Citeste şi


Contravenţii – Recurs. Plângere contravenţională. Garda Naţionala de Mediu


Prin cererea înregistrata la aceasta instanta sub nr. 1139/281/29.01.2007, petenta  SC P. R. F SRL a formulat plângere contraventionala împotriva procesului verbal de contraventie seria GNM nr. 001681/10.10.2008 emis de catre intimata GARDA NATIONALA DE MEDIU-COMISARIATUL PRAHOVA, solicitând anularea acestuia si  exonerarea de plata amenzii.

În motivarea plângerii petenta a aratat  ca  procesul-verbal de contraventie a fost întocmit în baza notei de constatare nr. 55 din data de 09-01.2008, iar nu din data de 10.01.2008, cum gresit s-a trecut în cuprinsul actului.

A mai aratat petenta ca acest control s-a efectuat ca si cele din judetul Bihor, în baza adresei nr. 61/ GM / 07.01.2008 a Comisariatului General.

Petenta a precizat ca Ordinul 1798/ 19.11.2007 pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizatiei de mediu prevede în anexa 1 activitatile pentru care trebuie obtinuta autorizatia de mediu, respectiv activitatile cod CAEN 5211 desfasurate în supermarket, hypermarket si complex comercial, fara ca acestea sa fie clar definite. A mai aratat petenta ca nu poate avea calitatea de subiect al contraventiei fata de aceste lacune ale legislatiei, lipsind vinovatia.

 Petenta a invocat nulitatea procesului-verbal în temeiul art. 17 din OG nr. 2/2001, prezentarea generala a faptei echivalând cu lipsa acesteia.

 O alta critica formulata de petenta a fost aceea ca în speta nu a fost identificat nici un prejudiciu, activitatea desfasurata de aceasta neavând nici un impact asupra mediului înconjurator.

 În subsidiar, a solicitat petenta înlocuirea amenzii contraventionale cu sanctiunea avertismentului, având în vedere ca în toate magazinele ei petenta respecta normele de desfasurarea activitatii, denotând respect pentru autoritati, dar si pentru consumatori.

 La plângere s-au anexat urmatoarele înscrisuri: procesul-verbal de contraventie, nota de constatare nr. 55/ 10.01.2008, nota de constatare nr. 5/ 11.01.2008 si nota de constatare f.n. din 08.01.2008.

 Intimata  a depus a depus întâmpinare, prin care a învederat instantei ca nota de constatare s-a încheiat la data de 10.01.2008 , în urma controlului din data de 09.01.2008. A mai precizat intimata ca legiuitorul a definit clar termenii, în functie de suprafata exprimata în metri patrati si ca petenta a dat o declaratie pe proprie raspundere înca de la înregistrarea la Oficiul Registrului Comertului, astfel încât nu poate pune problema lipsei calitatii de subiect al contraventiei sau al lipsei vinovatiei, ca elemente ale raspunderii contraventionale.

 În cauza au fost administrate probele cu înscrisuri depuse de petenta.

Prin sentinta civila nr. 6613/27.06.2008 a Judecatoriei Ploiesti  s-a admis  plângerea  contraventionala  si s-a anulat  procesul verbal  contestat, cu consecinta  exonerarii petentei de plata  amenzii  in cuantum de 60.000 lei .

Pentru a pronunta  aceasta sentinta instanta de fond a retinut ca  petenta a fost  sanctionata  contraventional pentru fapta  prevazuta  de art. 96 alin. 2  pct. 1 din OUG nr. 195/2005  si Legea 265/2006, retinându-se ca  la  data de 9.01.2008  in jurul  orelor 13.00 , la punctul de lucru din P., str.  M. , s-a constatat ca aceasta nu a obtinut  autorizatia  de mediu  pentru activitatea  de comert  cu amanuntul  in magazine  nespecializate  cu vânzare predominanta  de produse alimentare .

Retine instanta de fond  ca prezentarea  generala a faptei  nu raspunde exigentelor legiuitorului  si atrage  nulitatea procesului verbal  conform art. 17  din OG nr. 2/2001.

Împotriva acestei sentinte a declarat recurs  petenta , criticând-o pentru nelegalitate si netemeinicie .

In motivele  de recurs  formulate in scris aceasta a aratat ca actul  constatator  al contraventiei  întruneste  cerintele  impuse  de dispozitiile art. 16 si 17  din OG nr. 2/2001 , precum si cele ale  art. 96 alin. 2 pct. 1 din OUG nr. 195/2002.

Fapta este in detaliu descrisa , iar petenta nu a contestat suprafata  magazinului  de 1500 m.p.

Magazinul petentei se încadreaza in categoria  structurilor  de vânzare – supermagazin si, conform  Anexei  nr. 1 din ordinul MMDD nr. 1798/2007,  aceasta avea obligatia  de a solicita  si obtine  autorizatia  de mediu  pentru  activitatea desfasurata .

Invoca , de asemenea , recurenta disp. art. 2 alin. 1 lit. d  din HG nr. 1454/2004 ce definesc  notiunea de supermagazin .

Prin întâmpinarea formulata  la termenul de  judecata  din data de  17.09.2009 , intimata -petenta a solicitat respingerea recursului  ca nefondat .

Arata  in esenta  petenta ca dispozitiile  art. 2  alin. 1  lit. d  din HG nr. 1454/2004 vizeaza  doar  unitatile de vânzare a caror  suprafata  este cuprinsa  intre 1000-2500 m.p. Invoca in apararea sa adresa nr. 111 din 14.02.2008 emisa de Directia Autorizari si  Legislatie Orizontala  din cadrul Agentiei Nationale  pentru Protectia Mediului , care , facând  referire  la Ordinul MMDD nr. 1798/2007 , mentioneaza  ca obligatia obtinerii autorizatiei de mediu  subzista  doar  pentru  structuri de vânzare  cu suprafata mare , iar  magazinele  petentei  au suprafete cuprinse  intre 359 si 958 m.p. , nefiind necesara detinerea  autorizatiei de mediu.

Constata  intimata si obiectul controlului , aratând  ca mandatul comisarilor a fost  dat  pentru verificarea  implementarii Directivei 04/62/CE privind  ambalajul  si deseurile de ambalaje , iar  sanctiunea  a fost aplicata  pentru  lipsa  autorizatiei de mediu .

Sustine  petenta  existenta  unui punct de vedere comun  al reprezentantilor  Comisariatelor  Judetene Bihor si Timis  care apreciaza  ca magazinele  apartinând  petentei nu se încadreaza  in categoria  structurilor  ce trebuie controlate conform  adresei GNM – Comisariatul  General  nr. 61/GM/7.01.2008 .

De asemenea , arata petenta ca activitatea  sa nu are  un impact  semnificativ  asupra mediului , desi nu exista  prejudiciu .

In cauza s-a  administrat proba cu  înscrisuri .

Examinând  sentinta atacata – prin prisma  actelor si lucrarilor dosarului, a motivelor de recurs formulate, dar si sub toate aspectele de fapt si de drept, asa cum cer disp. art. 304 indice 1 C.p.civ., tribunalul a retinut urmatoarele :

Petenta a fost  sanctionata  contraventional pentru fapta  prevazuta  de art. 96 alin. 2  pct. 1 din OUG nr. 195/2005  si Legea 265/2006, retinându-se ca  la  data de 9.01.2008  in jurul  orelor 13.00 ,  la punctul de lucru din P, str.  M ,  s-a constatat ca aceasta nu a obtinut  autorizatia  de mediu  pentru activitatea  de comert  cu amanuntul  in magazine  nespecializate  cu vânzare predominanta de produse alimentare . Se  precizeaza , de asemenea , de catre  agentul  constatator  ca fapta  a fost mentionata  si in nota  de constatare  nr. 55/10.01.2008 .

Referitor la opinia  instantei  de fond , in sensul ca  nu este corect  si in detaliu  descrisa fapta , aspect  ce conduce  la nulitatea procesului  verbal , tribunalul a retinut urmatoarele :

Potrivit  disp. art. 96 alin. 2 pct. 1 din  OUG nr. 195/2005 privind  protectia  mediului  constituie contraventie incalcarea obligatiei persoanei juridice  de solicitare  si obtinere a actelor  de reglementare conform  prevederilor legale,  precum si acordului  de import /export  si a autorizatiilor  privind  organismele  modificate  genetic , conform prevederilor  legale, in termenele  stabilite  de  autoritate .

Vazând  norma sanctionatoare  si modalitatea in care aceasta este inserata  de legiuitor , tribunalul constata ca in situatia in care  agentul  constatator  s-ar fi  rezumat  la  a o reda întocmai , asa cum este cuprinsa  in OUG nr. 195/2005,  s-ar fi  putut aprecia  in mod  corect  asupra caracterului general al descrierii faptei.

Agentul constatator  nu a procedat  insa in acest mod , ci a descris întocmai  fapta savarsita , respectiv  nesolicitarea si neobtinerea  autorizatiei de mediu .

Mai mult,  aceste mentiuni sunt completate si de nota de constatare la care se face referire in cuprinsul  procesului verbal contestat , nota  de constatare încheiata  la aceeasi data, 10.01.2008.

Sub acest aspect , instanta a retinut , deci  , ca  fapta este corect si in detaliu  descrisa , cu indicarea actului normativ  sanctionator , întrunind  cerintele dispozitiilor art. 17  din OG nr. 2/2001.

Referitor la obiectul controlului, tribunalul  constata ca cei doi comisari  au actionat  in virtutea  atributiilor conferite  de HG nr. 1224/2007  privind  organizarea si functionarea  Garzii Nationale  de Mediu si urmare a tematicii  GNM  CG  înregistrata  sub nr. 61/GM/7.01.2008, privind  verificarea structurilor  de vânzare si a centrelor comerciale.

Petenta nu a depus la dosarul cauzei si nici nu a solicitat recurentei  intimate  sa depuna respectiva  tematica  pentru a putea fi  verificat  continutul acesteia .

Chiar  si asa , ar fi  contrar dispozitiilor HG nr. 1224/2 007 ca un comisar  aflat  in exercitarea  atributiilor de control , constatând  existenta  unor fapte  contraventionale, sa nu poata aprecia  asupra lor  si sa nu poata fi aplicata o sanctiune  contraventionala,  daca obiectul  controlului  a privit  alte aspecte .

In ceea ce priveste  temeinicia  procesului verbal, tribunalul a retinut urmatoarele :

Potrivit certificatului  constatator  emis la data de 27.12.2006,  petenta a declarat pe propria  raspundere ca  îndeplineste  conditiile de functionare , specifice  pentru fiecare  autoritate publica , pentru activitatile  declarate , încadrate in clasa  CAEN , printre  care si 5211 – Comert cu amanuntul  in magazine  nespecializate , cu vânzare  predominanta  de produse  alimentare , bauturi  si tutun.

In Anexa  1 la Ordinul nr. 1798 din 19.11.2007  pentru aprobarea  Procedurii de emitere a autorizatiei de mediu este specificata lista activitatilor supuse procedurii de emitere a autorizatiei de mediu, iar  la pozitia  261 este specificata  activitatea purtând  cod CAEN  5211- Comert  cu amanuntul in magazine nespecializate , cu vânzare predominanta  de produse alimentare , bauturi si tutun . La rubrica ,, Observatii ,,  este specificata  existenta  obligativitatii  supunerii procedurii de emitere a autorizatiei de mediu  numai pentru  hipermarketuri , supermaketuri , complexuri comerciale .

HG 1454 din 9.09.2004 pentru  aprobarea criteriilor de implantare a structurilor  de vânzare cu amanuntul  cu suprafata  mare si definirea tipologiei structurilor  de vânzare  defineste  la  art.2 pct. 1 lit. d supermagazinul ca fiind structura de vânzare  cu amanuntul , cu suprafata  de pana la 2500 m.p. , reprezentativa  pentru comertul cu marfuri alimentare , având  drept  caracteristici :  autoservirea , plata marfurilor la casele de marcat  amplasate la iesire , constructie , de obicei , pe un singur  nivel , amplasata , de regula , in zonele  de locuinte .

Petenta  întruneste toate aceste caracteristici pentru a fi încadrata  in categoria  supermagazinului ( supermarket ) , atât sub aspectul  suprafetei , cat si  al autoservirii, platii  marfurilor la casele de marcat  si al constructiei .

De asemenea ,  art. 2 pct. 2 lit. A-a) din HG  1454/9.09.2004 încadreaza in categoria magazinelor  nespecializate  si magazinele cu vânzare predominanta  de produse alimentare , bauturi si tutun care sunt , in principal,  magazine  generale  alimentare  ce vând  preponderent marfuri  alimentare  din toate  grupele  de produse , precum si unele  articole nealimentare de uz curent , ca : detergenti , cosmetice , articole de uz casnic si altele asemenea .

Petenta se regaseste , sub acest  aspect si in  enumerarea mai sus mentionata .

Fiind deci  încadrata in categoria magazinelor  nespecializate  care practica  comert cu amanuntul , cu vânzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun , precum si in categoria  supermarketului , petenta avea obligatia, potrivit Anexei nr. 1 la Ordinul nr. 1798 din 19.11.2007  sa solicite  si sa obtina  autorizatie  de mediu .

Referitor la  adresa nr. 111/14.02.2008 emisa  de Directia Autorizari si Legislatie Orizontala  din cadrul Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului , tribunalul constata  ca aceasta  a fost  eliberata  in baza  unei solicitari ulterioare emiterii procesului verbal  contestat , respectiv  adresa înregistrata  la ANPM in data  de 28.01.2008, necontribuind , deci, la atitudinea  culpabila a petentei . Mai mult, intimata petenta nu a depus la dosarul cauzei  si adresa de înaintare catre ANPM  pentru care  instanta sa aiba  posibilitatea verificarii  continutului sau raportat la raspunsul  primit.

Totodata , tribunalul retine ca o adresa-raspuns emisa  de ANPM  nu poate  avea forta  juridica  superioara  actelor normative  mentionate  anterior care confera  obligatia in sarcina  petentei  de a obtine  autorizatie de mediu .

Raspunsul  ANPM înregistrat  sub nr. 111 din 14.02.2008 ar  fi putut fi apreciat , eventual , prin  compararea si  cu  continutul  adresei  de înaintare , la individualizarea sanctiunii aplicate ,  in situatia in care ar fi influentat atitudinea  culpabila a petentei .

Or,  asa cum s-a mentionat  anterior , adresa de înaintare  si, in mod evident adresa-raspuns , sunt  întocmite ulterior încheierii  procesului verbal  contestat .

Punctul de vedere al recurentei  Garda Nationala de Mediu – Comisariatul  Judetean  Prahova  este unitar  la nivelul judetean , in sensul  obligativitatii detinerii autorizatiei de mediu , in conditiile  in care si alte 2 supermarketuri  cu  activitate comerciala  similara , dimensiuni  si locatie , detin autorizatii de mediu  ( SC Mega Image SRL  si Supermarket ,, Penny Market ,,).

Nu se poate retine  nici lipsa  pericolului social al faptei  savarsite , in conditiile in care activitatea petentei are un impact  semnificativ asupra mediului, urmare a deseurilor provenite  din activitatea  specifica.

Nu se  impune nici  reindividualizarea sanctiunii  aplicate , conform  art. 21  alin. 3 din OG nr. 2/2001 , petenta nerecunoscând  savarsirea  faptei contraventionale , neexprimându-si  disponibilitatea de a intra  in legalitate, cu atât mai mult cu cat  prin însusi  certificatul  constatator din 27.12.2006 se obliga  sa solicite  autorizarea  pentru protectia  mediului  pentru activitatile 5211 cu impact  semnificativ  asupra mediului , ignorând  ulterior aceasta obligatie .

Pentru toate aceste considerente , tribunalul , in temeiul art. 312  pct. 2 C.p.civ.  a admis  recursul, a modificat in tot sentinta recurata si a  respins plângerea ca neîntemeiata .