Fond funciar plângere Lg. 247-2005


Nr. operator 3923

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA NOVACI,JUDEŢUL GORJ

Dosar nr. 25/267/2007Legea  247/2005.

Sentinţa Civilă Nr. 1208

Şedinţa publică din 05 Octombrie 2009

Completul compus din:

PREŞEDINTE : G. B.

Grefier  :  A. S.

Pe rol fiind judecarea cauzei civile privind pe petenţii Ş. E., Ş. N., Ş. G.  şi Ş. I. şi pe intimatele C. L.LFF S., C. J. LFF GORJ  şi D. S. TG-JIU  şi  intervenienţii Ş. I.  şi Ş. I. C., având ca obiect fond funciar plângere Lg. 247/2005.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică  au răspuns petiţionarul Ş. E.  şi Ş. N. asistati de avocat Răduca Mircea  şi  intervenientul Ş. I. C,asistat de avocat Militaru Lucian. Nu au răspuns petiţionarii Ş. G  şi  Ş. I. fiind reprezentaţi de avocat Răduca Mircea. Nu a  răspuns interv.Ş. I.  fiind reprezentat de  avocat Militaru Lucian. Nu au răspuns intimatele.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către  grefierul de  şedinţă, au fost depuse la dosar de  către intervenienţi  obiecţiuni  la raportul de  expertiză, care în urma  punerii  în discuţie a părţilor  au fost respinse,pe motiv  că în răspunsurile la obiecţiunile anterioare expertul a  identificat atât terenul solicitat de petiţionari la reconstituire cât  şi terenul din actul invocat de intervenienţi, după  care , constatând dosarul  în stare  de  judecată, s-a  acordat cuvântul  în  fond.

Avocat Răduca  Mircea  pentru petiţionari a  solicitat admiterea plângerii,desfiinţare a hotărârii  comisiei  judeţene  şi reconstituire a dreptului  de proprietate conform identificărilor  terenurilor din raportul e expertiză, fără  cheltuieli de judecată, şi respingerea  cererii de intervenţie  în interes  propriu, cu motivarea că terenul din  actul  invocat  de intervenienţi nu face  parte  din terenurile reconstituite  petiţionarilor,iar pe de altă  parte, intervenienţii nu au făcut dovada că au urmat procedura specială prevăzută de legile fondului  funciar,nefăcând dovada formulării  cererii prin care  să fii  solicitat să li  se  reconstituie dreptul de proprietate, pentru terenul cu vegetaţie forestieră din actul invocat  de aceştia.

Avocat  Militaru  Lucian  pentru intervenienţi,a solicitat  admiterea  cererii de intervenţie având  în vedere  declaraţiile  martorilor D. M  şi B. N. conform cu  care  terenul intervenienţilor  ar  fi cuprins în  terenul solicitat  de petiţionari la reconstituire.

INSTANŢA

Asupra cauzei  civile  de faţă;

Prin  plângere înregistrată la această instanţă  petiţionarii Ş. E.,Ş. N., Ş. G.  şi Ş. I.,  au solicitat ca  în contradictoriu cu intimatele C.  LFF S. , C.J. Gorj LFF şi D.S. Tg-Jiu, să fie desfiinţată HCJ Gorj nr. 4127/14.07.2006, şi să li se  reconstituie dreptul  de proprietate,pentru  suprafaţa totală de 2,2600 ha, teren cu vegetaţie forestieră.

În  motivarea plângerii,  au arătat că terenul cu vegetaţie forestieră este cuprins  în  7 trupuri situate  pe raza comunei Săcelu,jud.Gorj,în continuarea  terenurilor fâneţe sau arabil,reconstituite în baza Legii  18/1991.

Au formulat cerere de intervenţie  în interes  propriu interv. Ş. I.  şi Ş. I. C, prin  care au solicitat respingerea plângerii  petiţionarilor,cu  motivarea  că în terenul solicitat de aceştia din urmă, este inclusă şi  o suprafaţă de teren proprietatea intervenienţilor.

Pentru dovada  plângerii  petiţionarii au depus la dosar HCJ Gorj nr.4127/14.07.2006,cu tabelul  nominal anexă, actul de vânzare din 24  aprilie 1915,sentinţa civilă nr l942/15 dec. 2006 Judecătoriei Novaci  judeţul Gorj, actul de  vânzare din anul  1938,sentinţa  nr.1928/27 aug..2007 A  Tribunalului  Gorj,cererea depusă al Comisia  locală şi  schiţele terenurilor solicitate  la reconstituire,procesul-verbal încheiat la 8 ianuarie 2008 de  C. C. LFF  Săcelu,sentinţa civilă nr. 1523/19 oct.  2006 a Judecătoriei  Novaci,judeţul Gorj, titlul d e proprietate  nr.5144318/29 ianuarie  2003,procesul verbal de punere  în  posesie nr. 181/4  dec. 2002 întocmit de  C.  LFF S,au  fost  audiaţi martori proprietari  vecini  ai terenurilor solicitate de petiţionari şi anume : P. Şt. M,C. G.,C. N. ,P. I.,B. I.,M. D.,D. F.

Intervenienţii  au depus  la  dosar actul de  vânzare din 24  aprilie l915,solicitând  şi  audierea martorilor B. N. şi D. M.

La  solicitarea  instanţei,C. LFF  S., a înaintat documentaţia avută  în vedere la invalidarea  cererii petiţionarilor .

De  asemenea  aceeaşi comisie a comunicat  instanţei  situaţia  privind  pe  intervenienţi cu  privire  la terenul cu vegetaţie forestieră,solicitat de  aceştia  la reconstituire.

În urma punerii în discuţia  părţilor s-a  admis efectuarea în cauză  a  unei expertize tehnice  de specialitate, a  fost  numit expert G. L.,expertiza având ca obiective : identificarea terenurilor petiţionarilor şi  intervenienţilor individualizarea prin  punct, dimensiuni, suprafaţă şi vecinătăţi  şi să se  stabilească dacă amplasamentul  este  liber  sau a  fost atribuit altor  persoane.

Examinând  probatoriul administrat  în cauză, instanţa constată că petiţionarii, au formulat cerere adresată C. comunale LFF  S., în calitate de moştenitori ai autorului Ş. E. prin care  au solicitat să  li se reconstituie dreptul de proprietate pentru suprafaţa de 2,2600 ha teren cu vegetaţie forestieră.

Cererea  a  fost  invalidată  prin HCJ Gorj nr.4127/14  iulie  2006  pe  motiv  că nu au  prezentat  acte d e proprietate.

Petiţionarilor  li s-a  comunicat hotărârea  Comisiei Judeţene Gorj prin adresa  nr.3089/30 nov., 2006,luând  cunoştinţă de aceasta  conform dovezii existentă la pagina 62,la data de 5  decembrie  2006.

Petiţionarii  au depus  plângerea  la instanţă  la  data de 22 decembrie  2006.

În instanţă,având  în vedere prevederile art. 6 alin. 1/3 din Legea  1/2000 modificată  şi completată prin Legea  247/2005, prin actele depuse  la dosar respectiv hotărârile judecătoreşti prin care li s-a  reconstituit dreptul de proprietate  pentru  terenul cu alte categorii de  folosinţă, actul de  vânzare  din anul l938 existent la pagina 41  şi declaraţiile  martorilor audiaţi  în cauză,s-a făcut dovada că autorul petiţionarilor a  deţinut  terenuri cu  vegetaţie forestieră situate  în mai  multe  puncte pe  raza comunei Săcelu,  jud Gorj,şi anume :”Piscul Puiului”,”Tufa Deasă”, „Pâraie” şi „Ulmet”.

În urma efectuării expertizei au fost  identificate terenurile pe  puncte,stabilindu-se că în  pct. „ Piscul Puiului şi  Tufa Deasă”,sunt situate  4  terenuri cu suprafeţele de 606  mp,615 mp, 1155 mp  şi 1240  mp.

În punctul „Pâraie” au fost identificate  2  terenuri, unul  în suprafaţă de 2800 mp şi cel de al doilea  în suprafaţă de 16.573 mp.

Cu privire  la terenul din  pct.Ulmet, s-a stabilit că acesta are o suprafaţă  de 800  mp dar că  se  află  pe teritoriul administrativ al comunei Bengeşti-Ciocadia,judeţul Gorj.

A rezultat o suprafaţă  totală de teren cu vegetaţie forestieră de  2,2989 ha , situată  pe  raza comunei Săcelu jud.Gorj  şi o  suprafaţă de 800 mp, pe raza comunei Bengeşti-Ciocadia, judeţul Gorj.

Unul din obiectivele expertizei  având  în vedere că cererea de intervenţie  în interes propriu a fost admisă  în  principiu, a  fost de a se stabili dacă terenul din actul de vânzare  din anul  1915,existent  la pagina 30,este cuprins în terenul solicitat de petiţionari la reconstituire respectiv  în suprafaţa de  16.573 mp,situată  în  pct Pâraie.

Schiţele anexe la raportul iniţial de expertiză cât  şi la completările ulterioare având în vedere obiecţiunilor formulate de intervenienţi, scot  în evidenţă faptul că terenul din actul invocat de intervenienţi nu este cuprins în cele  solicitate de petiţionari,acesta fiind  şi  motivul pentru  care  în urma punerii  în discuţie a  obiecţiunilor formulate de intervenienţi, obiecţiunile  au fost  respinse.

Referitor la aceeaşi cerere,C. comunală  LFF S. prin  adresa nr.3077/23 sept. 2008 existentă la pagina 151, a comunicat că  intervenienţii nu au formulat  în termen  legal cerere pentru reconstituire a  dreptului de proprietate  pentru  terenul  cu vegetaţie forestieră specificat  în actul de  vânzare din 24.04.l915  şi nu au cunoştinţă dacă acelaşi  teren a  fost solicitat pentru reconstituire petiţionarii.

C. LFF S.  în documentaţia  înaintată instanţei,prin adresa nr. 1054/18.04.2008excistentă la pagina 89, a  comunicat că pentru  terenurile solicitate  de petiţionari  nu  li s-a reconstituit dreptul de proprietate  anterior apariţiei legii 247/2005,că terenurile sunt  libere,nefiind atribuite altor  persoane.

Concluzionând se  constată că  petiţionarii în calitate  de  moştenitori ai autorului Ş. E.,fac dovada  dreptului de  proprietate  asupra terenurilor  cu vegetaţie forestieră  în conformitate  cu disp.art. 6 alin 1/3 din Legea 1/2000 atât  cu actul depus la dosar cât şi  proba cu martori, terenurile fiind  libere,neatribuite altor  persoane,nereconstituite anterior petiţionarilor,rezultând că aceştia sunt  îndreptăţiţi la reconstituire pentru  suprafaţa de teren cu vegetaţie forestieră,identificată prin raportul de expertiză, terenuri situate  pe raza comunei Săcelu, judeţul Gorj.

Având  în vedere faptul că unul dintre terenurile solicitate  este situat pe raza  comunei Bengeşti-Ciocadia,  urmează  să fie admisă  în parte  plângerea, să fie desfiinţată  HCJ Gorj nr.4127/14.07.2006  cu  privire la petiţionari  şi să  li se reconstituie dreptul  de  proprietate  în indiviziune pentru  terenurile cu vegetaţie forestieră, identificate prin raportul de expertiză, situate  pe raza comunei Săcelu,  jud. Gorj, pe vechiul amplasament.

Cu  privire la cererea  de  intervenţie, având  în vedere  că terenul pe care intervenienţi susţin că ar fi  cuprins în terenurile solicitate de intervenienţi la reconstituire, nu face parte din aceste  terenuri, fiind situat pe  un alt  amplasament,având  în  vedere şi faptul că  petiţionarii  nu au urmat procedura specială prevăzută d e legile fondului funciar, ei nedepunând cerere  de reconstituire a dreptului de proprietate,pentru acest teren,cererea d e intervenţie urmează  să fie  respinsă.

Intimata D. S. Tg-Jiu, prin întâmpinare(pagina 9) a  invocat  excepţia  de tardivitate a contestaţiei şi cea  a inadmisibilităţii  plângerii, în esenţă cu  motivarea  că petiţionarii  nu au făcut dovada proprietăţii cu acte  doveditoare  , că nu au formulat  personal cerere  la comisia locală,şi că  nu  au contestat hotărârea  Comisiei Judeţene  în 30 de  zile de la  comunicare.,

Excepţiile se resping,având  în vedere  faptul că  petiţionarii au formulat  cerere personal adresată  C. comunale  LFF  S.,făcând dovada calităţii de  moştenitori ai defunctului Ş. E.,iar contestarea Hotărârii Comisiei Judeţene a fost făcută  în termen, plângerea fiind  depusă la instanţă la data de 22  decembrie  2006 luând  cunoştinţă  de hotărâre  la data de 5  decembrie  2006.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Admite  în parte plângerea formulată de  petiţionarii Ş. E.,Ş. N.,Ş. G., domiciliaţi  în comuna Săcelu,judeţul. Gorj, şi  Ş. I. domiciliat în comuna Crasna, satul Drăgoieşti, jud Gorj  împotriva HCJ Gorj nr.4127/14.07.2006  în contradictoriu cu  intimatele  C. comunală LFF S.,  Comisia Judeţeană Gorj LFF  şi D. S. Tg-Jiu, şi  intervenienţii : Ş. I., domiciliat  în Bucureşti, str. Sfântu Elefterie nr.,15,sectorul 5 şi Ş. I. C.,domiciliat  în comuna Scoarţa, satul Mogoşani,judeţul Gorj.

Respinge  cererea de  intervenţie  în interes  propriu formulată de intervenienţii Ş. I. şi Ş. I. C.

Respinge excepţiile  de intimata  D.S. Tg-Jiu,judeţul Gorj.

Desfiinţează HCJ Gorj nr.4127/14.07.2006,  cu  privire  la petiţionari.

Dispune reconstituirea dreptului  de proprietate  în indiviziune petiţionarilor,pentru  terenurile identificate  prin raportul de  expertiză întocmit de expertul G. L, situate pe raza comunei Săcelu,judeţul Gorj,  pe  vechiul amplasament.

Cu recurs, în termen  de 15  zile de  la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică din 05 Octombrie 2009, la  Judecătoria Novaci,judeţul Gorj.

Preşedinte,

Gheorghe Bădiţa