Somaţie de plată. Respingerea cererii pentru neîndeplinirea condiţiilor de admisibilitate.


Tip: Sentinţă

Data:  13.12.2005

Autor: Tribunalul Satu Mare

Domenii

asociate: Somaţie de plată

Somaţie de plată. Respingerea cererii pentru neîndeplinirea condiţiilor de admisibilitate

Potrivit art. 1 din OG nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată „ procedura somaţiei de plată se desfăşoară la cererea creditorului, în scopul realizării de bună voie sau prin executare silită a creanţelor certe, lichide şi exigibile  ce reprezintă obligaţii de plată a unor sume de bani, asumate prin contract, printr-un înscris ori determinate potrivit unui statut, regulament sau altui înscris, însuşit de părţi prin semnătură ori în alt mod admis de lege şi care atestă drepturi şi obligaţii privind executarea anumitor servicii, lucrări sau orice alte prestaţii”.

Condiţiile de admisibilitate a cererii privind emiterea ordonanţei cuprinzând somaţia de plată nu sunt îndeplinite în situaţia în care caracterul cert, lichid şi exigibil al creanţei invocate de către creditor rezultă indubitabil din înscrisurile ataşate cererii, iar debitorul contestă existenţa acesteia.

Rezumatul speţei:

Creditoarea SC „S.” SA Satu Mare a chemat în judecată pe debitoarea SC „I. R.” SRL Satu Mare, solicitând instanţei ca prin hotărârea ce o va pronunţa în cauză să oblige debitoarea la plata sumei de 1.575.451.153 lei vechi reprezentând restanţă plată chirii, penalităţi de întârziere în cuantum de 94% pentru fiecare zi de întârziere, conform art.6 din contractul de închiriere nr.151/01.07.2003, prelungit prin actul adiţional la contract nr. 167/07.06.2004 şi contravaloare utilităţi energie, apă, gaz, care au fost achitate de către creditoare, cu cheltuieli de judecată.

În motivare, s-a arătat că între creditoare şi SC „G M M” SRL s-a încheiat contractul de închiriere nr.151/01.07.2003 pe o perioadă de un an, care a fost prelungit printr-un act adiţional la contract înregistrat sub nr. 167/07.06.2004.

Printr-un alt act adiţional nr.376/28.12.2004 s-a anulat contractul de închiriere nr.151/2003 încheiat cu SC „G M M” SRL.

Între timp, a menţionat creditoarea că s-a perfectat un grafic de plată înregistrat sub nr. 195/02.07.2004 potrivit căruia suma restantă de către SC „G M

 M” SRL, la acea dată către reclamanta creditoare, în valoare de 1.241.232.006 lei, s-a obligat SC IL ROBINO SRL SA să o achite.

SC „I R” SRL are calitatea de chiriaş în temeiul unui contract de închiriere din data de 30.12.2004.

S-a mai arătat că nu s-a achitat din partea pârâtei decât suma de 5000 Euro din contravaloare chirii, rămânând suma de 943.942.577 lei, reprezentând plata chirii şi penalităţi contractuale.

La această sumă se adaugă contravaloare utilităţi energie, apă şi gaz, în sumă totală de 631.508.576 lei.

În drept, s-au invocat dispoziţiile art.3 şi urm.din OG nr.5/2001, art.969 şi art.43 C.com.

În probaţiune, s-au depus următoarele înscrisuri: grafic de plată nr. 195/02.07.2004, facturile fiscale nr.8256000/21.11.2003, nr.8256026/22.12.2003, nr.8390402/27.01.2004, nr.8390432/27.02.2004, nr.8390462/30.03.2004, nr.8390493/28.04.2004, nr.7749429/26.05.2004, ordinele de plată nr.21/30.03.2005, nr.20/21.03.2005, nr. 19/01.03.2005, proces verbal din 01.07.2003, contract de închiriere nr.151/01.07.2003, Act adiţional nr.376/28.12.2004, Act adiţional nr.167/07.06.2004, Proces verbal din 01.01.2005, contract de închiriere nr.377/28.12.2004.

Debitoarea, prin întâmpinare, a solicitat respingerea acţiunii ca fiind netemeinică şi nelegală, arătând că nu are nici un fel de datorii faţă de creditoare, neavând nici un contract de închiriere valabil încheiat cu creditoarea.în aceste condiţii, creanţa este incertă, neexigibilă, ceea ce presupune că rezolvarea pretenţiilor formulată pe calea somaţiei de plată este nelegală.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa a apreciat că cererea creditoarei nu îndeplineşte condiţiile de admisibilitate a cererii, prevăzute de ordinul l din OGnr.5/2001.

Astfel, deşi la dosarul cauzei este depus înscrisul doveditor al unei creanţe în cuantum de 1.241.232.006 lei reprezentând datoria restantă a SC „G M M” SRL pe care debitoarea în speţă, SC „I R” se obligă să o plătească creditoarei, creditoarea a solicitat plata de către debitoare a sumei de 1.575.451.153 lei vechi, reprezentând restanţă plată chirii, penalităţi de întârziere în cuantum de 0,4% pe zi de întârziere, conform art.6 din contractul de închiriere nr.151/01.07.2003, prelungit prin actul adiţional nr. 167/07.06.2004 şi contravaloare utilităţi energie, apă, gaz, care au fost achitate de creditoare.

Având în vedere faptul că prin înscrisul de la fila 3 „GRAFIC DE PLATĂ”, nr. 195/02.07.2004, debitoarea SC „I R” SRL Satu Mare nu s-a obligat decât la plata sumei de 1.241.232.006 lei fără a se obliga la preluarea tuturor obligaţiilor ce decurg din contractul nr. 151/2003 şi din actul adiţional la acest contract, nr. 167/2004, creanţa nu este certă.

De asemenea, creditoarea a afirmat existenţa unei plăţi în cuantum de 5000 euro făcută de debitoare fără să o dovedească cu înscrisuri şi pe ce perioadă e făcută, iar ordinele de plată de la fila 11 atestă plăţi făcute de debitoare, cu menţiunea că reprezintă contravaloare chirii, fără să se menţioneze pentru ce perioadă sunt făcute plăţile, ţinând seama de faptul că potrivit înscrisului de la fila 20, părţile au încheiat şi un contract de închiriere nr.377/28.12.2004.

Faţă de considerentele sus expuse, tribunalul constată că nu sunt îndeplinite cumulativ condiţiile de admisibilitate prev.de art.1 din OG nr.5/2001, respectiv creanţa nu este certă şi, de altfel, este şi contestată de debitoare, astfel că în temeiul art.7 din OG nr.5/2001 a respins cererea creditoarei, fără a-i acorda în temeiul art.274 C.pr.civ. cheltuieli de judecată.

Sursa primară: Sentinţa civilă nr. 560/LC/13.12.2005 dată de  Tribunalul Satu Mare –

în dosar nr. 3872/2005. Irevocabilă.