Fond funciar cererea privind obligarea comisiilor de aplicarea Legii nr.18/1991 pentru punerea în posesie şi eliberarea titlului de proprietate. Respingerea acţiunii pe considerentul formulării ei în mod prematur. Lipsa rolului activ al judecătorului.


Fond funciar cererea privind obligarea comisiilor de aplicarea Legii nr.18/1991 pentru punerea în posesie şi eliberarea titlului de proprietate. Respingerea acţiunii pe considerentul formulării ei în mod prematur. Lipsa rolului activ al judecătorului.

Dosar nr. ….

R O M Â N I A

TRIBUNALUL GORJ

SECŢIA I CIVILĂ

Decizia Nr. 407/2012

Şedinţa publică de la 28 Februarie 2012

Completul compus din:

PREŞEDINTE

Judecător

Judecător

Grefier

Pe rol fiind judecarea recursului civil declarat de recurentul reclamant E Ghe împotriva sentinţei civile nr.9022/03.11.2011  pronunţată de Judecătoria Tg.Jiu în dosar nr. ….

La apelul nominal făcut în şedinţă publică a răspuns recurentul reclamant E Ghe, lipsă fiind intimatele Comisia Locală Godineşti pentru Aplicarea Legii nr.18/1991, Comisia Judeţeană Gorj pentru Aplicarea Legii nr.18/1991 şi Direcţia Silvică Gorj.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul oral al cauzei de către grefierul de şedinţă, după care constatând recursul în stare de judecată s-a acordat cuvântul:

 Recurentul reclamant E Ghe a solicitat admiterea recursului şi modificarea sentinţei în sensul de a se admite acţiunea şi a se reconstitui dreptul său de proprietate pentru terenurile cu vegetaţie forestieră pentru care cererea sa de reconstituire a fost invalidată. A precizat, că din eroare, la instanţa de fond a susţinut că nu solicită anularea hotărârii de invalidare şi că nu cunoaşte procedura de contestare a actelor emise în baza Legii nr.18/1991.

TRIBUNALUL

Asupra recursului civil de faţă:

Prin cererea înregistrată sub numărul …  pe rolul  Judecătoriei Tg.Jiu  reclmantul E Ghe , a chemat în judecată  intimatele Comisia Locală pentru aplicarea  Legii 18/1991 Godineşti şi Comisia Jud. Gorj de aplicarea  L. 181991 solicitând instanţei ca, prin sentinţa ce va pronunţa,  să fie obligate acestea să-l pună în posesie şi să-i elibereze titlul de proprietate pentru un teren cu vegetaţie forestieră în suprafaţă de 2280 mp 

În motivare reclamantul a arătat că este proprietarul acestui teren care a fost deţinut de autorii săi T N şi T S, teren pentru care a formulat cerere pentru reconstituirea dreptului de proprietate în conformitate cu legea 18/1991, însă i s-a eliberat titlul de proprietate doar pentru terenul agricol şi nu pentru terenul cu vegetaţie forestieră care este situat în prelungirea terenului agricol şi pentru care i s-a eliberat titlu de proprietate .

În dovedirea  cererii a depus copie la dosar, titlul de proprietate nr. 1509681 din 21.10.2008 eliberat pentru terenul agricol.

Prin sentinţa  civilă  nr….  pronunţată de Judecătoria Tg.Jiu în dosar nr. … a fost respinsă acţiunea formulată de reclmantul  E Ghe, domiciliat în oraşul Baia de Aramă, satul Brebena, nr. 45 jud. Mehedinţi, în contradictoriu cu  intimatele Comisia Locală pentru aplic. Legii 18/1991 Godineşti,  Comisia Judeţeană Gorj de aplicarea  a L. 18/1991 şi Direcţia Silvică Gorj.

Pentru a pronunţa această sentinţă, prima instanţă a reţinut că titlul de proprietate reprezintă actul final al procedurii speciale de reconstituire a dreptului de proprietate prevăzut de Legea 18/1991 şi că acesta se eliberează în baza cererii de reconstituire, cerere ce trebuie validată de Comisia Judeţeană şi ulterior în baza HG 890/2005  Comisia Locală având obligaţia să emită proces verbal de punere în posesie şi să întocmească documentaţia în vederea eliberării titlului de proprietate.

În speţă, instanţa a constatat că nu s-au întocmit alte premergătoare eliberării titlului de proprietate, cererea formulată de reclamant fiind soluţionată prin emiterea HCJ nr. 3963/14.04.2006 prin care s-a invalidat dreptul de proprietate din lipsă de acte doveditoare.

Având în vedere că la termenul din data de 3.11.2011, reclamantul a precizat  că nu solicită anularea HCJ nr. 3963/14.04.2006 şi că solicită să i se elibereze titlul de proprietate pentru terenul cu vegetaţie forestieră în suprafaţă de 2880 mp, instanţa a considerat  acţiunea prematur formulată, şi a respins-o cu această motivare.

Împotriva sentinţei a declarat recurs reclamantul E Ghe, criticând-o ca netemeinică şi nelegală.

A susţinut că în mod greşit instanţa i-a respins acţiunea, deoarece HCJ nr.3963/2006 nu i-a fost comunicată, nu a fost afişată şi în mod nelegal i-a fost invalidată cererea de reconstituire a dreptului de proprietate pentru suprafaţa de 2280 mp teren cu pădure deoarece a dovedit cu acte că acest teren a fost proprietatea autorilor T N şi T S, că el este moştenitorul legal al acestora şi a formulat în termen cererea de reconstituire.

Reexaminând sentinţa pronunţată, în raport de actele şi lucrările dosarului şi de criticile formulate, tribunalul constată că recursul este întemeiat cu următoarea motivare:

Prin acţiunea introductivă, reclamantul a chemat în judecată comisiile de fond funciar pentru a fi obligate să-l pună în posesie şi respectiv să-i elibereze titlu de proprietate pentru suprafaţa de 2280 mp teren cu pădure.

Instanţa de fond a respins cererea ca prematur formulată, reţinând că reclamantului i-a fost invalidată cererea de reconstituire a dreptului de proprietate pentru terenul  cu vegetaţie forestieră prin HCJ nr.3963/14.04.2006 şi că reclamantul nu înţelege să conteste hotărârea de invalidare.

Soluţia a fost pronunţată cu încălcarea disp.art.129 C.pr.civ.şi nu a soluţionat fondul cauzei.

Astfel, din interpretarea disp.art.129 C.pr.civ., rezultă că atunci când formulările reclamantului sunt neclare şi confuze, fiind de natură să nu permită determinarea clară a obiectului şi temeiului juridic al cererii deduse judecăţii, instanţa are îndatorirea de a cerere lămuriri şi precizări şi de a da părţilor ajutor activ în apărarea drepturilor şi intereselor lor legitime.

În speţă, instanţa a reţinut că reclamantului nu i se poate elibera titlu de proprietate deoarece prin HCJ nr.3963/2006, cererea sa de reconstituire a fost invalidată, dar din cuprinsul cererii de chemare în judecată rezultă clar că petentul critică tocmai hotărârea de invalidare. Acesta invocă faptul că în mod greşit nu i s-a validat cererea pentru terenul cu vegetaţie forestieră, deşi acesta este situat în continuarea celui agricol pentru care a obţinut titlu de proprietate şi că a făcut dovada dreptului de proprietate fiind moştenitorul testamentar al autorilor T N şi T S, foştii proprietari ai terenului solicitat.

Aşadar, din motivarea acţiunii, rezultă că petentul critică tocmai invalidarea cererii sale de reconstituire a dreptului de proprietate pentru terenul cu pădure şi în această situaţie instanţa avea obligaţia să califice corect obiectul cererii de chemare în judecată ca fiind plângere împotriva HCJ nr.3963/2006, chiar dacă reclamantul a declarat că nu înţelege să conteste această hotărâre.

De altfel, în recurs reclamantul a precizat că  nu cunoaşte procedura legii nr. 18/1991 şi a fost în eroare când a declarat că nu contestă hotărârea de invalidare, iar instanţa, având în vedere vârsta reclamantului, împrejurarea că nu are pregătirea juridică şi nici nu a fost asistat de un avocat, avea posibilitatea să constate că reclamantul nu este în măsură să precizeze corect obiectul cererii de chemare în judecată.

Şi din motivele de recurs rezultă că petentul a înţeles să critice HCJ nr.3963/2006, susţinând că această hotărâre nu i-a fost comunicată şi că în mod greşit i-a fost invalidată cererea de reconstituire a dreptului de proprietate pentru terenul cu vegetaţie forestieră câtă vreme a făcut dovada calităţii de moştenitor al autorilor T N şi S, precum şi dovada formulării în termen a cererii de reconstituire.

În consecinţă, pentru considerentele arătate, tribunalul constată că instanţa de fond a încălcat disp.art. 129 C.pr.civ.,privind rolul activ al judecătorului şi nu a soluţionat fondul cauzei, astfel că în baza art. 312 punct 6 C.pr.civ. se va admite recursul reclamantului, se va casa sentinţa şi se va trimite cauza spre rejudecare aceleiaşi instanţe pentru a se califica în mod corect obiectul cererii deduse judecăţii ca fiind plângere împotriva HCJ nr.3963/2006 şi pentru ca în baza probelor administrate să se soluţioneze cauza pe fond.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE

Admite recursul civil declarat de recurentul reclamant E Ghe împotriva sentinţei civile nr…..  pronunţată de Judecătoria Tg.Jiu în dosar nr……

Casează sentinţa şi trimite cauza spre rejudecare la aceeaşi instanţă.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică din data de 28.02.2012 la Tribunalul Gorj.