Plăţi compensatorii. Decizie de imputaţie emisă de a.j.o.f.m. . Nelegalitate.


2.Plati compensatorii. Decizie de imputatie emisa de A.J.O.F.M. . Nelegalitate.

Potrivit dispozitiilor art. 24 alin. 1 din O.G. nr. 98/1999 „personalul disponibilizat , necesar pentru desfasurarea procesului de lichidare poate fi angajat de administrator sau lichidator, cu acordul judecatorului sindic, cu conventie sau contract de munca pe perioada determinata , cu mentinerea drepturilor prevazute de actul normativ, stabilite la data disponibilizarii”

Decizia de imputare emisa de A.J.O.F.M. pentru sumele încasate cu titlu de plati compensatorii pe motiv ca în aceiasi perioada de timp contestatorul a încasat si salariu de la societatea de la care a fost disponibilizat este nelegala, raportat la dispozitiile legale mentionate.

 Sectia civila – decizia nr. 312 din 18.03.2005

Prin sentinta civila nr. 9300/20.10.2004 pronuntata de Judecatoria Iasi s-a admis contestatia formulata de A.A. împotriva deciziei de imputatie emisa de A.J.O.F.M. Iasi, s-a dispus anularea deciziei si obligarea intimatei la plata cheltuielilor de judecata.

Pentru a pronunta aceasta solutie instanta de fond a retinut ca A.J.O.F.M. a emis o decizie de imputatie contestatoarei retinând ca aceasta a încasat necuvenit suma de 32.388.957 lei cu titlu de plati compensatorii.

S.c. „Cerealcom” S.A. Iasi a intrat în procedura lichidarii judiciare în temeiul disp. Legii nr. 64/1995 , iar salariatii societatii au fost disponibilizati, dispunându-se desfacerea contractelor de munca în temeiul disp. Art. 130 lit. „a” din Codul Muncii.

Ca urmare a acestei disponibilizari contestatorul a beneficiat de masurile de protectie prevazute de art. 23 din OUG nr. 98/1999 primind plati compensatorii în temeiul art. 28 din acelasi act normativ.

 Prin adresa nr. 259/04.07.2000 emisa de lichidatorul desemnat de instanta se aproba activitatile si personalul necesar pentru desfasurarea procesului de lichidare, contestatorul fiind angajat în acest scop. 

 Desi ulterior lichidatorul a revenit asupra acestei dispozitii , activitatea contestatorului în societate a continuat, fiind încheiata conventia civila de prestari servicii între acesta si S.C.”Cerealcom” S.A.

 Contestatoarei nu-i este imputabil faptul ca a fost primita la munca si nici faptul ca nu i s-a încheiat conventie civila sau contract de munca ori faptul ca tabelul cu persoanele ce urmau sa fie angajate pe baza de conventie  civila nu a fost prezentat judecatorului sindic , ori ca acesta nu l-a aprobat,  atâta timp cât  asemenea obligatii reveneau altor persoane cu atributii de serviciu exprese în acest sens. Dreptul contestatoarei de a primi plati compensatorii a subzistat întrucât inexistenta acordului judecatorului sindic sau a contractului de munca poate atrage raspunderea juridica a administratorului pentru diminuarea patrimoniului societatii aflate în faliment prin plata fara temei a unor remuneratii.

 Împotriva acestei sentinte a declarat recurs intimata A.J.O.F.M. Iasi, solicitând modificarea sentintei în sensul respingerii contestatiei si mentinerii deciziei de imputatie.

 Recursul a fost respins ca nefondat.

S-a retinut de instanta de recurs ca dispozitiile legale aplicabile în cauza sunt cele ale O.U.G.98/1999 privind protectia sociala a persoanelor ale caror contracte individuale de munca vor fi desfacute ca urmare a concedierilor colective.

 În raport cu data adoptarii ordonantei de urgenta si cu materia speciala reglementata , acest act are caracter derogatoriu de la dreptul comun care îl constituie Legea nr. 130/1999.

 Potrivit disp. Art. 24 alin. 2 din OUG nr. 98/1999 , „ personalul disponibilizat , necesar pentru desfasurarea procesului de lichidare , poate fi angajat de catre administrator sau lichidator cu acordul judecatorului sindic , cu conventie civila sau contract de munca pe perioada determinata cu mentinerea drepturilor prevazute de acest act normativ stabilite la data disponibilizarii”

 Cum în mod corect a stabilit si instanta de fond , dispozitiile mai sus mentionate au fost aplicate si contestatorului , acesta prestând activitate la S.C. „Cerealcom” S.A. în baza unei conventii de natura civila

Asadar, în speta,  nu a avut loc o reîncadrare în munca potrivit dispozitiilor art. 39 din OUG nr. 98/1999 , contestatorul  nebeneficiind de încheierea unui contract de munca pe durata nedeterminata si de regimul juridic specific unui asemenea contract.

În consecinta, fata de cele retinute, tribunalul, în baza disp. Art. 312 Cod procedura civila , urmeaza a respinge recursul si a mentine sentinta Judecatoriei Iasi ca legala si temeinica.