Stabilirea dreptului de proprietate. Întocmire documentaţie necesară asupra terenurilor în extravilan


Dosar nr. 1930/308/2011

Operator de date cu caracter personal 3192

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA SIGHIŞOARA  CIVIL

SENTINŢA CIVILĂ Nr.1669

Şedinţa publică din 9 decembrie 2011

Completul compus din:

PREŞEDINTE Cornelia Pop

Grefier Laura Iancu

Pe rol judecarea cauzei civile privind pe reclamantul B.N.D. şi pe pârâţii COM. LOCALĂ DE FOND FUNCIAR SIGHIŞOARA prin reprezentant legal, COM. JUD. MUREŞ DE FOND FUNCIAR prin reprezentant legal, OCPI MUREŞ prin reprezentant legal, având ca obiect fond funciar.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică la pronunţare, nu se prezintă nimeni.

Procedura legal îndeplinită.

Dezbaterile au avut loc în şedinţa publică din 6 decembrie 2011, iar susţinerile şi concluziile părţilor au fost consemnate în încheierea din acea dată, care face parte integrantă din prezenta sentinţă, când Judecătoria având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunţarea pentru azi, 9 decembrie 2011, când s-a pronunţat următoarea sentinţă:

INSTANŢA

Prin acţiunea civilă înregistrată la această instanţă sub nr. 1930/308/2011 din 30 iunie 2011, reclamantul B.N.D. în contradictoriu cu pârâţii Comisia locală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Sighişoara, Comisia judeţeană pentru stabilirea drepturilor de proprietate privată asupra terenurilor Mureş, ONCPI Mureş, a solicitat ca instanţa,  pe baza probatoriului administrat în cauză, să admită acţiunea şi să dispună, obligarea pârâtelor ca, potrivit competenţelor legale pe care fiecare le are, să întocmească, să emită şi să predea titlul de proprietate pentru terenurile care i-au fost puse în posesie: sola 1, parcela 63/16, în suprafaţă de 1 ha şi 9292 mp; sola 1, parcela 63/17, în suprafaţă de 1 ha şi 3500 mp; sola 1, parcela 60/44, în suprafaţă de 4 ha şi 3000 mp; sola 1 parcela 65/5, în suprafaţă de 2 ha şi 1500 mp, obligarea pârâtelor la plata unor daune cominatorii în cuantum de 500 lei/zi de întârziere, începând cu data înregistrării acţiunii şi până la predarea titlului de proprietate pentru terenurile individualizate, cu obligarea la plata cheltuielilor de judecată.

În considerentele acţiunii reclamantul a arătat că, în baza L.247/2005 i s-a reconstituit dreptul de proprietate cu privire la suprafaţa totală de 9 ha şi 7292 mp, că în cursul anului 2009 a fost pus în posesie cu terenul în suprafaţă de 9 ha şi 7292 mp, prin sola 1, parcela 63/16, în suprafaţă de 1 ha şi 9292 mp; sola 1, parcela 63/17, în suprafaţă de 1 ha şi 3500 mp; sola 1, parcela 60/44, în suprafaţă de 4 ha şi 3000 mp; sola 1 parcela 65/5, în suprafaţă de 2 ha şi 1500 mp. şi cu toate că de la punerea în posesie au trecut doi ani, nu i s-a eliberat titlul de proprietate. Susţine că a fost informat că documentaţia a fost înaintată de către pârâta de rd.1 pârâtei de rd.2, dar titlul de proprietate încă nu a fost emis, pentru a putea fi comunicat.

Reclamantul mai susţine că prin neemiterea titlului de proprietate, nu se poate bucura în tot de dreptul de proprietate redobândit, fiindu-i îngrădit dreptul de dispoziţie, că datorită conduitei pârâtelor, care nu-şi respectă obligaţia legală de întocmire, emitere şi predare a titlului de proprietate îi aduce un prejudiciu, fapt pentru care solicită obligarea acestora, în solidar, la plata în favoarea reclamantului a unor daune compensatorii, în cuantum de 500 lei/zi de întârziere, începând cu data înregistrării acţiunii şi până la data predării titlului de proprietate.

In drept, acţiunea a fost întemeiată pe disp.art.3-4 din L.1/2000, art.36 HG 890/2005, art.1082 C.civil.

În susţinerea acţiunii formulate, reclamantul a depus înscrisuri constând din procesul verbal de punere în posesie, şi schiţa anexă.

Pârâta Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Mureş, prin întâmpinarea depusă la 1 august 2011, a solicitat respingerea capătului de cerere referitor la obligarea lor la eliberarea Titlului de proprietate, respingerea petitelor privind obligarea la plata daunelor cominatorii şi a cheltuielilor de judecată, iar prin hotărârea ce se va pronunţa, să se dispună respingerea acţiunii ca prematur formulată.

În considerentele întâmpinării, se arată că potrivit art.5 lit.c şi i din HG 890/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor, comisiile comunale, orăşeneşti sau municipale, stabilesc mărimea şi amplasamentul suprafeţei de teren, pentru care se reconstituie dreptul de proprietate sau care se atribuie potrivit legii, pun în posesie, prin delimitare în teren, persoanele îndreptăţite să primească terenul, completează fişele de punere în posesie a acestora, după validarea de către comisia judeţeană a propunerilor făcute, şi le înmânează titlurile de proprietate, potrivit competenţelor ce le revin, astfel că OCPI-ul, nu are consacrat la nivel legislativ, un rol decizional în procedura specială prevăzută de lege fondului funciar, ci doar un rol exclusiv tehnic, având doar atribuţii cu privire la completarea Titlurilor de proprietate, nu şi în ceea ce priveşte punerea în posesie, stabilirea amplasamentului, reconstituirea efectivă a dreptului de proprietate în întocmirea proceselor verbale de punere în posesie, iar în cauză, înaintarea documentelor la OCPI Mureş nu a avut loc şi drept urmare OCPI neavând la dispoziţie elementele necesare pentru scrierea şi eliberarea către Comisia locală Sighişoara titlului de proprietate, nu putea proceda în consecinţă.

În probaţiune a depus Hotărârea Comisiei judeţene nr.37/11.07.2007.

Prin întâmpinare Comisia judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Mureş, a invocat pe cale de excepţie prematuritatea plângerii faţă de Comisia judeţeană, inadmisibilitatea acţiunii şi lipsa calităţii procesuale pasive a comisiei judeţene, iar pe fond, respingerea punctului din petit privind daunele compensatorii şi cel privind cheltuielile de judecată.

În considerentele întâmpinării, pârâta a arătat că în conformitate cu art. 36 din HG 890/2005 coroborat cu disp.Lg.18/1991 şi ale Lg.1/2000 (cap.8) comisia judeţeană emite titluri de proprietate pe baza documentaţiei înaintate de comisiile locale, respectiv a proceselor verbale de punere în posesie, cu amplasamentele stabilite de aceasta, cererea reclamantului fiind prematură şi inadmisibilă în acest context, iar privitor la excepţia lipsei calităţii procesuale pasive se arată că, nu are competenţă comisia judeţeană să întocmească actele care stau la baza emiterii titlului de proprietate şi că, nu s-a comunicat documentaţia necesară de către comisia locală de fond funciar.

În altă ordine de idei se arată că, potrivit art.9 al.9 şi 64 al.2 din Lg.18/1991, numai primarul poate fi obligat la plata penalităţilor de întârziere sau a daunelor compensatorii, context în care solicită respingerea acestui punct din petit, iar pe de altă parte, nu există nici o propunere din partea Comisiei Locale Sighişoara pentru emiterea titlului de proprietate.

În ce priveşte cheltuielile de judecată, pârâta arată că nu este persoană juridică, nu are un cont,un patrimoniu propriu astfel că nu se poate reţine culpa lor procesuală, mai mult activitatea acestei comisii are caracter obştesc, nefiind remuneraţi pentru munca prestată.

În drept, s-au invocat disp.art.115 c.p.c. HG 890/2005 Lg.18/1991, Lg.1/2000, Lg.247/2005.

Prin întâmpinare Comisia Locală Sighişoara a solicitat respingerea acţiunii reclamantului, invocând excepţia autorităţii de lucru judecat arătând că, prin Sentinţa Civilă nr. 767/2.07.2007 a Judecătoriei Sighişoara pronunţată în Dosarul nr. 317/308/2007, irevocabilă prin Decizia 53/2008 a Tribunalului Mureş pârâtele Comisia Locală şi Judeţeană au fost obligate la reconstituirea în favoarea reclamantului a dreptului de proprietate asupra suprafeţei de 49015 mp şi 48914 mp teren pe raza Municipiului Sighişoara, că s-a emis Hot. nr. 415/06.05.2008, prin care s-au oferit alte plasamente cu privire la teren, s-au făcut verificări în teren şi s-au stabilit parcelele, vecinii, s-au delimitat parcelele şi s-a întocmit proces verbal de punere în posesie.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine şi constată următoarele:

Prin SC nr. 767 din 20 iulie 2007 pronunţată în Dosarul nr. 37/2007 al Judecătoriei Sighişoara, irevocabilă prin Decizia nr. 53/24 ianuarie 2008 a tribunalului Mureş, Comisia Locală a Municipiului Sighişoara de aplicare a fondului funciar şi Comisia Judeţeană Mureş de aplicare a fondului funciar au fost obligate la  reconstituirea dreptului de proprietate în favoarea reclamantului Dieter Norbert Brandsch asupra suprafeţelor de 49.015 mp şi 48914 mp teren, pe proprietatea Municipiului Sighişoara.

În cursul anului 2009 reclamantul a fost pus în posesie cu privire la suprafaţa totală de teren de 9 ha şi 7292 mp, din care 3 ha 2792 mp, teren arabil, 4 ha 300 mp păşuni şi 2 ha şi 1500 mp fâneţe, ocazie cu care s-a încheiat procesul verbal de punere în posesie aflat la f. 67 din dosar, în care au fost înscrise şi parcelele de teren, cu suprafeţele şi vecinătăţile lor.

Cu toate acestea reclamantului nu i s-a eliberat titlu de proprietate privind aceste terenuri.

În cauză s-au invocat de către pârâţi mai multe excepţii, cu privire la care, în conformitate cu disp. art. 137 C.p.c., instanţa va trebui să se pronunţe cu prioritate.

Comisia Judeţeană Mureş pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor a invocat lipsa calităţii sale procesuale pasive, excepţie pe care instanţa o apreciază ca nefiind întemeiată. Potrivit art. 6 din  HG nr. 890/2005 privind Normele metodologice de aplicare a legii fondului funciar, Comisiile Judeţene au obligaţii de îndrumare şi control a comisiilor comunale, orăşeneşti şi municipale, emiterea titlurilor de proprietate pentru cererile validate, analizează lunar evoluţia cauzelor în justiţie, în care comisia judeţeană este parte şi decide asupra măsurilor ce trebuie luate, iar potrivit art. 36 din aceeaşi hotărâre, pe baza documentaţiilor înaintate de comisiile locale, care cuprind anexele validate, planurile parcelare, procesul verbal de punere în posesie şi schiţele terenurilor, comisia judeţeană emite titlurile de proprietate, conform modelului prezentat în anexa 20; atribuţii directe în ce priveşte situaţia eliberării titlurilor de proprietate, are prefectul, în calitate de preşedinte al comisiei Judeţene, conform art. 2 din hotărârea menţionată.

Potrivit art. 52 din L. 18/1991/ Comisia Judeţeană ca şi cea locală au, în limitele competenţelor lor, şi prin derogare de la dispoziţiile codului de procedură civilă, calitatea procesuală pasivă, cum este cea în speţă, sau calitatea procesuală activă în alte situaţii.

Aceeaşi Comisie a invocat excepţia inadmisibilităţii acţiunii pe motiv că, nu a fost parcursă procedura prev. de HG nr.890/2005.

Excepţia inadmisibilităţii este nefondată, câtă vreme comisia judeţeană însăşi are obligaţii legale în ce priveşte verificarea stadiului realizării aplicării prev. L. nr. 18/1991 şi ale L. nr. 1/2000, inclusiv punerea în posesie, emiterea titlurilor de proprietate, propuneri de măsuri, ş.a.

Nici excepţia prematurităţii acţiunii invocată de Comisia Judeţeană şi de OCPI, nu poate fi admisă pe motiv că nu a fost epuizată procedura administrativ prealabilă.

Potrivit art. 21 al. 3 din Constituţia României şi art. 6 paragraf (1) din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, orice persoană are dreptul să-i fie soluţionată o cerere în termen rezonabil, cu precizarea că, în jurisprudenţa CEDO, s-a stabilit că în calculul termenului intră şi durata procedurilor administrative prealabile sesizării instanţei judecătoreşti în cazul în care legea impune o astfel de procedură prealabilă sesizării instanţei ( Hot. J.B. contra Franţei, paragraful 19). Conform art. 21 al. 4 din Constituţia României jurisdicţiile speciale administrative sunt facultative.

În privinţa procedurilor administrative, însă, nu există o astfel de prevedere, astfel că, în cazul în care printr-o lege specială se instituie o procedură administrativă prealabilă sesizării instanţei, aceasta trebuie parcursă, dar durata acesteia trebuie să fie scurtă şi trebuie finalizată cu un răspuns, pozitiv sau negativ, şi care să poată fi contestat în faţa unei instanţe judecătoreşti.

În cauză, reclamantul a fost pus în posesie în 2009, după ce în prealabil i-a fost reconstituit dreptul de proprietate asupra suprafeţei de teren de 97.292 mp pe cale judecătorească, iar în anul 2011 nu are încă eliberat titlul de proprietate, care să-i confere toate atributele dreptului de proprietate, în lipsa titlului neputând dispune liber de bunul său.

Comisia Locală de fond funciar a invocat excepţia autorităţii de lucru judecat, raportat la pronunţarea Sentinţei Civile nr. 767/2.07.2007 în Dosarul nr. 317/308/2007 al Judecătoriei Sighişoara.

Analizând excepţia, în lumina disp. art. 1201 C.civ., Sentinţa Civilă nr.  767/2007 a Judecătoriei Sighişoara, instanţa constată că, nu există identitate de obiect între obiectul prezentei cauze şi cel al cauzei din Dosarul nr. 317/308/2007, în prezenta cauză reclamantul urmărind obţinerea titlului de proprietate pentru terenul asupra căruia i s-a reconstituit dreptul de proprietate prin sentinţa amintită, şi în consecinţă excepţia autorităţii de lucru judecat va fi respinsă.

Pentru existenţa autorităţii de lucru judecat, conform. art. 1201 C.civ., cauzele trebuie să aibă aceeaşi obiect, întemeiate pe aceeaşi cauză şi între aceleaşi părţi, făcută de ele şi în contra lor, în aceeaşi calitate, ori în cauza de faţă obiectul este diferit şi cauza este diferită.

Pe fondul cauzei, în ce priveşte obligarea pârâţilor la întocmirea, emiterea şi predarea titlului de proprietate pentru terenurile cu care reclamantul a fost pus în posesie, acţiunea este întemeiată.

Pârâţii, potrivit dispoziţiilor legale deja menţionate, la care se adaugă şi disp. art. 13 lit. i din HG nr. 210/2004, în ce priveşte atribuţiile Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, cu atribuţii legale directe în întocmirea, emiterea şi predarea titlului de proprietate privind terenurile agricole şi forestiere asupra cărora s-a reconstituit dreptul de proprietate, au obligaţia eliberării titlului de proprietate în termen rezonabil.

Referitor la daunele cominatorii, instanţa constată că, acestea sunt parţial fondate, în ce priveşte cuantumul lor.

Daunele cominatorii constituie o sancţiune pecuniară ce se aplică în vederea executării unei obligaţii de a face sau de a nu face, determinată prin hotărâre judecătorească, raţiunea acordării unor astfel de daune, o constituie exercitarea efectului lor de constrângere asupra debitorului, care persistă în neexecutarea obligaţiei, prin silirea lui la plata către creditor a unor sume calculate în raport cu data  întârzierii îndeplinirii obligaţiei de a face sau a nu face.

Pentru a constitui un mijloc real şi eficient de constrângere la executarea obligaţiilor stabilite prin sentinţă, trebuie stabilite termene rezonabile pentru a da posibilitatea pârâtelor să-şi îndeplinească obligaţiile, obligând-o pe Comisia locală Sighişoara de fond funciar, sub sancţiunea plăţii de daune cominatorii de 100 lei/zi de întârziere calculate începând cu a 31 a zi de la rămânerea irevocabilă a prezentei hotărâri, să întocmească documentaţia necesară şi să o înainteze comisiei Judeţene Mureş de fond funciar, cu privire la terenurile în suprafaţă totală de 9 ha şi 7292 mp situate în extravilanul localităţii Sighişoara, asupra cărora i s-a reconstituit dreptul de proprietate reclamantului şi cu care a fost pus în posesie, iar pe Comisia Judeţeană Mureş, şi Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară să emită titlul de proprietate pentru terenurile menţionate în 30 de zile de la primirea documentaţiei de la Comisia Locală Sighişoara, sub sancţiunea plăţii de daune cominatorii de 100 lei/zi de întârziere, începând cu a doua zi, după expirarea acestui termen.

Relativ la cuantumul daunelor cominatorii, instanţa apreciază că  suma de 500 lei/zi de întârziere este prea mare pentru ca sancţiunea să-şi atingă scopul pentru care a fost instituită. Astfel, se constată că o eventuală executare silită a daunelor cominatorii nu poate fi făcută decât după transformarea daunelor cominatorii în daune compensatorii, trebuind dovedită întinderea prejudiciului  suferit (Decizia secţiilor unite ale ICCJ nr. XX/12 decembrie 2008-publicată in M.O. nr. 225/13.03.2006) şi, pe cale de consecinţă, fixarea unui cuantum prea mare pe zi de întârziere poate avea drept consecinţă ca la un moment dat sancţiunea să devină lipsită de eficienţă.

In ce priveşte cheltuielile de judecată, instanţa apreciază că sunt in culpă procesuală doar pârâtele de rând 1 şi 2, respectiv comisiile de fond funciar locală şi judeţeană, care, in temeiul art. 274 C.pr.civ., vor fi obligate la plata cheltuielilor de judecată de 2500 lei reprezentând onorariu avocaţial, conform chitanţei de la f.44 din dosar.

Pârâtului Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,  conform art. 36 al. 2 din HG nr. 890/2005, prin direcţia generală, îi revine atribuţia de a semna titlul de proprietate, alături de prefect şi secretarul general al instituţiei prefectului, de a organiza, coordona şi exercita măsurători pentru punerea in posesie  a titlurilor prev. in L. nr. 18/1991 republicată, punerea  in posesie a reclamantului fiind efectuată.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge excepţia prematurităţii acţiunii invocată de pârâtele Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Mureş şi Comisia Judeţeană Mureş pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor.

Respinge excepţiile lipsei calităţii procesuale pasive a Comisiei judeţene Mureş pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor şi a inadmisibilităţii acţiunii invocate de pârâta Comisia Judeţeană Mureş pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Mureş.

Respinge excepţia autorităţii de lucru judecat invocată de pârâta Comisia locală Sighişoara pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor.

Admite în parte acţiunea reclamantului B.N.D. în contradictoriu cu pârâţii Comisia locală Sighişoara pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, Comisia Judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Mureş, Oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară Mureş şi în consecinţă:

Obligă pe pârâta Comisia locală Sighişoara pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, sub sancţiunea plăţii de daune cominatorii de 100 lei/zi de întârziere, calculate începând cu a 31 zi de la data rămânerii irevocabile prezentei hotărâri, să întocmească documentaţia necesară şi să o înainteze Comisiei Judeţene Mureş pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor în ce priveşte terenurile situate în extravilanul Municipiului Sighişoara: arabil sola 1 parcela 63/16 în suprafaţă de 1 ha şi 9292 mp, sola 1 parcela 63/17 în suprafaţă de 1 ha şi 3500 mp; păşuni sola 1 parcela 60/44 în suprafaţă de 4 ha şi 3000 mp, fâneţe sola 1 parcela 65/5 în suprafaţă de 2 ha şi 1500 mp (total suprafaţă 9 ha şi 7292 mp), iar pe pârâţii Comisia Judeţeană Mureş pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor şi Oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară Mureş să emită titlu de proprietate pentru terenurile menţionate, în termen de 30 zile de la primirea documentaţiei de la Comisia locală Sighişoara, sub sancţiunea plăţii de daune cominatorii de 100 lei/zi de întârziere, începând cu a doua zi după expirarea acestui termen.

Respinge în rest acţiunea reclamantului.

Obligă pe pârâtele de rând 1 şi 2 la 2500 lei cheltuieli de judecată către pârât.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică azi 9 decembrie 2011.