Fond Funciar. Plângere împotriva Hotărârii Comisiei Judeţene de Stabilire a Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor. Dreptul de proprietate privată asupra terenurilor aparţinând comunelor,municipiilor şi oraşelor art. 53 alin.2 şi 44 a…


Potrivit prevederilor art.53 alin.2 din Legea18/1991 R împotriva hotarârii comisiei judetene se poate face plângere la judecatoria în a carei raza teritoriala este situat terenul, în termen de 30 de zile de la comunicare.

Prin cererea  introdusa  pe rolul  acestei instante la data de 04.05.2009 si  înregistrata sub nr. 1944/202/2009 petenta Comuna Vlad Tepes, reprezentata prin Primar , în contradictoriu cu CLSDPPT Vlad Tepes si CJSDPPT Calarasi, a  solicitat ca prin hotarârea judecatoreasca ce se va  pronunta sa se dispuna anularea  Hotarârii nr. 591/13.04.2009 privind respingerea  propunerii CLSDPPT Vlad Tepes de  reconstituire a dreptului  de  proprietate asupra suprafetei de  teren de 67 ha  balta ce a  apartinut  comunei Vlad Tepes din anul 1946 – 1947 pâna în anul 1965.

În  motivarea actiunii petenta  arata ca la data de 13.04.2009 Comisia Judeteana Calarasi a luat în discutie propunerea formulata de Comisia Locala  pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Vlad Tepes dispunând respingerea acestei propuneri ca  fiind  neîntemeiata,  motivat de faptul ca actele de  proprietate prezentate sunt insuficiente pentru  a face dovada dreptului de  proprietate  cu  privire  la terenul revendicat.

A mai  aratat petenta ca  din actele  pe care le detin  comuna Vlad Tepes a  avut suprafata de 67 ha balta în baza titlurilor de  proprietate a obstei,  suprafata  care chiar dupa cooperativizare a fost data în folosinta comunei conform situatiei centralizate , certificata  de  presedintele Gospodariei Agricole Colective din com. Vlad Tepes.

În drept, se invoca prevederile art.53 si urmatoarele  din legea 18/1991

În dovedirea actiunii  petenta a  propus administrarea dovezii cu înscrisuri si  a depus la dosar Hotarârea nr. 591/13.04.2009 a  CJSDPPT  Prefectura Calarasi.

Prin întâmpinarea depusa la dosarul cauzei la data de 26.05.2009 pârâta CJSDPPT  Prefectura a solicitat respingerea actiunii formulata de  petenta  ca  neîntemeiata apreciind temeinica si legala Hotarârea nr. 591/13.04. 2009.

În motivare se arata ca  potrivit prevederilor art.8 alin.2 din Legea 18/1991 republicata de dispozitiile privind reconstituirea beneficiaza membrii cooperatori  care au adus pamânt  în cooperativa agricola de productie  sau carora li s-a preluat  în orice mod  teren  de catre aceasta  ,iar potrivit prevederilor art.1 alin.1 din aceeasi lege  suprafata adusa în cooperativa agricola de productie  ,deci supusa reconstituirii,este cea care rezulta din actele de proprietate,carte funciara, cadastru,cererile de înscriere în cooperativa,registrul agricol  de la data intrarii în cooperativa ,evidentele acesteia,sau în lipsa,inclusiv declaratii de martori.

Fata de prevederile legale anterior amintite si cele ale art.6 din legea 1/2000 astfel cum a fost modificata prin Legea 169/1997 si legea 247/2005  precum si actele anexate cererii de reconstituire se apreciaza ca reclamanta nu a facut dovada dreptului de proprietate pentru suprafata de 67 ha de balta,nefiind individualizata  si nefacându-se dovada  circulatiei juridice a terenului. 

În dovedirea întâmpinarii pârâta  a depus  la  dosar  o  serie de  înscrisuri filele 22 – 55 .

Din oficiu instanta a dispus efectuarea unei adrese catre pârâtele CJSDPPT  Prefectura Calarasi si CLSDPPT  com. Vlad Tepes pentru a depune  la dosarul cauzei toate actele care au stat la baza emiterii  Hotarârii nr. 591/13.04.2009 ,acestea regasindu-se la filele 8- 17 si catre CLSDPPT com Vlad Tepes  pentru a comunica o lista cu bunurile ce fac parte din domeniul privat sau  public al comunei,actul de împroprietarire din anul 1964  despre care fac mentiune în plângere si schita plan mentionata de asemenea în chestionarul privind inventarul bunurilor,raspunsul acestei institutii aflându-se la filele 88-103

  La cererea  instantei CJSDPPT  Calarasi a  comunicat organizarea administrativ teritoriala a comunei Mihai Viteazu si comunei Vlad Tepes în perioada 1863-1950 (fila 63)

Analizând materialul probator administrat în cauza ,instanta retine urmatoarea situatie de fapt:

În data  de 29.11.2005 secretarul Comisiei Locale pentru Stabilirea Dreptului de proprietate Privata asupra terenurilor Vlad Tepes a solicitat ca în temeiul legii nr. 247/2005 sa se reconstituie dreptul de proprietate privata asupra suprafetei de 69 ha balti.( fila 40),suprafete ce din anul 1997 se afla în inventarul R A Apele Române.

Prin Hotarârea nr.591/13.04.2009  apartinând CJSDPPT Calarasi s-a respins propunerea comisiei Locale pentru Stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor com Vlad Tepes  de reconstituire a dreptului de proprietate privata pentru suprafata de 67 ha balta  ce a apartinut comunei Vlad Tepes ca fiind neîntemeiata.

În motivare se arata ca din analiza actelor anexate cererii  sunt insuficiente pentru a face dovada dreptului de proprietate cu privire la terenul revendicat.

Analizând actele  ce potrivit reclamantei atesta dreptul sau de proprietate ,instanta retine ca din cuprinsul  Chestionarului privitor la bunurile imobiliare din vechiul Regat si Basarabiei  efectuat de Primaria Comunei Mihai Viteazu  filiala Dragos Voda ,judetul Ialomita din anul 1940 ( conform înscrisurilor existente la dosarul cauzei  fila 9-11 si fila 15 )  rezulta ca în anul 1940 în patrimoniul Primariei comunei Mihai Viteazu se afla suprafata de 16.52 ha  elesteu si teren baltos pe fundul vaii,conform împroprietaririi din anul 1864 si având urmatoarele vecinatati: Rasarit: terenul locuitorilor Vlad Tepes,  Apus : terenul  locuitorilor Mihai Viteazu din anul 1879,la M.N  proprietate a vetrei de sat Mihai Viteazu  si MZ proprietate locuitorii Mihai Viteazu  din 1864 ,suprafata din care lipsea la acel moment suprafata de 4-5 ha  ce fusese acaparata de o parte  din locuitorii,astfel cum rezulta din raspunsul la întrebarea 19 din chestionar)

De asemenea procesul-verbal din 20.06.1939 fila 48-51 atesta ca în proprietatea comunei Mihai Viteazu  se afla suprafata de 16,5279  ha elesteu si teren baltos pe fundul vaii situat în partea de M-Z a comunei si care se foloseste  de locuitori în devalmasie si fara a plati comunei vreo arenda( fila 49) ,pentru ca Situatia administrarii si exploatarii bunurilor din raza comunie Mihai Viteazu în anul 1946-1947(  fila 12)  sa ateste în administrarea comunei Mihai Viteazu suprafata de 20,9995 ha balta.

Având în vedere ca potrivit relatiilor comunicate de Directia Judeteana Calarasi a Arhivelor Nationale( fila 63) satul Mihai Viteazu a fost organizat ca si comuna de sine statatoare în perioada 1864-1950 ,iar satul Vlad Tepes  a fost parte al comunei Mihai Viteazu numai pentru perioada 1893-1904 si 1908-1924 pentru ca din 1924 sa fie transformat în comuna de sine statatoare ,rezulta ca documentele anterior amintite atesta bunurile existente în proprietatea comunei Mihai Viteazu, iar nu în proprietatea  comunei Vlad Tepes,astfel cum sustinea petenta.

Celelalte documente prezentate de reclamanta în sustinerea actiunii respectiv  registrul agricol de la filele 35-37 atesta ca în perioada 1951-1955 comuna Vlad Tepes detinea 41,58 ha teren balta pentru ca în anul 1965  conform situatiei centralizate dupa modul de folosinta sa aiba în administrare numai suprafata de 27,63 ha balti-fila17

În prezent ,astfel cum reiese din  Inventarul bunurilor apartinând domeniului public al statului ( filele 96- 103) comuna Vlad Tepes are în domeniul public o suprafata de  peste 50 ha balti ,rezulta ca aceasta are deja  în patrimoniu suprafetele de balta anterior amintite.

În drept ,instanta retine ca potrivit prevederilor art. 44 alin 1 din Legea 18/1991 numai terenurile provenite din fostele izlazuri comunale, transmise unitatilor de stat si care, în prezent, sunt folosite ca pasuni, fânete si arabil, vor fi restituite în proprietatea comunelor, oraselor si a municipiilor, dupa caz, si în administrarea primariilor, pentru a fi folosite ca pasuni comunale si pentru producerea de furaje sau seminte de culturi furajere cu conditia de a nu fi apartinut initial membrilor cooperatori si  sa  nu fie vorba de  suprafetele ocupate de  helesteie, lacuri etc.

Pentru considerentele anterior expuse instanta apreciaza ca reclamanta nu a facut dovada dreptului de proprietate asupra suprafetei suplimentare de 67 ha balta ce ar fi apartinut comunei Vlad Tepes  fapt pentru care va respinge plângerea formulata de aceasta împotriva Hotarârii 591/13.04.2009 ca neîntemeiata.