Valorificarea probelor testimoniale, în condiţiile în care acestea evidenţiaza existenţa terenului în litigiu, anterior cooperativizării, în posesia antecesorilor reclamantei.


Potrivit art. 8 alin. (2) din Legea nr. 18/1991, republicata, de dispozitiile privind reconstituirea beneficiaza membrii cooperatori care au adus pamânt în cooperativa agricola de productie sau carora li s-a preluat în orice mod teren de catre aceasta, precum si mostenitorii acestora. De asemenea, conform art. 11 alin. (1) din aceeasi lege, suprafata adusa în cooperativa agricola de productie, si deci supusa reconstituirii, este cea care rezulta din actele de proprietate, cartea funciara, cadastru, cererile de înscriere în cooperativa, registrul agricol de la data intrarii în cooperativa, evidentele cooperativei sau, în lipsa acestora, din orice alte probe, inclusiv declaratii de martori.

Decizia civila 773/R din 05.10.2009.

Prin sentinta civila nr. 581/04.02.2008 pronuntata de Judecatoria Baia Mare, în dosarul nr. 7417/182/2007 s-a respins plângerea petentei T. A. care a solicitat în contradictoriu cu pârâtele Comisia Locala Tautii Magheraus de aplicare a legilor fondului funciar si Comisia Judeteana Maramures de aplicare a legilor fondului funciar anularea Hotarârii nr. 1448/30.07.2007 emisa de Comisia Judeteana Maramures; reconstituirea dreptului de proprietate în favoarea reclamantei asupra suprafetei de 0,28 ha situata în localitatea Tautii Magheraus, în locul denumit „Dealul Cuicu” sau „Cius Hegi”, din categoria de folosinta fânat, identificat sub nr. top. 1018, între vecinii K.V., O. P., P. I.;  obligarea pârâtelor la emiterea titlului de proprietate în favoarea reclamantei; cu cheltuieli de judecata.

Prin decizia civila nr. 781/R/02.07.2008 Tribunalul Maramures, urmare a recursului declarat de reclamanta T. A., a dispus casarea sentintei civile nr. 581/04.02.2008 si a trimis cauza spre rejudecare aceleasi instantei.

În urma rejudecarii cauzei, prin sentinta civila nr. 355/21.01.2009, Judecatoria Baia Mare a respins plângerea petentei retinând ca, potrivit înscrierilor din CF 382 Tautii de Jos, a contractului de donatie încheiat în 10.06.1924, a contractului de donatie din 18.03.1929 si a contractelor de vânzare cumparare încheiate în 07.01.1927 si 18.03.1947, terenul revendicat de petenta, adica terenul de sub nr. topo 1018, a apartinut ca urmare a unui contract de vânzare cumparare încheiat în 1910, sotilor O.A. si K. M.

Apoi, în baza contractului de donatie încheiat în 1924 acestia au transmis o cota de ¼ parte din dreptul de proprietate asupra terenului de sub nr. top. 1018 ginerelui si fiicei lor, B.P. si O.M.

Cealalta cota de ¾ parte din dreptul de proprietate asupra aceluiasi teren s-a transmis prin vânzare în anul 1927, în parti egale, numitilor O.N.si O.I. Asadar acestia din urma au dobândit în proprietate câte o cota de 3/8 parte fiecare din terenul de sub nr. top. 1018, teren în litigiu.

Prin urmare, cota transmisa prin contractul de vânzare cumparare în-cheiat în 1947 între O.I. si M. V. si M. M., parintii adoptivi ai reclamantei, este de 3/8 parte din dreptul de proprietate asupra terenului de sub nr. topo 1018.

Raportând cota de 3/8 parte din dreptul de proprietate asupra terenului de sub nr. topo 1018, rezulta ca antecesorii reclamantei au detinut în total o suprafata de 8.403 mp.

Aceasta suprafata i s-a reconstituit reclamantei integral: prin titlul de proprietate nr. 44094/25/1998 –7.948 mp si prin Hotarârea 1447/C/2007 -455 mp.

Împotriva acestei hotarâri a formulat recurs reclamanta solicitând instantei modificarea sentintei civile nr. 355/21.01.2009 si admiterea plângerii, astfel cum a fost formulata.

În motivarea recursului, recurenta a învederat instantei ca în anul 1910, O. A. si K. M. erau proprietari tabulari ai parcelei cu nr. top. 1018. În 1924 cei doi transmit 2/8 parti din imobil logodnicului fiicei lor, B. P. si fiicei, O.M. Apoi, O. A. si K. M în 1927, transmit fiilor lor O.N. si O. I., în parti egale, diferenta de 6/8 parti din imobil ce le ramasesera.

În 1929 B.P. si fiica O.M., casatoriti, le restituie numitilor O. A. si K. M cota primita în 1924 prin act notarial public nr. 63-1929 întocmit de notar , care însa nu este întabulat în CF.

O. A.si O. M. nascuta K. au decedat în anul 1940, mostenitorii acestora fiind O. N., O. I., O. M. casatorita B. si O. I. casatorita G., descendenti directi.

O.M. a transmis partea ei lui O.N., iar O.I. lui O.I., suprafata de 2 ha 2.407 mp a topograficului 1018 fiind folosita de cei doi frati în parti egale.

În 1947 O.I. le-a vândut antecesorilor sai, M. V. si M. M. întreaga suprafata de 1,12 ha pe care o poseda, însa, întrucât nu fusesera operate în cartea funciara toate modificarile privind proprietatea, scriptic s-a putut vinde doar cota de 3/8 parti.

Recurenta a mai aratat ca parintii sai au adus în CAP întreaga supra-fata de 1,12 ha, iar împrejurarea ca acest teren nu a fost înscris în registrul agricol nu atrage automat respingerea cererii de reconstituire, câta vreme potrivit art. 11 din Legea nr. 18/1991 suprafata adusa în CAP poate fi dovedita inclusiv cu proba cu martori.

Intimata Comisia Locala pentru aplicarea legilor fondului funciar Tautii Magheraus a solicitat respingerea recursului ca nefondat.

Analizând recursul declarat prin prisma motivelor invocate si a dispozitiilor art. 304¹ Cod procedura civila, instanta a retinut urmatoarele:

Recurenta T.A.este fiica defunctilor M.V. si M. M. În calitate de mostenitoare a acestora recurenta a solicitat reconstituirea dreptului de proprietate, în temeiul Legilor fondului funciar, asupra suprafetei de 1,12 ha fânat, situata în localitatea Tautii Magheraus, în locul denumit „Csucshegyen” – „Dealul Cuicu”, parte din nr. top. 1018 înscris în CF 382 Tautii Magheraus.

Prin titlul de proprietate nr. 44094/25/1998 recurentei i s-a reconstituit o suprafata de 7.948 mp din terenul solicitat, iar prin Hotarârea 1447/C/2007 înca 455 mp, deci în total 8.403 mp.

Aceasta suprafata de 8.403 mp retrocedata de comisiile de aplicare a legilor fondului funciar corespunde cotelor de proprietate ale parintilor recu-rentei  înscrise la pozitiile B9 si 10 din  CF 328 Tautii de Jos, totalizând 3/8 parti din parcela cu nr. top. 1018, asa cum, în mod corect a retinut si prima instanta.

Însa recurenta a afirmat ca, desi în actul de vânzare cumparare pe care parintii sai l-au încheiat în 1947 cu fostul proprietar tabular O. I. se mentioneaza ca vânzatorul  vinde „portiunea sa de avere imobiliara” înscrisa în CF 328 Tautii de Jos, de fapt acesta le-a transmis proprietatea asupra unei jumatati din parcela cu nr. top. 1018, respectiv asupra unei suprafete de 1,1203 ha, caci, dupa moartea ascendentilor lor privilegiati survenita în 1940, fratii O.N. si O.I. au mostenit în cote egale si diferenta de ¼ a defunctilor.

Aceasta întelegere dintre succesorii legali ai defunctilor O.A.si M. s-a materializat în înscrisul sub semnatura privata intitulat „Declaratie reciproca” datat  30.05.1941.

Martorii audiati în cauza, au confirmat sustinerile recurentei, declarând ca, la fel ca înainte de colectivizare, si în prezent recurenta foloseste jumatate din terenul situat în locul denumit Ciuhei, aproximativ 1 ha teren fâneata.

Raportul de expertiza topografica întocmit în cauza necontestat de parti, atesta faptul ca recurenta foloseste o suprafata de 11.203 mp din parcela cu nr. top. 1018 înscrisa în CF 328 Tautii de Jos.

Potrivit art. 8 alin. (2) din Legea nr. 18/1991, republicata, de dispozitiile privind reconstituirea beneficiaza membrii cooperatori care au adus pamânt în cooperativa agricola de productie sau carora li s-a preluat în orice mod teren de catre aceasta, precum si mostenitorii acestora. De asemenea, conform art. 11 alin. (1) din aceeasi lege, suprafata adusa în cooperativa agricola de productie, si deci supusa reconstituirii, este cea care rezulta din actele de proprietate, car¬tea funciara, cadastru, cererile de înscriere în cooperativa, registrul agricol de la data intrarii în cooperativa, evidentele cooperativei sau, în lipsa acestora, din orice alte probe, inclusiv declaratii de martori.

Fata de aceste dispozitii legale în mod gresit instanta de fond a apreciat ca fiind neconcludente probele testimoniale, în conditiile în care acestea evidentiau existenta terenului în litigiu, anterior cooperativizarii, în posesia antecesorilor reclamantei.