Drept civil – Ordin de protecţie – Proporţionalitatea aplicării măsurilor prev. de Legea nr. 217/2003 – obligaţii sau interdicţii -în funcţie de gravitatea faptelor comise


JUDEŢUL PRAHOVA

JUDECĂTORIA CÂMPINA

Judecător: Elena Stănescu

Materie: drept civil – Ordin de protecţie – Proporţionalitatea aplicării măsurilor prev. de Legea nr.  217/2003 – obligaţii sau interdicţii -în funcţie de gravitatea faptelor comise

SENTINŢA CIVILĂ NR. 2725/28.09.2012

 

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr. .. reclamanţii C.I.L., C.S.G. şi T.E. au solicitat emiterea unui ordin de protecţie împotriva pârâţilor M.V. şi M.E.G., având ca obiect: evacuarea temporară a pârâţilor din locuinţă, obligarea pârâţilor la păstrarea unei distanţe minime determinate faţă de aceştia, de reşedinţa, locul de muncă sau unitatea de învăţământ a acestora, interzicerea oricărui contact al pârâţilor, inclusiv telefonic, prin corespondenţă sau în orice alt mod cu aceştia şi obligarea pârâtului de a preda poliţiei armele deţinute.

În motivarea cererii s-a arătat că pârâţii sunt părinţii reclamantei C.I.L., socrii reclamantului C.S.G. şi fiica, respectiv ginerele reclamantei T.E., toate părţile convieţuind în aceeaşi locuinţă.

S-a mai susţinut că reclamanţii C. sunt proprietarii construcţiei casă de locuit, pe care au dobândit-o prin contractul de vânzare-cumpărare autentic nr. …/1.07.2012 de la coreclamanta T.E., iar la momentul încheierii acestei convenţii pârâţii locuiau cu fosta proprietară, cu permisiunea acesteia, fiind toleraţi şi cum noii proprietari nu doresc ca imobilul să le fie ocupat de alte persoane, au comunicat acestora că au dobândit construcţia şi le-au cerut verbal să părăsească locuinţa, însă pârâţii au refuzat pe fondul unui comportament neadecvat, proferând ameninţări cu moartea la adresa lor şi incendierea imobilului, provocând permanent scandal, inclusiv de faţă cu organele de poliţie.

Au mai arătat că au formulat acţiune în justiţie având ca obiect evacuare şi de la momentul primirii citaţiilor comportamentul pârâţilor a devenit de nesuportat, pe fondul consumului excesiv de alcool aceştia continuă să profereze ameninţări şi să îi lovească, motiv pentru care au formulat mai multe plângeri penale adresate Postului de Poliţie, fără însă a se lua vreo măsură concretă.

Reclamanţii au mai susţinut că la 29.07.2012, în jurul orei 18, pârâtul i-a ameninţat cu moartea şi că le va incendia casa, la 01.09.2012 în jurul orei 19 ambii pârâţi le-au adresat ameninţări cu moartea şi incendierea, iar pârâtul a încercat să îi lovească cu un ciocan pe care l-a ascuns sub propriul autoturism, fiind văzut de organele de poliţie care însă iarăşi nu au luat nicio măsură.

Au subliniat că faptele penale comise de pârâţi, în repetate rânduri, dată fiind şi violenţa lor fizică, pe fondul consumului maladiv de alcool, le produc o temere profundă că cei doi sunt capabili să acţioneze astfel cum ameninţă, motiv pentru care trăiesc într-o continuă tensiune nervoasă, pe care organele abilitate nu au putut sau nu au dorit să o atenueze prin luarea măsurilor ce se impun împotriva unor persoane prin natura lor violente şi cu un comportament antisocial.

Au precizat de asemenea că pârâţii le-au adus în repetate rânduri insulte şi calomnii, îi ameninţa permanent cu moartea, cu distrugerea bunurilor şi a casei, inclusiv uciderea animalelor din gospodărie, i-au lovit şi pârâtul a încercat să le producă leziuni folosind un cuţit şi un ciocan şi doar apărarea acestora constantă şi anunţarea organelor de poliţie la fiecare incident i-au ferit până în acest moment de rănirea gravă, permanentele ameninţări şi lovirile ocazionale afectându-i psihologic profund, producându-le temerea permanentă că pârâţii vor fi capabili oricând să îşi îndeplinească ameninţările.

Reclamanţii au indicat numărul sub care a fost înregistrată plângerea lor la Poliţia com. .. – şi la Parchetul de pe lângă Judecătoria.. – şi au susţinut că pârâţii au fost sancţionaţi contravenţional prin procesele-verbale nr. ../8.09.2012 şi nr. ../8.09.2012.

În susţinerea cererii reclamanţii au anexat, în copie, contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. …11.07.2012 de BNP … şi plan de amplasament de delimitare a imobilului (f. 12-16).

Legal citaţi, pârâţii M.V. şi M.E.G. au formulat în apărare întâmpinare (f. 40-41), prin care au solicitat respingerea cererii, ca neîntemeiată.

În acest sens au subliniat că sunt părinţii reclamantei C.I.L. şi locuiesc în casa părintească construită de părinţii pârâtei, în prezent tatăl acesteia, T.I., fiind decedat şi au trăit în armonie cu reclamantele până când fiica lor s-a căsătorit şi s-a mutat la soţul său.

Au mai menţionat că reclamanţii au încheiat la notariat un contract de vânzare-cumpărare având ca obiect casa tatălui pârâtei şi imediat s-au mutat la domiciliul lor, introducând dosar pentru a fi evacuaţi, iar ginerele zilnic le solicită să plece şi îi jigneşte.

Tot prin aceeaşi cerere pârâta a solicitat – pe cale reconvenţională – să se constate calitatea sa de moştenitoare a tatălui decedat, T.I., care a avut autorizaţia nr. ../1971 de construire a locuinţei, însă în şedinţa din 24.09.2012 a subliniat că cererea depusă la dosar are doar caracter de întâmpinare.

Pârâţii au anexat la întâmpinare, în copie: certificatul lor de căsătorie, certificatul de naştere al pârâtei, autorizaţia nr. ../1971 pentru executare de lucrări şi plan de situaţie (f. 42-44).

La solicitarea instanţei au fost depuse la dosar: adresa nr. ../21.09.2012 emisă de Postul de Poliţie … (f. 46), procesele-verbale de contravenţie … încheiate la 8.09.2012 (f. 47-48), procesele-verbale încheiate la 13.09.2012 (f. 49-50), precum şi adresa nr. .. din 25.09.2012 emisă de Parchetul de pe lângă Judecătoria … (f. 51).

Pe lângă proba cu înscrisuri în cauză s-a administrat şi proba testimonială, fiind audiată martora A.G. (f. 54) şi s-au depus de părţi două schiţe ale locuinţei (f. 52. 53).

Analizând acţiunea civilă de faţă prin prisma motivelor invocate, a probelor administrate şi a apărărilor formulate, instanţa reţine următoarele:

Pârâţii sunt părinţii reclamantei C.I.L., socrii reclamantului C.S.G. şi fiica, respectiv ginerele reclamantei T.E.

Deşi iniţial în imobilul din com. .. au locuit doar reclamanta T.E. împreună cu pârâţii – fiica şi ginerele – după ce la 11.07.2012 mama pârâtei a înstrăinat acest imobil nepoatei şi soţului acesteia, respectiv reclamanţilor C., aceştia din urmă s-au mutat alături de bunică şi părinţi şi în prezent toate părţile convieţuiesc în aceeaşi locuinţă, reclamanţii C. având intrare separată la spaţiile pe care le folosesc, în timp ce pârâţii dispun doar de o cameră şi folosesc în comun cu reclamanta T.E. un hol, aşa cum rezultă din coroborarea susţinerilor părţilor cu relatarea martorei audiată în cauză (f. 54).

Convenţia de vânzare-cumpărare mai sus arătată, mutarea soţilor C. în imobilul proprietate, precum şi dorinţa acestora de a-i evacua pe pârâţi au generat o stare de tensiune între părţi, pârâţii manifestându-se violent verbal faţă de fiica şi ginerele lor, cărora le-au adresat ameninţări continue cu acte de violenţă, cu moartea, cu incendierea locuinţei, fapt ce rezultă din coroborarea menţiunilor proceselor-verbale de contravenţie depuse la filele 47-48 cu cele ale adresei din 25.09.2012 emisă de Parchetul de pe lângă Judecătoria …. (f. 51).

Reclamanţii C. au formulat mai multe plângeri penale împotriva pârâţilor, ce au fost conexate la dosarul nr. .., în care s-a început urmărirea penală faţă de aceştia pentru săvârşirea infracţiunii de ameninţare, prev. de art. 193 Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal (f. 51).

Conform art. 23 alin. 1 din Legea nr. 217/2003 republicată, persoana a cărei viaţă, integritate fizică sau psihică ori libertate e pusă în pericol printr-un act de violenţă din partea unui membru al familiei poate solicita instanţei ca, în scopul înlăturării stării de pericol, să emită un ordin de protecţie, prin care să se dispună, cu caracter provizoriu, una ori mai multe măsuri – obligaţii sau interdicţii.

Cum din probatoriul administrat în cauză nu rezultă că pârâţii ar fi comis vreun act de violenţă, în accepţiunea disp. art. 4 din Legea nr. 217/2003, asupra reclamantei T.E., constată că cererea formulată de aceasta privind emiterea unui ordin de protecţie este neîntemeiată, urmând a fi respinsă ca atare, nefiind întrunite condiţiile cumulativ prevăzute de disp. art. 23 alin. 1 din Legea nr. 217/2003.

În ceea ce priveşte cererea formulată de coreclamaţii C.I.L. şi C.S.G., faţă de împrejurările de fapt reţinute, instanţa constată că este în parte întemeiată, existând indicii temeinice privind temerea soţilor C. asupra siguranţei lor, ca urmare a ameninţărilor repetate ale pârâţilor, fiind necesar a se lua măsuri de protejare a acestora.

De altfel indiciile temeinice referitoare la temerea soţilor C. asupra siguranţei lor au fost reţinute de instanţă şi din menţiunile extrasului depus la fila 38 referitor la dosarul penal nr. …. în care s-a pronunţat o hotărâre de condamnare a pârâtului pentru săvârşirea infracţiunii de vătămare corporală, chiar dacă această sentinţă nu este definitivă.

Susţinerile pârâţilor în sensul că prin convenţia de vânzare-cumpărare ce s-a încheiat între cei trei reclamanţi s-a înstrăinat casa tatălui pârâtei, T.I., în prezent decedat, a cărei moştenitoare este şi aceasta, nu pot justifica persistenţa atitudinii verbale violente a acestora, pârâţii având posibilitate să invoce aceste apărări în cadrul procesului civil de evacuare pe care reclamanţii C. l-au promovat pe rolul Judecătoriei ….

Deşi reclamanţii C. au solicitat a se stabili pentru protecţia lor, cu caracter provizoriu, mai multe măsuri – obligaţii sau interdicţii – instanţa apreciază că doar parte dintre acestea sunt întemeiate, având în vederea că trebuie să fie proporţionale cu gravitatea faptelor comise de pârâţi, precum şi cu intensitatea ruperii relaţiilor de familie.

În acest sens apreciază că nu se impune evacuarea temporară a pârâţilor – agresori verbali – din locuinţa familiei, urmând a se respinge ca neîntemeiată această solicitare, întrucât o astfel de măsură reprezintă o limitare a exerciţiului dreptului la viaţa privată şi la domiciliul acestora – astfel cum sunt reglementate de disp. art. 8 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului – care este excesivă, prin raportare la comportamentul pârâţilor adoptat faţă de fiică şi ginere, în condiţiile în care pe de o parte, reclamanţii C., trecând peste legătura de rudenie, respectiv afinitate, peste obligaţia morală de a-şi respecta părinţii/socrii, doresc evacuarea acestora din locuinţă, iar pe de altă parte, probele administrate au evidenţiat doar violenţa verbală a pârâţilor faţă de fiica şi ginerele lor şi nu şi pe acea fizică – invocată, în plus, pârâţii folosesc din locuinţă doar o cameră şi un hol în comun cu reclamanta T.E., având acces la acestea separat faţă de reclamanţii C.

Deşi nu s-a dispus evacuarea pârâţilor din locuinţă, instanţa apreciază ca măsuri utile pentru  siguranţa reclamanţilor C.: obligarea pârâţilor să păstreze o distanţă minimă de 3,5 m faţă de aceştia, cu excepţia prezenţei în sala de şedinţă la termenele de judecată privind dosarul civil de evacuare – nr. … al Judecătoriei …, obligarea pârâţilor să păstreze în curtea imobilului o distanţă minimă de 3,5 m faţă de partea de locuinţă folosită de soţii C., precum şi interdicţia pârâţilor de a avea orice contact, inclusiv telefonic, prin corespondenţă sau în orice alt mod cu cei doi reclamanţi C.

Distanţa minimă de 3,5 m a fost stabilită de instanţă având în vedere amplasarea celor două intrări ale locuinţei, pe aceeaşi latură a casei de locuit în care părţile convieţuiesc şi distanţa dintre acestea, astfel cum rezultă din schiţele de plan întocmite de părţi şi depuse la dosar la filele 52-53.

Faţă de împrejurarea că reclamanţii C. nu au indicat nici locul acestora de muncă şi nici unitatea de învăţământ pe care o urmează, se vor respinge ca neîntemeiate solicitările acestora de a fi obligaţi pârâţii la păstrarea unei distanţe minime determinate faţă de aceste locaţii.

Cum în cauză nu s-a făcut dovada că pârâtul a uzat de un cuţit şi un ciocan cu care ar ameninţat fiica şi ginerele, urmează a respinge ca neîntemeiată şi cererea reclamanţilor C. de a fi obligat pârâtul de a preda aceste obiecte.

Faţă de considerentele de fapt şi de drept anterior expuse, urmează a respinge ca neîntemeiată cererea formulată de reclamanta T.E., a admite în parte cererea formulată de reclamanţii C.I.L., C.S.G. şi în temeiul disp. art. 23 alin. 1 din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie, modificată prin Legea nr. 25/2002, a dispune emiterea un ordin de protecţie cu caracter provizoriu pe o perioadă  de 6 luni de la data emiterii, prin care: vor fi obligaţi pârâţii să păstreze o distanţă minimă de 3,5 m faţă de reclamanţii C., cu excepţia prezenţei în sala de şedinţă la termenele de judecată privind dosarul civil de evacuare – nr. … al Judecătoriei …, să păstreze o distanţă minimă de 3,5 m faţă de partea de locuinţă folosită de reclamanţii C. şi prin care li se va interzice pârâţilor orice contact, inclusiv telefonic, prin corespondenţă sau în orice alt mod cu reclamanţii C. Totodată vor fi respinse ca neîntemeiate restul cererilor formulate de reclamanţii C,

Văzând şi disp. art. 29, 30 şi din Legea nr. 217/2003,

1