Nu poate fi reţinută nelegalitatea actului pentru că s-ar fi încălcat dispoziţiile art. 60 alin. 5 şi 51 din og nr. 43/1997, aşa cum greşit a reţinut instanţa de fond, deoarece aceste prevederi se referă la modalitatea de imobilizare ori de transport…


Contencios administrativ.

Decizie civil?

Contraven?ii

Nu poate fi re?inut? nelegalitatea actului pentru c? s-ar fi înc?lcat dispozi?iile art. 60 alin. 5 ?i 51 din OG nr. 43/1997, a?a cum gre?it a re?inut instan?a de fond, deoarece aceste prevederi se refer? la modalitatea de imobilizare ori de transport a autovehiculului care a fost g?sit cu depirea masei totale prev?zute de lege ?i nu sunt cauze de înl?turare a caracterului contraven?ional al faptei s?vâr?ite.

(Trib. Bistri?a-N?s?ud, sec?. com., de cont. adm. ?i fiscal, dec. nr. 47/2008, nepublicat?)

Prin sentin?a civil? nr. 758 din 30 octombrie 2007 pronun?at? de Judec?toria Beclean s-a admis plângerea contraven?ional? formulat? de petenta SC C. T. SRL ?i s-a anulat ca nelegal procesul verbal de constatare a contraven?iei nr. 4250146 din 11.05.2007 încheiat de Sec?ia de Drumuri Na?ionale Bistri?a.

Împotriva acestei hot?râri a formulat recurs agentul constatator C.N.A.D.N.R. SA prin Direc?ia Regional? Drumuri ?i Poduri Cluj.

Recursul este fondat.

Examinând actul sanc?ionator depus în copie la dosar, rezult? c? acesta a fost întocmit la ora 11,36, a?a cum s-a consemnat în act ?i acest fapt nu este contestat, îns? s-a apreciat c? societatea contravenient? nu este de fa printr-un reprezentant al s?u, fiind stabilit în practica judiciar? c? ?oferul nu poate reprezenta aceast? societate în lipsa unui mandat special.

Faptul c? a fost radiat? din formularul tipizat doar sintagma „refuzul semn?rii” ?i au fost men?inute „lipsa contravenientului„ ?i „imposibilitatea„ nu poate conduce la concluzia c? s-ar fi înc?lcat dispozi?iile art. 19 din OG nr. 2/2001 în condi?iile în care procesul verbal nu a fost semnat de un martor care s? ateste lipsa, refuzul sau imposibilitatea semn?rii actului de c?tre contravenient, întrucât în procesul verbal s-a f?cut men?iunea c? acesta a fost încheiat în lipsa martorilor, deoarece de fa nu se afla vreo persoan? neutr? care s? aib? calitatea de martor, men?iune ce s-a f?cut în temeiul dispozi?iilor art. 19 alin. 3 din acela?i act normativ, care prev?d c? „în lipsa unui martor agentul constatator va preciza motivele care au condus la încheierea procesului verbal în acest mod”.

A?adar, tribunalul constat? c? nu subzist? motivul de nulitate re?inut de instan?a de fond pe aspecte formale ale actului sanc?ionator, iar pe fond tribunalul apreciaz? c? nu poate fi re?inut? nelegalitatea actului pentru c? s-ar fi înc?lcat dispozi?iile art. 60 alin. 5 ?i 51 din OG nr. 43/1997, a?a cum gre?it a re?inut instan?a de fond, deoarece aceste prevederi se refer? la modalitatea de imobilizare ori de transport a autovehiculului care a fost g?sit cu depirea masei totale prev?zute de lege ?i nu sunt cauze de înl?turare a caracterului contraven?ional al faptei s?vâr?ite.

Având în vedere c? societatea contravenient? a s?vâr?it contraven?ia re?inut? în sarcina sa, dar c? aceasta se afl? la prima abatere de acest fel ?i s-a stabilit ?i m?sura plii autoriza?iei speciale de transport, tribunalul va admite recursul ca fiind fondat ?i în temeiul art. 312 alin. 1 ?i 3 Cod procedur? civil? va modifica sentin?a atacat? în sensul c? se va admite ca fiind întemeiat? în parte plângerea contraven?ional? cu consecin?a înlocuirii sanc?iunii amenzii contraven?ionale cu sanc?iunea avertismentului, urmând s? se men?in? celelalte dispozi?ii din procesul verbal atacat (judec?tor Ursu Ilie).