Reconstituire drept proprietate


Prin cererea adresată Judecătoriei Orşova şi înregistrată sub nr. x la 09.02.2016, petenţii D. D. şi D. I. au chemat în judecată intimata CLFF I. pentru ca prin hotărârea ce se va pronunţa să  fie  obligată să-i pună în posesie cu suprafaţa de 2,35  ha pădure situată pe raza localităţii B. în UP IV, UA 20-21 şi UP III, UA 100-101 şi să înainteze documentaţia către CJFF M. în vederea eliberării titlului de proprietate.

În motivarea acţiunii  au arătat că au solicitat CLFF I. reconstituirea dreptului de proprietate pe suprafaţa de 2,35 ha pădure situată pe raza localităţii B. din judeţul M., cererea le-a fost aprobată şi  s-a stabilit amplasamentul iniţial în UP IV, UA 20 şi UP III, UA 100-101, care apoi a fost schimbat şi validat de Comisia Judeţeană M. pentru stabilirea dreptului de proprietate prin Hotărârea nr.x/25.11.2010, pe un alt amplasament respectiv UP IV,UA 20-21 şi UP III, UA 100-101, însă nici până la ora actuală nu au fost puşi în posesie întrucât pârâta pretinde că trebuie să identifice ei terenul în baza unei expertize  topometrice potrivit art.39 alin.(2) din Regulamentul de aplicare a Legilor proprietăţii aprobat prin HG nr.890/2005.

Consideră că pârâta este în totală eroare întrucât la o analiza atenta a dispoziţiilor legale menţionate rezultă că aceste obligaţii revin în faza de reconstituire a dreptului de proprietate şi nu în faza de punere în posesie. Cum lor li s-a reconstituit definitiv dreptul de proprietate pe suprafaţa de 2,35 ha pădure şi s-a stabilit prin Hotărârea nr.x/25.11.2010 a CJFF M. şi amplasamentul, trebuia ca CLFF I. să îi pună în posesie potrivit dispoziţiei art.64 din Legea 18/1991.

În dovedire au depus la dosar anexă la Hotărârea nr. x/25.11.2010, adresa nr.x/14.12.2015.

Prin serviciul registratură la 16.03.2016 intimata CLFF I. a depus la dosar întâmpinare prin care a solicitat  respingerea acţiunii formulată de petenţi, ca fiind lipsită de  obiect.

În motivare a arătat că, având în vedere  cauza dedusă judecăţii, CLFF I.  invocă  încălcarea de către cei doi reclamanţi a propriilor obligaţii ce le revin  în calitatea lor de  moştenitori ai autorului S. I.. Astfel, conform  dispoziţiilor art. 39 alin.(2) şi ale art. 72 din Regulamentul  de aplicare a Legilor proprietăţii aprobat prin  HG nr. 890/2005 în ceea ce priveşte refuzul acestora manifestat în mod ostentativ cu privire  la prezentarea schiţei noilor amplasamente silvice privind determinarea  limitelor de vecinătate  ale parcelelor care alcătuiesc  suprafaţa totală de 2,35 ha pădure, arată că CLFF I. a procedat la aprobarea şi la solicitarea  revalidării  noilor amplasamente silvice solicitate de către reclamanţi, dar cu  ocazia  efectuării  procedurii de aprobare şi respectiv de validare s-a realizat  doar stabilirea amplasamentelor silvice  solicitate de reclamanţi conform hărţilor silvice corelate cu Planurile parcelare ale comunei I., fără a se delimita, însă, şi limitele de vecinătate ale celor 4 parcele situate  în U.P. III u.a. 20, U.P. III, u.a. 21, U.P.IV, u.a. 100 şi U.P.IV, u.a. 101, deoarece această sarcină  revine  în mod exclusiv proprietarului sau moştenitorilor acestuia, care cunosc vecinătăţile terenurilor pe care  urmează să fie puşi  în posesie  şi cărora le revine  obligaţia să le pună la dispoziţia CLFF.

Solicită să de constate că de fapt, culpa  procesuală revine ambilor reclamanţi care, prin atitudinea  lor  oscilantă cu privire la stabilirea amplasamentelor silvice au tergiversat cu rea credinţă  punerea în posesie, iar în prezent, continuă  să refuze  în mod categoric  prezentarea schiţelor privind amplasamentele celor patru parcele de pădure.

A mai arătat că CLFF I. nu manifestă nici un fel de refuz cu privire la punerea în posesie  a celor doi reclamanţi, dar se află în imposibilitatea  obiectivă de a proceda la punerea  în posesie în  lipsa schiţelor  privind  cele 4 parcele de pădure indicate de reclamanţi.

În drept a invocat dispoziţiile art.39 alin.(2) şi art. 72 din  Regulamentul  de aplicare a Legilor proprietăţii aprobat prin  HG nr. 890/2005, art. 25 alin.(1) din Legea nr.1/2000.

În dovedire a depus la dosar extras din Hotărârea nr. x/29.03.2006 a CLFF I., extras din Hotărârea nr. x/28.02.2006 a CLFF I, Hotărârea nr. x/27.09.2006 a CLFF I., Hotărârea nr.x/22.08.2007 a CLFF I., Hotărârea nr. x/22.05.2008 a CLFF I., Hotărârea nr. x/18.11.2009 a CLFF I.,  anexă la Hotărârea nr. x/25.11.2010 a CJFF M.i, proces verbal din 25.01.2010,  anexă la Hotărârea nr. x/23.06.2009 a CJFF M., cereri ale petenţilor către comisia locală de fond funciar, şi proces verbal încheiat la 19.10.2006 de Consiliul Local I. (f.13-29).

Prin serviciul registratură la 29.03.2016 petenţii au depus la dosar răspuns la întâmpinare prin care au solicitat  să fie înlăturate  apărările  intimatei ca fiind nefondate  şi bazate  pe o stare de fapt total  confuză (f.35,36).

Analizând actele şi lucrările dosarului , instanţa reţine următoarele:

În fapt, petenţii D.D. şi D. . în calitate de moştenitori ai defunctului S. I.,  au solicitat Comisiei Locale de Fond Funciar I. reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafaţa de 2,35 ha pădure situată pe raza satului B..

Prin Hotărârea nr. 06/29.03.2006 a CLFF I., şi Hotărârea nr. x/28.02.2006 a CLFF I., s-a aprobat reconstituirea dreptului de proprietate pentru 2, 35 ha. teren forestier petenţilor, stabilind amplasamentele în UP IV, UA 17 pentru suprafaţa de 1,17 ha. atribuită petentului D. D., şi în  UP III, UA 100-101 pentru, 0,17 ha, respectiv UP IV, UA 17 pentru suprafaţa de 1 ha. atribuită petentului D. I. (f.13, 14).

Prin Hotărârea nr.x/27.09.2006 CLFF I. a stabilit că punerea în posesie se va face începând cu 02.10.2006 (f.15).

Prin Hotărârea nr.x/22.08.2007 şi Hotărârea nr.x/22.05.2008 emise de CLFF I. s-a decis modificarea parţială a amplasamentelor iniţiale, iar prin Hotărârea nr. x/25.11.2010 a CJFF M. se validează amplasamentele finale stabilite de comisia locală de fond funciar în  U.P. III u.a. 100-101 şi U.P.IV, u.a. 20-21 (f.20,21).

 Modificarea amplasamentelor şi validarea unor noi s-a efectuat la propunerea autorităţilor silvice, urmare a procesului verbal încheiat la 25.01.2010, deoarece în amplasamentele  iniţiale nu se putea acoperi întreaga suprafaţă de 2,35 ha. (f.22, 24).

Potrivit art. 61 alin.(1) din HG nr.890/2005 de punere în aplicare a Legii nr.247/2005 ,,Reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor forestiere se face, pe vechile amplasamente, din suprafeţele de teren cu destinaţie forestieră cuprinse în amenajamentele silvice şi din terenurile cu destinaţie agricolă acoperite cu vegetaţie forestieră (păşuni împădurite, tufărişuri, zăvoaie şi altele asemenea). Reconstituirea se va face având în vedere structura de proprietate existentă la momentul deposedării abuzive a acestor terenuri de către regimul comunist,,.

În cazul în care reconstituirea nu se poate face pe vechile amplasamente, cum este cazul în speţa pendente, potrivit art.69 alin.(2),(3) din HG nr.890/2005 care aprobă Regulamentul privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi de punere în posesie a proprietarilor  ,,stabilirea noului amplasament se face de către comisia judeţeană în apropierea vechiului amplasament, acceptat de fostul proprietar sau de moştenitorii acestuia, în condiţiile prevăzute la art.24 din Legea nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare. Persoanele fizice şi juridice cărora li s-a reconstituit dreptul de proprietate pentru terenuri forestiere pe care nu se poate face punerea în posesie pe vechiul amplasament se înscriu împreună cu datele corespunzătoare în anexa nr.43,,.

Conform art.72 coroborat cu  art.73 alin.(1) din acelaşi act normativ ,, Punerea în posesie a proprietarilor – persoane fizice şi juridice – în cadrul zonelor teritoriale delimitate se va face de comisia locală sau de comisia judeţeană, după caz, conform planului parcelar elaborat pe baza planurilor amenajistice şi a măsurătorilor topografice. Comisia va comunica reprezentanţilor deţinătorilor actuali ai terenurilor care se restituie data punerii în posesie care nu poate fi mai târziu de 30 de zile de la data validării; Comisiile comunale, orăşeneşti şi municipale încunoştinţează în scris, cu confirmare de primire, persoanele cărora li s-a validat propunerea de reconstituire a dreptului de proprietate, asupra datei la care va avea loc punerea în posesie, în termen de 15 zile de la comunicarea validării de către comisia judeţeană. Totodată, amplasamentul şi data punerii în posesie se afişează şi la sediul primăriei,,.

De asemenea la art.75 alin. (1)  se prevede că ,, După operaţiunile de validare şi punere în posesie, pe baza documentaţiilor înaintate de comisiile comunale, orăşeneşti sau municipale, comisia judeţeană emite titluri de proprietate conform modelului prezentat în anexa nr.45. Documentaţiile pentru emiterea titlului de proprietate se întocmesc în două exemplare, dintre care unul se reţine la comisia judeţeană, iar celălalt se transmite inspectoratului teritorial de regim silvic şi cinegetic pentru arhivare. Formularele de titluri de proprietate se tipăresc prin grija Ministerului Administraţiei şi Internelor şi a Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor, pe hârtie specială format A3, ca imprimat cu regim special, în carnete a câte 100 de file. Formularele de titlu de proprietate existente se predau comisiei judeţene pe bază de protocol şi proces-verbal de predare-primire,,.

Prin urmare, comisia locală are obligaţia de a elabora planurile parcelare pe baza planurilor amenajistice şi a măsurătorilor topografice ale ocoalelor silvice, iar nu persoanele cărora li se reconstituie dreptul de proprietatea asupra terenurilor forestiere.

Nu este întemeiată, şi nu poate fi reţinută de instanţă, susţinerea intimatei CLFF I.făcută în întâmpinare, potrivit căreia ar fi incident  art.39 alin.(2) din Regulament, întrucât, pe de o parte, acesta se referă la terenurile arabile, iar pe de altă parte este aplicabil alin.(4) din respectivul articol, când reconstituirea se face pe vechile amplasamente – ceea ce nu e cazul în speţa pendente –  reconstituirea nefăcându-se pe vechile amplasamente, ci pe unele stabilite de comisia locală de fond funciar la propunerea reprezentantului autorităţii silvice teritoriale, aşa cum relevă procesul verbal încheiat la 25.01.2010, deoarece în amplasamentele  iniţiale nu se putea acoperi întreaga suprafaţă de 2,35 ha. (f.22).

Potrivit art.39 alin.(1) – (4) ,,Reconstituirea dreptului de proprietate se face pe vechile amplasamente, dacă acestea nu au fost atribuite legal altor persoane. În acest scop se va solicita persoanelor care au depus cereri pentru reconstituirea dreptului de proprietate în termen legal, schiţa amplasamentului cu terenul deţinut sau orice alte informaţii din care să rezulte identificarea vechiului amplasament solicitat. Pentru terenurile agricole comisiile locale împreună cu oficiile judeţene de cadastru şi publicitate imobiliară, pe baza analizei documentaţiilor prezentate la alin. (2), stabilesc dacă vechiul amplasament nu a fost atribuit legal altor persoane şi poate fi retrocedat, delimitându-se pe planul de situaţie terenurile solicitate conform prevederilor Legii nr.1/2000, cu modificările ulterioare. Pentru terenurile forestiere comisiile locale vor stabili dacă vechiul amplasament, identificat în conformitate cu documentaţiile prezentate la alin. (2), nu a fost atribuit legal şi poate fi retrocedat. Ocoalele silvice sunt obligate să prezinte toate documentele necesare reconstituirii dreptului de proprietate (hărţi amenajistice, extrase de pe amenajament etc.) în termen de 5 zile de la solicitarea comisiei locale,,.

Prin urmare, potrivit art.36 alin.(1) teza I-a din Regulamentul privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor, aprobat prin HG nr.890/2005,  pe baza documentaţiilor înaintate de comisiile locale, care cuprind anexele validate, planurile parcelare, procesele-verbale de punere în posesie si schiţele terenurilor, comisia judeţeana emite titlurile de proprietate conform modelului prezentat în anexa nr. 20.

Deci, comisia locală are obligaţia de a delimita amplasamentele pentru punerea în posesie, având în vedere faptul că reconstituirea dreptului de proprietate nu se face pe vechile amplasamente, ci pe unele noi stabilite de comisie la propunerea reprezentanţilor organelor silvice.

În raport de starea de fapt reţinută de instanţă, temeiul de drept şi probei cu  înscrisuri administrată, se apreciază întemeiată cererea petenţilor Dragu Dumitru şi Dragu Ion, urmând a fi admisă pentru următoarele considerente:

În consecinţă, întârzierea eliberării titlului de proprietate către petent s-a datorat intimatei comisiei locale de fond funciar Iloviţa, care nu şi-a îndeplinit obligaţiile legale, impunându-i petentului să îndeplinească anumite proceduri şi să produc anumite documente pe care nu are obligaţia de a le îndeplini şi prezenta.

Pentru aceste considerente, instanţa va admite  cererea petenţilor, în contradictoriu cu intimata CLFF I., va obliga intimata CLFF I. să pună în posesie intimaţii cu suprafaţa de 2,35 ha pădure pe raza localităţii B. în U.P.IV, UA 20-21 şi U.P. III, UA 100-101, validată prin Hotărârea nr. x/25.11.2010 a CJFF M., şi să înainteze  documentaţia către CJFF M.pentru emiterea titlului de proprietate.

Pentru motivele evocate, în temeiul art.58 din Legea nr.18/1991,  art.453 alin.(1) Cod procedură civilă,