Excepţia nulităţii sentinţei atacate raportat la prevederile art. 258 şi 304 pct. 5 Cod procedură civilă .


Minuta hotărârii judecătoreşti trebuie să corespundă întocmai rezultatului deliberării, numai astfel ea fiind concludentă, sub aspectul regularităţii formale a deliberării, a pretenţiilor ce au făcut obiectul deliberării, al modului de soluţionare a acestor pretenţii şi a calităţii celor care le-au soluţionat.

Decizia civila nr. 178/ R din 27.03.2013.

Prin sentinţa civilă nr. 2883/14.11.2011, pronunţată de Judecătoria Sighetu Marmaţiei în dosarul nr.  1318/307/2008 s-a admis acţiunea reconvenţională formulată de pârâţii reclamanţi V. I. şi V.I.şi s-a respins acţiunea  înaintată de reclamanţii – pârâţi M.M. A.s.a., împotriva pârâţilor reclamanţi V. I. şi V. I., V. M. şi în consecinţă :

S-a dispus intabularea în CF nr. 5154 Sighetu Marmaţiei nr. top 3089/7/2/1  prin dezmembrare pe numele defunctei D.M.decedată la data de 19 mai 2000 a imobilului , în natură teren arabil , în suprafaţă de 8017 mp, cuprins în titlul de proprietate nr. 52647/2/11.11.2002, denumit Cămara , dintre vecinii Schreiner Z. , Petric I, Vlad Ion, str. Lazu Şesului cu titlu de reconstituire în temeiul legii nr. 18/1991 , suprafaţă identificată prin completarea la expertiză a expertului Filimon Ioan , depusă pentru termenul din 04.12.2006

S-a constatat că din masa succesorală rămasă după defuncta face parte terenul cuprins în CF 5154 Sighetu Marmaţiei  nr. top 3089/7/2/1, prin dezmembrare , în suprafaţă de 8017 mp situat în Sighetu Marmaţiei , locul numit Cămara , denumirea de CF Arătură fănaţ Lazu Şesului

S-a dispus intabularea în CF nr. 5154 Sighetu Marmaţiei nr. top 3089/7/2/1 prin dezmembrare  în suprafaţă de 8017 mp a dreptului de proprietate, cu titlu de moştenire pe seama  reclamantei –pârâte M. M.- A., în cotă de 4/8 parte , fiică , D. B. A. nepot de fiu în cotă de 1/8 parte, D. R. C., nepot de fiu în cotă de 1/8 parte D. M. L.nepoata de fiu în cotă de 1/8 parte şi P. A. A. nepoata de fiu în cotă de 1/8 parte.

A fost obligată reclamanta – pârâtă şi pârâţii – reclamanţi să se prezinte la notarul public , în vederea încheierii contractului authentic din 25 martie 1998  privind suprafaţa de 4500 mp teren cuprins în CF 5154 şi nr. top 3089/7/2/1/2  în caz de refuz hotărârea urmând a ţine loc de act autentic.de vânzare cumpărare.

S-a respins capătul de cerere privind anularea contractului de vânzare cumpărare încheiat la 25.03.1998

Împotriva sentinţei au declarat recurs reclamanţii cât şi pârâţii. Recurenţii reclamanţi au solicitat modificarea sentinţei recurate şi admiterea cererii de constatare a nulităţii absolute a  contractului de vânzare-cumpărare  sub semnătură privată încheiat la data de 25.03.1998 şi restabilirea situaţiei anterioare, precum şi admiterea acţiunii în revendicare, prin obligarea pârâţilor-intimaţi  V. I.şi V. I. să le predea în deplină proprietate şi paşnică folosinţă suprafaţa de 1500 mp şi pârâtul-intimat V.I. suprafaţa de 517 mp.

S-a mai solicitat admiterea în parte a capătului de cerere privind obligarea reclamanţilor de a se prezenta la notarul public pentru încheierea  contractului în formă autentică pentru suprafaţa de 3000 mp teren sau în caz de refuz, hotărârea va ţine loc de act autentic, cu cheltuieli de judecată.

Pârâţii au solicitat modificarea în parte a sentinţei civile nr. 2883/14.11.2011, în sensul obligării reclamantei-pârâte şi a pârâţilor-reclamanţi de a se prezenta la notarul public  pentru a încheia  cu pârâţii-reclamanţi  , actul autentic de vânzare-cumpărare  privind imobilul în natură teren, în suprafaţă de 5017 mp situat în Sighetu Marmaţiei strada Lazu Şesului nr. 80.

La termenul din 27.03.2013, tribunalul a invocat din oficiu excepţia nulităţii  sentinţei atacate raportat la prevederile art. 258 şi 304 pct. 5 Cod procedură civilă, minuta sentinţei atacate nefiind semnată pe prima pagină – fila 324, de către judecător.

Excepţia a fost pusă în discuţia părţilor, poziţia lor procesuală fiind consemnată  în practicaua hotărârii.

Asupra excepţiei invocate din oficiu, instanţa reţine următoarele:

Minuta trebuie să corespundă întocmai rezultatului deliberării, numai astfel ea fiind concludentă, sub aspectul regularităţii formale a deliberării, a pretenţiilor ce au făcut obiectul deliberării, al modului de soluţionare a acestor pretenţii şi a calităţii celor care le-au soluţionat.

Art. 105 alin. 2 Cod procedură civilă statuează că, actele îndeplinite cu neobservarea formelor legale sau de un funcţionar necompetent se vor declara nule numai dacă prin aceasta s-a pricinuit părţii o vătămare  ce nu se poate înlătura  decât prin anulara lor. În cazul nulităţilor prevăzute anume de lege, vătămarea se presupune până la dovada contrarie, iar art. 106 alin.1 Cod procedură civilă prevede că, anularea unui act de procedură atrage şi nulitatea actelor următoare, în măsura în care acestea nu pot avea o existenţă de sine stătătoare.

Prin urmare, cerinţa semnării minutei este imperativă şi este menită să garanteze neschimbarea hotărârii pronunţate şi să ofere  posibilitatea de a verifica legalitatea completului de judecată. Fiecare pagină a minutei trebuie semnată. Nu este o opţiune, judecătorul  nu poate alege care pagină să o semneze, prima, ultima sau vreuna intermediară, sau să semneze parţial pagina unei minute sau parţial pe minută.

Nulitatea decurgând din nesemnarea minutei de către un judecător este o nulitate absolută, anume prevăzută de lege deoarece într-o asemenea situaţie, nu se poate constata daca instanţa a fost compusă potrivit prevederilor legale şi dacă judecătorul a luat parte la deliberare, vătămare care nu se poate înlătura decât prin anularea minutei, care atrage implicit şi anularea hotărârii primei instanţe.

De asemenea, nulitatea decurgând din nesemnarea minutei de către judecător nu poate fi acoperită în nici un mod prin semnarea ulterioară a minutei deoarece nu se poate şti dacă judecătorul respectiv a participat  sau nu la deliberare.

Această opinie este împărtăşită  şi de jurisprudenţa Curţii de Apel Cluj.

În cauza de faţă, lipseşte semnătura judecătorului de pe prima pagină  a minutei  tehnoredactate (fila 289), minuta cuprinzând  două pagini  ale unei file. De asemenea,  lipseşte  semnătura judecătorului de pe încheierea de amânare a pronunţării (întocmită în şedinţa publică în care s-a dezbătut fondul pricinii- fila 281).

Lipseşte semnătura judecătorului şi de pe prima pagină a minutei încheierii de îndreptare a erorii materiale – fila 324.

În consecinţă, recursurile au fost admise şi sentinţa atacată a fost casată, iar cauza a fost trimisă în rejudecare primei instanţei conform dispozitivului deciziei.