Plangere impotriva hcj.


Dosar nr. … Cod operator 2445

Fond funciar

ROMÂNIA

JUDECATORIA TG-JIU

SENTINTA CIVILA NR.  …

SEDINTA PUBLICA DIN  …

PRESEDINTE: …

GREFIER: …

Pe rol fiind judecarea actiunii civile privind pe petitionara  C. F., în contradictoriu cu intimatele Comisia  Locala pentru aplicarea Legii 18/1991 …, Comisia Judeteana … si  Directia Silvica …, având  ca  obiect plângere împotriva HCJ.

La apelul nominal facut în sedinta publica, a raspuns avocat  A.G.,  pentru petenta, lipsa fiind intimatii.

Procedura de citare,  legal îndeplinita.

 S-a facut referatul  cauzei de catre grefierul de sedinta, care învedereaza instantei ca s-a depus la dosar raportul de expertiza  întocmit în cauza, dupa care, constatându-se ca nu sunt obiectiuni cu privire la raportul de expertiza întocmit în cauza, sau alte cereri de formulat, instanta  a acordat cuvântul asupra exceptiilor invocate de catre Directia Silvica …, prin întâmpinare, respectiv,  exceptia de tardivitate a contestatiei si exceptia inadmisibilitatii, cât si asupra fondului.

Avocat A.Ghe., pentru petenta,  a pus concluzii de respingere a exceptiilor.

Pe fond, a solicitat admiterea actiunii,  anularea  în parte a HCJ nr. …, în ce o priveste pe petitionara si reconstituirea dreptului de proprietate pentru petenta, cu privire la suprafata de teren de  1, 22 ha, identificata în raportul de expertiza.

JUDECATA

 Prin cererea înregistrata sub nr. … la Judecatoria Tg-Jiu, petitionarii A.,B.,C.,D.,E.,F.,G.,H.,… au solicitat instantei ca, în contradictoriu cu  intimatele Comisia  Locala pentru aplicarea Legii 18/1991 …, Comisia Judeteana … si Directia Silvica …,  prin sentinta  ce se va pronunta,  sa se dispuna anularea HCJ nr…. si obligarea  Comisiei Locale … sa întocmeasca  documentatia în vederea  eliberarii titlurilor de proprietate asupra terenurilor cu vegetatie forestiera situate în  afara perimetrului satului …, conform  dimensiunilor si învecinarilor  descrise  în cererile de reconstituire  a dreptului de proprietate, precum si a schitelor  din planurile cadastrale.

În motivarea actiunii, s-a învederat ca, în baza L247/2005 au formulat cereri de reconstituire  a dreptului de proprietate pentru suprafetele  cu  vegetatie forestiera  care  se afla în continuarea  curelelor  de teren arabil.

Au învederat petentii ca la cererile de reconstituire a dreptului de proprietate au fost anexate  si acte de filiatie, suprafetele respective provenind de la autorii petentilor, care au fost deposedati de aceste terenuri în anul  1948, precum si schitele de amplasament  care fac parte din planurile si  hartile cadastrale care se afla la comisia locala.

Petentii au mai aratat ca prin HCJ nr. … au fost invalidate în mod nejustificat  cererile  de  reconstituire a dreptului de proprietate formulate si ca pentru terenurile ce au facut obiectul acestor cereri nu au fost formulate cereri de catre persoane neîndreptatite si nici nu li  s-a reconstituit dreptul de proprietate altor persoane, în baza unor legi anterioare.

În drept, au fost invocate prev. art.  53 alin. 2 din L 18/1991, asa cum a fost modificata.

Instanta, din oficiu, în virtutea rolului sau activ, a solicitat  Primariei Comunei …a comunica daca terenurile petentilor provin de la  un autor comun al acestora, daca cererea de reconstituire este comuna sau daca este pentru fiecare parte si daca reconstituirea  dreptului de proprietate cu privire  la terenurile  agricole s-a facut  pe acelasi aliniament cu terenurile cu vegetatie forestiera,  precum si daca s-a facut individual sau în comun.

Prin adresa nr. …. s-a raspuns solicitarilor instantei, în sensul ca terenurile cu privire la care petitionarii au solicitat reconstituirea dreptului de proprietate nu provine de la un autor comun al acestora, cererile de reconstituire  au fost facute  separat de fiecare parte, iar reconstituirea dreptului de proprietate cu privire la terenul agricol s-a facut individual, pe acelasi aliniament cu terenurile  cu vegetatie forestiera.

Prin încheierea de  sedinta din data …, instanta, constatând ca terenurile în cauza nu provin de la un singur autor al petitionarilor, în baza art. 165 Cpc, a dispus disjungerea cauzei, respectiv, a plângerii formulate, pentru fiecare petitionar în parte.

În urma disjungerii, cu privire la petenta C. F., s-a format dosarul cu nr. ….

S-au  anexat în xerocopie la dosar, în dovedirea actiunii, o serie de înscrisuri, respectiv, Tabelul cu cetatenii care au solicitat teren cu vegetatie forestiera în satul …, HCJ nr. …,  Cererea de reconstituire a dreptului de proprietate adresata de catre  petenta C. F. cu privire la terenul în cauza,  primarului comunei …, schita  amplasament teren forestier, actul de identitate al petentei, actele de stare civila ale acesteia

În vederea justei solutionari a cauzei, instanta a dispus emiterea unei adrese catre Comisia Locala … de Aplicare a Legii 18/1991, prin care a solicitat a se înainta la dosar actele ce au stat la baza  emiterii HCJ nr.  …, privind pe petitionara  C. F.

Prin adresa  nr. … au fost înaintate la dosar, în  copie xerox,  cererea nr. …, schita amplasament teren forestier, declaratii de recunoastere reciproca  a limitelor  proprietatii cu vegetatie forestiera, acte de stare civila, ….

Intimata Directia Silvica … a formulat în cauza întâmpinare prin care au fost invocate exceptia  tardivitatii contestatiei si exceptia inadmisibilitatii acesteia.

Pe fond, s-a solicitat  respingerea actiunii  ca netemeinica  si nefondata.

În motivarea întâmpinarii s-a sustinut ca actiunea este inadmisibila deoarece petenta nu a formulat personal cerere de reconstituire a dreptului de proprietate la Comisia Locala si ca aceasta contestatie nu este formulata în termenul legal de 30 de zile de la comunicarea HCJ , conform disp. art. 53 alin 2 din lg. 18/1991.

S-a mai sustinut ca petenta nu face dovada dreptului de proprietate si ca nici vecinii terenul nu fac aceasta dovada.

În dovedirea actiunii, s-au încuviintat proba cu martorii vecini ai terenului cu privire la care s-a solicitat reconstituirea dreptului de proprietate, sens în care au fost audiati în cauza martorii M S si V N, precum si expertiza tehnica în specialitatea silvicultura, lucrarea de specialitate fiind întocmita de d-l expert silvic M. I.

Analizând actele si lucrarile  dosarului, instanta a retinut  ca prin  cererea înregistrata sub nr. .. la Comisia Locala pentru aplicarea LEGII 18/1991 …, petenta C.. F.a solicitat reconstituirea dreptului de proprietate  cu privire la suprafata de teren forestier de 1, 2186 ha, alcatuita din 7 loturi.

Din actele si lucrarile  dosarului, instanta a retinut  ca petenta a solicitat  intimatei reconstituirea dreptului de  proprietate pentru terenul cu vegetatie forestiera în suprafata de 1, 286  ha si a depus acte de stare civila si declaratiile de martori vecini ai terenului..

Prin HCJ nr. … s-a invalidat  dreptul de proprietate  pentru  petitionara  suprafata de 1,22  ha.

 Fata de cele retinute de instanta sub acest aspect, exceptia inadmisibilitatii actiunii pe motiv ca petenta nu a formulat personal cerere de reconstituire , exceptie formulata de intimata Directia Silvica …, apare ca neîntemeiata, la dosar existând, asa cum am aratat, cerere de reconstituire formulata de petenta si înregistrata la Comisia Locala … sub nr. ….

Tot ca neîntemeiata apare si exceptia tardivitatii plângerii. Potrivit disp. art. art. 53 alin 2 din lg. 18/1991, plângerea împotriva HCJ se poate formula în termen de 30 de zile de la data comunicarii. În speta, nu exista dovada ca aceasta HCJ a fost comunicata petentilor si în acest caz nu se poate retine ca plângerea ar fi tardiva.

Din motivele expuse si vazând dispozitiile legale citate, instanta urmeaza sa respinga exceptia  inadmisibilitatii  si tardivitatii  cererii, formulate de intimata Directia Silvica ….

Cu privire la fondul cauzei, se retine ca din actele comunicate de intimate  nu rezulta  motivele  pentru care  s-a invalidat dreptul de proprietate  al petitionarei.

Coroborând în cauza actele dosarului, depozitiile extrajudiciare ale martorilor si depozitiile judiciare ale acestora cu raportul de expertiza efectuat în cauza, instanta a constatat ca actiunea este  întemeiata, deoarece  autorii petitionarei au detinut  suprafata de  tren cu vegetatie forestiera  de 1,22 ha, asupra careia s-a solicitat reconstituirea dreptului de proprietate.

Rezulta asadar, din probatoriul  administrat,  ca reclamanta este îndreptatita , în conditiile  prevazute de art. 8-13  din Legea 18/1991 modificata, pentru  a i se reconstitui  dreptul de proprietate  pentru  terenul solicitat.

Se retine ca vechiul amplasament,  asa cum a fost identificat  de expert, este liber si se poate reconstitui dreptul de proprietate pe acest amplasament, cu atât mai mult cu cât alterneaza pe lungime, cu terenurile agricole pe care reclamanta le stapâneste si care nu au iesit niciodata din patrimoniul autorilor sai fiind mostenite succesiv între generatii.

 Fata de aceste motive instanta , vazând disp. art. 8-11 si 54 si urmatoarele din Lg. 18/1991,urmeaza  sa admita actiunea si sa dispuna reconstituirea dreptului de proprietate în favoarea petitionarei, pentru suprafata de  1,22 ha teren cu vegetatie forestiera, conform schitei de amplasament –  anexa la  raportul de expertiza  efectuat în cauza.

 PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE:

Respinge exceptia  inadmisibilitatii  si tardivitatii  cererii, formulate de intimata Directia Silvica ….

Admite actiunea formulata de catre  petenta C. F., domiciliata în, în contradictoriu cu intimatele Comisia  Locala pentru aplicarea Legii 18/1991 …, Comisia Judeteana … si Directia Silvica …, având  ca  obiect plângere împotriva HCJ.

Anuleaza  în parte HCJ nr…., în ce priveste pe petitionara.

Dispune reconstituirea dreptului de proprietate în favoarea petentei, pentru suprafata de  …. ha teren cu vegetatie forestiera, pe vechiul amplasament, conform schitei de amplasament anexa la raportul de expertiza  efectuat în cauza.

Cu recurs, în termen de  15 zile de la comunicare.

 Pronuntata în sedinta publica din data de …., la Judecatoria Tg-Jiu.

Presedinte, Grefier,

1