Materie fond funciar – modificare titlu de proprietate


Sentinţa civilă nr. 2 din 09.01.2012 – Materie fond funciar – modificare titlu de proprietate

 Prin cererea precizata,înregistrată  pe rolul Judecătoriei Bicaz sub numărul 461/188/2008, reclamanta G.I. M. a chemat in judecată civilă  pe pârâtele N. Gh.T.,Comisia Comunală xxx pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privata asupra Terenurilor(Comisia Locală) şi Comisia judeteană Neamţ pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor(Comisia Judeteana),solicitând  instanţei să dispună anularea Procesului-verbal de punere în posesie nr. 34/1018 din 18.02.2005 intocmit  de intimata Comisia Locală.

In motivare a invocat in esenţă lipsa vocaţiei succesorale a pârâtei N. la moştenirea autorului A. T.V. şi propria vocaţie succesorală la aceiaşi succesiune.

In drept cererea a fost intemeiată pe dispoziţiile art.III alin.1 pct.1 lit i din Legea 169/1997.

Pârâta persoană fizică,legal citată, s-a apărat in esenţă ridicând excepţia lipsei de interes a reclamantei,excepţie pe care ulterior nu a mai susţinut-o, însă chiar dacă ar fi fost susţinută s-ar  fi impus respingerea acesteia intrucât reclamanta Gociu a formulat cerere de reconstituire in cauză.

S-a dispus ataşarea spre consultare a Dos.919/2004 al Judecătoriei Bicaz.

S-a administrat proba cu inscrisurile de la dosarul pricinii şi proba testimonială cu declaraţia martorului A.V..

In proces a fost introdusă A.M. în locul reclamantei.

Prin sentinţa civ.1025/2010 instanţa investita a respins acţiunea.

Tribunalul Neamţ, prin dec.civ.1029/RC/2010, admitând recursul formulat de  A.M., a casat in totalitate hotararea fondului,trimiţând cauza spre rejudecare aceleiasi instante, unde pricina a fost renregistrată sub nr.461/188/2008*.

In rejudecare s-a dispus citarea numitelor  G. I. M.  şi A.M., in calitate de reclamante, şi s-a administrat in completare poroba cu alte înscrisuri pertinente.

 Intimata Comisia judeţeană, prin întâmpinare, a ridicat, in temeiul art.36 alin.1 din Regulamentul… aprobat prin HG 890/2005(modificată), excepţia prematurităţii acţiunii pentru lipsa documentaţiei premergătoare emiterii titlului de proprietate

In şedinţa publică din 9.01.2012, admiţându-se excepţia lipsei calităţii procesuale active a numitei A.M.- care până la data emiterii Procesului verbal acum atacat nu promovase cerere de reconstituire a dreptului de proprietate pentru suprafaţa de 2 ha teren cu vegetaţie forestiera obiect al aceluiaşi Proces verbal- a respins acţiunea in consecinţă.

In aceiaşi şedinţă, din oficiu,a fost invocată excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a intimatei Comisia judeţeană.

Examinând cu prioritate excepţiile invocate,instanţe le va respinge cu argumentele ce succed:

– Deşi nu este emitenta actului litigios, intimata Comisia judeţeană are calitate procesuală pasivă  in cauză, intrucât este de principiu, conform Regulamentului antemenţionat, că stabilirea amplasamentului terenurilor reconstituite pe amplasamente noi se face la propunerea Comisiei Locale validata de Comisia Judeţeană.;prin urmare ,excepţia nu este întemeiată.

– Faţă de obiectul acţiunii de faţă excepţia prematurităţii va fi respinsă ca lipsită de  obiect întrucât acţiunea prezenta nu are ca obiect obligatia de a face –obligarea intimatei Comisia judeţeană sa emită un titlu de proprietate.

Pe fondul pricinii, analizând probatoriul administrat,Judecătoria reţine:

 In fapt, in cauză, reclamanta G.M. cere, in baza art.III alin.1 pct.1 lit i din Legea 169/1997,anularea Procesului-verbal de punere în posesie nr. 34/1018 din 18.02.2005 intocmit  de intimata Comisia Locală pentru lipsa vocaţiei succesorale a pârâtei Nistor Teodora la moştenirea autorului Adumitroaei T.Vasile,afirmând propria sa vocaţie la aceiaşi succesiune.

 Procesul verbal in litigiu a fost incheiat de intimata Comisia Locală in executarea s.c. irevoc.1123/2004 a Judecătoriei Bicaz cu prilejul punerii in posesie a pârâtei Nistor cu suprafaţa de 2 ha teren cu vegetaţie forestieră, reconstituit, prin hotărârea judecătorească pomenită, in favoarea pârâtei, pe un amplasament nou-UP IV UA 137 A-O.S.Ceahlău.

Reconstituirea a avut la baza Titlul de proprietate 215407/1926 emis pe numele defunctului V.I.A. din xxx, fiind solicitată de de aceeaşi pârâtă, prin mandatar A.S. V., prin cererea 785/1998.

Potrivit Adresei 4287/2011(f.38 ds.rj) xxx a formulat cerere de reconstuire după acelaşi autor şi in baza aceluiaşi titlu abia la 26.08.2011,inregistrată sub nr.2248/30.06.2011.

Acţiunea pendinte este neîntemeiată.

Potrivit  art.. III* alin 1 lit a pct.i ,,Sunt lovite de nulitate absolută, potrivit dispoziţiilor legislaţiei civile, aplicabile la data încheierii actului juridic, următoarele acte emise cu încălcarea prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare şi ale prezentei legi:

a) actele de reconstituire sau de constituire a dreptului de proprietate, în favoarea persoanelor care nu erau îndreptăţite, potrivit legii, la astfel de reconstituiri sau constituiri, cum sunt:

(i) actele de reconstituire în favoarea unor persoane care nu au avut niciodată teren în proprietate predat la cooperativa agricolă de producţie sau la stat sau care nu au moştenit asemenea terenuri.

Nefiind, precum titlul de proprietate, un act prin care ia naştere un drept de proprietate funciara,Procesul verbal de punere in posesie nu constituie un act de (re)constituire in sensul textului de lege evocat,ci are natura juridica a  unui act administrativ încheiat de o entitate administrativă – Comisia Locală de fond funciar – în procedura prealabilă emiterii titlului de proprietate şi ,deci, atacabil numai odată cu titlul de proprietate, al cărui accesoriu este.

Chiar daca procesul verbal litigios ar fi un act susceptibil de anulare in lipsa titlului de proprietate pe care îl însoţeşte,acţiunea pendinte tot nu ar putea fi  primită deoarece,până la data emiterii acestuia,reclamanta ,nu a formulat o cerere de reconstituire a dreptului de proprietate după acelaşi autor,ceea ce are semnificaţia lipsei acceptării succesiunii acestuia in condiţiile legilor fondului funciar – Legea 18/1991, rep, şi Legea 1/2000, modificate.

Faţă de considerente expuse se va respinge ca neîntemeiată acţiunea de faţă, astfel cum a fost precizată, fiind de prisos analiza susţinerilor privind vocaţia succesorală a părţilor.

 Căzând in pretenţii, se va respinge ca nefondat accesoriul reclamantei privind cheltuielile de judecată.