Ordonanta Presedintiala. Anularea formelor de executare. Inadmisibilitate.


S.C. 601/22.06.2009 – Ordonanta Presedintiala. Anularea formelor de executare. Inadmisibilitate.

Prin cererea inregistrata pe rolul instantei la data de 04.06.2009 sub nr.(…), reclamanta D.E.E. a solicitat in contradictoriu cu piritul B.I., ca pe calea ordonantei presedintiale sa se dispuna anularea tuturor formelor de executare incepute in dosarul nr.(…) al BEJ M.R., precum si suspendarea licitatiei din data de 08.06.2009, prin anularea acesteia.

In motivare s-a aratat ca in dosarul de executare lipseste incuviintarea executarii silite, ceea ce duce la nulitatea absoluta a tuturor actelor de executare.

Sentinta civila pusa in executare a fost pronuntata intr-un dosar avind ca obiect iesire din indiviziune, prin care reclamanta a fost obligata fata de pirit la plata unei sulte de 10.538 lei. Prin aceeasi sentinta, in lotul reclamantei a fost atribuita o casa de locuit cu doua camere si dependinte, in valoare de 17.400 lei, precum si cotete in valoare de 600 lei.

Desi conform sentintei civile de partaj reclamanta este proprietara doar asupra casei de locuit, executarea silita s-a pornit si asupra terenului in suprafata de 538 m.p., teren care este proprietatea tatalui reclamantei, D.G..

Intr-o astfel de situatie, executarea silita ar fi trebuit sa vizeze doar bunurile apartinind reclamantei, iar nu si bunurile apartinind altor persoane.

Reclamanta apreciaza ca fiind indeplinite conditiile cerute de art.581 cod proc.civ., existind o urgenta determinata de licitatia publica organizata in data de 08.06.2009, si neputindu-se vorbi de prejudecarea fondului, cita vreme pe rolul instantei exista o alta actiune formulata in conditiile dreptului comun si in care instanta va stabili daca si in ce masura punerea in executare a sentintei este legala.

Reclamanta sustine ca imobilul executat silit este singura sa locuinta, in care locuieste cu cei doi copii minori.

In drept s-au invocat disp.art.581 cod proc.civ.

In probatiune s-au atasat cererii inscrisuri in copie: titlul de proprietate nr.(…), sentinta civila nr.730/2008 a Judecatoriei Brezoi, publicatie de vinzare, somatie.

Piritul nu a formulat intimpinare.

Analizind actele si lucrarile dosarului instanta retine urmatoarele:

Potrivit art.581 cod proc.civ., instanta va putea lua masuri vremelnice, in cazuri grabnice, pentru pastrarea unui drept ce s-ar pagubi prin intirziere, pentru prevenirea unei pagube iminente, ori pentru inlaturarea piedicilor ce s-ar ivi cu prilejul unei executari.

Rezulta asadar ca pentru a fi primita cererea de ordonanta presedintiala, aceasta trebuie sa indeplineasca in mod cumulativ trei conditii esentiale, si anume: sa existe o stare de urgenta, determinata de iminenta producerii unui prejudiciu, masurile solicitate sa aiba caracter vremelnic, iar prin adoptarea acestor masuri sa nu se prejudece fondul litigiului dintre parti.

Prin prezenta cerere de ordonanta presedintiala, reclamanta solicita a se anula toate formele de executare incheiate in dosarul de executare silita nr.(…) al BEJ M.R., inclusiv licitatia publica privind vinzarea bunurilor imobile ale reclamantei, invocind cauze de nulitate absoluta.

In dosarul de executare amintit, piritul-creditor a solicitat executorului judecatoresc punerea in executare silita a sentintei civile nr.730/29.09.2008 pronuntata de Judecatoria Brezoi in dosarul nr.(…).

Reclamanta-debitoare a formulat contestatie la executare impotriva executarii silite, in conditiile dreptului comun, actiune ce face obiectul dosarului nr.(…), aflat pe rolul Judecatoriei Brezoi.

Analizind conditiile de admisibilitate ale prezentei cereri de ordonanta presedintiala, instanta retine urmatoarele:

In ce priveste urgenta masurilor solicitate, nu incape indoiala ca vinzarea la licitatie publica a casei de locuit, in cadrul procedurii de executare silita imobiliara, este de natura a provoca reclamantei un prejudiciu grav si greu reparabil, in situatia in care s-ar ajunge la concluzia, in cadrul actiunii de drept comun, ca executarea silita s-a indeplinit in mod nelegal.

In ce priveste conditia vremelniciei masurilor solicitate, se retine insa ca prin constatarea nulitatii absolute a actelor de executare, astfel cum se solicita prin prezenta cerere, s-ar ajunge la adoptarea unor masuri esential definitive, iar nu temporare, cu incalcarea dispozitiilor art.581 cod proc.civ.

Nulitatea absoluta, odata constatata, are ca efect desfiintarea retroactiva si detinitiva a actului incheiat cu nerespectarea legii, fiind imposibil ca actul nul absolut sa poata a fi repus in fiinta, de vreme ce nulitatile absolute, de principiu,  nu pot fi confirmate ulterior in nicio modalitate.

Constatarea nulitatii absolute a oricarui act juridic constituie asadar o solutie esential definitiva, masura ce nu poate fi luata pe calea procedurii reglementate de art.581 cod proc.civ.

De altfel, pentru a se putea ajunge la aceasta solutie, este absolut necesar a se solutiona fondul dreptului litigios, prin aplicarea normelor de drept relevante la situatia de fapt, ceea ce contravine in mod evident cerintei de neprejudecare a fondului.

Nefiind indeplinite conditiile privitoare la vremelnicia masurilor solicitate si a neprejudecarii fondului, instanta va retine inadmisibilitatea prezentei cereri formulate de reclamanta, urmind sa o respinga ca atare.

S.C.573/2009 – Contraventii. Necomunicarea catre Serviciul Politiei Rutiere a datelor de identificare ale persoanei ce a condus autovehiculul. Competenta teritoriala in solutionarea plangerii impotriva procesului verbal.

Prin cererea inregistrata pe rolul instantei la data de 31.03.2009 sub nr.(…), petenta SC T.T.T. SRL a formulat plingere impotriva procesului verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor seria VL nr.(…) incheiat la data de 11.02.2009 de intimatul I.P.J. Valcea, solicitind in principal anularea acestuia, iar in subsidiar inlocuirea amenzii contraventionale cu sanctiunea avertismentului.

In motivare, petenta a aratat ca la data de 19.02.2009 s-a primit la sediul societatii procesul verbal contestat prin care a fost sanctionata pentru necomunicarea datelor de identificare a persoanei care a condus autovehiculul aflat in proprietatea societatii petente, marca Audi 8E, cu nr. de inmatriculare (…), la data de 25.09.2008 pe raza localitatii C.M., DN7, km 231+172.

Procesul verbal cuprinde date incomplete referitoare la sediul societatii petente, nu face referire la numarul de inregistrare in registrul comertului si nu contine date de identificare ale persoanei fizice – reprezentant legal al persoanei juridice, conform art.16 pct. 6 din OG 2/2001.

Procesul verbal este incheiat cu nerespectarea disp.art 19 din OG 2/2001, necuprinzind semnatura unui martor asistent, si fara a face referire la numarul adresei care a creat cadrul aplicarii sanctiunii contraventionale.

Petenta sustine ca sanctiunea aplicata este abuziva, in conditiile in care identificarea persoanei care a condus autovehiculul la acea data este imposibila, fata de faptul ca societatea petenta detine un parc de peste 40 de masini si peste 150 de angajati.

In drept s-au invocat disp.art.118 din OUG 195/2002, OG 2/2001, art.274 si 242 cod proc.civ.

In probatiune s-au depus la dosar inscrisuri.

Intimatul a formulat intimpinare prin care a solicitat respingerea plingerii ca nefondata.

In sustinerea intimpinarii s-a aratat ca petenta a fost sanctionata pentru nerespectarea disp.art.39 din OUG 195/2002 republicata.

Potrivit acestor dispozitii, proprietarul sau detinatorul unui vehicul este obligat sa comunice politiei rutiere, la cererea si in termenul solicitat, identitatea persoanei careia i s-a incredintat vehiculul spre a fi condus pe drumurile publice, lipsa comunicarii acestor date constituind contraventie.

Sustinerile petentei sint nefondate si nu exista motive de nulitate a procesului verbal, acesta fiind incheiat cu respectarea conditiilor de forma si fond prevazute de OG 2/2001.

Analizind actele si lucrarile dosarului, cu prioritate asupra exceptiei invocate din oficiu, instanta retine urmatoarele:

La data de 11.02.2009, in localitatea Rm. Valcea, a fost incheiat procesul verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor seria VL nr.(…) prin care s-a retinut in sarcina petentei savirsirea faptei prev. de art.102 alin.1 pct.14 din OUG 195/2002 republicata, constind in aceea ca nu au fost comunicate serviciului politiei rutiere datele de identificare ale persoanei caruia i s-a incredintat vehiculul cu nr. de inmatriculare (…), ce a circulat la data de 25.09.2008 pe raza localitatii C.M., jud. Valcea.

Potrivit normelor generale in materie contraventionala, competenta de solutionare a plingerilor contraventionale apartine judecatoriei in a carei raza teritoriala a fost savirsita fapta (art.32 alin.2 din OG 2/2001).

Totodata, potrivit art.118 alin.1 din OUG 195/2002 republicata, text ce are caracter de norma speciala in raport de dispozitiile cuprinse in OG 2/2001, instanta competenta teritorial in a solutiona plingerile contraventionale este judecatoria in a carei raza teritoriala a fost constatata fapta.

In speta petenta a fost sanctionata pentru necomunicarea datelor de identificare a conducatorului auto, date solicitate de intimatul I.P.J. Valcea prin adresa seria VL nr.(… (f.9).

Aceasta obligatie legala pusa in sarcina petentei urma a se executa la sediul intimatului, astfel cum se arata si in adresa sus-amintita, astfel ca, pe cale de consecinta, si fapta contraventionala imputata petentei, si determinata de incalcarea acestei obligatii a fost pretins savirsita tot la sediul intimatei, sediu ce se afla in localitatea Rm. Valcea.

De altfel, si locul constatarii faptei ce atrage in speta competenta teritoriala a instantei potrivit art.118 alin.1 din OUG 195/2002 republicata este tot localitatea Rm. Valcea, astfel cum reiese cu evidenta din cuprinsul procesului verbal contestat in cauza.

Prin urmare, pentru considerentele expuse si in baza art.158, 159 cod proc.civ. prin raportare la art.118 alin.1 din OUG 195/2002 republicata, instanta va admite exceptia necompetentei teritoriale a Judecatoriei Brezoi si va declina competenta de solutionare a prezentei cauze in favoarea instantei in a carei raza teritoriala a fost constatata fapta, respectiv Judecatoria Rm. Valcea, jud. Valcea.