Pretenţii comerciale–neefectuarea procedurii de conciliere-respingerea ca inadmisibilă.


7- pretenţii comerciale–neefectuarea procedurii de conciliere-respingerea ca inadmisibilă.

SENTINŢA CIVILĂ NR.1047

Şedinţa publică din 12 noiembrie 2009

Asupra cererii de faţă constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr./198/2009, reclamanta SC O.V.I. SA, a chemat în judecată pe pârâta P.E. , pentru ca prin hotărârea ce se va pronunţa să fie obligată aceasta la plata sumei de 8285 lei RON, reprezentând despăgubiri şi dobânda legală calculată de la data introducerii cererii de chemare în judecată până la achitarea efectivă şi  cheltuieli de judecată.

În motivarea cererii, reclamanta arată că la data de 16.09.2008, în jurul orelor 20,00, pe DN 7D, a avut loc un accident de circulaţie în care a fost implicat autovehiculul Dacia Logan cu nr. VL.06.  , condus de I.V., vinovăţia pentru producerea accidentului fiind stabilită prin procesul verbal nr. 1721959/17.09.2008 în sarcina pârâtei P.E. „ a condus o căruţă cu tracţiune animală din direcţia Titeşti către Perişani şi ocolind o grămadă de piatră nu a revenit cât mai aproape de marginea din dreapta a părţii carosabile, lovind auto cu nr. VL.06. , condus de I.V., care, pentru a evita coliziunea, a oprit în partea dreaptă a direcţiei de mers”, procesul verbal nefiind contestat de petentă.

Arată reclamanta că  autovehiculul avea încheiată asigurare la O.V.I., cu poliţa Casco nr. 672804, valabilă la data accidentului, astfel că a deschis dosarul de daună nr. CA/VL/08/  achitând despăgubiri pentru reparaţia autovehiculului în cuantum de 8285 lei cu O.P. 1306/24.09.2008.

Menţionează reclamanta că se subrogă în drepturile persoanei prejudiciate, în temeiul art. 22 din Legea 136/1995, fiind îndreptăţiţi să solicite repararea prejudiciului prin obligarea pârâtei la plata despăgubirilor, raportat la culpa sa.

Reclamanta arată că a convocat-o pe pârâtă la conciliere directă însă acesta nu a dat curs invitaţiei.

A solicitat reclamanta judecarea cauzei în lipsă.

În dovedirea cererii, reclamanta a depus la dosar: copie convocare la conciliere şi copie dovadă de comunicare, copie O.P. 1306, copie dosar de daună, copie factura nr. 0025042TS, copie factură 0029515, copii deviz, copii planşe foto, copie proces verbal de contravenţie,  copie poliţă de asigurare.

Pârâta a depus la dosar întâmpinare prin care a invocat excepţia prematurităţii cererii de chemare în judecată, deoarece reclamanta nu a respectat dispoziţiile art. 7201 cod procedură civilă, respectiv nu a convocat-o la conciliere.

Totodată , a arătat pârâta că nu i-a fost comunicat nici procesul verbal de contravenţie, iar, pe de altă parte, arată că este o persoană lipsită de venituri, are în întreţinere 7 copii minori, din care doi încadraţi cu grad de handicap.

Instanţa a dispus comunicarea întâmpinării pentru ca reclamanta să-şi poată exprima poziţia cu privire la excepţia invocată.

Pârâta a solicitat proba cu înscrisuri şi un martor.

A depus pârâta la dosar un set de înscrisuri şi a fost audiată martora C.A., declaraţia ataşându-se la dosar.

Reclamanta a răspuns în scris la întâmpinare, invocând tardivitatea întâmpinării şi solicitând respingerea excepţiei.

Examinând actele şi lucrările dosarului, asupra excepţiei invocate, instanţa reţine următoarele:

Potrivit dispoziţiilor art. 7201 cod procedură civilă în procesele şi cererile în materie comercială evaluabile în bani, înainte de introducererea cererii, reclamantul va încerca soluţionarea litigiului prin conciliere directă cu cealaltă parte.

În acest scop, al.2 al art. 7201 c. proc. civ. prevede că: reclamantul va convoca partea adversă, comunicându-i în scris pretenţiile sale şi temeiul lor legal, precum şi toate actele doveditoare iar convocarea se va face prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau orice alt mijloc de comunicare care asigură transmiterea textului şi confirmarea primirii acestuia.

Totodată, înscrisul despre rezultatul concilierii sau dovada că de la data primirii acestei convocări au trecut 30 zile se anexează la cererea de chemare în judecată.

Ca urmare, din conţinutul textului rezultă caracterul imperativ al procedurii (respectiv al recepţionării efective de către pârât a convocării), însă sancţiunea este respingerea acţiunii ca inadmisibilă şi nu ca prematur introdusă, procedura prealabilă a concilierii nefiind recunoscută ca o cauză de întrerupere a termenului de prescrpţie.

În cauză, reclamanta a depus la dosar adresa nr.2417/9.12.2008 (f.6) ce cuprinde convocarea pârâtei la conciliere şi dovada de comunicare a acestei adrese la fila 5.

Din examinarea înscrisului de la fila 5 rezultă că adresa a fost expediată de reclamantă la data de 29.12.2008 însă confirmarea de primire nu este semnată de pârâtă.

Mai mult, pe această confirmare există două menţiuni ale agentului poştal: una din 5.01.2009 „dest. necunoscut” şi alta în 7.01.2009 (a se vedea şi la fila 40) „mai multe persoane cu acelaşi nume şi prenume- se aprobă înapoierea”.

Astfel, este evident faptul că pârâta nu a recepţionat convocarea făcută de reclamantă şi ca atare procedura de conciliere nu a fost îndeplinită, potrivit legii.

Faţă de aceste considerente, instanţa va admite excepţia invocată de pârâtă şi va respinge cererea ca inadmisibilă.