Pensie de întreţinere. Nelegala obligare la plata unei pensii de întreţinere depăşind cota legală stabilită de lege.


Pensie de întreţinere. Nelegala obligare la plata unei pensii de întreţinere depăşind cota legală stabilită de lege.

Potrivit art. 94 al. 3 din Codul Familiei atunci când întreţinerea este datorată pentru 2 copii cuantumul acesteia este de o treime din câştigul din muncă a celui care o datorează.

Secţia pentru cauze cu minori şi de familie – Decizia civilă nr. 61/25 mai 2009

Prin sentinţa civilă nr. 2452/2008 pronunţată de Judecătoria Petroşani la data de 7 mai 2008 a fost admisă acţiunea civilă formulată de reclam. U.C. împotriva pârâtului U.M.G. şi, în consecinţă:

– a fost desfăcută din vina pârâtului căsătoria încheiată la data de 15 iulie 1989 şi înregistrată în registrul stării civile al Consiliului Popular al oraşului P. sub nr. 132/1989;

– s-a dispus ca reclamanta să poarte pentru viitor numele de ,,J.”, iar pârâtul pe acela de ,,U.”;

– au fost încredinţate, spre creştere şi educare, reclamantei, minorele U.A.M. şi U.D.S.V.;

– a fost obligat pârâtul să plătească reclamantei suma de 700 lei cu titlu de pensie de întreţinere lunară în favoarea minorelor, începând cu data de 3 martie 2008 şi până la majoratul acestora, câte 350 lei lunar pentru fiecare minoră şi

– a fost obligat pârâtul să plătească reclamantei suma de 1.539 lei cu titlu de cheltuieli de judecată.

Atât reclamanta cât şi pârâtul au formulat apel.

Prin decizia civilă nr. 17/A/19.01.2009 pronunţată de Tribunalul Hunedoara – Secţia Civilă a fost admis ca fondat apelul declarat de pârâtul U.M.G. şi în consecinţă a fost schimbată în parte sentinţa atacată în sensul că s-a declarat desfăcută căsătoria părţilor din vina ambilor soţi.

Au fost menţinute în rest dispoziţiile sentinţei atacate, a fost respins ca nefondat apelul declarat de reclamanta U.C., aceasta fiind obligată să plătească pârâtului suma de 7019,65 lei cu titlu de cheltuieli de judecată parţiale în apel.

În motivarea acestei decizii Tribunalul a reţinut următoarele cu privire la cuantumul pensiei de întreţinere la care a fost obligat pârâtul în favoarea celor două fiice minore. S-a reţinut că pârâtul realizează un venit mediu net lunar 1923,58 lei, venit calculat la salariul lunar încasat pe anul 2008, valoarea cea mai mică fiind de 1519 lei, iar valoarea cea mai mare fiind de 2395 lei (adeverinţă cuprinzând veniturile lunare, defalcat pe luni, pentru anul 2008 – fila 70 în dosarul tribunalului).

Faţă de această împrejurare, raportat şi la criteriile legale, criterii stabilite în disp. art. 94 alin. 1 C.fam., respectiv nevoile celor două fiice minore, nevoi reflectate în vârsta acestora şi starea lor de sănătate şi posibilităţile materiale ale pârâtului, precum şi limitele stabilite în cadrul disp. art. 94 alin. 3 C.fam. – s-a apreciat că a fost în mod just stabilită de către prima instanţă de fond cuantumul contribuţiei pârâtului la cheltuielile cu creşterea şi educarea celor două minore la suma de câte 350 lei lunar în favoarea acestora.

Împotriva acestei decizii a declarat recurs în termen, motivat, pârâtul U.M.G. solicitând ca în temeiul art. 312 C.p.civ. şi art. 304 pct. 8 C.p.civ. admiterea recursului în sensul respingerii acţiunii de divorţ cu toate capetele subsecvente.

În subsidiar a solicitat modificarea în parte a acţiunii şi a se stabili o pensie de întreţinere în cuantum de până la 500 lei.

În ce priveşte capătul subsidiar se arată că are în întreţinere şi pe fiul lor major care se află în continuarea studiilor şi în plus instanţele l-au obligat la plata unei pensii de întreţinere pentru cele două fiice într-un cuantum ce-l depăşeşte pe cel legal ( 1/3 din media veniturilor ).

În dezbaterea cauzei recurentul pârât U.M.G. îşi precizează recursul în sensul reducerii pensiei de întreţinere datorate celor două minore încredinţate reclamantei intimate U.C. Nu solicită cheltuieli de judecată.

Curtea de Apel examinând recursul declarat de pârâtul U.M.G. prin prisma motivelor invocate precum şi din oficiu constată că acesta este fondat şi va fi admis, din următoarele considerente:

Recurentul şi-a precizat recursul doar sub aspectul cuantumului pensiei de întreţinere pe care o datorează celor două miore aflate în întreţinerea intimatei.

Se constată de către Curte că potrivit art. 94 al. 3 din Codul Familiei atunci când întreţinerea este datorată pentru 2 copii cuantumul acesteia este de o treime din câştigul din muncă a celui care o datorează, iar sub acest aspect decizia pronunţată de instanţa de apel nu este legală.

Verificând cuantumul venitului mediu net realizat de recurent în anul 2008 (fila 70 ds. apel ) se constată că aceasta a realizat un venit mediu net în cuantum de 1923,58 lei. Calculând o treme din acest venit se constată că acesta este în cuantum de 640 lei, astfel că pensia de întreţinere pe care o datorează recurentul celor două minore trebuie să fie de câte 320 lei pentru fiecare, iar nu câte 350 lei pentru fiecare, cum a calculat instanţa de apel.

Faţă de cele expuse, în baza art. 312 C.p.civ. recursul pârâtului U.M.G. va fi admis ca fondat.