Citeste şi

  • Nu am gasit decizii asemanatoare!

Anularea procesului-verbal contestat, iar în subsidiar înlocuirea amenzii aplicate cu avertisment (og nr.37/2007)


Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin plângerea contravenţională înregistrată la această instanţă la data de 31.05.2011 sub dosar nr. …./174/2011, petenta …, în contradictoriu cu intimata …., a contestat procesul-verbal de contravenţie seria …., solicitând anularea procesului-verbal contestat iar în subsidiar înlocuirea amenzii aplicate cu avertisment. Fără cheltuieli de judecată.

În motivarea plângerii s-a invocat încălcarea flagrantă a dispoziţiilor art.16 din OG nr.2/2001, întrucât se reţine că reprezentantul societăţii nu era de faţă şi s-a procedat la întocmirea acestuia fără a se respecta dreptul petentei la apărare. De asemenea, se mai susţine în mod eronat că perioada controlată a fost 14.04.2011-11.10.2011 şi nu s-a menţionat locul unde s-a constatat săvârşirea faptei, neindicându-se km.

Pe fondul cauzei, s-a susţinut că s-a reţinut total greşit starea de fapt, întrucât pentru prima faptă se arată că diagramele se succed în diagramele prezentate, kilometrajul de sfârşit a unei diagrame corespunde cu kilometrajul de început a următoarei diagrame. Petenta dispune de GPS după care se întocmesc toate foile de parcurs şi poate dovedi că în perioada reţinută de organul constatator au fost  înregistrate rutele cu opriri şi km şi diagramele au fost predate de către conducătorul auto.

Referitor la cea de-a doua faptă, petenta a arătat că s-a reţinut că în data de 28.04.2011 s-a condus neîntrerupt cu 2,56 ore mai mult, însă contestă şi această stare de fapt, întrucât conform foii de parcurs de pe GPS din data de 28.04.2011 rezultă că s-au parcurs 236,9 km în 5 ore şi 58 min. cu opriri repetate însumate la 374 min.

În drept, au fost invocate prevederile art.31, 16 din OG nr.2/2001 şi OG nr.37/2001 republicată.

În probaţiune, petenta a depus la dosarul cauzei: proces-verbal de contravenţie contestat, formular de control în trafic, contravenţii conducător auto, fişa de activitate a şoferului pentru 28.04.2011, foaie de parcurs pentru autovehiculul .. pentru zile de 28.04.2011, 06.05.2011, 07.05.2011, 08.04.2011, 10.05.2011.

Intimata AUTORITATEA RUTIERĂ ROMÂNĂ – ARR a formulat întâmpinare prin care a solicitat: – respingerea acţiunii formulate de către petentă ca neîntemeiată şi nelegală şi să se menţină în totalitate procesul verbal de contravenţie încheiat, cu obligarea petentei la plata amenzii contravenţionale.

În motivare s-a arătat că procesul-verbal contestat a fost legal întocmit în lipsa reprezentantului petentei iar dreptul acesteia de a formula obiecţiuni s-a materializat prin plângerea contravenţională formulată. Locul săvârşirii faptei a fost precizat de agentul constatator prin menţiuni din care rezultă instanţa competentă iar indicarea greşită a instituţiei la care ar urma să fie depusă plângerea contravenţională nu a produs petentei nicio vătămare.

Pe fond, s-a arătat că agentul constatator a sancţionat lipsa documentelor la bordul vehiculului, respectiv: lipsa diagramelor tahograf pentru cele 28 de zile precedente controlului sau a formularului pentru atestarea activităţilor în conformitate cu Decizia Consiliului European nr. 230/2009. De asemenea, conform art.8 alin.1 pct.4 din OG 37/2007, constituie contravenţie – depăşirea perioadei maxime de conducere neîntreruptă cu o oră şi 30 de minute sau mai mult, iar în cadrul procesului-verbal agentul constatator a reţinut că în data de 28.04.2011 s-a condus de la ora 07,34 până la ora 17,33 continuu, respectiv cu 2 ore şi 56 min. mai mult decât 4 ore şi 43 min. conform Reg. nr.561/2006, iar petenta nu poate fi exonerată de această răspundere.

În drept s-au invocat prevederile OG nr.37/2007, Regulamentul (CE) nr.561/2006, Decizia Consiliului European nr.230/2007, OUG nr.109/2005 cu modificările şi completările ulterioare, OMT nr.181/2008, OG nr.2/2001, art.115 C.pr.civ.

S-au anexat întâmpinării: împuternicire, raportul de contravenţii, fişa de activitate din data de 28.04.2011, vizualizarea diagramei verificate săptămânal şi copia procesului verbal de contravenţie.

În probaţiune petenta a solicitat proba cu înscrisurile depuse la dosar şi proba cu înscrisurile solicitate a fi depuse de către intimată respectiv, diagramele tahograf ridicate în momentul controlului, proba testimonială cu martorul …. şi proba cu un extras de pe programul de urmărire GPS.

Intimata a solicitat: proba cu înscrisuri, depunând la dosar diagramele verificate şi reţinute în trafic – solicitate de instanţă, raportul de contravenţii pentru conducătorul … în perioada 14.04.2011-11.05.2011, analiza Tacho Scan pentru diagrama utilizată în data de 28.04.2011, vizualizarea diagramelor verificate săptămânal respectiv 24.04.2001-01.05.2011.

Instanţa a admis pentru ambele părţi proba cu înscrisuri solicitată, iar pentru petentă şi proba cu un martor.

Analizând actele şi lucrările dosarului prin prisma probelor administrate, instanţa reţine următoarele:

Prin procesul-verbal de contravenţie seria … (f. 36), petenta …a fost sancţionată contravenţional pentru săvârşirea faptelor prevăzute de art.8 pct. 31 şi 4 din OG nr.37/2007, reţinându-se că, în data de 11.05.2011 orele 1200 pe DJ 106 la ieşirea spre loc. … din loc. …., jud. Sibiu, vehiculul nr. …., având ca operator de transport … şi conducător auto Lalu Vasile, efectua transport de marfă de la … la … În urma controlului efectuat asupra activităţii de condus şi odihnă a conducătorului auto .. pentru perioada 14.04.2011 ora 0600 – 11.05.2011 ora 1210,  s-a constatat:

1.lipsa diagramei sau a altui document verificativ din care să rezulte activitatea şoferului pentru perioada 07.05.2011 ora 0615 – 10.05.2011 ora 0550

2.faptul că în data de 28.04.2011 şoferul a condus de la ora 0734 şi până la ora 1733 continuu, respectiv cu 2:56 ore mai mult decât 4:43 ore conform Regulamentului 561/2006

S-a mai reţinut faptul că au fost reţinute şi ştampilate un număr de 16 diagrame pentru perioada 14.04.2011 – 11.05.2011.

Pentru prima faptă a fost aplicată sancţiunea amenzii în cuantum de 8.000 lei iar pentru a doua faptă a fost aplicată sancţiunea amenzii în cuantum de 4.000 lei.

Analizând legalitatea procesului-verbal de contravenţie contestat, instanţa reţine că nu există niciun motiv de nulitate absolută a acestuia.

De asemenea, instanţa reţine că nu sunt incidente nici motivele de nulitate relativă invocate de petentă.

În cazul nerespectării dispoziţiilor invocate de petentă – art. 16 din OG 2/2001, nulitatea este relativă şi virtuală, operând conform art. 105 al. 2 C.pr.civ., aplicabil în baza art. 47 din O.G. 2/2001. Astfel, ca regulă, petenta este ţinută să facă dovada unei vătămări suferite care să nu poată fi înlăturată în alt mod decât prin anularea procesului-verbal de contravenţie contestat.

•Nerespectarea dispoziţiilor art. 16 al. 7 din O.G. 2/2001 este sancţionabilă cu nulitatea relativă expresă doar în situaţia în care contravenientul ar fi formulat obiecţiuni în faţa agentului constatator iar acesta nu le-ar fi consemnat, ceea ce nu este cazul în speţa de faţă, procesul-verbal de contravenţie fiind încheiat în lipsa reprezentantului legal al petentei. În consecinţă, şi în acest caz era necesar ca petenta să facă dovada vreunei vătămări.

Susţinerile petentei în sensul că ar fi fost astfel încălcat dreptul al apărare sunt nefondate, instanţa constatând că imposibilitatea de a formula obiecţiuni decurge tocmai din întocmirea procesului-verbal de contravenţie în lipsa reprezentantului legal al contravenientului, ori legea nu interzice întocmirea procesului-verbal în lipsa persoanei sancţionate şi nici nu impune convocarea ulterioară a respectivului reprezentant pentru a da explicaţii. De asemenea, petenta a fost în măsură să îşi exercite dreptul de apărare pe parcursul prezentului proces, având posibilitatea de a propune probe, de a formula apărări şi de a discuta în contradictoriu toate probele care ar putea folosi intimatei.

•Cu privire la modul în care agentul constatator a indicat locul săvârşirii faptei instanţa constată că s-a realizat o descriere suficientă pentru a permite stabilirea competenţei teritoriale în judecarea plângerii contravenţionale. Indicarea exactă a km la care a fost oprit autovehiculul nu este relevantă raportat la faptul că s-a făcut referire de către agentul constatator la ieşirea dintr-o localitate care este în circumscripţia unei singure instanţe – ..,  iar aceeaşi instanţă este competentă teritorial pe toată distanţa cuprinsă între .. şi următoarea localitate în direcţia …..

•Cu privire la menţionarea eronată a perioadei supuse controlului, respectiv 14.04.2011 – 11.10.2011 în loc de 14.04.2011 – 11.05.2011, petenta nu a invocat şi nici nu a probat existenţa vreunei vătămări. Eroarea nu este nici susceptibilă de a fi produs vreo vătămare întrucât agentul constatator a indicat corect perioada pentru care s-a constatat lipsa diagramei sau a altui document verificativ din care să rezulte activitatea şoferului precum şi perioada pentru care s-au reţinut diagramele tahograf.

•Într-adevăr agentul constatator a menţionat în mod greşit faptul că plângerea împotriva procesului-verbal contestat se depune la ARR…, deşi ar fi trebuit să fie indicată instanţa de judecată competentă. Nici în acest caz petenta nu a invocat şi nici nu a probat existenţa vreunei vătămări. Eroarea nu este nici susceptibilă de a fi produs vreo vătămare întrucât, în condiţiile în care petenta a formulat plângerea contravenţională în mod legal, în faţa instanţei competente şi în termenul prevăzut de lege este exclusă vreo atingere adusă liberului acces al petentei la justiţie ori dreptului acesteia la un proces echitabil.

•Faptele reţinute în sarcina petentei au fost menţionate de agentul constatator în mod suficient de clar pentru a permite efectuarea controlului de legalitate şi temeinicie, fiind astfel respectate prevederile art. 16 al. 1 din OG 2/2001.

Analizând temeinicia aceluiaşi proces-verbal, instanţa va avea în vedere reglementările legale interne dar şi jurisprudenţa CEDO, direct aplicabilă în dreptul intern.

Astfel, interpretarea dreptului intern şi jurisprudenţa naţională consacră prezumţia relativă de legalitate şi temeinicie a procesului-verbal de contravenţie.

Curtea EDO a statuat în cauza Anghel contra României (par. 60) dar şi în alte cauze (Salabiaku contra Franţei), faptul că prezumţia relativă de legalitate şi temeinicie a procesului-verbal de contravenţie nu este împiedicată, în principiu, de prevederile Convenţiei Europene a Drepturilor Omului, însă în materie contravenţională, materie asimilată celei penale, această prezumţie trebuie să fie inclusă în limite rezonabile luând în calcul gravitatea mizei şi păstrând drepturile la apărare.

Totodată, Curtea EDO a statuat, în aceeaşi cauză ….. (par. 54), faptul că în materie contravenţională trebuie să se dea eficienţă prezumţiei de nevinovăţie, conform căreia, printre altele, „acuzarea” trebuie să ofere probe suficiente pentru a întemeia o declaraţie de vinovăţie iar îndoiala profită persoanei acuzate.

În consecinţă, trebuie asigurat un echilibru între prezumţia de legalitate şi temeinicie a procesului-verbal de contravenţie şi prezumţia de nevinovăţie.

1.Conform art.8 pct.31 din OG nr.37/2007 constituie contravenţie neprezentarea în trafic a numărului necesar de diagrame tahografice, a cartelei tahografice sau a listărilor efectuate du imprimanta tahografului digital, conform prevederilor Regulamentului Consiliului (CEE) nr.3.821/85. Conform art. 15 pct. 7 lit. a) din Regulament, atunci când conducătorul auto conduce un vehicul dotat cu echipament de înregistrare în conformitate cu anexa I, acesta trebuie să fie în măsură să prezinte, la cererea unui inspector de control, foile de înregistrare din săptămâna în curs şi pe cele pe care le-a utilizat pe parcursul celor 15 zile precedente acesteia; cartela de conducător auto în cazul în care este titularul unei asemenea cartele şi orice informaţie introdusă manual şi orice imprimat scos în timpul săptămânii în curs şi în timpul celor 15 zile precedente. După data de 1.01.2008 – duratele prevăzute se referă la ziua în curs şi la o perioadă precedentă de 28 de zile.

În primul rând, instanţa reţine gravitatea mizei (respectiv amenda) precum şi faptul că dreptul la apărare al petentei a fost respectat, aceasta având posibilitatea să administreze probe în apărarea sa şi să discute în contradictoriu orice probe care ar folosi intimatei.

În primul rând, instanţa reţine gravitatea mizei (respectiv amenda) precum şi faptul că dreptul la apărare al petentei a fost respectat, aceasta având posibilitatea să administreze probe în apărarea sa şi să discute în contradictoriu orice probe care ar folosi intimatei.

În al doilea rând, procesul-verbal de contravenţie contestat corespunde cerinţelor legale de formă. Descrierea faptei este exactă şi neechivocă.

În al doilea rând, procesul-verbal de contravenţie contestat corespunde cerinţelor legale de formă. Descrierea faptei este exactă şi neechivocă.

În al treilea rând, menţiunile procesului-verbal contestat se coroborează cu probele administrate în prezenta cauză. Astfel, potrivit diagramelor şi raportului TachoScan depuse la dosarul cauzei (f. 65-74), la data de 11.05.2011, conducătorul auto al vehiculul nr. ….., având ca operator de transport SC … …… ARR diagrame sau alte documente verificative din care să rezulte activitatea şoferului pentru perioada 07.05.2011 ora 0615 – 10.05.2011 ora 0550.

În concluzie, instanţa constată că procesul-verbal de contravenţie contestat, coroborat cu probele administrate în cauză, este în măsură să convingă, dincolo de o îndoială rezonabilă, în privinţa vinovăţiei petentei. Ca urmare, îi revenea acesteia din urmă sarcina furnizării de probe în sensul nevinovăţiei pretinse, ceea ce nu s-a realizat în cauză.

În concluzie, instanţa constată că procesul-verbal de contravenţie contestat, coroborat cu probele administrate în cauză, este în măsură să convingă, dincolo de o îndoială rezonabilă, în privinţa vinovăţiei petentei. Ca urmare, îi revenea acesteia din urmă sarcina furnizării de probe în sensul nevinovăţiei pretinse, ceea ce nu s-a realizat în cauză.

Pe de o parte petenta, deşi a susţinut că au existat la momentul săvârşirii faptei reţinute de agentul constatator diagrame aferente întregii perioade supuse controlului, totuşi nu a depus în probaţiune diagramele pentru perioada identificată în procesul-verbal contestat, respectiv 07.05.2011 ora 0615 – 10.05.2011 ora 0550.

Pe de altă parte, deşi martorul ascultat a susţinut că a prezentat inspectorilor ARR diagrame pentru toată perioada suspusă controlului, susţinerile acestuia nu se coroborează cu celelalte probe administrate şi au a fi apreciate prin prisma calităţii martorului de angajat al societăţii petente.

Reţinând temeinicia celor consemnate în cuprinsul procesului-verbal contestat şi vinovăţia petentei, instanţa va analiza dacă sancţiunea principală corespunde cerinţelor legii.

Reţinând temeinicia celor consemnate în cuprinsul procesului-verbal contestat şi vinovăţia petentei, instanţa va analiza dacă sancţiunea principală corespunde cerinţelor legii.

Astfel, conform art. 5 al. 5 din OG 2/2001, sancţiunea principală stabilită trebuie să fie proporţională cu gradul de pericol social al faptei săvârşite.

Astfel, conform art. 5 al. 5 din OG 2/2001, sancţiunea principală stabilită trebuie să fie proporţională cu gradul de pericol social al faptei săvârşite.

În cauza de faţă, vor fi avute în vedere în vedere circumstanţele concrete ale săvârşirii faptei şi datele privind persoana petentei.

În cauza de faţă, vor fi avute în vedere în vedere circumstanţele concrete ale săvârşirii faptei şi datele privind persoana petentei.

Astfel, prin  prisma situaţiei de fapt reţinute mai sus, instanţa ia în considerare urmarea produsă (atingerea adusă relaţiilor sociale privind legalitatea operaţiunilor de transport şi siguranţa traficului rutier), urmările care s-ar fi putut produce şi faptul că nu există date privind sancţionări anterioare ale petentei cu privire la fapte similare.

În consecinţă, instanţa consideră că, în cazul de faţă, o sancţiune cu amenda într-un cuantum de 4.000 lei, care dă expresie minimului prevăzut de art. 9 al. 1 lit. c) din OG 37/2007, corespunde gradului de pericol social al faptei.

Pentru toate aceste considerente, instanţa urmează să admită în parte plângerea formulată şi să dispună reducerea cuantumului sancţiunii amenzii contravenţionale aplicate pentru fapta prev. de art. 8 al. 1 pct. 31 din OG 37/2007 de la 8.000 lei la 4.000 lei.

2.Conform art.8 pct.4 din OG nr.37/2007 constituie contravenţie depăşirea perioadei maxime de conducere neîntreruptă cu o oră şi 30 de minute sau mai mult. Conform art. 7 din Regulamentul (CE) nr. 561/2006, după o perioadă de patru ore şi jumătate de condus, conducătorul trebuie să facă o pauză neîntreruptă de cel puţin patruzeci şi cinci de minute, exceptând cazul în care îşi începe o perioadă de repaus. Această pauză poate fi înlocuită cu o pauză de cel puţin cincisprezece minute urmată de o pauză de cel puţin treizeci de minute, pauze intercalate pe parcursul perioadei de conducere astfel încât să respecte dispoziţiile primului paragraf..

În al treilea rând, menţiunile procesului-verbal contestat se coroborează cu probele administrate în prezenta cauză. Astfel, potrivit raportului TachoScan depus la dosarul cauzei (f. 64, 65), coroborat cu declaraţia martorului … (f. 76) şi cu înregistrarea GPS (f. 79-80) în data de 28.04.2011 conducătorul auto al vehiculul nr. …., având ca operator de transport .. care efectua transport de marfă, a condus de la ora 0734 şi până la ora 1733 fără a respecta pauzele impuse de Regulamentul 561/2006.

Deşi pe parcursul datei de28.04.2011 au fost înregistrate mai multe întreruperi ale activităţi de condus, niciuna dintre acestea nu întrunesc condiţiile expres şi limitativ prevăzute de art. 7 din Regulamentul (CE) nr. 561/2006. Activitatea de distribuţie de marfă nu este exclusă din xfera de aplicare a dispoziţiilor legale amintite. 

Astfel, prin  prisma situaţiei de fapt reţinute mai sus, instanţa ia în considerare urmarea produsă (atingerea adusă relaţiilor sociale privind legalitatea operaţiunilor de transport şi siguranţa traficului rutier), urmările care s-ar fi putut produce, faptul că totuşi activitatea de conducere nu a fost complet neîntreruptă, faptul că prin procesul-verbal contestat a mai fost aplicată o sancţiune cu amenda redusă de instanţă la cuantumul de 4.000 lei dar şi faptul că nu există date privind sancţionări anterioare ale petentei cu privire la fapte similare.

În consecinţă, instanţa consideră că, în cazul de faţă, o sancţiune constând în avertisment corespunde gradului de pericol social al faptei.

Pentru toate aceste considerente, instanţa urmează să admită în parte plângerea formulată şi să dispună înlocuirea sancţiunii aplicate pentru fapta prev. de art. 8 al. 1 pct. 4 din OG 37/2007 constând în amenda în cuantum de 4.000 lei cu sancţiunea avertismentului.