Contencios administrativ. Excepţia lipsei procedurii prealabile. Stabilirea cadrului procesual dedus judecăţii; părţile în proces, în raport de emitentul actului administrativ ce formează obiectul acţiunii


•Legea  nr. 554/2004 rep. – art. 2 alin. 1 lit. a

 – art. 11 alin. 1

•Legea nr. 50/1991 rep. – art. 4

•Codul de procedură civilă

•Aspecte legate de soluţionarea excepţiei lipsei procedurii prealabile în raport cu obiectul acţiunii în contencios administrativ, de pârâţii chemaţi în judecată şi de emitentul actului administrativ.

Obligaţia instanţei de a stabili cadrul procesual dedus judecăţii, părţile aflate în litigiu şi de a pune în discuţie toate aspectele de ordin procesual care ar face inutilă cercetarea fondului cauzei, în speţă respectarea termenului în care poate fi introdusă acţiunea în contencios administrativ.

Nelegalitatea extinderii analizei excepţiei lipsei procedurii prealabile şi în raport cu pârâtul introdus ulterior în cauză care nu a invocat excepţia şi efectele nepronunţării asupra fondului cauzei.

Neobservarea actelor care dovedesc îndeplinirea procedurii prealabile.

Incidenţa prev. art. 312 alin. 1 teza I, alin. 2 raportat la alin. 3 teza a III-a Cod procedură civilă.

Prin Sentinţa nr. 3727/5.09.2012 a Tribunalului Harghita, s-a admis excepţia lipsei procedurii prealabile, invocată de pârâta Direcţia pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional al Judeţului Harghita şi s-a respins acţiunea formulată de reclamanta S.C. D. S.R.L., în contradictoriu cu pârâtele Direcţia Pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional al Judeţului Harghita, şi Primăria Municipiului Miercurea Ciuc,fiind obligată reclamanta să plătească pârâtei Direcţia pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional al Judeţului Harghita cheltuieli de judecată în sumă de 1000 lei reprezentând onorariu avocaţial.

În considerentele hotărârii atacate, s-au avut în vedere următoarele:

Prin acţiunea formulată de reclamanta S.C. D. S.R.L., în contradictoriu cu pârâta Direcţia pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional al Judeţului Harghita, s-a solicitat instanţei ca, prin hotărârea pe care o va pronunţa, să dispună obligarea pârâtei la eliberarea avizului necesar obţinerii autorizaţiei de construcţie necesară autorizării executării modificărilor aduse imobilului din xxx, cu cheltuieli de judecată.

În motivarea cererii, reclamanta a arătat că  pârâta a refuzat eliberarea avizului favorabil necesar intrării în legalitate cu privire la imobilul proprietatea reclamantei, la care au fost aduse modificări constructive.

Pârâta D.J.C.C.P.C.N. Harghita, prin întâmpinare a invocat excepţia inadmisibilităţii acţiunii, ca urmare a lipsei plângerii prealabile, şi, în subsidiar, respingerea acţiunii ca neîntemeiată, întrucât reclamant a procedat la edificarea construcţiei fără respectarea dispoziţiilor legale în vigoare, în ceea ce priveşte documentaţia necesară.

Referitor la excepţia lipsei procedurii prealabile, s-a arătat că reclamant nu ar fi îndeplinit procedura prealabilă, respectiv că, deşi s-a adresat în mai multe rânduri, în perioada 2002-2006 Direcţiei pentru eliberarea avizelor de specialitate din cadrul D.J.C.C.P.C.N. Harghita, din anul 2006 nu a mai formulat o cerere în acest sens.

La termenul de judecată din 25.04.2012 reclamant a precizat acţiunea solicitând introducerea în cauză a pârâtei Primăria Municipiului Miercurea Ciuc, care, la rândul său, prin întâmpinare, a solicitat respingerea cererii.

Instanţa de fond a procedat prioritar la analiza excepţiei invocate, reţinând că aceasta este întemeiată, respectiv că reclamant nu s-a adresat pârâtei Direcţia pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional al Judeţului Harghita cu o cerere prin care să solicite eliberarea avizului necesar obţinerii autorizaţiei de construcţie, cerere care să-i fi fost respinsă sau nesoluţionată în termenul legal. În aceste condiţii, reclamanta nu poate fi considerată o persoană vătămată în sensul Legii nr.554/2004.

În aceste condiţii, în raport de dispoziţiile art. 2 alin. 1 lit. a din Legea nr. 554/2004, admiţând excepţia lipsei procedurii prealabile, a respins ca atare acţiunea formulată de reclamantă.

Împotriva acestei Sentinţe, a declarat recurs, în termenul legal, reclamanta SC D. SRL, criticând hotărârea atacată ca nelegală, pentru următoarele considerente:

Deşi excepţia lipsei plângerii prealabile a fost invocată de pârâta D.J.C.C.P.C.N. Harghita, instanţa de fond, în mod nelegal, a procedat, ca urmare a admiterii excepţiei, la respingerea acţiunii faţă de ambele pârâte, deşi doar pârâta de rd. I a invocat această excepţie.

Aşa fiind, în ipoteza în care acţiunea ar fi fost respinsă faţă de pârâta D.J.C.C.P.C.N. Harghita, ca urmare a admiterii excepţiei, s-a susţinut că soluţia de respingere a acţiunii faţă de pârâtul Municipiul Miercurea Ciuc, prin Primar, este nemotivată.

Un alt motiv de critică a vizat împrejurarea că nu s-au pus în discuţie, nu s-au încuviinţat şi nu s-au administrat probele propuse de reclamanta SC D. SRL, ceea ce în opinia recurentei echivalează cu neterminarea etapei cercetării judecătoreşti, şi, pe cale de consecinţă, necercetarea fondului.

Prin întâmpinare, intimatul Municipiul Miercurea Ciuc a solicitat respingerea recursului, arătând că în mod corect a fost admisă excepţia lipsei procedurii prealabile, şi, în consecinţă, acţiunea respinsă; reiterând aceleaşi aspecte avute în vedere cu ocazia formulării întâmpinării.

Examinând hotărârea atacată prin prisma acestor considerente, precum şi din oficiu, potrivit dispoziţiilor art. 304 indice 1 Cod procedură civilă, Curtea a constatat următoarele:

Referitor la excepţia lipsei procedurii prealabile, care în caz de admitere conduce la inadmisibilitatea acţiunii, sunt de subliniat următoarele:

Este adevărat că la data de 25.04.2012, prin precizarea de acţiune depusă la dosarul cauzei (fila 54, dosar de fond), reclamant a solicitat introducerea în cauză a Municipiului Miercurea Ciuc, prin Primar, această din urmă parte formulând, de altfel, şi întâmpinare (fila 243, dosar de fond), fără însă a invoca vreo excepţie.

Excepţia lipsei procedurii prealabile a fost invocată doar de către pârâta D.J.C.C.P.C.N. Harghita, prin întâmpinare, la termenul din 14.03.2012 (fila 16 şi urm., dosar de fond), însă, în raport doar de această parte.

Instanţa, în mod nelegal, însă, a extins analiza excepţiei lipsei procedurii prealabile şi în raport de celălalt pârât Municipiul Miercurea Ciuc, respingând acţiunea  şi faţă de această parte, tot ca urmare a admiterii excepţiei, deci, faţă de această parte, instanţa nepronunţându-se asupra fondului cauzei.

O precizare se impune şi în ceea ce priveşte partea faţă de care a fost respinsă acţiunea, respectiv nu Municipiul Miercurea Ciuc, prin Primar, ci Primăria Municipiului Miercurea Ciuc (fila 227, dispozitivul sentinţei atacate).

Pe de altă parte, referitor la pârâta D.J.C.C.P.C.N. Harghita, din actele dosarului rezultă că reclamanta s-a adresat acestei pârâte pentru obţinerea avizului (a se vedea în acest sens corespondenţa purtată de reclamantă şi D.J.C.C.P.C.N. Harghita referitor la Proiectul nr. 241/2004 – filele 24, 25–28, 31, 32, 34 dosar de fond – respectiv Proiectul nr. 269/2006 – filele 35, 38, dosar de fond).

Mai mult, reclamanta s-a adresat cu contestaţie la Ministerul Culturii şi Cultelor (nr. 6891/21.08.2006), căruia i-au fost adresate  alte două note, provenind de la D.J.C.C.P.C.N. Harghita (filele 39-40, dosar de fond), răspunsul ministerului fiind comunicat reclamantei sub nr. 3625/24.11.2006 (fila 41, dosar de fond).

Aşa fiind, rezultă că excepţia neîndeplinirii procedurii prealabile invocată de pârâta D.J.C.C.P.C.N. Harghita trebuia respinsă şi, în consecinţă, cauza cercetată pe fond şi cu privire la acest pârât, alături de celălalt, Municipiul Miercurea Ciuc, prin Primar.

Astfel, întrucât instanţa de fond a admis, în mod nelegal excepţia lipsei procedurii prealabile, şi nu a intrat în cercetarea fondului cauzei, aşa cum se impunea, soluţia care se impune este, aşadar, potrivit dispoziţiilor art. 312 alin. 1 teza I, alin. 2 raportat la alin. 3 teza a III-a Cod procedură civilă, iar hotărârea atacată va fi casată în tot şi cauza trimisă spre rejudecare Tribunalului Harghita.

Cu ocazia rejudecării în fond a cauzei, instanţa de fond va stabili partea care are calitatea de pârât de rând 2, în condiţiile în care prin precizarea la acţiune se solicită judecarea cererii în contradictoriu şi cu Municipiul Miercurea Ciuc, prin Primar, iar în Încheierea de amânarea pronunţării şi dispozitivul hotărârii figurează ca pârâtă Primăria Municipiului Miercurea Ciuc. În acest sens, vor fi avute în vedere şi dispoziţiile art. 4 din Legea nr. 50/1991, potrivit cărora atribuţia de eliberare a autorizaţie de construcţie revine Primarului.

De asemenea, instanţa de fond va pune în discuţia părţilor excepţia tardivităţii acţiunii, în raport doar de pârâtul D.J.C.C.P.C.N. Harghita, prin analizarea corespondenţei dintre părţi şi a termenului în care putea fi introdusă acţiunea în contencios administrativ, prin raportare la art. 11 alin. 1 din Legea nr. 554/2004.

În ceea ce priveşte analiza pe fond a cauzei cu privire la pârâtul de rând 2 şi în măsura în care nu va fi dată eficienţă excepţiei tardivităţii, în raport de pârâtul de rând 1, această analiză va fi făcută prin raportare la cerinţele certificatului de urbanism, respectiv avizele ce se impuneau a fi obţinute de reclamantă, înainte de a solicita eliberarea autorizaţiei de construcţie.

Curtea a admis recursul formulat de SC D. SRL, cu sediul xxx, împotriva Sentinţei nr. 3727/5.09.2012 a Tribunalului Harghita în dosar nr. 370/96/2012. S-a casat Sentinţa nr. 3727/5.09.2012 şi s-a dispus trimiterea cauzei, spre rejudecare Tribunalului Harghita.