Fond funciar –plângere la Legea 247/2005


fond funciar –plângere la Legea 247/2005

Sentinţa civilă nr. 1865 /17.07.2009

Constată că prin plângerea înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr. XXX/321/200X, petenţii A.F., V.A., D.D., C.S. , C.E., C.D., C.V., C.E., D.M., C.I. au formulat plângere împotriva Hotărârii nr. XXXX/XX.XX.200X a Comisiei Judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor prin care a fost invalidată propunerea Comisiei locale X. de aplicare a Legii nr. 18/1991 privind aprobarea cererilor de reconstituire a dreptului de proprietate pentru suprafaţa de 4,0 ha teren situat în comuna X..

În motivarea plângerii petentul arată că terenul aflat în litigiu provine de la autorul lor, defunctul C. GH. D. , care a beneficiat de prevederile art. 2 lit. „a” şi „b” din Legea nr. 187/23.03.1945 privind înfăptuirea reformei agrare, acesta fiind înscris cu suprafaţa de 4,0 ha în Tabelul locuitorilor din comuna X., judeţul Neamţ cu drept la împroprietărire la poziţia125. Mai arată petentul că autorul lor nu a mai fost împroprietărit cu suprafaţa de teren la care era îndreptăţit, astfel că la intrarea în vigoare a prevederilor a prevederilor Legii nr. 193/19.06.2007, prin care a fost modificat art. 36 din Legea nr. 1/2000, au formulat cerere de reconstituire a dreptului de proprietate pentru suprafaţa de 4,0 ha teren, şi au întocmit dosar personal pe care l-au depus la Comisia Comunală X., care, în urma analizării legalităţii şi temeiniciei cererii lor, le-a admis-o, prin Hotărârea nr. 1/15.02.2008 şi a aprobat înscrierea lor în anexa 48 la Regulamentul privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, aprobat prin H.G. nr. 890/2005, la poziţia nr. 125 din tabel.

Petenţii mai învederează că hotărârea nr.3/2008 a Comisiei Comunale X., împreună cu dosarele şi tabelele (anexa 48 la Regulament) au fost înaintate Comisiei Judeţene pentru validare, care, prin Hotărârea nr. XXXX/XX.XX.200X, a invalidat hotărârea comisiei locale, susţinând că cererea lor este tardivă şi că persoanelor care au formulat cereri de reconstituire în temeiul art. 36 din Legea nr. 1/2000, nu li se poate reconstitui dreptul de proprietate pentru terenuri cu vegetaţie forestieră, deoarece Legea nr. 187/1945 se referă la teren arabil, că întrucât Hotărârea criticată este contrară prevederilor Legii pentru înfăptuirea reformei agrare şi reprezintă o certă discriminare, câtă vreme alţi cetăţeni din aceeaşi comună au fost împroprietăriţi cu pădure, chiar din anul 1945, au fost nevoiţi să formuleze această plângere.

În dovedirea plângerii, petenţii au depus în copie: Hotărârea nr. XXXX/XX.XX.200X a cărei anulare o solicită, Hotărârea nr.3/2008 a Comisiei Comunale X., comunicarea Comisiei Comunale X., Tabelul nominal cuprinzând persoanele fizice cărora li s-a stabilit dreptul de proprietate, prin împroprietăririle, în baza Legii nr. 187/1945 şi dosarul personal înaintat Comisiei Judeţene.

Plângerea este scutită de plata taxei de timbru şi a timbrului judiciar, conform art. 42 din Legea nr. 1/2000.

Comisia Judeţeană Neamţ, citată legal, nu şi-a trimis reprezentant în faţa instanţei, însă a depus întâmpinare (filele 20-21), prin care a arătat că Hotărârea sa este legală şi temeinică şi a solicitat menţinerea ei. La întâmpinare a ataşat: Hotărârea nr.XXXX/XX.XX.200X, adresa nr. XXXXX/14.03.2008 a Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor şi dosarul personal al petenţilor trimis de Comisia locală X..

Şi Comisia Comunală X. a formulat întâmpinare, iar prin reprezentantul său a solicitat admiterea plângerii petenţilor, anularea hotărârii nr. 7040/27.06.2008 a Comisiei Judeţene şi reconstituirea în favoarea petenţilor în calitate de moştenitori ai defunctului C. Gh. D. , a dreptului de proprietate pentru suprafaţa de 4,0 ha teren cu vegetaţie forestieră pe raza comunei X.

Din probatoriul administrat în cauză, instanţa reţine următoarele:

Petenţii sunt moştenitorii legali ai defunctului C. Gh.D.. Autorul a fost beneficiarul prevederilor art. 2 lit. „a” şi „b” din Legea nr. 187/23 martie 1945, lege care prevede împroprietărirea participanţilor la război, cu teren în completare până la lotul-tip de 5 ha întocmindu-se de către Comitetul Comunal pentru Reforma Agrară a Comunei X., tabele cu numele şi prenumele locuitorilor cu drept de împroprietărire. În aplicarea acestei legi, s-au creat situaţii diferite: astfel dacă la rubrica „Suprafaţa ce posedă”, au fost trecute suprafeţele pe care persoanele îndreptăţite le deţineau, la rubrica „Completarea lotului tip”, la unii subiecţi au fost trecute diferite suprafeţe, iar la alţii nici o suprafaţă. Mai departe, aceste terenuri au fost atribuite efectiv unora, iar altora, nu. Aceasta nu înseamnă că cei care nu au fost împroprietăriţi efectiv, nu ar avea dreptul la completarea lotului-tip, deoarece o asemenea situaţie, ar conduce la o discriminare a unor persoane, ceea ce ar fi inadmisibil, în lumina prevederilor constituţionale, referitoare la egalitatea cetăţenilor în faţa legii, dar şi a celor privind respectarea şi garantarea proprietăţii.

Deci, autorul petenţilor avea o vocaţie la o suprafaţă de 4,0 ha teren care, în prezent, li se cuvine acestora (petenţilor).

Cât priveşte categoria de folosinţă a terenului cuvenit, este de notorietate că în zona de munte (Comuna X. fiind situată în zona de munte), nu existau şi nu există disponibile terenuri arabile, ci, doar terenuri cu vegetaţie forestieră.

Instanţa mai reţine că art. 36 din Legea nr. 1/2000, a fost modificat şi completat, recent, prin Legea nr. 212/24 octombrie 2008, şi are următorul conţinut: „persoanelor fizice cărora li s-a stabilit dreptul de proprietate prin împroprietărire, prin aplicarea Legii nr. 187/1945 pentru înfăptuirea reformei agrare dar cărora nu li s-a atribuit efectiv terenul la care aveau dreptul sau cărora atribuirea le-a fost anulată, persoanelor îndreptăţite la împroprietărire, înscrise în tabelele nominale, precum şi persoanelor care dovedesc cu acte de la arhivele militare ale Ministerului Apărării că au luptat pe front şi că îndeplineau condiţiile prevăzute de Legea nr. 187/1945 pentru a fi împroprietăriţi, li se vor acorda terenurile respective, agricole şi forestiere în limita suprafeţelor disponibile sau despăgubiri”.

Întrucât, în comuna X., terenul disponibil este doar cu vegetaţie forestieră, iar legiuitorul a avut în vedere împroprietărirea efectivă a celor în drept, instanţa va admite plângerea petenţilor, în temeiul art. 2 din Legea nr. 187/1945, art. 36 din Legea nr. 1/2000, modificat şi completat prin legile 193/2007 şi 212/2008 şi art. 53 din Legea nr. 18/1991, republicată, va anula Hotărârea nr. 7040/27.06.2008, a Comisiei Judeţene şi va reconstitui petenţilor, dreptul de proprietate pentru suprafaţa de 4,0 ha teren cu vegetaţie forestieră situat pe raza comunei X.

Se va lua act că în cauză nu s-au efectuat cheltuieli de judecată.