Fond funciar – plângere legea nr. 18/1991


Pe rol solutionarea amânarii pronuntarii cauzei civile având ca obiect „fond funciar – plângere Legea nr. 18/1991”, plângere formulata de reclamanta U. S. A. SI M. V. B., împotriva pârâtilor: COMISIA JUDETEANA C. PENTRU APLICAREA LEGII NR. 18/1991, COMISIA LOCALA B. PENTRU APLICAREA LEGII NR. 18/1991, G. A., G. D., D. I., N. E., G. C., T. I. I., D. T., D. P., D. I., I. I., T. M., T. V., I. S., D. F., N. M., N. E., T. F., I. D., I. P., I. N., S. D., I. M., D, I. G. D. V., R. S., R. D., S. M., L. C., B. E., R. V., F. M., R. G. F. G. V., G. I., D. I., B. L. T. A., D. T., L. F., M. P., B. M., I. F., A. A., B. S., G. I. C. C., N. F., D. F., P. G., S. N., N. M. M., M. R., I. D. L. N., B. O., D. P. D., S. V. F., S. M., G. M., I. G., S. N., A. B. V., D. M., M. E., D. M., I. N. I. D. I C., G. V. M., D. M. D., D. C. M., I. C., A. N., F. G., R. G., R. C., C. N., B. M., B. I., S. V., G. V., G. G., M. D., I. M. I. D. M., R. G., D. S. L., C. N., M. N. A, D. D., D. G., D. T. C., D. V. M., G. D., I. I. P. I. D. P., M. M. I. P. C., R. P., M. C., A. V. si S. D. N.

Dezbaterile au avut loc în sedinta publica din 15.07.2009, fiind consemnate în încheierea de sedinta din acea zi ce face parte integranta din prezenta, iar instanta având nevoie de timp pentru a delibera a amânat pronuntarea la 22.05.20009, apoi la 29.07.2009, când în urma deliberarilor a pronuntat urmatoarea sentinta:

I N S T A N T A

Deliberând asupra actiunii civile de fata:

Prin actiunea introdusa la aceasta instanta la data de 31.03.2009 si înregistrata sub nr. 460/249, reclamanta U. de S. A.  si M. V. B.I – USAMVB, prin reprezentant legal Prof. Univ. Dr. S. D. – Rector, în contradictoriu cu pârâtii: COMISIA JUDETEANA C. PENTRU APLICAREA LEGII NR. 18/1991, COMISIA LOCALA B. PENTRU APLICAREA LEGII NR. 18/1991, G. A., G. D., D. I., N. E., G. C., T. I. I., D. T., D. P., D. I., I. I., T. M., T. V., I. S., D. F., N. M., N. E., T. F., I. D., I. P., I. N., S. D., I. M., D, I. G. D. V., R. S., R. D., S. M., L. C., B. E., R. V., F. M., R. G. F. G. V., G. I., D. I., B. L. T. A., D. T., L. F., M. P., B. M., I. F., A. A., B. S., G. I. C. C., N. F., D. F., P. G., S. N., N. M. M., M. R., I. D. L. N., B. O., D. P. D., S. V. F., S. M., G. M., I. G., S. N., A. B. V., D. M., M. E., D. M., I. N. I. D. I C., G. V. M., D. M. D., D. C. M., I. C., A. N., F. G., R. G., R. C., C. N., B. M., B. I., S. V., G. V., G. G., M. D., I. M. I. D. M., R. G., D. S. L., C. N., M. N. A, D. D., D. G., D. T. C., D. V. M., G. D., I. I. P. I. D. P., M. M. I. P. C., R. P., M. C., A. V. si S. D. N. la av. G. M., în temeiul art.53 alin.2 din Legea nr.18/1991 modificata si completata prin Legea nr.247/2005, a formulat plângere împotriva Hotarârii Comisiei Judetene Pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privata asupra Terenurilor nr. 303/06.03.2009, solicitând anularea acesteia.

În motivarea plângerii, reclamanta arata ca pârâta Comisia Judeteana Pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privata asupra Terenurilor C. prin Hotarârea nr. 303/06.03.2009 a dispus anularea hotarârii nr. 1097/2006 si reconstituirea dreptului de proprietate pentru imobilul Balta B. în suprafata de 23,0335 ha teren aflat sub luciu de apa.

Solicita anularea acestei hotarâri emisa cu nerespectarea dispozitiilor legale din materia fondului funciar pentru urmatoarele considerente:

1. Hotarârea Comisiei Judetene C. nr. 303/06.03.2009 încalca în mod flagrant dispozitiile irevocabile ale deciziei nr. 868/R/05.11.2008 pronuntata de T. C. în Dosarul nr. 710/249/2007(2425/C/2008).

Prin cererea de chemare în judecata la Judecatoria Lehliu Gara sub nr. 710/249/2007, actualii pârâti persoane fizice au solicitat anularea hotarârii nr. 1097/29.06.2007 si obligarea Comisiei Judetene C. Pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privata asupra Trenurilor la aprobarea si validarea cererilor de reconstituire a dreptului de proprietate asupra imobilului Balta B., teren aflat sub luciu de apa, pe vechiul amplasament.

T. C., prin D. c. nr. 861/R/05.11.2008, definitiva si irevocabila, a dispus cu autoritate de lucru judecat, respingerea capatului de cerere privind obligarea pârâtelor la aprobarea si validarea cererii de reconstituire a dreptului de proprietate pe vechiul amplasament si la emiterea titlului de proprietate asupra imobilului Balta B. în suprafata de 23,0335 ha, teren aflat sub luciu de apa.

Astfel, recunoscând calitatea de proprietar a acesteia asupra acestui teren, printr-un drept intabulat si opozabil erga omnes, instanta de recurs  a stabilit ca reconstituirea dreptului de proprietate nu mai poate fi facuta pe vechiul amplasament ci doar în echivalent, în conditiile legilor fondului funciar.

Obligarea pârâtei Comisiei Judetene C. Pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privata asupra Trenurilor la analiza cererilor pârâtilor  persoane fizice  la reconstituirea dreptului de proprietate nu echivaleaza cu emiterea titlului pe vechile amplasamente, aceasta obligatie trebuind circumscrisa respingerii definitive a capatului de cerere ce avea acest obiect.

II. Hotarârea nr. 303/06.03.2009 încalca dispozitiile imperative ale Legilor fondului funciar care interzic expres reconstituirea dreptului de proprietate pe vechile amplasamente, câta vreme acestea au fost atribuite în mod  legal altor persoane( art.2 pct. I din Legea nr.1/2000 modificata prin Legea nr.247/2005, art.39 alin.1 – Capitolul VI din Regulamentul privind procedura de constituire, atributiile si functionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor).

Imobilul Balta B., teren în suprafata de 23,0335 aflata sub luciu de apa, face parte din baza materiala a USAMVB si este în proprietatea acesteia potrivit dispozitiilor Legii nr.84/1995 si a Ordinului MEC nr.4239/13.06.2009.

Dreptul de proprietate al USAMVB a fost intabulat în CF nr.238/ N/05.11.2003, prin încheierea nr.1439/05.09.2003, astfel ca acesta în prezent nu este disponibil, predat Comisiilor Locale, fiind atribuit legal altor persoane.

Potrivit art.2 pct. I din Legea nr.1/2000 modificata prin Legea nr.247/2005.”(…) reconstituirea dreptului de proprietate se face pe vechile amplasamente, daca acestea  nu au fost atribuite în mod legal altor persoane . Comisiile de aplicare a legilor fondului funciar, de comun acord cu proprietarii, pot comasa terenurile care urmeaza a fi retrocedate  într-un singur amplasament”. De asemenea, solutia este impusa si de dispozitiile  art.39 alin.1 Capitolul VI din Regulamentul privind procedura de constituire, atributiile si functionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor: „reconstituirea dreptului de proprietate se face pe vechile amplasamente, daca acestea nu au fost atribuite legal altor persoane”.

Pe cale de consecinta, din interpretarea textului de lege rezulta în mod explicit  ca reconstituirea dreptului de proprietate pe vechile amplasamente se poate face numai în situatia în care suprafetele de teren nu au fost atribuite în mod legal altor persoane.

În prezenta cauza pentru suprafata de teren pentru care se cere  reconstituirea dreptului de proprietate exista un titlu de proprietate în favoarea USAMVB, titlu de proprietate în mod valabil dobândit în conditiile legii.

Împotriva Ordinului ministerului Educatiei si Cercetarii nr.4239/13.06.2003 înregistrata la USAMVB sub nr.5932/18.06.2003 prin care a fost aprobata intabularea  asupra imobilului constructii si terenuri situate în extravilanul comunei B. care faceau parte  din baza materiala a USAMVB la data aparitiei Legii nr.84/1995 a învatamântului s-a invocat în numeroase dosare  exceptia de nelegalitate, solutia fiind definitiva si irevocabila prin nerecurare. De asemenea, aceasta exceptie a fost invocata si în dosarul civil nr.5429/2/2006 si a fost respinsa de Înalta Curte de Casatie si Justitie prin D. nr.3728/04.10.2007, aceasta motivând ca Ordinul nu a fost emis cu încalcarea dispozitiilor Legii nr.84/1995, ci ca urmare a dispozitiilor acestei legi.

Toate hotarârile judecatoresti irevocabile mentionate anterior converg în a stabili ca emiterea titlului USAMVB, respectiv a Ordinului nr.4239/2003 prin care s-a dispus intabularea dreptului de proprietate asupra imobilelor constructii si terenuri situate în extravilanul comunei B. care fac parte din baza materiala a USAMVB  s-a facut cu respectarea dispozitiilor Legii nr.84/1995, având în vedere ca dreptul sau de proprietate izvoraste din lege, iar intabularea dreptului de proprietate nu echivaleaza cu acordarea sau constituirea dreptului de proprietate.

Pentru aceste considerente solicita admiterea plângerii formulate si anularea Hotarârii Comisiei Judetene pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privata Asupra Terenurilor mr.303/06.03.2009.

În dovedirea plângerii reclamanta solicita proba cu înscrisuri, interogatoriul  Comisiei Judetene C. Pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privata Asupra Trenurilor.

În drept, s-au invocat art.53 alin.2 din Legea nr.18/1991 modificata prin Legea nr.247/2005, art.2 pct.1 din Legea nr.1/2000, art.39 alin.1 Capitolul VI din Regulamentul privind procedura de constituire, atributiile si functionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor.

Alaturat cererii reclamantul a atasat în xerocopie urmatoarele acte: Hotarârea nr. 303/06.03.2009 a  Comisiei Judetene C.; certificatul  emis de T. C. în dosarul nr. 710/249/2007 (nr. format vechi 2425/C/2008) la data de 07.11.2008; Ordinul nr. 4239/13.06.2003 emis de Ministerul Educatiei si Cercetarii – Cabinetul Ministrului; încheierea de intabulare nr. 1439/09.09.2003 emisa de Biroul de Carte Funciara din cadrul Judecatoriei L. G.; extrasul de carte funciara al cartii funciare nr. 238 N – loc. B., judetul C. emis de Biroul de Carte Funciara din cadrul Judecatoriei L. G., planul de amplasament al imobilului; certificatul eliberat în dosarul nr. 740/249/2009 de C.A.B.; certificatul emis de Î. C.C.J. Sectia C. A. si F. la data de 05.10.2007 în dosarul nr. 5429.

La data de 16.04.2009, pârâta Comisia Judeteana pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privata asupra Terenurilor C. a depus întâmpinare/note scrise, solicitând pe baza probelor existente la dosarul cauzei, respingerea actiunii reclamantei ca neîntemeiata.

Pârâta a invocat în întâmpinare exceptia inadmisibilitatii actiunii, motivat de faptul ca dreptul de proprietate este reconstituit conform prevederilor art. 27 al. 21 din Legea nr. 18/1991 persoanelor îndreptatite, iar fata de acest obiect de reglementare al hotarârii Comisiei Judetene C., reclamanta are calitatea de tert, întrucât prin aceasta nu-i sunt reglementate nici un fel de drepturi si obligatii, or. în conformitate cu art. 62 din Legea 18/1991, tertilor nu le sunt opozabile hotarârile comisiei judetene.

Precizeaza ca plângerea împotriva hotarârii comisiei judetene este reglementata ca o cale de atac pentru persoanele care au cerut reconstituirea sau constituirea dreptului de proprietate, asa cum stipuleaza art. 53 din Legea 18/1991, în speta, persoanele din com. B. carora li s-a reconstituit dreptul de proprietate, iar reclamanta este un tert fata de hotarârea Comisiei Judetene C.

Pârâta a invocat în întâmpinare si exceptia lipsei calitatii procesuale active si a lipsei de interes a reclamantei, întrucât prin actiunea promovata reclamanta nu justifica nici un drept recunoscut de lege si nici un interes legitim, neexistând identitate între reclamanta si titularul dreptului ce face obiectul hotarârii Comisiei Judetene C., interesul în promovarea actiunii fiind nelegitim si deci neprotejat din punct de vedere juridic.

Pe fondul cauzei, pârâta considera temeinica si legala hotarârea contestata, deoarece prin aceasta hotarâre s-a pus în executare d. c. nr. 868/R/05.11.2008 a T. C. pronuntata în dosarul nr. 710/249/2007, în baza careia a fost obligata sa analizeze cererile reclamantilor si intervenientilor conform dispozitiilor art. 27 al. 21 din Legea 18/1991, iar decizia a fost pusa în executare întocmai, iar decizia nu a stabilit nimic cu privire la recunoasterea calitatii de proprietar a reclamantei USAMVB asupra imobilului, printr-un drept intabulat si opozabil erga omnes si în aceste conditii reconstituirea dreptului de proprietate sa nu se mai faca pe vechiul amplasament, ci doar în echivalent.

Mai precizeaza ca prin D. nr. 3728/2007 Î.C.C.J. a retinut ca Ordinul nr. 4239/13.06.2003 emis de MEC, ordin de care se prevaleaza reclamanta în prezenta cauza, nu constituie act de proprietate, prin el aprobându-se doar intabularea în cartea funciara a dreptului de proprietate, iar prin hotarârea atacata se valideaza dreptul de proprietate si persoanele îndreptatite la reconstituire, fara sa se stabileasca si amplasamentul – tarla, parcela.

În drept, pârâta a invocat disp. art. 115 – 118 Cod.pr.civ.

Alaturat întâmpinarii, pârâta a atasat copie de pe D. nr. 3728/04.10.2007 a ÎCCJ pronuntata în dosarul nr. 5429/2/2006; Decizia civila nr. 868/05.11.2008 a T. C. pronuntata în dosarul nr. 710/249/2007; adresa nr. 698/09.02.2009 a Comisiei Judetene C.; notificarea adresata Comisiei Judetene C. si înregistrata la aceasta sub nr. 698/28.01.2009.

La data de 11.05.2009, pârâtii au formulat în cauza întâmpinare prin care a solicitat respingerea plângerii reclamantei ca neîntemeiata.

În motivarea întâmpinarii pârâtii arata ca nu poate fi retinuta autoritatea de lucru judecat în privinta respingerii cererilor de reconstituire a dreptului de proprietate pe vechiul amplasament si emiterea titlurilor de proprietate, deoarece instanta nu s-a pronuntat pe fondul acestor cereri, apreciind ca aceste operatiuni urmeaza a fi îndeplinite de comisiile de fond funciar dupa analiza cererilor depuse, asa cum rezulta din considerentele deciziei instantei de recurs.

Apreciaza ca reclamanta interpreteaza eronat art. 2 pct. 1 din Legea nr. 1/2000, art. 39 din al. 1 – Cap. VI din Regulament, pe care le extrage din contextul unitar al legii.

Apreciaza ca Ordinul nr. 4239/13.06.2003 emis de MEC nu poate constitui titlu de proprietate în favoarea reclamantei, întrucât acesta este un act administrativ care dispune numai masuri cu privire la intabulare si în nici un caz nu face dovada dreptului de proprietate asupra imobilului în cauza.

Precizeaza ca T. C. a stabilit, cu autoritate de lucru judecat, ca în cauza sunt incidente dispozitiile art. 27 al. 21 din Legea nr, 18/1991, ceea ce duce la concluzia ca dreptul de proprietate al pârâtilor nu a fost niciodata pierdut.

De asemenea, apreciaza ca au un „bun” în sensul art. 1 din Protocolul nr. 1 al Conventiei, respectiv o speranta legitima de a beneficia efectiv de dreptul de proprietate asupra imobilului în litigiu, negarea acestuia, combinata cu absenta unei juste despagubiri ar constitui o privare de proprietate lipsita de baza legala, incompatibila cu dispozitiile Conventiei.

În aparare, pârâtii au solicitat probele cu înscrisuri, interogatoriul reclamantei, precum si orice alte probe concludente, pertinente si utile cauzei. 

La data de 18.05.2009, numita G. M., a formulat o cerere în care precizeaza ca prin decizia civila nr. 868/R/2008 a fost trecuta în toate hotarârile, solicitând sa fie trecuta în hotarârea ce urmeaza a fi pronuntata de instanta.

În motivarea cererii se arata ca, Comisia Judeteana C. nu a trecut-o în hotarâre, desi Tribunalul C. a mentionat-o în decizie în ce priveste dreptul de proprietate asupra baltii B. în baza Legii 247/2005, tatal sau C. R. figurând în actul nr. 18033/26.05.1928 alaturi de ceilalti consateni.

 Se mai arata ca în hotarârea contestata nu a fost trecuta de Comisia Judeteana C., desi în decizia civila a T. C. a fost trecuta, solicitând sa fie trecuta în hotarârea contestata si sa i se dea dreptul de proprietate.

Cererea nu este întemeiata în drept.

Alaturat cererii s-au atasat urmatoarele înscrisuri: copie de pe buletinul de identitate; copie de pe hotarârea nr. 303/06.03.2009 a Comisiei Judetene C.; copie de pe decizia civila nr. 868/05.11.2008 a T. C.

În sedinta publica din 17.06.2009, instanta, fata de continutul cererii formulate de G. M., a apreciat ca aceasta are caracterul unei cereri de interventie în interes propriu, iar dupa punerea în discutia partilor, în conformitate cu disp. art. 52 Cod proc. civ, a încuviintat în principiu cererea de interventie în interes propriu.

În aceeasi sedinta, la cererea aparatorului pârâtilor, au fost introdusi în cauza mostenitorii defunctului L. N. decedat la data de 06.02.2009 si care este mentionat în hotarârea contestata, respectiv: R. G., L. S. si L. M. M., fiind atasata copia certificatului de mostenitor nr. 96/02.06.2009 emis de BNP N. T. – or. L.  G.

De asemenea, în aceeasi sedinta, aparatorul pârâtilor a precizat ca pârâtul S. D., care apare în hotarârea contestata, este decedat înca din anul 1952, iar în decizia Tribunalului Calarasi figureaza cu mostenitori: Badea Ecaterina, Dobrin Florica si  Dobrin Mihail.

De mentionat este faptul ca pârâtii persoane fizice au fost asistati/reprezentati de dl av. G. M.

Cât priveste exceptia inadmisibilitatii actiunii invocata de pârâta Comisia Judeteana C., instanta apreciaza ca aceasta nu este o veritabila exceptie, ci este o aparare de fond.

Cu privire la exceptia lipsei calitatii procesuale active si exceptia lipsei de interes a reclamantei invocate de pârâta Comisia Judeteana C., le respinge motivat de faptul ca reclamanta este persoana direct interesata în formularea plângerii de fata, tocmai prin faptul ca invoca un drept de proprietate asupra imobilului ce face obiectul hotarârii contestate, ce are la baza un ordinul MEC, fiindu-i aplicabile prevederile art. 53 al. 2 din Legea 18/1991. Cum reclamanta justifica un interes în formularea plângerii, are, implicit, si calitate procesuala activa în cauza.

Instanta, analizând actele si lucrarile dosarului, a retinut urmatoarea situatie de fapt:

Prin Ordinul nr. 4239/13.06.2003 al Ministrului Educatiei si Cercetarii s-a aprobat intabularea dreptului de proprietate privata al reclamantei USAMVB asupra imobilului ferma – constructii si terenuri, inclusiv terenuri având categoria de folosinta „apa statatoare”, totul situat în extravilanul com. B., jud. C., aferente fermei Didactice B., în art. 2 din Ordinul mentionat precizându-se ca „Prezentul ordin tine loc de Certificat de atestare a dreptului de proprietate”.

Prin încheierea nr. 1439/03.09.2003 a fostului Birou de Carte Funciara din cadrul Judecatoriei L. G. s-a dispus, in temeiul ordinului mentionat, înscrierea in cartea funciara a dreptului de proprietate al reclamantei asupra terenurilor si constructiilor descrise în acesta, inclusiv, deci, a terenurilor având categoria de folosinta „apa statatoare”.

Dupa adoptarea legilor fondului funciar, pârâtii persoane fizice din cauza de fata si intervenienta au solicitat stabilirea dreptului de proprietate asupra Baltii Belciugatele, invocând actul de vânzare – cumparare autentificat de T. I. – Sectia Notariat sub nr. 18033/26.05.1928. 

Prin decizia civila nr. 868/R/05.11.2008 a T. C. pronuntata în dosarul nr. 710/249/2007, a obligat pârâta Comisia Judeteana C. sa analizeze cererile formulate de reclamanti si intervenienti în baza dispozitiilor art. 27 al. 21 din Legea 18/1991 modificata si completata prin Legea 247/2005, în ceea ce priveste solicitarile acestora de eliberare a titlului de proprietate pentru Balta B. în suprafata de 23,0335 ha teren aflat sub luciul de apa.

Prin aceeasi decizie, instanta de recurs a respins capatul de cerere privind obligarea pârâtelor la aprobarea si validarea cererii de reconstituire a dreptului de proprietate pentru acelasi teren, la reconstituirea dreptului de proprietate pe vechiul amplasament si la emiterea titlului de proprietate asupra imobilului Balta B. în suprafata de 23,0335 ha aflat sub luciu de apa.

În legatura cu acest din urma aspect, nu se poate retine faptul ca a fost statuat cu autoritate de lucru judecat respingerea capetelor de cerere mentionate, caci pronuntarea nu a vizat fondul cauzei, aceste operatiuni urmând sa fie îndeplinite de Comisia Judeteana C., potrivit considerentelor deciziei instantei de recurs.

În baza acestei decizii, Comisia Judeteana C. a emis Hotarârea nr. 303/06.03.2009 prin care s-a dispus reconstituirea dreptului de proprietate pârâtilor: G. A., G.D., D. I., N. E., G. C., T. I. I.,.D. T., D. P., D. I., I. I., T. M.a, T. V., I. S., D. F., N. M, N. E., T. F., I. D., I. P., I. N., S. D., I. M., D. I. G., D. V., R. S., R. C. D., S. M., L. C., B. E., R.V., F. M., R. G. F., G. V., G. I., D. I. B. L., T. A. D. T., L. F., M. P., B.M., I. F., A. A., B. S., G. I. C. C., N. F., D. F., P. G., S. N., N. M. M., M. R., I. D., L. N., B. O., D. P. D, S. V. F., S. M., G. M., I. G., S. N., A. B. V., D. M., M. E., D. M., I. N. I. D. C., G. V. M., D. M. D., D.C. M., I. C., A. N., F. G., R. G., R. C., C. N., B. M., B. I., S. V., G. V., G. G., M. D., I. M. I., D. M., R. G., D. S. L., C. N., M. N., D. D., D. G., D. T. C., D. V. M., G. D., I. I. P., I. D. P., M. M. I., P. C., R. P., M. C., A. V. si S. D., pentru imobilul Balta B.,  jud. C. în suprafata de 23,0335 ha teren aflat sub luciu de apa.

Împotriva acestei hotarâri a formulat plângere reclamanta, invocând faptul ca are un drept de proprietate asupra terenului aflat sub luciul de apa, respectiv Ordinul nr. 4239/13.06.2003 al Ministrului Educatiei si Cercetarii.

În ce priveste hotarârea contestata, trebuie avuta în vedere modalitatea stabilirii dreptului de proprietate asupra terenului aflat sub luciu de apa, respectiv în baza art. 27 al. 21 din Legea 18/1991, potrivit caruia „Proprietarii sau mostenitorii acestora care nu s-au înscris în cooperativa agricola de productie, nu au predat sau nu li s-au preluat la stat terenurile prin acte translative de proprietate vor putea cere prefectului, prin comisiile de fond funciar, titluri de proprietate conform prezentei legi. Acestor categorii de proprietari si mostenitori le sunt aplicabile numai prevederile art. 64”.

Din analiza articolului mentionat rezulta ca acesta vizeaza situatia în care dreptul de proprietate al solicitantului nu a fost pierdut, vizând, deci, doar emiterea titlului de proprietate, situatie fata de care este clar ca se are în vedere vechiul amplasament al imobilului. 

Nu se contesta ordinul invocat de reclamanta, dar, tocmai având în vedere modalitatea stabilirii dreptului de proprietate al pârâtilor, se impune ca acest aspect sa faca obiectul unei actiuni în revendicare, prin compararea titlurilor partilor pentru a se determina care este mai caracterizant.

Astfel, împotriva Ordinului nr. 4239/13.06.2003 al Ministrului Educatiei si Cercetarii s-a invocat exceptia de nelegalitate (în dosarele nr. 740/249/2007, 1211/249/2007), iar prin sentinta civila nr. 1275/17.04.2008 a Curtii de Apel B. si prin d. c. nr. 3728/04.10.2007 a ÎCCJ s-a stabilit ca ordinul a fost emis în temeiul si cu respectarea Legii nr. 84/1995, ÎCCJ statuând ca prin acesta s-a dispus doar cu privire la intabularea în cartea funciara a unui drept de proprietate al reclamantei ce a luat nastere in temeiul dispozitiilor art. 166 alin. 4 din Lg. nr. 84/1995.

La momentul emiterii ordinului era în vigoare forma republicata a Legii 84/1995 publicata în M O. nr. 606/10.12.1999,

Astfel, alin. 2 al art. 166 din legea mentionata, stabilea componenta bazei materiale a învatamântului, care cuprindea, printre altele, „spatii pentru procesul de învatamânt si cercetare stiintifica, mijloace de învatamânt si de cercetare aferente, biblioteci, edituri si tipografii, statiuni didactice si de cercetare, unitati de microproductie, ateliere scolare, ferme didactice, gradini botanice, terenuri agricole………….,  iar potrivit alin. 4 al aceluias8i articol: „(4) Baza materiala a institutiilor de învatamânt superior de stat este de drept proprietatea acestora…….,

De mentionat ca prin Legea nr. 713/2001 alin. 2 al. art. 166 nu s-a modificat, ci sa modificat doar alin. 4, potrivit caruia „Baza materiala a institutiilor de învatamânt superior de stat este de drept proprietatea acestora. Ministerul Educatiei si Cercetarii este împuternicit sa emita certificate de atestare a dreptului de proprietate pentru institutiile de învatamânt superior, pe baza documentatiei înaintate de catre acestea”.

De asemenea, nu în ultimul rând, de mentionat, este si faptul ca potrivit art. 166 al. 9 din aceeasi lege „Înscrierea dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile apartinând Ministerului Educatiei Nationale sau institutiilor si unitatilor de învatamânt si cercetare stiintifica din sistemul învatamântului de stat se face, dupa caz, în registrul de inscriptiuni si transcriptiuni, în cartile funciare sau în cartile de publicitate funciara, cu scutire de plata taxelor prevazute de lege”.

S-au facut toate aceste precizari pentru a reliefa împrejurarile de fapt si de drept care au dus la emiterea ordinului invocat de reclamanta în sustinerea plângerii.

 Prin urmare, in speta, reclamanta a dobândit in temeiul legii învatamântului un drept de proprietate privata asupra terenului, ordinul tinând loc de atestare a dreptului de proprietate.

Pe de alta parte, T. C. a statuat cu autoritate de lucru judecat care sunt dispozitiile aplicabile pârâtilor, respectiv art. 27 al. 21 din Legea 18/1991, articol care vizeaza faptul ca dreptul de proprietate al acestora nu a fost pierdut.

Cât priveste celelalte motive de nulitate a hotarârii invocate de reclamanta, având în vedere precizarile de mai sus si dispozitiile aplicabile pârâtilor, nu se mai impune analizarea acestora. 

Plângerea de fata nu poate fi considerata un fel de actiune în revendicare, caci compararea titlurilor nu se poate efectua în cadrul procesului de fata,  deoarece se impune ca pârâta Comisia Judeteana C. sa completeze titlul de proprietate al pârâtilor în baza legii noi si cum pârâtii nu au pierdut niciun moment dreptul de proprietate asupra Baltii B., potrivit celor statuate prin decizia instantei de recurs, nu se poate retine ca hotarârea contestata a fost data cu încalcarea Legii 18/1991.

Cât priveste cererea de interventie în interes propriu formulata de intervenienta G. M., într-adevar, din verificarea hotarârii contestate rezulta ca aceasta nu figureaza printre persoanele carora li s-a reconstituit dreptul de proprietate, desi aceasta apare mentionata în decizia civila a T. C. printre intervenientii care au depus cerere de interventie în interes propriu, alaturi de L. C., B. E., R. V., F. M. s.a. (fila 3 din decizie), a admis cererea acestor intervenienti (fila 18 din decizie), fiind omisa însa si din considerentele si din dispozitivul deciziei.

Aceasta este însa o eroare materiala ce poate fi îndreptata printr-o încheiere a instantei de recurs care a pronuntat decizia, încheiere în baza careia intervenienta va fi înscrisa în hotarâre de catre Comisia Judeteana C.. 

Fata de aceasta situatie, instanta apreciaza ca motivul invocat de intervenienta nu este unul de nulitate absoluta, urmând a respinge cererea de interventia în interes propriu.

PENTRU ACESTE MOTIVE

  ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Respinge exceptiile lipsei calitatii procesuale active si a lipsei de interes invocate de pârâta Comisia Judeteana C.

Respinge plângerea formulata de reclamanta U. de S. A. si M. V. B., cu sediul profesional la SCA „MICU SI ASOCIATII” , împotriva Hotarârii nr. 303/06.03.2009 emisa de pârâta COMISIA JUDETEANA PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR C., si în contradictoriu cu pârâta COMISIA LOCALA B. PENTRU APLICAREA LEGII NR. 18/1991 si cu pârâtii: G. A., G.D., D. I., N. E., G. C., T. I. I.,.D. T., D. P., D. I., I. I., T. M., T. V., I. S., D. F., N. M, N. E., T. F., I. D., I. P., I. N., S. D., I. M., D. I. G., D. V., R. S., R. C. D., S. M., L. C., B. E., R.V., F. M., R. G. F., G. V., G. I., D. I. B. L., T. A. D. T., L. F., M. P., B.M., I. F., A. A., B. S., G. I. C. C., N. F., D. F., P. G., S. N., N. M. M., M. R., I. D., L. N., B. O., D. P. D, S. V. F., S. M., G. M., I. G., S. N., A. B. V., D. M., M. E., D. M., I. N. I. D. C., G. V. M., D. M. D., D.C. M., I. C., A. N., F. G., R. G., R. C., C. N., B. M., B. I., S. V., G. V., G. G., M. D., I. M. I., D. M., R. G., D. S. L., C. N., M. N., D. D., D. G., D. T. C., D. V. M., G. D., I. I. P., I. D. P., M. M. I., P. C., R. P., M. C., A. V. si S. D. toti cu domiciliul ales pentru comunicarea actelor procedurale la Cabinet Avocat G. M.

Respinge cererea de interventie în interes propriu formulata de intervenienta G. M., domiciliata în com. B, jud. C.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.