Litigiu de fond funciar


SENTINŢA CIVILĂ NR. 1702

Şedinţa publică din 1 octombrie 2009

Pe rol judecarea cauzei civile privind pe reclamant xxxx şi pe pârâţii xxxxxx, având ca obiect litigiu de fond fanciar.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică au răspuns avocat Ene Gheorghe ce reprezintă reclamantul , pârâta asistată de avocat Iliescu Adriana, lipsă fiind celelalte părţi.

Procedura de citare legal îndeplinită .

S-a făcut referatul cauzei de grefier, după care , avocat Ene precizează că la dosar, se regăsesc obiecţiunile la expertiză formulate de reclamant, în scris , solicită ca instanţa să se pronunţe cu privire la acestea ..

Avocat Iliescu Adriana solicită respingerea obiecţiunilor formulate de reclamant – prin încheierea de şedinţă , instanţa s-a pronunţat cu privire la obiectivele expertizei , ele se regăsesc la fila 106 dosar , instanţa nu a stabilit măsurarea altor suprafeţe de teren .şi nu a apare nicăieri în obiectivele expertizei.

Instanţa a verificat încheierea de şedinţă din 27.11.2008 prin care s-au stabilit obiectivele expertizei precum şi încheierea de şedinţă prin care s-au stabilit obiectivele suplimentare şi verificând aceste obiective a constatat că expertul a răspuns la toate obiectivele stabilite de instanţă , motiv pentru care , respinge obiecţiunile la expertiză ridicate de reclamant.

Avocat Ene Gheorghe depune la dosar copia sentinţei civile de partaj.

Nefiind alte cereri , instanţa constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul în fond.

Avocat Ene pentru reclamant , solicită admiterea acţiunii , a se constata nulitatea absolută a titlului de proprietate 7319/22.11.1994 emis pe numele autorului pârâţilor şi radierea din acest titlu a suprafeţelor de teren pentru care s-a făcut reconstituirea.

Părţile au avut pe rol, mai multe cauze succesive în care pârâţii s-au prelevat de copii ale titlului de proprietate 7319/29.11.2004, copii care prezintă situaţii diferite în ceea ce privewşte suprafeţele pentru care s-a reconstituit titlul de proprietate . Astfel , îhtr-o variantă se reconstituie dreptul de proprietate pentru 9.011 m.p. teren iar în altă variantă a aceluiaşi titlu de proprietate pentru alte suprafeţe însumând 15.951 m.p.Având în vedere că nu pot exista două titluri de proprietate cu acelaşi număr şi aceeaşi dată dar prin care se reconstituie dreptul de proprietate pentru suprafeţe diferite, se impune a se constata nulitatea acestora .

Aşa cum a precizat şi expertul , suprafaţa de 1140 m.p. teren fânaţâ din tarlaua 41 , parcela 1202/41/1 în mod greşit a fost trecut în titlul de proprietate pe numele defunctei xxxx , sub acelaşi număr de tarla şi parcelă , se impune radierea acestei suprafeţe de teren din TP 7244/94.

De asemenea se impune şi radierea terenului de 589 m.p. curţi construcţii trecut în TP 7319/1994 , tarlaua 66/28, parcela 25, teren ce a fost proprietatea defunctei xxxx , aşa cum se recunoaşte şi de pârâtă. Având în vedere că acest teren nu a fost proprietatea defunctului, se impune admiterea acţiunii , aşa cum a fost formulată, cu cheltuieli de judecată .

Avocat Iliescu Adriana pentru pârâtă solicită admiterea în parte a acţiunii, suprafaţa de 1140 m.p. teren , provine de la xxxx In ceea ce priveşte suprafaţa de 589 m.p. teren , aceasta a fost cumpărată de soţia supravieţuitoare cu defunctul xxxx în timpul vieţii, conform actului de dare în plată din 21 mai 1971.

Dezbaterile fiind terminate ,

INSTANŢA Constată că reclamantul xxxx a chemat în judecată pe pârâţii: xxxxxxxx şi OOMtSIA JUDEŢEANĂ de stabilire a dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Bacău, solicitând a se dispune nulitatea absolută a titlului de proprietate nr.7319/22.11.1994, emis pe numele autorului pârâţilor xxxx şi radierea din acesta a suprafeţelor de teren pentru care s-a făcut reconstituirea dreptului de proprietate.

Cererea este scutită de plata taxei de timbru iar în motivarea acesteia se arată că reclamantul este fratele pârâtei xxxx cu care se judecă în prezent pentru partaj, pârâta prevalându-se în procesul de partaj de T.P. nr.7319/1994 în copie, într-o variantă în acesta menţionându-se suprafaţa de 9011 m.p. iar în alta suprafaţa totală de 15.951 m.p. De asemenea într-o copie este menţionată suprafaţa de 1140 m.p. fânaţ în tarlaua 41,parcela nr.1202/74/1, care este trecută şi în titlul de proprietate nr.7244/1994 în care s-a reconstituit dreptul de proprietate după defuncta xxxx, sub acelaşi număr de tarla şi parcelă. Un alt motiv de nulitate îl constituie faptul că terenul intravilan de 589 m.p. curţi construcţii trecut în TP nr. 7319/1994,tarlaua 66/28,parcela nr.25, a fost identificată în cadrul unei expertize, ca având nr. de tarla 66/29 şi a fost proprietatea defunctei xxxx, motiv pentru care se solicită radierea acesteia din TP. nr.7319/1994.

Pârâţii xxxxxxxxx, au formulat întâmpinare prin care au răspuns la capetele de cerere ale reclamantului,în sensul că au precizat că nu există două titluri de proprietate cu acelaşi număr ci numai TP nr.7319/1994, a cărei suprafaţă a fost modificată de la 0,90 ha ,1a 1,5951 ha. Cât priveşte suprafaţa de 1140 m.p. teren din TP nr.7244, aceasta are vecini diferiţi şi nu este vorba despre aceeaşi suprafaţă de teren iar suprafaţa de 589 m.p. teren curţi construcţii a fost cumpărată de soţia supravieţuitoare cu defunctul xxxxx în timpul vieţii acestuia, conform actului de dare în plată din 21 mai 1971.

In depus 3-CXC j S ™ 3.11 S 011C1 tâX relaţii de la Comisia Locală pentru

3j3 A1C 3.1 C St Legilor fondului funciar 3t C0ITL XXXX Şl Comisia judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate Bacău şi s-a efectuat o expertiză tehnică topo, instanţa a reţinut,

ÎN FAPT:

Terenurile în litigiu sunt amplasate pe raza comunei xxxx.

Reclamantul este fratele pârâtei xxxx, mama acestora fiind xxxxx, ce a fost căsătorită şi cu xxxxxx, autorul pârâţilor.

Susţine reclamantul că pe titlul de proprietate eliberat lui a_aJvJvA.j JULjL XXXC/C1 greşit s-au înscris suprafeţele de teren de 1140 m.p. şi 589 m.p., deoarece au aparţinut mamei sale.

Suprafaţa de 1140 m.p. teren fâneţe pentru care s-a solicitat de către reclamant să fie radiată din T.P. nr.7319/1994 emis pe numele xxxxx, se regăseşte şi în T.P. nr. 7244/1994 emis pe numele xxxxx, în parcela nr.1202/74/1, tarlaua nr.41.

Cu toate că la vecinii suprafeţei de teren nu coincid în totalitate, urmare a deplasării expertului în teren, după identificarea suprafeţei în litigiu, acesta a stabilit însă că şi ca suprafaţă şi elemente cadastrale, respectiv tarla şi parcelă, este vorba de unul şi acelaşi teren.

Analizându-se actele de provenienţă, respectiv cele care au stat la baza emiterii celor două titluri de proprietate, s-a constatat că din eroare această suprafaţă de teren a fost trecută şi pe T.P. nr. 7319/1994, în mod corect ea trebuia înscrisă doar în TP nr. 7244/1994 emis pe numele xxxxxx deoarece provine de la defuncta xxxxxx, aspect cu care a au fost de acord şi pârâtele prin apărător,în concluziile puse pe fondul cauzei.

Cat priveşte suprafaţa de 589 m.p. teren intravilan curţi – construcţii înscrisă pe titlul de proprietate nr. 7319/1994 emis pe numele xxxxxx, expertul a identificat-o, conform limitelor de hotar marcate pe schiţa pusă la dispoziţie de către părţi.

In urma identificării, expertul a constatat că această suprafaţă de teren se află în tarlaua nr.66/29 şi nu 28 cum greşit s-a menţionat în titlul de proprietate,parcela nr.25.

Această suprafaţă de teren a fost înscrisă în titlul de proprietate după defuncta xxxxxx, în baza actului de dare în plată încheiat la data de 21.05.1971 (fila 19 dosar) prin care soţilor xxxxxxx li s-a dat cu plată suprafaţa de 500 m.p. teren în satul Măgireşti, pe care cei doi aveau obligaţia de a construi o locuinţă.

Terenul nu a putut fi identificat cu precizie de către expert în sensul dacă este acelaşi cu suprafaţa de 589 m.p., neexistând nici un plan de situaţie sau o schiţă anexă actului de dare în plată.

Pe actul de dare în plată, apare însă ca vecin Pârâul xxxxx, vecin ce apare şi la suprafaţa totală stăpânită de xxxxxx.

Reclamantul a solicitat să fie identificată şi suprafaţa de 0,06 ha teren amplasat la punctul xxxxx, deoarece acesta ar fi terenul ce figurează în actul de dare în plată şi care a fost înstrăinat de xxxxxxx

Expertul 1-a identificat doar ca amplasament şi a precizat în raportul de expertiză că nu are ca megieş nici un pârâu şi deci teoretic nu există identitate între cele două suprafeţe de teren.

Greşeala de la parcelă nu demonstrează că este vorba de terenuri diferite, ci este o eroare materială, care nu justifică radierea suprafeţei de teren din titlul de proprietate nr. 7319/1994.

In raport de situaţia de fapt şi considerentele reţinute, urmează a se admite în parte acţiunea reclamantului doar cu privire la suprafaţa de 1140 nxp. teren.

Se va dispune nulitatea absolută parţială a titlului de proprietate nr.7319/1994 şi radierea din acesta a suprafeţei de 1140 m.p. teren din T 41, parcek nr. 1202/74/1, urmând a se respinge cererea privind radierea din acelaşi titlu de proprietate şi a suprafeţei de 589 m.p. teren curţi construcţii.

CHELTUIELI:

Reckmantul a suportat plata onorariului de avocat în sumă de 1300 lei, conform chitanţei nr.271/1.10.2009, depusă la dosar şi a solicitat obligarea pârâţilor la cheltuieli de judecată.

Instanţa va respinge în baza art.274 Gpr.civilă, cererea privind obligarea Comisiei judeţene k plata cheltuielilor de judecată, deoarece nu i se poate imputa înscrierea suprafeţei de 1140 m.p. teren pe ambele titluri de proprietate în situaţia în care titlurile de proprietate se emit în baza documentaţiei întocmite şi înaintate de către Comisia locală.

Va obliga pe ceilalţi pârâţi să achite reclamantului cheltuielile de judecată, deoarece aceştk cunoşteau cu exactitate situaţia juridică a terenului.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

HOTĂRĂŞTE:

Admite în parte acţiunea formulată de reclamantul xxxxxx,împotriva pârâţilor: xxxx şi COMISIA JUDEŢEANĂ de stabilire a dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Bacău.

Dispune nulitatea absolută parţkk a titlului de proprietate nr.7319/22.11.1994.

Dispune radierea din acesta a suprafeţei de 1140 m.p. teren din T 41,parcek nr.1202/74/1.

Respinge capătul de cerere privind radierea din T.P. nr.7319/1994 a suprafeţei de 589 m.p. teren curţi construcţii.

Obligă pe pârâţii xxxxxxx la 1300 lei cheltuieli de judecată către reckmant, reprezentând onorarii expert şi avocat.

Respinge cererea privind obligarea pârâtei Comisia judeţeană la cheltuieli de judecată.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 1 octombrie 2009.

PREŞEDINTE ,  GREFIER,

OLGUŢA LUNGU TRANOLE CAMELIA PORFIR