. .. pronunţată de Judecătoria Tg.Cărbuneşti  în dosar nr. … ca nefondat.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică de la 26 Martie 2012.