Citeste şi

  • Nu am gasit decizii asemanatoare!

Partaj judiciar


Partaj judiciar

(Tribunalul Mehedinţi – d.c. 1246/R/30.11.2012)

 T R I B U N A L U L

Deliberând asupra recursurilor civile,  constată următoarele ;

Prin cererea adresată Judecătoriei Drobeta Turnu Severin la data de 23.03.2011 şi înregistrată sub nr. 4407/225/2011 reclamanta MA a chemat in judecata pe pârâţii FG,FI,FC,FD, FG.MG, BM şi FG, pentru ca instanţa sa dispună ieşirea din indiviziune asupra terenurilor cuprinse in titlul definitiv de proprietate nr. 83508/01.02.2011 in suprafaţa de 4100 mp si lichidarea stării de indiviziune prin individualizarea si atribuirea efectiva a bunurilor.

 În motivare reclamanta a precizat ca la data de 28.12.1984 a decedat autorul acestora FDV cu ultimul domiciliu in comuna Simian, sat Cerneti, judetul Mehedinţi.

 Reclamanta a mai precizat ca descendenţii defunctului sunt aceasta in calitate de fiica, FC, decedat in anul 2005 si FN decedat in anul 2006, ambii in calitate de fii.

 A mai învederat ca descendenţii lui FC sunt: MG;BM si FG, iar descendenţii lui FN sunt : FG,FI;FC;FD şi FG.

 Reclamanta a precizat ca in urma decesului autorului acestora, F D. V au rămas următoarele bunuri: un teren arabil in suprafaţa de 1000 mp situat in T 218, P778  in intravilanul comunei Simian, sat Cerneţi având ca vecini: la N- CC 777, la E- L N., la S- F V. ;, F S. la V- G T; un teren arabil in suprafaţa de 2600 mp situat in T 218, P4, in intravilanul comunei Simian, sat Cerneţi având ca vecini: la N- I I., la E- drum, la S- F V. , la V- drum. şi un teren curţi construcţii in suprafaţa de 500 mp situat in T 218 P 777, având ca vecini: la N-drum, la E- L N, la S- 778, la V- G T.

 In drept reclamanta si-a întemeiat pretenţiile pe dispoziţiile art. 728 Cod Civil, art. 673 ind.1, 673 ind.4 Cod Procedura Civila.

 În ceea ce-i priveşte pe pârâţi, aceştia au formulat şi depus întâmpinare în şedinţa publică din data de 19.04.2012, calificată de instanţă ca fiind cerere reconvenţională solicitând ca la masa partajabilă să fie incluse şi bunurile pe care autorul şi soţia sa le-au donat fiului reclamantei, G V prin contractul de donaţie nr. 598/27.02.1982. De asemenea au solicitat ca instanţa să nu ţină cont de dorinţa reclamantei în sensul de a-i atribui suprafaţa de 2.600 mp situată în intravilanul satului Cerneţi, com. Şimian, T218, P4, iar afirmaţia cum că aceasta l-ar avea în folosinţă este neadevărată.

 În şedinţa publică din data de 10.05.2012 reclamanta şi-a precizat acţiunea, în sensul complinirii masei partajabile cu imobilul casa bătrânească formata din doua camere, antreu si sala aflat pe terenul în suprafaţă de 1.500 mp situat in T 218, T 778 si T 779 in intravilanul comunei Simian, sat Cerneţi, judeţul Mehedinţi si având ca vecini: la nord – drum, la sud – F V si F S. , la vest – G T, la est – L N.

 La data de 14.06.2011 pârâţii au depus note de şedinţă invocând cu privire la casa referitor la care reclamanta a solicitat complinirea masei succesorale dobândirea dreptului de proprietate prin prescripţia achizitivă.

 A fost introdus în cauză fiul reclamantei, G V având calitatea de pârât faţă de cererea reconvenţională.

 Prin încheierea din data de 21.02.2012 a fost admisă în principiu acţiunea, astfel cum a fost precizată şi s-a respins cererea reconvenţională, ca neîntemeiată.

 Totodată, s-a constatat deschisă succesiunea defunctului F D. V la data de 28.12.1984, cu ultim domiciliu în comuna Simian, sat Cerneţi, s-a constatat că au calitate de moştenitori legali acceptanţi ai defunctului reclamanta pârâtă M A în calitate de descendent de gradul I, pârâţii FG,FI,FC,FD,FG,MG,BM şi FG în calitate de nepoţi de fii predecedaţi, reclamanta pârâtă MA, în calitate de fiică, cu o cotă de 1/3 din masa succesorală, FG,FI,FC,FD,FG, în indiviziune cu o cotă de 1/3 din masa succesorală, iar pârâţii MG,BM şi FG  de 1/3 din masa succesorală.

 S-a reţinut că masa succesorală se compune din: –  teren arabil în suprafaţă de 2600 mp situat în T218, P4, în intravilanul com. Şimian, sat Cerneţi, identificat cu vecinii menţionaţi în Titlul de proprietate nr. 83508/01.02.2011; – teren arabil în suprafaţă de 1000 mp situat în T218, P778, în intravilanul com. Şimian, sat Cerneţi, identificat cu vecinii menţionaţi în Titlul de proprietate nr. 83508/01.02.2011; – teren curţi construcţii în suprafaţă de 500 mp situat în T218, P777, în intravilanul com. Şimian, sat Cerneţi, identificat cu vecinii menţionaţi în Titlul de proprietate nr. 83508/01.02.2011  şi – casa formată din două camere, antreu şi sală aflată pe terenul în suprafaţă de 1500 mp situat în T218, P777 si P778 în intravilanul com. Şimian, sat Cerneţi.

 În cauză au fost dispuse şi efectuate o expertiză topografică de către ext. Iosub Costică pentru identificarea şi formarea loturilor în ceea ce priveşte suprafaţa de 2.600 mp situată în intravilanul com. Simian, sat Cerneţi, cu vecini N – II, E – drum, S – FV şi V – drum, precum şi o expertiză pentru identificarea, evaluarea si lotizarea suprafeţelor de 1000 mp , respectiv 500 mp şi a casei compusă din două camere, antreu şi sală reţinută ca făcând parte din masa succesorală.

Judecătoria Drobeta Turnu Severin prin sentinţa civilă nr.5220/03.072012 a admis in fond acţiunea civilă formulata de reclamanta MA in contradictoriu cu pârâţii FG,FI,FC,FD, FG.MG, BM şi FG; a respins  cererea reconvenţională, ca neîntemaită; a omologat partial rapoartele de expertiza intocmite de exp. Ion Cristian şi Iosub Costică; a dispus ieşirea din indiviziune după bunurile ce au aparţinut autorului FV dupa cum urmeaza:

Lot nr.1  format din teren curţi construcţii – 239 mp, teren arabil 499 mp,  locuinţă şi teren intravilan în suprafaţă de 866,66 mp cu vecini N- I C. E_drum, S- M A, V-drum se atribuie în indiviziune pârâţilor FG, FI, FD şi FG, urmând a plăti sultă reclamantei suma de 3.458 lei.

Lot nr.2 format din  teren curţi construcţii – 244 mp, teren arabil – 480 mp şi teren intravilan în suprafaţă de 866,66 mp cu vecini N- MA, E_drum, S- CI, V- drum se atribuie, în indiviziune pârâţilor MG, BM şi FG, urmând a plăti sultă reclamantei suma de 152 lei.

Lotul nr. 3 format din teren intravilan în suprafaţă de 866,66 mp cu vecini N- FG, FI, FD şi FG, E_drum, S- MG, BM şi FG, V-drum se atribuie reclamantei MA.

In baza art.276 C.proc.civila,  s-au compensat cheltuielile de judecata si a obligat pârâţii FG,FI,FC,FD, FG.MG, BM şi FG la plata sumei de 40 lei către reclamantă şi 314 lei către stat.

 Pentru a pronunţa această sentinţa instanţa de fond a reţinut că, în ceea ce priveşte atribuirea suprafeţei de 2600 mp cuprinsă în titlul de proprietate nr. 83508/01.02.2011 situată în T218, P4 şi dorinţa părţilor de a le fi atribuită în natură pe tulpini, instanţa va omologa parţial  raportul de expertiză întocmit de exp. Iosub Costică, în varianta suplimentului, având în vedere că cele trei loturi au fost împărţite în mod egal, cu singura diferenţă că va atribui lotul 2 reclamantei MA, pe acesta fiind edificată o fântână,  care, astfel cum rezultă din declaraţia martorului CV (fila 63) a fost realizată de fiul acesteia GV cu contribuţie proprie.

 Astfel, lotul 1 în suprafaţă de 866,66 mp identificat pe schiţa suplimentului raportului de expertiză întocmit de exp. Iosub Costică cu vecinii N- IC. E -drum, S- MA, V-drum se atribuie în indiviziune pârâţilor FG,FI,FC,FD, FG, suprafaţa de 866,66 mp cu vecini N- FG, FI, FD şi FG, E-drum, S- MG, BM şi FG, V-drum identificată lotul 2 identificat pe schiţa suplimentului raportului de expertiză întocmit de exp. Iosub Costică reclamantei MA, iar suprafaţa de  866,66 mp cu vecini N- MA, E-drum, S- CI, V-drum se atribuie, în indiviziune pârâţilor MG, BM şi FG, lotul 3 pe schiţă.

 Cât priveşte suprafaţa de 1500 mp teren curţi construcţii şi arabil situată în T218, P777 şi 778 şi imobilul casa batrânescă compus din două camere antreu şi sală, având în vedere că  întreaga suprafaţă este în posesia lui FG şi FG, casa fiind amplasată pe terenul pe care în prezent îl foloseşte FG, instanţa a atribuit în indiviziune pârâţilor FG,FI,FC,FD, FG terenul curţi construcţii – 239 mp, terenul arabil 499 mp şi  locuinţa în valoare totală de 7.067 lei.

 In baza art.276 C.proc.civila, instanţa a compensat cheltuielile de judecata si a obligat pârâţii FG,FI,FC,FD, FG.MG, BM şi FG la plata sumei de 40 lei către reclamantă.

 Totodată, având în vedere că reclamanta a beneficiat de ajutor public în cuantum de 471 lei a obligat pârâţii  FG,FI,FC,FD, FG.MG, BM şi FG la plata sumei de 314 lei către stat.

Împotriva acestei sentinţe a declarat  recurs  atât  recurenta  reclamantă MA  cât şi recurenţii pârâţi FG,FI,FC,FD, FG.MG, BM şi FG criticând-o  pentru nelegalitate şi netemeinicie.

În  recursul său  reclamanta  a  motivat că primul  motiv de recurs  se referă la faptul  că imobilul  teren intravilan în suprafaţă de 1.500 m.p.  situat în intravilanul comunei Şimian, sat Cerneţi, judeţ Mehedinţi  şi casa bătrânească  având două camere antreu  şi sală  situat în T. 218, P.778 şi P:779 în intravilanul comunei Şimian, sat Cerneţi, judeţul Mehedinţi  au fost  subevaluate  având în vedere  preţul de circulaţie  al unui imobil  asemănător  pe piaţa imobiliară, zona  în care este situat şi posibilitatea de utilizare  a sa  pentru  edificarea  de construcţii . Că suma de 10.828 lei este mult inferioară valorii reale  a terenului construcţiei  edificată  pe acesta.

Cel de al doilea motiv de recurs  vizează modalitatea de compensare  a cheltuielilor de judecată acestea fiind compensate  cu luarea în considerare  doar a două tulpini, iar în realitate  ieşirea din indiviziune s-a realizat  pe trei tulpini. Astfel la dosarul cauzei există chitanţe  privind un cuantum total al cheltuielilor de 2.030,40 lei  şi împărţit pe trei tulpini fiecărei tulpini  i-ar reveni suma de 676,80 lei. Cum ea a suportat  cheltuieli în cuantum de 1.063,40 lei  pârâţii trebuiau obligaţi  la plata sumei de 73,45 lei  fiecare către reclamantă .

Pârâţii FG,FI,FC,FD, FG.MG, BM şi FG a criticat sentinţa atacată  pentru  următoarele motive :  deşi  prin cererea reconvenţională au solicitat  introducerea la masa partajabilă şi a terenului şi imobilului donat de bunic lui GV care a  şi fost introdus în cauză, instanţa  a respins această solicitare fără a motiva în fapt şi în drept respingerea ;  totodată  instanţa de fond  nu a avut în vedere la pronunţarea IAP-ului şi ulterior a sentinţei că în calitate de moştenitori  ai lui FN si FC  au devenit  proprietari prin uzucapiune  fiecare pentru  suprafaţa de 750 m.p. situat în T.218, P.777 şi 778, terenurile respective fiind de altfel  trecute nelegal în titlul de proprietate ce a stat la baza partajului având în vedere disp.art. 23  din legea nr.18/1991 în care se prevede că sunt şi rămân proprietari  pe curţile şi construcţiile  precum şi terenurile  aferente , aşa cum au fost delimitate la 1.01.1990 potrivit art.8 din DL nr. 42/1990  deţinătorii ai acestuia ;  totodată sentinţa atacată  este neîntemeiată  cu privire la atribuirea loturilor , atribuire  cu ocazia  căruia  instanţa a ţinut cont  de faptul că GV , fiul reclamantei  a edificat în mijlocul suprafeţei de 2600 m.p. o fântână , fără a ţine cont de faptul că acesta e constructor de rea credinţă în condiţiile în care edificarea fântânii s-a făcut anterior  s.c.nr.3446/2010 în căreia sa-a modificat titlul . Totodată la atribuire nu s-a ţinut cont de faptul că între reclamanţi şi pârâţi  există un conflict grav şi ireductibil  şi nu s-a ţinut  cont de voinţa defunctului bunic care a dorit  să lase fiecăruia dintre copii câte 750 m.p.

 Verificând sentinţa atacată prin prisma motivelor invocate în raport de disp.art. 304, 304 ind.1, 306 al.2 C.pr.civ.,instanţa constată recursurile nefondate.

Astfel,  nu poate fi reţinut motivul de recurs formulat de reclamanta  MA  referitor la subevaluarea  imobilului casă cu două camere  şi a terenului intravilan aferent  de 1500 m.p. , din raportul  de expertiză întocmit în cauză de expert Ion Cristian  ca şi  din  raportul de expertiză  întocmit de expert Iosub Costică  rezultând criteriile legale  avute în vedere  de cei doi experţi la evaluarea bunurilor expertizate .

Mai mult  decât atât ,  la expertiza  efectuată de expertul Ion Cristian  nici nu s-au formulat  obiecţiuni , obiecţiunile  fiind formulate de reclamanta  MA doar la raportul de expertiză întocmit de Iosub Costică iar aceste obiecţiuni au avut ca obiect  doar o altă variantă de lotizare  şi lotizarea  terenurilor în funcţie de tulpini, iar nu  modul de evaluare  a terenurilor expertizate .

Nefondat  este şi motivul de recurs  referitor la o greşită compensare  a cheltuielilor de judecată , compensare  care a avut în vedere nu numai cheltuielile  efectuate de reclamantă  ci şi  cele  efectuate de pârâţi  potrivit  drepturilor succesorale ce li se cuvin , în condiţiile art. 276,277 C.pr.civ., dispoziţii legale  care au fost  respectate  atunci când instanţa a apreciat obligarea pârâţilor la suportarea acestor cheltuieli .

Cât priveşte recursul pârâţilor şi  acesta  urmează a fi  apreciat ca nefundat, pentru  următoarele considerente :

Cât priveşte cererea reconvenţională a acestora  prin care au solicitat  introducerea la masa partajabilă şi a terenului  şi imobilului donat  de bunicul părţilor , fiul  reclamantei GV ,  această solicitare  a pârâţilor reclamanţi a fost respinsă de instanţa de fond , însă nu nemotivat , motivarea  acestei respingeri  regăsindu-se în încheierea de admitere în principiu pronunţată în şedinţa publică din 21.02.2012 .

Instanţa de recurs apreciază totodată că  respingerea cererii reconvenţionale cu privire la raportul donaţiei făcute fiului reclamantei , GV , de autorul  comun FV  şi soţia sa FA  având ca obiect  o construcţie cu două camere , pe un teren aferent  de 200 m.p.  ce la acea dată  a  trecut în proprietatea statului  în condiţiile  art. 30 din Legea nr.58/1974  reconstituindu-se ulterior  beneficiarului donaţiei dreptul de proprietate  prin Ordin al Prefectului  în condiţiile Legii nr. 18/1991, este  temeinică şi legală .

 Este adevărat că  potrivit art. 751  vechiul cod civil ( aplicabil  raporturilor juridice deduse judecăţii )  fiul  sau descendentul  care vine la succesiune , chiar sub beneficiul de inventar , împreună cu fraţii ori surorile sau cu descendenţii acestora,  trebuie a  raporta  coerezilor săi  tot ce a primit de la defunct prin  dar atât direct, cât şi indirect, afară de cazul  când donatorele  a dispus altfel .

Numai că, acţiunea  privind raportul donaţiilor are caracter personal , dreptul la acţiune  putându-se exercita în cadrul termenului general de prescripţie de 3 ani prev. de art. 3  din Decretul 167/1958 , termen de prescripţie  ce curge  de la data deschiderii moştenirii .

Cum  data deschiderii moştenirii este data morţii autorului comun , în speţă 28.12.1984,  acţiunea  de raport al donaţiei  este evident prescrisă .

Dar cererea de raport  al donaţiei  este şi neîntemeiată având în vedere că donaţia  s-a făcut de autorul comun  unui nepot de fiu  iar potrivit art. 754  din acelaşi cod civil, donaţiile  şi legatele  făcute  fiului unei persoane care are calitatea de erede în momentul deschiderii succesiunii , sunt prezumate  că s-au făcut  cu scutire de raport.

Instanţa  constată  nefundat  şi motivul de recurs  privind scoaterea de la masa partajabilă  şi constatarea proprietăţii prin uzucapiune asupra  terenurilor  de câte 750 m.p. pretinse a fi posedate  de către recurenţi în termenul de prescripţie achizitivă.

Sub acest aspect, instanţa a făcut o corectă apreciere a probelor de la dosar  în sensul că,  în calitate de moştenitori  ai autorului comun, pârâţii şi autorii lor direcţi  TC şi FN au exercitat o posesie echivocă asupra  terenurilor  în discuţie ce nu poate fundamenta dobândirea dreptului de proprietate prin uzucapiune .

Este adevărat  că  în cazuri excepţionale , stăpânirea de către unul dintre moştenitori ai unui bun succesoral  este aptă  să ducă la dobândirea  dreptului de proprietate prin uzucapiune, dacă au intervenit o manifestare exterioară din partea sa care să demonstreze că a înţeles  să transforme posesia din comună în exclusivă, adică  s-a produs  o intervertire în fapt a posesiei. Această intervertire de fapt a posesiei trebuie însă demonstrată  prin probe neîndoielnice  în sensul  că moştenitorii au înţeles  să stăpânească  în calitate de proprietar terenurile în discuţie, probe care în speţă  nu s-au făcut .

 Chiar dacă s-a dovedit prin recunoaşterea reclamantei la interogatoriu  că pârâţii şi autorii lor  au posedat terenurile în discuţie  o perioadă îndelungată de timp , nu s-a făcut dovada că  posesia acestor  terenuri  s-a făcut sub nume de proprietar , rămânând în picioare prezumţia  posesiei echivoce a terenurilor ,  ca o modalitate  de folosire  a bunurilor succesorale .

Mai mult decât atât , sub aspectul terenurilor  succesorale , instanţa procedează  în fapt  la o ieşire din indiviziune a acestor terenuri  ce au făcut obiectul  titlului de proprietate nr.84508/2011,  eliberat în condiţiile  Legii nr.18/1991 , titlu care nu a fost anulat  de moştenitorii pârâţi în sensul scoaterii  din patrimoniul autorului comun a terenurilor ce au făcut obiectul cererii reconvenţionale.

Recursul pârâţilor este nefondat  şi sub aspectul motivului de recurs  referitor  la atribuirea loturilor , atribuire  care a avut în vedere posesia de fapt a terenurilor  , inclusiv prin  construcţia acelei fântâni  de către fiul reclamantei  pe terenul  bun succesoral, construcţie  care deşi a fost  ridicată anterior dobândirii titlului de proprietate nu dovedeşte prin acest simplu aspect  reaua-credinţă a constructorului  în momentul edificării . Iar  relaţiile  tensionate  dintre părţi  nu pot constitui  motive  care să înlăture  criteriile de lotizare  folosite de instanţa de fond .

Aşa fiind , sentinţa atacată  este legală şi temeinică, recursurile  urmând a fi respinse ca nefondate în condiţiile art. 312 C.pr.civ.