Stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, având ca obiect constatare nulitate absolută , radiere drept de proprietate


ROMÂNIA

JUDECATORIA INEU, JUDETUL ARAD Operator 2826

DOSAR NR.

SENTINTA CIVILA NR.1937/2011

Sedinta publica din 12 decembrie 2011

Presedinte:

Grefier:

S-a luat în examinare cauza civila privind actiunea formulata de reclamanta Comisia locala pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Ineu, prin presedinte M. N. împotriva pârâtilor F. I. M. si Comisia Judeteana Arad pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, având ca obiect constatare nulitate absoluta , radiere drept de proprietate.

La apelul nominal se prezinta pârâtul F. I. M., lipsa fiind partile.

Procedura de citare este legal îndeplinita.

S-a facut referatul cauzei dupa care instanta constata ca este competenta teritorial si material în solutionarea plângerii în temeiul art.54 din Legea nr.18/1991.

Pârâtul F. I. M. arata ca i s-a reconstituit dreptul de proprietate în natura pentru suprafata de 4 ha si 4.600 mp. dupa antecesoarea sa F. M., avînd eliberat titlu de proprietate.

Fata de înscrisurile depuse la dosar, pârâtul prezent arata ca nu are alte cereri de formulat, astfel ca fiind solicitata judecarea cauzei si în lipsa, instanta declara încheiata faza probatorie si acorda cuvântul pentru dezbaterea în fond a cauzei.

Pârâtul F. I. M. este de acord cu cererea reclamantei.

Dupa luarea cauzei, înainte de ridicarea sedintei pârâta Comisia judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor a depus întâmpinare.

Actiunea este scutita de plata taxei judiciare de timbru si timbru judiciar conform art.15 din Legea nr.146/1997, republicata, precum si art.43 din Titlul VI din Legea nr.247/2005.

J U D E C A T A,

Asupra cauzei civile, constata ca prin actiunea înregistrata la aceasta instanta la data de ..2011, scutita de plata taxei judiciare de timbru si a timbrului judiciar, reclamanta Comisia locala pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Ineu, prin presedinte M. N. a solicitat în contradictoriu cu pârâtii F. I. M. si Comisia Judeteana Arad pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, judetul Arad sa se constate nulitatea absoluta a reconstituirii dreptului de proprietate prin acordarea de despagubiri, cu privire la suprafata de 0,58 ha, drept de proprietate reconstituit autoarei F. M., în baza Hotarârii nr.. din 02.10.2000 a Comisiei judetene pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Arad, anexa 39, pozitia 27 respectiv, a se dispune anularea în parte a Hotarârii nr../02.10.2000 a Comisiei judetene Arad, anexa 39, anularea pozitiei nr.. cu suprafata de 0,58 ha si respectiv radierea autoarei F. M. din anexa 39 a aceleiasi Hotarâri.

Nu a solicitat cheltuieli de judecata.

A motivat în fapt prin aceea ca reconstituirea dreptului de proprietate si înscrierea numitei F. M. în anexa 39 a Hotarârii nr.. din 02.10.2000 a  Comisiei judetene pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Arad s-a facut cu încalcarea prevederilor legilor fondului funciar 18/1991 si 1/2000, persoana nefiind îndreptatita potrivit prevederilor legale, actele de reconstituirea dreptului de proprietate fiind lovite de nulitate absoluta, suprafata la carea acesta este îndreptatita fiind reconstituita în baza Legii 18/1991.

În drept, a invocat disp.art.112, art. III alin.1, lit.a din Legea nr.169/1997cu modificarile si completarile ulterioare. 

Pârâta Comisia Judeteana Arad a depus întâmpinare, la fila 26 dosar aratând ca nu se opune admiterii actiunii. 

Pârâtul F. I. M., nu a depus întâmpinare, dar prin concluziile puse în instanta a aratat ca nu se opune cererii reclamantei.

Examinând actiunea reclamantei, fata de temeiul de fapt si de drept al actiunii, acordul pârâtilor, precum si din coroborarea probelor administrate, instanta retine în fapt urmatoarele:

Antecesoarei pârâtului F. I. M., respectiv autoarea F. M. apare înscrisa în anexa 39, pozitia 27 a lucrarii de fond funciar Ineu, cu suprafata de 0,58 ha, teren agricol, fila 3, 5 si 6 dosar, anexa validata prin Hotarârea nr../02.10.2000 a Comisiei Judetene Arad pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor.

Pârâtul F. I. M. este mostenitor legal, respectiv fiu al titularei F. M., careia i s-a reconstituit dreptul de proprietate în baza Legii 18/1991, ale Legii  nr.169/1997 si ale Legii nr.1/2000 asupra terenului arabil în suprafata de 4 ha si 4.600 mp., înscris în Titlul de proprietate nr.., codul.., emis la data de 19.09.2003 de pârâta Comisia judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Arad, fila 24 dosar.

De asemenea, autoarei F. M. i s-a reconstituit dreptul de proprietate si pentru suprafata de 0,25 ha., înscrisa în Titlul de proprietate nr.., emis la data de 11.,02.2008, fila 25 dosar, în total pentru suprafata de 4,71 ha, atât cât a justificat în proprietate, conform Registrului Agricol, copie fila 8 dosar.

Prin urmare, potrivit celor de mai sus, rezulta ca instanta antecesoare pârâtului F. I. M. nu este îndreptatita la acordarea de despagubiri pentru suprafata de 0,58 ha, în conditiile în care acesteia i s-a reconstituit integral dreptul de proprietate în natura.

 Prin urmare, retinând în cauza incidenta prevederilor art. III din Legea nr.169/1997, respectiv calitatea de persoana neîndreptatita a titularului F. M.,  fata de cele expuse,  vazând în drept disp. art. 58 din Legea nr.18/1991, republicata, precum si dispozitiile art. 5, art.33 si urm. din HG 890/2005, instanta apreciaza ca cererea formulata de reclamanta este întemeiata, urmând sa fie admisa.

Urmeaza a se constata nulitatea absoluta a reconstituirii dreptului de proprietate în favoarea antecesoarei pârâtului F. M. prin acordarea de despagubiri pentru suprafata de 0,58 ha. teren agricol, a se dispune anularea în parte a Hotarârii nr.. din 02.10.2000, emisa de pârâta Comisiei judetene pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Arad, cu privire la înscrierea titularei F. M. în anexa 39, a lucrarii de fond funciar Ineu, cu consecinta radierii acesteia din anexa 39, pozitia 27, a lucrarii de fond funciar Ineu, cu suprafata de 0,58 ha.

Vazând ca nu s-au solicitat si justificat cheltuieli de judecata si în drept disp.art.274 cod procedura civila nu se vor acorda.

Pentru aceste motive instanta în numele legii,

H O T A R A S T E,

Admite actiunea civila formulata de reclamanta Comisia locala pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Ineu, prin presedinte M. N., împotriva pârâtilor F. I. M., si Comisia Judeteana Arad pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, având ca obiect constatare nulitate absoluta, radiere drept de proprietate si în consecinta:

-constata nulitatea absoluta a reconstituirii dreptului de proprietate în favoarea titularei F. M. prin acordarea de despagubiri pentru suprafata de 0,58  ha. teren agricol,

-dispune anularea în parte a Hotarârii nr.. din 02.10.2000,emisa de pârâta Comisiei judetene pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Arad, cu privire la înscrierea titularei F. M. I. în anexa 39, respectiv radierea acesteia din anexa 39, pozitia 27 a lucrarii de fond funciar Ineu, cu suprafata de 0,58 ha. teren agricol.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica din 12 decembrie 2011.

 Presedinte, Grefier,